Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Τα κριτήρια ένταξης σε μέτρο που επιδοτεί 50% την αγορά γης, τρακτέρ

Τρακτέρ και παρελκόµενα, στάβλοι, γεωργικές αποθήκες, εγκατάσταση δενδρώδων, φωτοβολταϊκά και αγορά γης είναι µόνο µερικές από τις επιλέξιµες δαπάνες που επιδοτεί η ∆ράση «Οικονοµικός Μετασχηµατισµός του Αγροτικού Τοµέα» ύψους 100 εκατ. ευρώ που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση.

14-15_7

Γιώργος Κοντονής

36371
6

Τα κριτήρια ένταξης σε μέτρο που επιδοτεί με 50% την αγορά γης, τρακτερ και φυτεύσεις από δομές αγροτών

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα µπορούν να κάνουν αιτήσεις:

  • Συλλογικά Σχήµατα αγροτών.
  • Οικοτεχνίες-µεταποητικές αγροτών που µεταποιούν το δικό τους προϊόν (τουλάχιστον 40% βαθµός καθετοποίησης).
  • Μεταποιητικές επιχειρήσεις εφόσον µεταποιούν γεωργικό και κατ’ ελάχιστο το 40% των α’ υλών που χρησιµοποιούνται προέρχονται από συµβολαιακή γεωργία.
  • Αγροτικές επιχειρήσεις που δεσµεύονται να καθετοποιήσουν τη µονάδα τους για τουλάχιστον µία 3ετία ξεκινώντας από το επόµενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.

Σηµειώνεται, ότι το ελάχιστο ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι 500.000 ευρώ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το µέγιστο 7,5 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται στο 50% των δαπανών για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (εξαίρεση η Στερεά Ελλάδα µε 40% και η Αττική). Για τις µεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεται από 15 έως 40%.

Όσον αφορά την ηµεροµηνία που θα ανοίξει η προκήρυξη αυτή δεν προσδιορίζεται στην προδηµοσίευση του προγράµµατος. 

Αναλυτικότερα η προδηµοσίευση αναφέρει σχετικά µε τους δικαιούχους:

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα νοµικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, ειδικότερα οριζόµενων στο κατά περίπτωση εφαρµοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, είναι γραµµένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά µητρώα και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε Συνεταιρισµούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις».

β) Είναι εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίες: εφαρµόζουν συµβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς:

αα) εφόσον µεταποιούν γεωργικό σε γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστο το 40% των α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας.

ββ) εφόσον µεταποιούν γεωργικό σε µη γεωργικό προϊόν και το 40% των α’ υλών είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας.

γγ) η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει το επόµενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 5ετής για όλους τους φορείς.

 γ) Είναι εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α’ πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινά το επόµενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για όλους τους φορείς.

δ) ∆ικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης.

Με βάση έξι κριτήρια η αξιολόγηση

Ο φάκελος των υποψήφιων δικαιούχων πρέπει να τηρεί έξι κριτήρια. Το πρώτο αφορά την ωριµότητα του επενδυτικού σχεδίου και την απόδειξη κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής και το δεύτερο µε το νόµιµο της επιχείρησης. Το τρίτο κριτήριο ονοµάζεται «Πράσινη µετάβαση» και αναφέρει πως ο φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει (τουλάχιστον ένα  από τα παρακάτω) επεξεργασία βιολογικών προϊόντων, επενδύσεις ΑΠΕ, προµήθεια οχηµάτων της διαθέσιµης, βέλτιστης κατηγορίας όσον αφορά στην εκποµπή ρύπων, επενδύσεις σε µηχανολογικό  εξοπλισµό ή υποδοµές που συµβάλλουνστην εξοικονόµηση ύδατος. Το τέταρτο κριτήριο έχει να κάνει µε την καινοτοµία της επένδυσης και το πέµπτο µε τη βιώσιµότητά της µε βάση δείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας της επιχείρησης κ.λπ. Τέλος, το έκτο κριτήριο ονοµάζεται «Καθετοποίηση» και λέει ότι οι επενδύσεις πρέπει να επιδοτούνται τουλάχιστον για µία δαπάνη που έχει να κάνει αυστηρά µε την αγροτική εκµετάλλευση (για παράδειγµα φύτευση δέντρων για παραγωγή α’ ύλης).

Επιλέξιμες επενδύσεις για νέες φυτεύσεις δέντρων   

Στον επενδυτικό φάκελο υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία επιλέξιµων δαπανών. Οι δαπάνες που έχουν να κάνουν καθαρά µε την αγροτική εκµετάλλευση (σηµεία α έως ε) µπορούν να επιδοτηθούν µε ποσό έως 500.000 ευρώ. Αναλυτικότερα στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:

α) Κατασκευή, απόκτηση και βελτίωση ακινήτων (σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.)

β) ∆απάνες που σχετίζονται µε τη γη, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.

γ) Αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού

δ) Εγκατάσταση δενδρώδων καλλιεργειών

ε) Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων κ.λπ.

στ) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.

ζ) Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές α’ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµιτελών), εντός του χώρου της µονάδας.

η) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές Ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές δεν ενισχύεται ως µεµονωµένη δράση, αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Η δυναµικότητα των δαπανών σε ΑΠΕ αφορούν µόνο στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ενισχυόµενης επιχείρησης.

η) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας.

θ) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή.

ι) ∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για την αποµακρυσµένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισµού.

κ) Στην περίπτωση αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των δικτύων διανοµής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιµος είναι ο µηχανολογικός εξοπλισµός ο οποίος έχει µοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις.

λ) Συµβουλευτικές υπηρεσίες.

µ) ∆απάνες συµµετοχής σε οποιαδήποτε εµπορική έκθεση.

Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

29-03-2022 23:01Γεώργιος Γκολιας

Όνειρα θερινής νυκτός. Προγράμματα για λίγους. Δεν γίνεται. Με κόκκινα δάνεια στις πλάτες των αγροτών δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει τίποτα.

Απάντηση

28-03-2022 22:16Αελ

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ΜΌΝΟ ΠΟΥ ΨΆΧΝΕΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ.ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΣΧΉΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΥ ΓΛΥΦΟΥΝ ΟΛΛΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ.ΤΌΤΕ Η ΦΥΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ.ΓΙΑΤΊ ΑΠΕΥΘΗΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ...ΟΥΣΤ ΠΑΛΙΟΠΟΥΣΤΑΡΙΑ!!!!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

28-03-2022 21:31Τζουμερκιωτης

Θα πρέπει να επιδοτιθουν και οι αγρότες της υπαίθρου γιατί εκεί δεν υπάρχουν μηχανήματα και τό κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγάλο .και οι αποθήκες στοιχειζουν.

Απάντηση

28-03-2022 13:54Αντώνης Παλαιολόγος

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Απ' ότι φαίνεται πάλι οι ατομικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ( φυσικό πρόσωπο ) δεν μπορούν να ενταχθούν στο προγραμμα αυτό : ∆ράση «Οικονοµικός Μετασχηµατισµός του Αγροτικού Τοµέα» , καθόσον γίνεται αναφορά σε νομικά πρόσωπα και εταιρείες του εμπορικού δικαίου. Επιπρόσθετα θα ήθελα να σημειώσω οτι η ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη των 500.000 ευρώ στη σημερινή οικονομική συγκυρία αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, ενώ οι εντάσεις ενίσχυσης ακολουθούν τον παλαιό ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ( 2014-2021 ) και ΌΧΙ τον νέο 2022-2027. Μπορεί κάποιος από τους διαχειριστές του προγράμματος να δώσει απαντήσεις ;

Απάντηση

28-03-2022 12:54Αντώνης Παλαιολόγος

Απ' ότι φαίνεται πάλι οι ατομικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να ενταχθούν στο προγραμμα αυτό : ∆ράση «Οικονοµικός Μετασχηµατισµός του Αγροτικού Τοµέα» , καθόσον γίνεται αναφορά σε νομικά πρόσωπα και εταιρείες του εμπορικού δικαίου. Επιπρόσθετα θα ήθελα να σημειώσω οτι η ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη των 500.000 ευρώ στη σημερινή οικονομική συγκυρία αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, ενώ οι εντάσεις ενίσχυσης ακολουθούν τον παλαιό ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ( 2014-2021 ) και τον νέο 2022-2027. Μπορεί κάποιος από τους διαχειριστές του προγράμματος να δώσει απαντήσεις ;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία