Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Διακοπή σύμβασης η λύση για Νέους Αγρότες με εξωγεωργική δράση

Nα διακόψει τελείως την εξωγεωργική του δραστηριότητα, ή να µπορέσει να αποδείξει ότι ασχολείται επαγγελµατικά στην εκµετάλλευσή τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

18-19_38_2

Γιώργος Κοντονής

6277
1

Η διακοπή σύμβασης καλύτερη λύση για υποψήφιους Νέους Αγρότες με πλήρη εξωγεωργική δράση           

Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει ένας υποψήφιος για ένταξη στους Νέους Αγρότες, εφόσον είναι ασφαλισµένος σε άλλον φορέα (πλην ΟΓΑ) ώστε να µπορέσει να χαρακτηριστεί «Επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα» στο ΜΑΑΕ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση ενίσχυσης από το πρόγραµµα. Ως εκ τούτου, συνοπτικά τα βήµατα που πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος νέος αγρότης είναι τα εξής:

  Πρώτον, να αποκτήσει και να δηλώσει µόνιµη κατοικία κοντά στην εκµετάλλευσή του.

  ∆εύτερον, να διακόψει την εξωγεωργική του δραστηριότητα εφόσον είναι µόνιµη µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

  Τρίτον, να κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας στην εφορία ως αγρότης ειδικού καθεστώτος.

  Τέταρτον, να προχωρήσει στην έκδοση αγροτικού τιµολογίου (πώληση παραγωγής).

  Πέµπτον, να προχωρήσει στην εγγραφή στου στο ΜΑΑΕ ως Νεοεισερχόµενος Επαγγελµατίας Αγρότης.

  Έκτον, µετά από 6 µήνες από την εγγραφή του στο ΜΑΑΕ να κάνει αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ.

Από την άλλη, το ΥΠΑΑΤ αναφέρει ορθά στην προκήρυξη ότι όποιος έχει εξωγεωργική απασχόληση, απαιτείται να τη διακόψει εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης των προσωρινών πινάκων αποτελεσµάτων αξιολόγησης του Μέτρου Νέων Αγροτών. Όπως αναφέρει στην Agrenda η πρόεδρος της ΟικοΝοµοΤεχνικής Μπαλλή Κυριακή, αυτό είναι το οξύµωρο της υπόθεσης. «Όταν ένας υποψήφιος πάει να πάρει τη βεβαίωση από το ΜΑΑΕ του λένε πρέπει πρώτα να διακόψει τη µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση. Ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφήνει το παράθυρο για διακοπή µετά από ένα µήνα µετά την ένταξη», λέει η κα. Μπαλλή, αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν και ορισµένες, λίγες όµως, περιπτώσεις που ξεπερνούν αυτόν τον γραφειοκρατικό σκόπελο.

Προϋποθέσεις εγγραφής ΜΑΑΕ

Αναλυτικότερα, για την εγγραφή στον ΜΑΑΕ:

Α. Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.

Β. Θα πρέπει να ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Γ. ∆εν απαιτείται να είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς του.

∆. ∆εν ισχύει το κριτήριο του εισοδήµατος, δηλαδή, δεν απαιτείται να λαµβάνει από την αγροτική του απασχόλησή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος του).

Επιπλοκές ΟΓΑ για εγγραφή στο ΜΑΑΕ

Αγρότες που έχουν συµπληρώσει 12µηνη εγγραφή στον ΟΓΑ πλέον δεν µπορούν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόµενοι, ζήτηµα µε το οποίο φαίνεται πως βρίσκεται αντιµέτωπη µεγάλη µερίδα υποψήφιων δικαιούχων του Μέτρου.

Όπως φαίνεται από περασµένη εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ.: 909/61979 του 2016) που είχε εκδοθεί µε αφορµή το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, εάν κάποιος έχει συµπληρώσει 12µηνο εγγραφής στον ΟΓΑ, για να λάβει τη βεβαίωση νεοεισερχόµενου θα πρέπει να έχει αγροτικό εισόδηµα κάτω του 50% σε σχέση µε το συνολικό.

Εφόσον δεν τηρεί το παραπάνω εισοδηµατικό κριτήριο, θεωρείται αυτόµατα πως «έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ» οπότε και αποκλείεται αυτόµατα από το Μέτρο Νέων Αγροτών. Πιο συγκεκριµένα για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ ισχύουν τα εξής:

Α) Ασφαλισµένος στον ΟΓΑ ως αγρότης κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία αίτησης χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης (νεοεισερχοµένου) στο ΜΑΑΕ, µε αγροτικό εισόδηµα κάτω του 50% σε σχέση µε το συνολικό. Θεωρείται «Επαγγελµατίας Αγρότης Νεοεισερχόµενος στον Αγροτικό Τοµέα» εφόσον 1. πληροί το κριτήριο του χρόνου απασχόλησης (30%) ή έχει προβεί σε διακοπή της εξωαγροτικής απασχόλησης, 2. αποδείξει την κατοχή αγροτικής εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε κ.λ.π.).

Β) Ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, µε γεωργικό εισόδηµα κάτω του 50% από το συνολικό: Θεωρείται ακόµα «Επαγγελµατίας Αγρότης Νεοεισερχόµενος στον Αγροτικό Τοµέα» εφόσον υποβάλλει φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήµατος µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά.

Θα πρέπει επίσης να µην έχει παρέλθει διετία από την ηµεροµηνία χαρακτηρισµού του ως Νεοεισερχόµενος στον Αγροτικό Τοµέα (αυτό το τελευταίο ισχύει και στις 2 περιπτώσεις).

Ειδικοί όροι για τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις
Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης στα πλαίσια του Μέτρου Νέων Αγροτών. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.1. Σηµειώνεται επίσης πως το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης (ΟΣ∆Ε 2021). Τέλος, για τις ανάγκες του υποµέτρου 6.1, το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή
της αίτησης στήριξης.

Κλάδοι με έξτρα μόρια ένταξης ανά Περιφέρεια

Την αντιστοίχιση κωδικών ΟΣ∆Ε 2021 µε τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές που προσφέρουν επιπλέον µόρια µε βάση τις προτεραιότητες ανά Περιφέρεια, έδωσαν στη δηµοσιότητα οι διαχειριστικές αρχές, ενόψει της προκήρυξης των Νέων Αγροτών και το άνοιγµα των αιτήσεων. Συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι τοµείς προτεραιότητας ανά Περιφέρεια που δίνουν έως 29 µόρια (για τρέχουσα και µελλοντική κατάσταση) στους υποψήφιους Νέους Αγρότες (αιτήσεις ενίσχυσης από τις 29 Οκτωβρίου βάσει του προσχεδίου της προκήρυξης):

  Ανατολική Μακεδονία Θράκη: κτηνοτροφία, ζωοτροφές, φυτική παραγωγή, µέλι, σηροτροφία, µανιτάρια, πτηνοτροφία.

  Αττική: πτηνοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία, κηπευτικά, ανθοκοµία, προϊόντα βιολογικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ.

  Βόρειο Αιγαίο: ελιές, µαστίχα, αµπέλι, σιτηρά, εσπεριδοειδή, οπωροκηπευτικά,  αρωµατικά, βρώσιµα όσπρια, αροτραίες, ανθοκοµικά φυτά, πτηνοκτηνοτροφία, µέλι.

  ∆υτική Ελλάδα: κτηνοτροφία, ζωοτροφές, θερµοκηπιακές καλλιέργειες, υπαίθρια κηπευτικά, δενδρώδεις, αµπελοειδή, µελισσοκοµία, αρωµατικά φυτά.

  ∆υτική Μακεδονία: πτηνοκτηνοτροφία, ζωοτροφές, µελισσοκοµία, οπωροκηπευτικά, αµπέλια, όσπρια, αρωµατικά.

  Ήπειρος: πτηνοκτηνοτροφία, µελισσοκοµία, ζωοτροφές, οπωροκηπευτικά, αρωµατικά, ανθοκοµία, αροτραίες, βιολογικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ.

  Θεσσαλία: κτηνοτροφία, ζωοτροφές, φυτά µεγάλης καλλιέργειας, οπωροκηπευτικά, ελιές, ανθοκοµία, µελισσοκοµία.

  Ιόνια Νησιά: µόνιµες φυτεύσεις, αµπελοειδή, αιγοπροβατοτροφία, αρωµατικά.

  Κεντρική Μακεδονία: κτηνοτροφία, αρωµατικά φυτά, ζωοτροφές, ακρόδρυα, όσπρια, οπωροκηπευτικά, ελιές, αροτραίες, ανθοκοµία.

  Κρήτη: οπωροκηπευτικά, ανθοκοµία, αρωµατικά, κτηνοτροφία, προϊόντα βιολογικά.

  Νότιο Αιγαίο: κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ.

  Πελοπόννησος: κτηνοτροφία, φυτική παραγωγή, µελισσοκοµία, προϊόντα βιολογικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

01-11-2021 11:36DAVINA CLAIRE

Γεια σας; Εάν χρειάζεστε επειγόντως δάνειο, κάντε αίτηση για δάνειο με τη Novelty Finance. Το όνομά μου είναι Davina Claire, είμαι η οικονομική διευθύντρια της Novelty Finance. Έχω αντιληφθεί ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις δυσκολεύονται τόσο πολύ να λάβουν δάνειο είτε από Τράπεζες είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρεία μου (Novelty Finance) είναι εδώ για να σας παρέχει και να σας βοηθήσει με το δάνειο που χρειάζεστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: noveltyfinances@gmail.com Ή να στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp μέσω +447915601531 Είτε θέλετε να δώσετε ώθηση στον τρόπο ζωής σας είτε έχετε να αντιμετωπίσετε ένα απροσδόκητο έξοδο, ένα δάνειο από τη NOVELTY FINANCE είναι αυτό που χρειάζεστε. Η NOVELTY FINANCE είναι ευέλικτη: μπορείτε να δανειστείτε έως και δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €), με κατάλληλες περιόδους αποπληρωμής έως και 30 χρόνια. Μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε για δάνειο με εξασφάλιση είτε για δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προσωπικών δανείων, επιχειρηματικών δανείων, στεγαστικών δανείων και δανείων εξυγίανσης χρέους που μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις περιστάσεις σας με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία