Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση 95 ευρώ ανά χοιρομητέρα για δεσμεύσεις Ευζωίας

Συνολικά 94,5 ευρώ ανά χοιρομητέρα και 47,4 ευρώ για λοιπά χοιρινά ετησίως θα είναι σε θέση να λάβουν οι χοιροτρόφοι που θα ενταχθούν στο Υπομέτρο 14.1 «Ευζωία» ύψους 25 εκατ. ευρώ το οποίο έλαβε ΦΕΚ με την προκήρυξη να ακολουθεί τις επόμενες ημέρες.

xoirina_site

Γιώργος Κοντονής

655
0

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τη λήψη αυτής της ενίσχυσης, οι χοιροτρόφοι θα πρέπει να δεσμευτούν για συγκεκριμένες ενέργειες ευζωίας όπως είναι ο έλεγχος του νερού και να αφήνουν συνολικό ελεύθερο χώρο δαπέδου για κάθε χοιρομητέρα, τουλάχιστον 2,7 m2 /χοιρομητέρα. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο οι χοιροτρόφοι που διαθέτουν στις εκμεταλλεύσεις τους 50 χοιρομητέρες και άνω.

Ολόκληρο το σχετικό ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ

Ύψος ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) και ανά κατηγορία ζώου και αφορά στο σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν και έχει ως ακολούθως:

Τρίμηνος έλεγχος της ποιότητας του νερού: 40 ευρώ ανά χοιρομητέρα, 40 ευρώ για λοιπα χοιρινά

Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές: 7,5 ευρώ ανά χοιρομητέρα, 7,5 ευρώ για λοιπά χοιρινά

Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου, κατά τον ομαδικό σταβλισμό χοιρομητέρων: 34 ευρώ ανά χοιρομητέρα

Χρήση ανοσοευνουχισμού: 13 ευρώ ανά χοιρομητέρα

Σύνολο: 94,5 ευρώ ανά χοιρομητέρα, 47,4 ευρώ για λοιπά χοιρινά

Για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών χοιρινών προς ενίσχυση υπολογίζονται μέχρι 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ανά έτος.

Αναλυτικότερα το ΦΕΚ αναφέρει:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων», που αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας - καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής εκτροφής στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.

Άρθρο 4 Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας

  1. Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1. είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

- έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ.104/7056/21.1.2015 (Β’ 147) υπουργικής απόφασης.

- είναι κάτοχοι ενσταβλισμένης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον υπ’ αρ. (ΕΕ) 2016/429 Κανονισμό και την υπ’ αρ. 297286/05.8.2005 (Β’ 1170) κοινή υπουργική απόφαση.

Εφόσον η τακτική ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου δεν συμπίπτει ή δεν προηγείται σε πλησίον χρόνο της χρονικής περιόδου των αιτήσεων στήριξης, τότε, εφόσον προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα προβούν σε έκτακτη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στο ΟΠΣ - Κτηνιατρικής αποκλειστικά μέσω της σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

Η έκτακτη ψηφιακή απογραφή για τις ανάγκες του Υπομέτρου 14.1, εφόσον αυτή προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι υποχρεωτική, δεν αντικαθιστά και δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την τακτική ετήσια υποχρέωση απογραφής στο ΟΠΣ - Κτηνιατρικής.

Στην περίπτωση αυτή εάν ο υποψήφιος δικαιούχος δεν προβεί σε έκτακτη ηλεκτρονική απογραφή τότε δεν είναι δυνατή η ένταξη στο Υπομέτρο. Επισημαίνεται, ότι εφόσον δεν προβλέπεται έκτακτη απογραφή ζωικού κεφαλαίου στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου τότε αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί. - δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ, κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση,

- η κτηνοτροφική εκμετάλλευση, λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τον ν. 4056/2012, όπως αυτός ισχύει. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται με την ύπαρξη σε ισχύ άδειας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 της παρούσας, - εφαρμόζουν στη χοιροτροφική τους εκμετάλλευση σύστημα ομαδικού σταβλισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2008/120/ΕΚ Οδηγία,

  1. Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη:

- οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων,

- οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,

- οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε τμήμα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

  1. Δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, όσοι είναι ενταγμένοι με ζωικό κεφάλαιο χοιρινών στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», για την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Άρθρο 6 Δεσμεύσεις Δικαιούχων

  1. Οι Δικαιούχοι που εντάσσονται στο Υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», ενισχύονται για την τήρηση των ακόλουθων δεσμεύσεων: 1.1. Δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης των ζώων:

1.1.1. Σταβλισμός

Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα, κατά τον ομαδικό σταβλισμό, να είναι τουλάχιστον 2,7 m2 /χοιρομητέρα. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10 % δηλαδή να ανέρχεται σε 2,43 m2 /χοιρομητέρα. Η δέσμευση αφορά το διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη της αναπαραγωγικής περιόδου και συγκεκριμένα την περίοδο που αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 εβδομάδα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Η εκπλήρωση της συγκεκριμένης δέσμευσης επιτυγχάνεται μέσω της απομάκρυνσης μέρους των χοιρομητέρων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, πέραν της απομάκρυνσης λόγω αντικατάστασης και στην τήρηση του μειωμένου αριθμού χοιρομητέρων κατά το επόμενο έτος των δεσμεύσεων. Η τήρηση του εν λόγω μειωμένου αριθμού χοιρομητέρων ελέγχεται με τον υπολογισμό του λόγου του συνολικού ελεύθερου χώρου δαπέδου για ομαδικό σταβλισμό, προς τον αριθμό των χοιρομητέρων που ταυτόχρονα σταβλίζονται ομαδικά. Επισημαίνεται, ότι ο μέσος υποπληθυσμός των χοιρομητέρων (n1) που ταυτόχρονα σταβλίζονται ομαδικά είναι:

n1=(Συνολικός αριθμός χοιρομητέρων *2,3/365) *80 80, όπου 80 είναι οι ημέρες που οι χοιρομητέρες παραμένουν ομαδικά σταβλισμένες, 2,3 είναι τοκετοί/χοιρομητέρα/έτος και 365 οι ημέρες του έτους.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην εκμετάλλευση ζώων για πάχυνση (απογαλακτισμένων, αναπτυσσόμενων χοίρων) που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις, καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Για τη διασφάλιση αυτής της συνθήκης τίθεται ως μέγιστο μέσο παραγωγικό όριο εκτροφής τα 14 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα. Δηλαδή σε ετήσιο επίπεδο, τα 14*2,3 (τοκετοί ανά έτος)=32,2 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ως μέγιστη τιμή.

1.1.2. Διατροφή

1.1.2.1. Τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού (χημική και βακτηριολογική εξέταση) που καταναλώνουν οι χοίροι στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της ποιότητας του νερού γίνεται με τις προδιαγραφές και τις παραμέτρους για πόσιμο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης [Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/06.9.2017 κοινή υπουργική απόφαση(Β’ 3282)]. Η εργαστηριακή ανάλυση πρέπει να καταδεικνύει εάν το νερό πληροί όλες τις προδιαγραφές πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και εάν όχι να καταδεικνύει ποιες προδιαγραφές δεν πληρούνται. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 για έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών νερού είναι αναρτημένα στη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης http://esydops.gr.

Η δειγματοληψία γίνεται από τα εργαστήρια που πραγματοποιούν την ανάλυση ποιότητας νερού. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων και η διαδικασία δειγματοληψίας περιγράφετε στο σχέδιο ευζωίας της εκμετάλλευσης.

1.1.2.2. Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, ζύμες, βακτήρια και ένζυμα) στις ζωοτροφές για την καλύτερη προστασία της υγείας των ζώων. Η ελάχιστη ποσότητα μυκοδεσμευτικών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 kg/ΜΖΚ/έτος τόσο για τα λοιπά χοιρινά όσο και για τις χοιρομητέρες. Οι ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν εμφανείς αλλοιώσεις από μύκητες. Το είδος και η σχετική ποσότητα των μυκοδεσμευτικών ενδεικτικά αναφέρονται στο Σχέδιο Ευζωίας της εκμετάλλευσης. Τα μυκοδεσμευτικά είναι δεσμευτικά των μυκοτοξινών και υπάγονται στο παράρτημα Ι «ομάδες πρόσθετων υλών», κατηγορία τεχνολογικών πρόσθετων υλών - ουσίες για τη μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών από μυκοτοξίνες, του υπ’ αρ. (ΕΚ) 1831/2003 Κανονισμού για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. Τα μυκοδεσμευτικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό. Οι πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται ως μυκοδεσμευτικά και είναι εγκεκριμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναρτημένες στο: https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/ani mal-feed_additives_eu-register_1831-03.pdf Σημείωση: τα μυκοδεσμευτικά είναι στη λειτουργική ομάδα (functional group) με τον κωδικό m (σελίδα 50).

1.1.3. Υγεία

Χρήση ανοσοευνουχισμού ως εναλλακτική μεθόδου ευνουχισμού με εμβόλιο, προκειμένου να αποφεύγεται η σχετική επέμβαση ακρωτηριασμού των ζώων. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μη υλοποίησης αυτής της δέσμευσης σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευνουχισμός στην χοιροτροφική εκμετάλλευση. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ευνουχισμός με ακρωτηριασμό και η χρήση ή μη ανοσοευνουχισμού δηλώνεται στο Σχέδιο Ευζωίας κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

«
Υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο, ύστερα από συνεργασία με τον ΥπΑΑΤ κ. Γ. Γεωργαντά,, η απόφαση που καθορίζει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

Με περίοδο εφαρμογής τα 2 έτη και προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 25 εκατ. €, η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται δυνητικά στο μεγαλύτερο μέρος των χοιροτρόφων της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, γεγονός που το καθιστά ευπρόσιτο και χωρίς διακρίσεις. Η πρόσκληση είναι προγραμματισμένη να δημοσιευθεί εντός του δ’ τριμήνου του 2022.

 

Σκοπός

Πρόκειται για Ευρωπαϊκό κανονισμό που στοχεύει στη «προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» για την Αγροτική Ανάπτυξη. Συνεισφέροντας ταυτόχρονα, τόσο στη βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων, όσο και την αύξηση της αξίας τους.

Η εφαρμογή της αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής εκτροφής στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, οι οποίες έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

 

Ποιους αφορά

Αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

·       έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,

·       είναι κάτοχοι χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου τους

 

Ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις του Υπομέτρου αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που προωθούν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς: νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων. Οι ενισχύσεις ανέρχονται ανάλογα τη κατηγορία του ζώου:

·       Χοιρομητέρες: 55 €/έτος

·       Λοιπά χοιρινά: 8 €/έτος

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας νερού έως 1.200 €/έτος ανά διακριτό χώρο εκτροφής και δαπάνες για τεχνική στήριξη έως 5% επί της ετήσιας ενίσχυσης.

 

Αιτήσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης, για την ένταξη στη παραπάνω δράση ενίσχυσης, είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 καθώς και η υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μέσω του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής.

 

Δήλωση ΥφΑΑΤ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε: «η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται για πρώτη φορά, σε όλη τη χώρα. Οι ενισχύσεις αφορούν την υιοθέτηση συγκεκριμένων ενεργειών για την καλή μεταχείριση των ζώων, σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται και στη χώρα μας η εφαρμογή αναβαθμισμένων προτύπων παραγωγής στη διατροφή. Το ζήτημα της ευζωίας των ζώων στην κτηνοτροφική παραγωγή τίθεται από την επιστημονική κοινότητα, αποτελώντας προτεραιότητα της Ε.Ε. Στόχος μας και στην Ελλάδα, είναι η παραγωγή υγιεινών, ποιοτικών και ασφαλών για τον καταναλωτή κτηνοτροφικών τροφίμων. Με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό».

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία