BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με τυπική απόδοση 8.000 ευρώ η ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης 2022

Με τον κωδικό 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» θα προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης το 2022, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες της πρόσκλησης που δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές.

27-30_23

Γιώργος Κοντονής

206
17

Στις κύριες αλλαγές του προγράµµατος περιλαµβάνονται η µείωση της µέγιστης επιδοτούµενης δαπάνης ανά φάκελο, η αλλαγή στη µοριοδότηση µε ενισχυµένη την προτεραιότητα στη γεωργία ακριβείας και ο αποκλεισµός των συλλογικών σχηµάτων. Αναλυτικότερα, σχετικά µε το Μέτρο 4.1.5 αναφέρονται τα εξής στην 9η Τροποποίηση  των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

∆ικαιούχοι

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού (σύµφωνα µε τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης, στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι επαγγελµατίες αγρότες σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία (φυσικά πρόσωπα) ή να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας (νοµικά πρόσωπα) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του υποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Όροι επιλεξιµότητας

Α. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν επιλέξιµες για στήριξη πρέπει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να κατέχουν γεωργική εκµετάλλευση, της οποίας το οικονοµικό µέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι µεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (standard output).

Β. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν επιλέξιµοι για στήριξη πρέπει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην είναι άµεσα συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι γήρατος.

Επιλέξιµες δαπάνες

Βαρύτητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα περιλαµβάνουν επενδυτικές δαπάνες, που αφορούν στην εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτοµίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού παραγωγής.

Θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης (net metering). ∆εν είναι επιλέξιµη στην παρούσα δράση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας. Πέρα από τα παραπάνω στο κείµενο των αρχών δεν αναφέρεται σαφής λίστα σχετικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες παρά µόνο ότι «Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 45 του καν. 1305/2013 καθώς και των άρθρων 65-71 και 69§3 του καν. 1303/2013.». Εν, ολίγοις µπορεί να επιδοτηθούν όλα όσα προέβλεπε η περασµένη πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης, αλλά µένει να φανεί αν θα εξαιρεθούν ορισµένες δαπάνες.

Ποσά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 130.000 ευρώ για επενδύσεις στη φυτική παραγωγή και στη µελισσοκοµία και στα 200.000 ευρώ για επενδύσεις στην υπόλοιπη ζωική παραγωγή.

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία

Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά ποσοστά έχουν ως εξής:

 • Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε επαγγελµατικά προσόντα ή δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.
 • Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Προτεραιότητα σε δαπάνες με εξοπλισμό ακριβείας

Στο γενικό πλαίσιο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης περιγράφονται οι αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια µοριοδότησης. Όπως φαίνεται και παρακάτω οι επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας, ψηφιακά συστήµατα και ΑΠΕ θα έχουν προτεραιότητα ένταξης. ∆εδοµένου ότι τα διαθέσιµα χρήµατα είναι στα 180 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόµενοι πολλοί, γίνεται φανερό ότι τα κριτήρια µοριοδότησης θα παίξουν αρκετά σηµαντικό ρόλο και στην ερχόµενη πρόσκληση. Υπενθυµίζεται εδώ πως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των διαχειριστικών αρχών, τα Σχέδια Βελτίωσης θα βγουν στον «αέρα» όταν τελειώσει η αξιολόγηση των Νέων Αγροτών, δηλαδή γύρω στην ερχόµενη Άνοιξη.

Αρχές σχετικά µε τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής

Πιο συγκεκριµένα, στο γενικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.5 σχετικά µετα κριτήρια µοριοδότησης αναφέρονται τα εξής:

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις προτεραιότητες επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά, που συνδέονται µε τη γεωργική εκµετάλλευση (για φυσικά και νοµικά πρόσωπα), όπως :

 • ο παραγωγικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην ελαιοκαλλιέργεια, στη µελισσοκοµία, στο βαµβάκι, στην αµπελοκαλλιέργεια και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή ή µε συµβολή στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής),
 • το οικονοµικό µέγεθος,
 • η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που αφορούν σε ΑΠΕ ή σε δαπάνες για την ορθολογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,
 • η δυναµική της εκµετάλλευσης,
 • η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων,
 • η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας, ιδίως αυτών που καθιστούν ανθεκτική την εκµετάλλευση σε εξωγενείς κινδύνους, αλλά και αυτών που προάγουν την ορθολογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,
 • το είδος επενδυτικής δαπάνης µε προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν τη γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία,
 • η συµµετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαµβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα αλλά και τις RIS3
 • οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Μη επιλέξιµες δαπάνες

Από τα Σχέδια Βελτίωσης δεν θα µπορούν να επιδοτηθούν:

 • Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
 • Η αγορά γης.
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται µε σπορά.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση.
 • Η αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωµάτων ενίσχυσης.
 • Οι δαπάνες κάθε επέµβασης στο γεωργικό προϊόν από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι αναγκαίες για την προετοιµασία του προϊόντος (ζωικής ή φυτικής προέλευσης) για την πρώτη πώληση.
Σχόλια (17)
Προσθήκη σχολίου

23-06-2022 18:44Μιχάλης

Στο νεο πρόγραμμα θα μπορο να κανο μια αποθήκη σ μεσα σε κατηκιμενη περιοχή σε χόριο

Απάντηση

07-05-2022 13:51Σαράντος

Δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο, δεν μπορώ να ρίξω λιπάσματα, δεν μπορώ να ψεκάσω με χαλκό γιατί το απαγορέψατε και πολλά άλλα..... Περιμένω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ολικής καταστροφής της Ελληνικής γεωργίας να ενταχθώ να τελειώνουμε και να ησυχάσω.

Απάντηση

07-05-2022 13:49Σαράντος

Δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο, δεν μπορώ να ρίξω λιπάσματα, δεν μπορώ να ψεκάσω με χαλκό γιατί το απαγορέψατε και πολλά άλλα..... Περιμένω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ολικής καταστροφής της Ελληνικής γεωργίας να ενταχθώ να τελειώνουμε και να ησυχάσω.

Απάντηση

06-03-2022 13:43Μανος

Καντε το σε ολους απο 70% και πανω εκτος αθηνων

Απάντηση

16-02-2022 21:02Μανος

Γιατι μεχρι τα 41 χρονια οι υπολοιποι τι θα γινουν

Απάντηση

10-02-2022 19:31Παναγιωτόπουλος Γιάννης

Γιατί τα χρήματα που θα μείνουν από το προηγούμενο σχέδιο βελτίωσης δεν τα δίνουν στους επιλαχόντες αλλά τα μεταφέρουν στο επόμενο σχέδιο; Τέσσερα χρόνια προσπαθούμε ξοδέψαμε χρήματα και τώρα μας αναγκάζουν να κάνουμε καινούργιο σχέδιο πάλι έξοδα;(επί Σύρριζα πέρασαν όλοι οι επιλαχόντες.Ηταν μάγκες αυτοί;)

Απάντηση

20-01-2022 20:02Πανος

Το ειδαμε κι αυτο...η Δυτικη Μακεδονια να εξισωνεται με την Αττικη . Χωρις πλεον εργοστασια χωρις γουνα τωρα και χωρις αγροτες. Μηπως να δωσουν την περιοχη και στη Βορεια Μακεδονια μπας κ σωθουμε αυτης της ξεφτιλας.

Απάντηση

06-01-2022 19:21_____

Ποτε θα θυμηθείτε να βγαλετε στα αγελαδια σχεδιο βελτιωση; Τι να κανουμε θελετε δηλαδη να μην μας μηνει να φαμε;

Απάντηση

06-01-2022 16:48Ανδρέας

130.000 ευρώ δεν φτάνουν για σοβαρή επένδυση...οταν έφτασαν οι τιμές στο θεό σε Όλα τα εφόδια σίδερα λάστιχα και τα πάντα

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

06-01-2022 13:18takis

για κοζανη φλωρινα θα επρεπε να βαλετε 100% οχι 40%.... κυριοι καταστρεψατε την περιοχη το ελαχιστο που πρεπει να κανετε ειναι ενα γενναίο πρόγραμμα ενίσχυσης για τους αγροτες της περιοχης

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις