BACK TO
TOP
Προγράμματα

Ο οδηγός αξιολόγησης Νέων Αγροτών 2021 με καινούριες διευκρινήσεις

Στα χέρια των αξιολογητών βρίσκεται ο οδηγός ελέγχου για τις αιτήσεις των Νέων Αγροτών, με το Agronews να παρουσιάζει το έγγραφο, στο οποίο θα βασιστούν οι εγκρίσεις και οι απορρίψεις των φακέλων.

neos-trakter-2_2

Γιώργος Κοντονής

13
9

Ολόκληρος ο οδηγός  αξιολόγησης των Νέων  Αγροτών 2021 με νέες  διευκρινήσεις για  φοιτητές, εργαζόμενους


Στο σχετικό έγγραφο όπως φαίνεται διευκρινίζονται και ορισμένα ζητήματα που δεν αποσαφίνηζε η πρόσκληση. Όπως για παράδειγμα το γεγονός πως για τους φοιτητές αρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να προσκομισθεί διακοπή φοίτησης ώστε να είναι επιλέξιμοι. Οι μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί φοιτητές καθώς και φοιτητές στο ΕΑΠ είναι επιλέξιμοι χωρίς προϋποθέσεις.


Ολόκληρος ο οδηγός διαθέσιμος εδώ

Όσον αφορά τη μη μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, στους αξιολογητές τονίζεται πως αυτή δεν χρειάζεται να διακοπεί για να κριθεί κάποιος ως δικαιούχος. Υποψήφιος ο οποίος κατά δήλωση έχει μη μόνιμη απασχόληση, εφόσον κριθεί από τον αξιολογητή ότι αυτή είναι πράγματι μη μόνιμη, μπορεί να καταταχθεί απευθείας στους πίνακες των οριστικά δικαιούχων. Αξιολογούνται τα δικαιολογητικά σχετικά με την άσκηση μη μόνιμης εξαρτημένης απασχόλησης (όπως εποχιακή εργασία) για το φυσικό πρόσωπο αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία αυτής ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΕΦΚΑ.

Αναφορικά με την απόδειξη ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων διευκρινίζονται τα εξής:

«Καθώς η απόδοση βαθμολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο έχει αποφασιστεί η απόδειξη της ιδιοκτησίας να γίνεται με προσκόμιση των  ανωτέρω πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και όχι με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ ή τη δήλωση Ε9 κάτι το οποίο ο αξιολογητής πρέπει να ελέγξει. 

Δηλαδή ο έλεγχος συνίσταται στα εξής:

  1. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο αξιολογητής αποδέχεται την έκταση που υπάρχει συμπληρωμένη στο ΠΣΚΕ.
  2. Για τα αγροτεμάχια που δηλώνονται ως ιδιόκτητα, ο αξιολογητής αναζητά τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9) που πρέπει να έχει επισυνάψει ο μελετητής. Με βάση αυτά:

α     Ελέγχει την έκταση. Εφόσον παρουσιάζεται διαφορά μεγαλύτερη από 0,1 εκτάριο, μεταβάλει αντίστοιχα το πεδίο «Επιλέξιμη έκταση».

β    Ελέγχει το ποσοστό ιδιοκτησίας και, εφόσον απαιτείται, διορθώνει το πεδίο «Ποσοστό ιδιοκτησίας (αγροκτήματος)» (και όχι το πεδίο «Ποσοστό του αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος[1]»).

  1. [...] Ουποψήφιος κατά την υποβολή του ΟΣΔΕ 2021 δεν είχε στην κατοχή του το αγροτεμάχιο αλλά δηλώνει την πρόθεσή του να το αποκτήσει ώστε να λάβει βαθμολογία. Εδώ ο έλεγχος συνίσταται στα εξής:

α     Εφόσον ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης έχει ήδη αποκτήσει τα αγροτεμάχια και έχει επισυνάψει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9), ο αξιολογητής ακολουθεί τις οδηγίες της ανωτέρω παραγράφου 2. Σημαντικό:  Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

β     Ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας: [...] Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9). Σημαντικό:  Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

γ     Ο υποψήφιος προσκομίζει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9) κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης: Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι οδηγίες της ανωτέρω παραγράφου 2. Σημαντικό:  Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

  1. Το πεδίο «Επιλέξιμη έκταση», μπορεί να μεταβληθεί, α) για καλλιέργειες με ΤΑ μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ ύστερα από επιτόπιο έλεγχο και β) για αμπέλια όπου στο πεδίο «Κατηγορία ΟΣΔΕ» υπάρχει η ένδειξη «Αμπελώνες για παραγωγή οίνου» . 
Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

28-02-2022 03:38Γιάννης

Πότε είναι η επιδότηση για τους νέους αγρότες 2021 2022

Απάντηση

09-02-2022 22:08ΧΑΚΑΝ

Καλησπέρα . εγώ που έχω περάσει τα απαραίτητα χρόνια φοίτησης πρέπει να διαγράφω απο το τμήμα ?

Απάντηση

07-02-2022 13:18Αντώνης Παλαιολόγος

Παρατηρήσεις επί του Προγράμματος Νέων Γεωργών έτους 2021. Υπομέτρο 6.1 - 3ος κύκλος. Στα κριτήρια ένταξης δικαιούχων και εκμεταλλεύσεων ( κριτήρια επιλεξιμότητας ) του προγράμματος Νέων Γεωργών έτους 2021 / Υπομέτρο 6.1 ¨ Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ¨ – 3ος κύκλος, τόσο κατά την Προδημοσίευση της πρόσκλησης ( αριθ. πρωτ. : 1107 / 7 Απριλίου 2021 ) , όσο και κατά την Δημοσίευση της πρόσκλησης στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 ¨Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 ……¨ ( ΦΕΚ Β΄/ 4456 / 29 Σεπτεμβρίου 2021 ) υπάρχει ρητή αναφορά στο έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης των υποψήφιων Νέων Γεωργών ως εξής : ¨Ως έτος αναφοράς αίτησης στήριξης νοείται το έτος στο οποίο αναφέρεται η πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης. Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται βάση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους αναφοράς¨ Στην προκειμένη περίπτωση για τον 3ο κύκλο του Υπομέτρου 6.1. ως έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2021, που απλά σημαίνει ότι η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ( ΕΑΕ ) – ΟΣΔΕ που υποβάλλεται το έτος 2021. Από την ανωτέρω διατύπωση προκύπτει απερίφραστα ότι η αναφορά στο έτος είναι αυτή που προσδιορίζει την υποβολή του αιτήματος στήριξης , χωρίς να επιδέχεται περαιτέρω ερμηνείας ή διευκρίνησης. Κατά συνέπεια αιτήματα στήριξης Νέων Γεωργών των οποίων η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ ) – ΟΣΔΕ φέρει πρωτόκολλο και ημερομηνία μέσα στο έτος 2021 θεωρείται ότι συνάδει με τους εννοιολογικούς ορισμούς τόσο της προδημοσίευσης όσο και της δημοσίευσης της πρόσκλησης ένταξης Νέων Γεωργών στο εν λόγω πρόγραμμα. H καταληκτική ημερομηνία ( 16/10/2021 ) που ορίζεται στον Οδηγό Αξιολόγησης Νέων Γεωργών 2021 δεν ερμηνεύεται σωστά από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, καθόσον δεν υπάρχει ρητή αναφορά εξαρχής στο θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1. και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί. Εξάλλου την περίοδο 1/10- 16/10/2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρισόταν σε αρρυθμία λειτουργίας της εφαρμογής Διοικητικών Πράξεων ΕΑΕ 2021 .

Απάντηση

05-02-2022 08:14Νέα Αγρότισσα

Δεν έχετε πληρώσει ακόμα την β δόση για εμάς του 2016 και πουλάτε παραμύθια για 40.000 για τους νέους...ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

04-02-2022 15:29Γιάννης

Καλησπέρα, εγώ δηλαδή που έχω περάσει τα απαραίτητα χρόνια φοίτησης πρέπει να διακόψω από το τμήμα προτού ενταχθω ή αφότου ενταχθω, πριν από επικείμενο έλεγχο;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

03-02-2022 10:19ΓΙΑΝΝΗΣ

Εξοφλήστε πρώτα ρε ΛΑΜΟΓΙΑ του αγρότες 2016 και μετά μοιράζετε λεφτά στους επόμενους...

Απάντηση

03-02-2022 10:01Ο ΜΑΛΑΚΑΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ 2016 ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ????

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις