Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με δικό του Εξοικονομώ και πριμ για συνεργασίες η νέα εποχή του Leader

Με τη γνωστή συνταγή εµπλουτισµένη µε ορισµένες νέες δράσεις όπως για παράδειγµα είναι η ενεργειακή αναβάθµιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της συνεργασία µεταξύ µικρών τοπικών επιχειρήσεων, τέθηκαν σε διαβούλευση τα προγράµµατα Leader της νέας προγραµµατικής περιόδου.

17_12

1268
0

Στόχος είναι να προχωρήσουν οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) αρχές του ερχόµενου έτους (Φεβρουάριος) στη διαµόρφωση του σχεδίου τους και κατάθεση αυτού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να µπορούν να εκκινήσουν έγκαιρα οι σχετικές προκηρύξεις ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, ξεχωρίζει στις δράσεις και η πρωτοβουλία «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) της νέας πολιτικής προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτικών περιοχών (βλ. σελ. 17).

Το σχέδιο του τοπικού προγράµµατος Leader διαρθρώνεται σε µία σειρά από υπο-παρεµβάσεις, µε τις κύριες εξ αυτών να ανήκουν στις Κατηγορίες «Ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας» και «∆ικτύωση και συνεργασία». Ο µέγιστος προϋπολογισµός των πράξεων των κατηγοριών αυτών δεν µπορεί να ανέλθει άνω των 400.000 ευρώ ή των 40.000 ευρώ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων.

Οι κυριότερες δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων

Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες είναι:

1) Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό µονάδων παραγωγής γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται έως το 65% για το σύνολο της χώρας και έως το 80% για τα µικρά νησιά Αιγαίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 229/2013) δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115.

2) Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή µη γεωργικών προϊόντων: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό µονάδων παραγωγής µη γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάµει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

3) Ενίσχυση µονάδων του δασοκοµικού τοµέα: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό µονάδων παραγωγής προϊόντων από δασοκοµικά προϊόντα. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται δυνάµει του Γεωργικό Απαλλακτικό Κανονισµό ή στο 50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

4) Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάµει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

5) Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου όπως καταλύµατα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάµει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

6) Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων υπηρεσιών όπως παιδότοποι και γηροκοµία. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάµει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

7) Ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων µε την εγκατάσταση συστηµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας και συστηµάτων µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 65% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2021 (de minimis).

8) Συνεργασία µεταξύ µικρών τοπικών επιχειρήσεων: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις συνεργασίας µεταξύ µικρών τοπικών επιχειρήσεων οµοειδών ή συµπληρωµατικών προϊόντων µε σκοπό τη διοργάνωση κοινών µεθόδων εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και την ανάπτυξη και/ή εµπορία κοινών προϊόντων. ∆εν είναι επιλέξιµα σχήµατα συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν και λοιποί φορείς πλην των τοπικών επιχειρήσεων.

9) Συνεργασία µεταξύ τοπικών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την κοινωνική ή  πολιτιστική ή περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση της περιοχής: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις συνεργασίας µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών τοπικών φορέων µε σκοπό την διαµόρφωση και πραγµατοποίηση δράσεων που αφορούν στην κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση της περιοχής.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν την εκπαίδευση τοπικού πληθυσµού, τα µικρά δηµόσια έργα για τη βελτίωση ποιότητας ζωής, τη διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων (ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.) και τις πράσινες υποδοµές για την πρόληψη και αντιµετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.Με βάση νέο πίνακα η µοιρασιά των κονδυλίων

Προϋπολογισµός ανά Leader ανάλογα τον τοπικό πληθυσµό

Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του κάθε προτεινόµενου προγράµµατος τοπικής ανάπτυξης από τις ΟΤ∆ θα είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσµού της προτεινόµενης περιοχής και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Η τελική ∆ηµόσια ∆απάνη του
κάθε τοπικού προγράµµατος θα διαµορφωθεί βάσει της βαθµολογίας της προτεινόµενης πρότασης, της ρεαλιστικότητας των προτεινόµενων δράσεων
η αξιολόγηση των οποίων λαµβάνεται υπόψη στην βαθµολόγηση της πρότασης, καθώς και το ύψος των διαθέσιµων πιστώσεων. Αναλυτικότερα, η τελική ∆ηµόσια δαπάνη θα διαµορφωθεί βάσει των ανωτέρω βαθµίδων και αναλογικά των βαθµολογιών που θα λάβουν οι προτάσεις, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό
των 3.500.000 ευρώ που κρίνεται απαραίτητο ως ελάχιστο ποσό για την υλοποίηση ενός τοπικού προγράµµατος. Συνεπώς, η τελική δηµόσια δαπάνη
των ΟΤ∆ που ανήκουν στην 1η κατηγορία θα διαµορφωθεί µεταξύ 3,5 και
3,8 εκατ. ευρώ, της 2ης κατηγορίας µεταξύ 3,8 και 4,2 εκατ. ευρώ κ.ο.κ
κατ’ αναλογία µε τη βαθµολογία που θα λάβουν.

Ξεχωρίζει η δράση για τα Έξυπνα Χωριά

Tο όραµα για τα «Έξυπνα Χωριά» (Smart Villages) που προωθεί η Κοµισιόν στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ θα περάσει µέσα από τα προγράµµατα Leader. Όπως φαίνεται στο έγγραφο που βρίσκεται υπό διαβούλευση σκοπός της πολιτικής αυτής είναι
η συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιµετώπιση διαχρονικών προβληµάτων µέσω δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται µε την «εκ των κάτω προς
τα επάνω» διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν
την ίδρυση ενός συνεργατικού σχήµατος µε τη συµµετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, µε τη δυνατότητα συµµετοχής και τοπικών δηµόσιων φορέων, για την προετοιµασία και σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασµένου στην αντιµετώπιση ενός ή περισσοτέρων προβληµάτων της περιοχής. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτοµία και να προβλέπει δράσεις όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονόµησης ενέργειας, αντιµετώπισης περιβαλλοντικών προβληµάτων, εξυπηρέτησης των νέων
ή των ηλικιωµένων της περιοχής, την αναβάθµιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής αποµόνωσης.

Στα συνεργατικά σχήµατα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να συµµετέχει και εκπαιδευτικό ίδρυµα. Η ΟΤ∆ παρέχει πλην των άλλων συµβουλευτική υποστήριξη όµως δεν µπορεί να αποτελεί µέλος του συνεργατικού σχήµατος. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασµένο και δεν µπορεί να αφορά σε περιοχή µεγαλύτερη των 10.000 µόνιµων κατοίκων. Για την σύνταξη του θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, να προβλέπει δείκτες εκροών και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα. Το εν λόγω µακρόπνοο όραµα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ανησυχιών αυτών, µε βάση τις νεοεµφανιζόµενες ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής µετάβασης της ΕΕ και τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από την πανδηµία COVID-19, καθώς και µε τον προσδιορισµό µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές,
την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης και την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην  Agrenda που κυκλοφορεί
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία