Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Οδηγίες πληρωμής για τις αιτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης από ΟΠΕΚΕΠΕ

Εγκύκλιο σχετική με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση προκαταβολής, μερικής πληρωμής και εξόφλησης των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2020, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Fields_2009-14_Massey_505549_3840x2400_2

1165
0

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης όπως απορρέουν από την Απόφαση Ένταξής του.

Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

 • Τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις).
 • Την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής.
 • Την πραγματικότητα των πράξεων.
 • Την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Αίτησης προκαταβολής / πληρωμής από δικαιούχο.

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) τυποποιημένη αίτηση προκαταβολής/πληρωμής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό.

Οι αιτήσεις προκαταβολής / μερικής / τελικής πληρωμής υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (εφεξής ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά. Στις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από εκείνη της έδρας του δικαιούχου, η παραλαβή των επενδύσεων πραγματοποιείται από επιτροπή παρακολούθησης της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιούνται οι επενδύσεις.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών (εφεξής ΔΑΟΠ) με την υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της διαδικασίας και το συντονισμό των ανωτέρω έχει η ΕΥΕ ΠΑΑ. Το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης, ΔΑΟΚ και ΔΑΟΠ αφορά:

 • Στη διασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής.
 • Στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
 • Στην πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων
 • Στην πιστοποίηση τη ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ένταξης πράξεων.

Αιτήσεις χορήγησης προκαταβολής

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τυποποιημένη αίτηση προκαταβολής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο αίτησης λήψης προκαταβολής δικαιούχου). Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Ε_1). Επιπλέον, απαιτείται βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τους σκοπούς της προκαταβολής. Οι εγγυητικές επιστολές εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από Επίσημη Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα σύμφωνα με τη λίστα που κάθε φορά επικαιροποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι αιτήσεις προκαταβολής μαζί με την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή και τη βεβαίωση του τραπεζικού ιδρύματος διαβιβάζονται από τη ΔΑΟΚ στη ΔΑΟΠ η οποία και αποφασίζει επί αυτών, συμπληρώνοντας τυποποιημένο υπόδειγμα από το ΠΣΚΕ (έντυπο αξιολόγησης αίτησης λήψης προκαταβολής).

Αιτήσεις μερικής πληρωμής και τελικής πληρωμής

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ και σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα (έντυπο αίτησης πληρωμής δικαιούχου). Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 4302/Β/2017). Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή, η πρώτη αίτηση πληρωμής οδηγεί σε αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής όταν:

α) Έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ικανό ώστε το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής ή

β) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής αλλά η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής ή

γ) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής και ο υποψήφιος επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής.

Η εγγυητική επιστολή μπορεί να αποδεσμευτεί όταν ο αρμόδιος Οργανισμός Πληρωμών εξακριβώσει ότι το ποσό της πληρωμής οδηγεί σε κάλυψη του ποσού της προκαταβολής.

Επιπλέον, σε περίπτωση εκκαθάρισης προκαταβολής θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τόκοι που θα δημιουργηθούν από τη χορήγηση της προκαταβολής, στο τραπεζικό λογαριασμό υπέρ Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. (Ι.Β.Α.Ν.: GR7801710170006445030038383) που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στην ΔΑΟΠ εγγράφως τους λόγους κατάπτωσης, μαζί με φωτοαντίγραφο της εγγυητικής επιστολής και των αντίστοιχων εντύπων κατάπτωσης, αναφέροντας το ποσό που καταπίπτει καθώς και το ποσό που πρέπει να αποδεσμευτεί.

Για όλα τα ανωτέρω η ΔΑΟΚ διατηρεί αντίγραφο στο φάκελο του δικαιούχου.

Ο έλεγχος της αίτησης πληρωμής και η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων γίνεται με έλεγχο των παραστατικών και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της αίτησης πληρωμής καθώς και με επιτόπια επίσκεψη και αποτυπώνονται, με ευθύνη των ΔΑΟΚ, στο πρακτικό ελέγχου πληρωμής (εφεξής γνωμοδότηση). Το πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης (Ε_2) συντάσσεται από την κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης και συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και το δικαιούχο.

Με την ολοκλήρωση του γνωμοδοτικού ελέγχου, οι ΔΑΟΚ διαβιβάζουν στις ΔΑΟΠ την γνωμοδότηση για έγκριση μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφο της εγγυητικής επιστολής, στην περίπτωση εκκαθάρισης προκαταβολής.

Οι Δ.ΑΟ.Π. πραγματοποιούν ελέγχους με βάση τα έγγραφα που λαμβάνουν από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του άρθρου 28 της ΥΑ με τα στοιχεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων επί των αιτήσεων προκαταβολής/ πληρωμής, προκειμένου να βεβαιώσουν την επιλεξιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.
 • Τις γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά επιτόπιας επίσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 • Τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ με επισυναπτόμενο το πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης και τα αποτελέσματά του αποτυπώνονται στο έντυπο ελέγχου & αξιολόγησης πληρωμής, που παράγεται από το ΠΣΚΕ.

 

Η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέσιμη εδώ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία