Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πλάνο διπλής στήριξης στην προκήρυξη Νέων '23 και με χαμηλότοκο δάνειο

Να λάβουν το πριµ πρώτης εγκατάστασης σε συνδυασµό µε εγγυηµένο χαµηλότοκο δάνειο αποκτώντας ρευστότητα ύψους 100.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι Νέοι Αγρότες της προκήρυξης του 2023 (νέα ΚΑΠ), σύµφωνα µε το τελικό στρατηγικό σχέδιο που έχει καταθέσει η χώρα µας.

16-17_pin_14

Γιώργος Κοντονής

13783
76

Πλάνο διπλής στήριξης στην προκήρυξη Νέων Αγροτών του 2023 με πριμ και δάνειο χαμηλότοκο 100.000 ευρώ

Οι αρχές υπολογίζουν να εντάξουν στο Μέτρο 6.400 δικαιούχους. Πιο συγκεκριµένα, στο θεσµικό πλαίσιο που δηµοσιεύεται στο στρατηγικό σχέδιο, προβλέπεται πριµ πρώτης εγκατάστασης όπως δίνεται έως σήµερα, ποσού 30.000-42.500 ευρώ.

Αν το επιθυµεί ο νέος αγρότης, θα µπορεί να επιλέξει να λάβει στήριξη «µε χρηµατοδοτικό εργαλείο». Σε µία ενιαία πράξη, θα εγκρίνεται και η καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού (30.000-42.500 ευρώ) και η καταβολή δανείου το οποίο σε συνδυασµό µε το πριµ θα µπορούν να φτάνουν τα 100.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο «στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δανείου».

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των αρχών η προκήρυξη θα βγει το 2023, και κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη φορά µετά από µία 10ετία περίπου, θα υπάρξει αλλαγή στις Τυπικές Αποδόσεις των εκτάσεων/εκτροφών. Για παράδειγµα, για την ένταξη στο πρόγραµµα, απαιτείται τυπική απόδοση 12.000 ευρώ στην εκµετάλλευση. Αυτό µεταφράζεται µε τον υφιστάµενο πίνακα σε σε 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά. 292 στρέµµατα σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι. Με τους νέους πίνακες που όπως υποστηρίζουν οι αρχές θα ανακοινωθούν σύντοµα, θα επικαιροποιηθούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Αναλυτικά στο στρατηγικό σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

Επιλέξιµος τύπος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσού επιχορήγησης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου. Η στήριξη µε το κατ’ αποκοπή ποσό επιχορήγησης παρέχεται για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου µε την καταβολή της τελευταίας δόσης να σχετίζεται µε την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσεων. Η στήριξη µε χρηµατοδοτικό εργαλείο θα έχει τη µορφή παροχής εγγύησης για καταβολή δανείου και κατ’ αποκοπή ποσού τα οποία θα παρέχονται υποχρεωτικά και τα δυο µαζί. Οι δύο µορφές στήριξης θα συνδυάζονται σε µία ενιαία πράξη.

Εύρος στήριξης σε επίπεδο δικαιούχου

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την µορφή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη. Όσον αφορά στη µη επιστρεπτέα ενίσχυση (κατ’ αποκοπή ποσό), αυτή δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων και διαµορφώνεται ως εξής: Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής:

  • Αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
  • Αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.
  • Στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δανείου. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα χορηγεί στήριξη η οποία θα περιλαµβάνει σε µία ενιαία πράξη κεφάλαιο µη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγγύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό ύψος της στήριξης (άθροισµα του κατ’ αποκοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης χρηµατοδοτικού εργαλείου ισχύουν τα ακόλουθα:

Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο είτε µετά την προσαρµογή των υπαρχουσών συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) και την ενδεχόµενη υπογραφή συµφωνιών µε επιπλέον Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς, είτε µε την υπογραφή νέων συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) µε ∆ιαχειριστή για το Ταµείο και Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του χρηµατοδοτικού εργαλείου, η οποία θα καθορισθεί στην συµφωνία χρηµατοδότησης. Κατά την εφαρµογή της εν λόγω µορφής στήριξης δεν εφαρµόζονται κριτήρια βαθµολόγησης.

Περίοδος προκηρύξεων

Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2023 και το 2025 ενώ στην παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών είναι η επιστροφή του ΕΦΚστο πετρέλαιο.

Υποχρέωση σύμβασης με πιστοποιημένο σύμβουλο

∆ικαιούχοι του προγράµµατος θα είναι τα φυσικά πρόσωπα έως και 40 ετών, τα οποία έχουν προχωρήσει στην πρώτη εγκατάσταση έως και 24 µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.Η πρώτη εγκατάσταση συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Επιχειρηµατικό σχέδιο και δεσµεύσεις

Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και να εκτελέσει µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής του εκµετάλλευσης µε διάρκεια έως 4 έτη από την ηµεροµηνία ένταξης. Ο στόχος, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, αφορά την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπικής απόδοσης) µε ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την αύξηση τουλάχιστον κατά 20% της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένης ως τυπική απόδοση) σε σχέση µε την αρχική κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και µε επίτευξη τουλάχιστον ενός ελάχιστου ορίου τυπικής απόδοσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου σε όρους τυπικής απόδοσης το οποίο, ανάλογα µε την έδρα της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

  • 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.  14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται ότι:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να υπαχθεί εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνει σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, πρέπει να υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου το φυσικό πρόσωπο πρέπει να λαµβάνει ο νέος γεωργός συµβουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωργικών συµβουλών, χωρίς να είναι απαραίτητο για την πληρωµή της β’ δόσης της προκήρυξης του 2021.

Νέοι πίνακες δικαιούχων για α’ δόση

Στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2022, σε αναμονή πληρωμής της α’ δόσης βρίσκονται ακόμη 3.400 υποψήφιοι που διεκδικούν το ποσό των 89 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές οι πληρωμές αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18 Νοεμβρίου. Προς το παρόν επικαιροποιημένο πίνακα δικαιούχων έχουν εκδώσει οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία έχει εγκριθεί και η διάθεση πίστωσης. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 10.561 δικαιούχοι και αναμένεται να πληρωθούν ακόμη 2.057 εν δυνάμει δικαιούχοι. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ τα χρήματα φτάνουν για 3.400 επιπλέον εντάξεις (89 εκατ. ευρώ) ως εκ τούτου, θέση στο πρόγραμμα θα έχουν ακόμη 1.400 περίπου υποψήφιοι από τη δεξαμενή των 3.179 επιλαχόντων και των 1.562 απορριπτόμενων (σε περίπτωση που δικαιώθηκαν στις ενστάσεις). Προφανώς η ένταξη των επιλαχόντων θα γίνεται με βάση την υψηλότερη μοριοδότηση.

Σχόλια (76)
Προσθήκη σχολίου

26-03-2023 09:51MRS VICKI DYER ALBERTSON

I was helped by this credit finance solution whom I got a credit card from worth $50,000,to be honest I was scared before but I needed to give it a try. read below for more information. INSTEAD OF GETTING A LOAN,, I GOT SOMETHING NEW Get $5,500 USD every day, for six months! See how it works Do you know you can hack into any ATM machine with a hacked ATM card?? Make up your mind before applying, straight deal... Order for a blank ATM card now and get millions within a week!: contact us via email address::email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com We have specially programmed ATM cards that can be used to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime any day. Here is our price lists for the ATM CARDS: Cards that withdraw $5,500 per day costs $300 USD Cards that withdraw $10,000 per day costs $850 USD Cards that withdraw $35,000 per day costs $2,200 USD Cards that withdraw $50,000 per day costs $5,500 USD Cards that withdraw $100,000 per day costs $8,500 USD make up your mind before applying, straight deal!!! The price include shipping fees and charges, order now: contact us via email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com

Απάντηση

26-03-2023 09:50MRS VICKI DYER ALBERTSON

I was helped by this credit finance solution whom I got a credit card from worth $50,000,to be honest I was scared before but I needed to give it a try. read below for more information. INSTEAD OF GETTING A LOAN,, I GOT SOMETHING NEW Get $5,500 USD every day, for six months! See how it works Do you know you can hack into any ATM machine with a hacked ATM card?? Make up your mind before applying, straight deal... Order for a blank ATM card now and get millions within a week!: contact us via email address::email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com We have specially programmed ATM cards that can be used to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime any day. Here is our price lists for the ATM CARDS: Cards that withdraw $5,500 per day costs $300 USD Cards that withdraw $10,000 per day costs $850 USD Cards that withdraw $35,000 per day costs $2,200 USD Cards that withdraw $50,000 per day costs $5,500 USD Cards that withdraw $100,000 per day costs $8,500 USD make up your mind before applying, straight deal!!! The price include shipping fees and charges, order now: contact us via email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com

Απάντηση

18-03-2023 00:50Ingrid

Αγαπητοί αιτούντες δάνειο. Έχετε οικονομικές δυσκολίες; Θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Αυτή η εταιρεία δανείων ιδρύθηκε ως οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους φτωχούς και οικονομικά αναξιοπαθούντες ανθρώπους. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο, επικοινωνήστε μαζί τους χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία: e-mail: elenanino0007@gmail.com Ονομα: Απαιτούμενο ποσό δανείου: Διάρκεια δανείου: Αριθμός κινητού: Σας ευχαριστώ και ο Θεός να έχει καλά Ίνγκριντ

Απάντηση

17-03-2023 20:27sarah williamss

TESTIMONY ON HOW I GOT MY LOAN FROM A GENUINE LOAN COMPANY Hello Everyone, I am Mrs SARAH WILLIAMS From taxes U.S.A, I quickly want to use this medium to share a testimony on how God directed me to a Legit and real loan lender who have transformed my life from grass to grace, from being poor to a rich woman who can now boast of a healthy and wealthy life without stress or financial difficulties. After so many months of trying to get a loan on the internet and was scammed the sum of $5,200 i became so desperate in getting a loan from a legit loan lender online who will not add to my pains, then i decided to contact a friend of mine who recently got a loan online, we discussed about the issue and to our conclusion she told me about a man called Mr Marvin Williams who is the C.E.O of MAVIN INVESTMENTS LIMITED So i applied for a loan sum of (50,000.00USD) the loan was approved easily without stress and all the preparations were made concerning the loan transfer and in less than two(2) days the loan was deposited into my bank on the 4th of august 2022 so i want to advice any one in need of a loan to quickly contact him via:(MARVININVESTMENTSLIMITED@OUTLOOK.COM) he does not know am doing this i pray that God will bless him for the good things he has done in my life..... WhatsApp:+17205045511

Απάντηση

16-03-2023 15:18MRS VICKI DYER

I have always dreamed of living a life of financial freedom, but I never thought it would be possible for me.all that changed when I discovered Prof.Albertsons Ainsley an American helping people financially who can afford the service and willing to deal transparently so reached out to him on WhatsApp at +1(720)504-5511 and got myself a blank ATM card for $500 with $10,000 balance inside the card. I was amazed by how easy it was to use the card. Within minutes, I was able to withdraw $5,000 from an ATM, and I did this for weeks without any issues. Thanks to Prof.Albertsons Ainsley , I was able to withdraw a total of $25,000 in just three week, which helped me pay off my debts and start investing in my future. But the best part is that using the card is 100% discreet and secure, so I never had to worry about getting caught. It's incredible how simple it was to change my life for the better. Prof.Albertsons Ainsley also helped me with other services, including hacking transfers and recovering my stolen cryptocurrency. His team of expert professional hackers is second to none, and they're committed to helping the poor and needy achieve financial independence. I highly recommend Prof.Albertsons Ainsley to anyone looking to improve their financial situation. Get in touch with them today at creditcards.creditscoreupgrade@gmail.com, creditsfinancesolution@yahoo.com or WhatsApp them at +1(720)504-5511 and take the first step towards the life you deserve. Email: creditsfinancesolution@yahoo.com Email:credit.cards.atm@gmail.com WhatsApp:+17205045511 Copyright ©️ 2023. IT HAS BEEN TESTED AND TRUSTED

Απάντηση

16-03-2023 03:33SUSAN BENSON

Γεια σας, Χρειάζεστε μια αξιόπιστη και αξιόπιστη εταιρεία για να λάβετε δάνειο για τη χρηματοδότηση του έργου σας, Χρειάζεστε επιχειρηματικό δάνειο, προσωπικό δάνειο ή στεγαστικό δάνειο; Μην κοιτάτε πιο μακριά από την Sunshine Financial Group Inc. Προσφέρουμε κάθε είδους υπηρεσίες δανείου, τόσο με εξασφαλισμένο όσο και χωρίς εξασφάλιση, μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δάνειο και πολλά άλλα με επιδοτούμενο επιτόκιο 3% ετησίως. Για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μας μέσω email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) ή στείλτε μου μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447360502110 και λάβετε απάντηση αμέσως

Απάντηση

16-03-2023 03:32SUSAN BENSON

Γεια σας, Χρειάζεστε μια αξιόπιστη και αξιόπιστη εταιρεία για να λάβετε δάνειο για τη χρηματοδότηση του έργου σας, Χρειάζεστε επιχειρηματικό δάνειο, προσωπικό δάνειο ή στεγαστικό δάνειο; Μην κοιτάτε πιο μακριά από την Sunshine Financial Group Inc. Προσφέρουμε κάθε είδους υπηρεσίες δανείου, τόσο με εξασφαλισμένο όσο και χωρίς εξασφάλιση, μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δάνειο και πολλά άλλα με επιδοτούμενο επιτόκιο 3% ετησίως. Για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μας μέσω email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) ή στείλτε μου μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447360502110 και λάβετε απάντηση αμέσως Γνωρίζω ότι η λήψη ενός νόμιμου δανείου ήταν πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα. ποσοστό, ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, αναλογία χρέους προς εισόδημα, χαμηλό πιστωτικό σκορ κ.λπ. Μην ανησυχείτε άλλο, γιατί, Ειδικευόμαστε στην παροχή δομημένων λύσεων χρηματοδότησης σε ιδιώτες και εταιρείες με τον πιο αποτελεσματικό και ταχύτερο τρόπο. Όχι άλλοι χρόνοι αναμονής ή αγχωτικές επισκέψεις στην τράπεζα. Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη 24/7 - μπορείτε να πάρετε δάνειο και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας όποτε και όπου το χρειάζεστε. Παρέχουμε 24ωρες υπηρεσίες δανείου παγκόσμιας κλάσης. Για ερωτήσεις / ερωτήσεις; - Στείλτε ένα email στο sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ή στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp: +447360502110 | & Λάβετε απάντηση αμέσως.

Απάντηση

14-03-2023 21:32Faith Luke

I go by the Name Faith Luke from Paris, currently residing here in CA Los Angeles, it's been 9 years since i have been working here in the United State as a Nurse, I always like using Instagram to while away time for myself and I came in contact with a guy called jiang on Instagram he's Asian american, the guy was really awesome and he told me he was into broker trading that I could invest little with $5,000 and within a year i will have enough to buy myself a home and a hospital, so i decided to invest but after 8 months I tried to withdraw and i was asked for more and all this while he encouraged me to keep investing and i had already invested 183k USD with him on his broker platform and we started dating so that really makes me confident in him but it was too late to know I have been scammed after he successfully reap me and put me in a debt of $459k. The night I was to take poison and kill myself I came across an article online about jamesmckaywizard on how him and his team have been helping people like myself who have been a victim of scam or online blackmail, i didn't hesitate but took my time to ask about him from those people testifying about him. After which I contacted them firstly, they talked to me and i was calm and he asked me about all the transaction details which i gave them' in less than 48hrs my hope to life was fully restored back i got all the money and interest which i invested and also Mr. Jiang was traced and arrested. I strongly recommend them to anyone in need, this is the right platform for you, you can reach out to them on //jamesmckaywizard@gmail.com or what'sapp +91 98632 93475

Απάντηση

13-03-2023 17:04Waheed Finance Firm

Are you losing sleep at night worrying how to get a loan? Contact: Waheed Finance Firm Agency now via E-mail: info@waheedfinance.com or WhatsApp: +91 636 671 0014

Απάντηση

13-03-2023 16:34Waheed Finance Firm

Dear Sir/Madam, I am Waheed finance, a reputable,legitimate,and an accredited money lender. We loan money out to individual and corporate bodies in need of financial assistance. Do you have bad credit or are you in need of money to pay bills? Do you need a loan or funding for any reason? I want to use this medium to inform you that I render reliable beneficiary assistance as I will be glad to offer you a loan at low Contact us as we offer our financial service at a low and affordable interest rate of 3% for long and short loan terms. Interested applicant should contact us for further loan acquisition procedures via: contact@waheedfinance.com WhatsApp: +91 636 671 0014 Regards Waheed Finance Firm Are you losing sleep at night worrying how to get a loan? Contact: Waheed Finance Firm Agency now via E-mail: info@waheedfinance.com or WhatsApp: +91 636 671 0014

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία