BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πλάνο διπλής στήριξης στην προκήρυξη Νέων '23 και με χαμηλότοκο δάνειο

Να λάβουν το πριµ πρώτης εγκατάστασης σε συνδυασµό µε εγγυηµένο χαµηλότοκο δάνειο αποκτώντας ρευστότητα ύψους 100.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι Νέοι Αγρότες της προκήρυξης του 2023 (νέα ΚΑΠ), σύµφωνα µε το τελικό στρατηγικό σχέδιο που έχει καταθέσει η χώρα µας.

16-17_pin_14

Γιώργος Κοντονής

14494
78

Πλάνο διπλής στήριξης στην προκήρυξη Νέων Αγροτών του 2023 με πριμ και δάνειο χαμηλότοκο 100.000 ευρώ

Οι αρχές υπολογίζουν να εντάξουν στο Μέτρο 6.400 δικαιούχους. Πιο συγκεκριµένα, στο θεσµικό πλαίσιο που δηµοσιεύεται στο στρατηγικό σχέδιο, προβλέπεται πριµ πρώτης εγκατάστασης όπως δίνεται έως σήµερα, ποσού 30.000-42.500 ευρώ.

Αν το επιθυµεί ο νέος αγρότης, θα µπορεί να επιλέξει να λάβει στήριξη «µε χρηµατοδοτικό εργαλείο». Σε µία ενιαία πράξη, θα εγκρίνεται και η καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού (30.000-42.500 ευρώ) και η καταβολή δανείου το οποίο σε συνδυασµό µε το πριµ θα µπορούν να φτάνουν τα 100.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο «στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δανείου».

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των αρχών η προκήρυξη θα βγει το 2023, και κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη φορά µετά από µία 10ετία περίπου, θα υπάρξει αλλαγή στις Τυπικές Αποδόσεις των εκτάσεων/εκτροφών. Για παράδειγµα, για την ένταξη στο πρόγραµµα, απαιτείται τυπική απόδοση 12.000 ευρώ στην εκµετάλλευση. Αυτό µεταφράζεται µε τον υφιστάµενο πίνακα σε σε 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά. 292 στρέµµατα σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι. Με τους νέους πίνακες που όπως υποστηρίζουν οι αρχές θα ανακοινωθούν σύντοµα, θα επικαιροποιηθούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Αναλυτικά στο στρατηγικό σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

Επιλέξιµος τύπος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσού επιχορήγησης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου. Η στήριξη µε το κατ’ αποκοπή ποσό επιχορήγησης παρέχεται για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου µε την καταβολή της τελευταίας δόσης να σχετίζεται µε την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσεων. Η στήριξη µε χρηµατοδοτικό εργαλείο θα έχει τη µορφή παροχής εγγύησης για καταβολή δανείου και κατ’ αποκοπή ποσού τα οποία θα παρέχονται υποχρεωτικά και τα δυο µαζί. Οι δύο µορφές στήριξης θα συνδυάζονται σε µία ενιαία πράξη.

Εύρος στήριξης σε επίπεδο δικαιούχου

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την µορφή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη. Όσον αφορά στη µη επιστρεπτέα ενίσχυση (κατ’ αποκοπή ποσό), αυτή δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων και διαµορφώνεται ως εξής: Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής:

  • Αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
  • Αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.
  • Στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δανείου. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα χορηγεί στήριξη η οποία θα περιλαµβάνει σε µία ενιαία πράξη κεφάλαιο µη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγγύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό ύψος της στήριξης (άθροισµα του κατ’ αποκοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης χρηµατοδοτικού εργαλείου ισχύουν τα ακόλουθα:

Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο είτε µετά την προσαρµογή των υπαρχουσών συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) και την ενδεχόµενη υπογραφή συµφωνιών µε επιπλέον Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς, είτε µε την υπογραφή νέων συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) µε ∆ιαχειριστή για το Ταµείο και Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του χρηµατοδοτικού εργαλείου, η οποία θα καθορισθεί στην συµφωνία χρηµατοδότησης. Κατά την εφαρµογή της εν λόγω µορφής στήριξης δεν εφαρµόζονται κριτήρια βαθµολόγησης.

Περίοδος προκηρύξεων

Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2023 και το 2025 ενώ στην παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών είναι η επιστροφή του ΕΦΚστο πετρέλαιο.

Υποχρέωση σύμβασης με πιστοποιημένο σύμβουλο

∆ικαιούχοι του προγράµµατος θα είναι τα φυσικά πρόσωπα έως και 40 ετών, τα οποία έχουν προχωρήσει στην πρώτη εγκατάσταση έως και 24 µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.Η πρώτη εγκατάσταση συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Επιχειρηµατικό σχέδιο και δεσµεύσεις

Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και να εκτελέσει µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής του εκµετάλλευσης µε διάρκεια έως 4 έτη από την ηµεροµηνία ένταξης. Ο στόχος, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, αφορά την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπικής απόδοσης) µε ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την αύξηση τουλάχιστον κατά 20% της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένης ως τυπική απόδοση) σε σχέση µε την αρχική κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και µε επίτευξη τουλάχιστον ενός ελάχιστου ορίου τυπικής απόδοσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου σε όρους τυπικής απόδοσης το οποίο, ανάλογα µε την έδρα της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

  • 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.  14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται ότι:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να υπαχθεί εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνει σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, πρέπει να υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου το φυσικό πρόσωπο πρέπει να λαµβάνει ο νέος γεωργός συµβουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωργικών συµβουλών, χωρίς να είναι απαραίτητο για την πληρωµή της β’ δόσης της προκήρυξης του 2021.

Νέοι πίνακες δικαιούχων για α’ δόση

Στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2022, σε αναμονή πληρωμής της α’ δόσης βρίσκονται ακόμη 3.400 υποψήφιοι που διεκδικούν το ποσό των 89 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές οι πληρωμές αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18 Νοεμβρίου. Προς το παρόν επικαιροποιημένο πίνακα δικαιούχων έχουν εκδώσει οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία έχει εγκριθεί και η διάθεση πίστωσης. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 10.561 δικαιούχοι και αναμένεται να πληρωθούν ακόμη 2.057 εν δυνάμει δικαιούχοι. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ τα χρήματα φτάνουν για 3.400 επιπλέον εντάξεις (89 εκατ. ευρώ) ως εκ τούτου, θέση στο πρόγραμμα θα έχουν ακόμη 1.400 περίπου υποψήφιοι από τη δεξαμενή των 3.179 επιλαχόντων και των 1.562 απορριπτόμενων (σε περίπτωση που δικαιώθηκαν στις ενστάσεις). Προφανώς η ένταξη των επιλαχόντων θα γίνεται με βάση την υψηλότερη μοριοδότηση.

Σχόλια (78)
Προσθήκη σχολίου

18-04-2024 23:32SUSAN BENSON

Γεια σας Κυρίες & Κύριοι, Χρειάζεστε οικονομική βοήθεια; Είμαι η Σούζαν Μπένσον. Είμαι δανειστής και επίσης οικονομικός σύμβουλος. Χρειάζεστε επιχειρηματικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο ή δάνειο για να ολοκληρώσετε το έργο σας; Εάν η απάντησή σας είναι ναι, θα σας προτείνω να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μου. Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσίες δανείου, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, εξασφαλισμένων και ακάλυπτων δανείων και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μας μέσω email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) ή στείλτε μου μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447915601531 και λάβετε απάντηση σε μια στιγμή. Ένα δάνειο από μια αξιόπιστη και ικανή εταιρεία είναι αυτό που χρειάζεστε για να πετύχετε τον στόχο σας. Είμαστε μια ολοκληρωμένη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε να εκπληρώσετε όλες τις φιλοδοξίες σας. Ειδικευόμαστε στην παροχή δομημένων λύσεων χρηματοδότησης σε ιδιώτες και εταιρείες με τον πιο αποτελεσματικό και ταχύτερο τρόπο.

Απάντηση

12-04-2024 11:26mendy Leo

Am here to testify on the good work of doctor dominion I got sacked from work few months ago and have been unable to get a new job and haven’t been able to get a better shelter for Myself and kids , life has really been difficult because nobody wants to help , on a blessed day I decides to screw pass social media when I heard of a lady testifying of how doctor dominion helped her with so many of her problems, I quickly copied his email address and chatted him up to my greatest surprise he replied immediately and was ready to help me as soon as possible, first I was scared because I taught he was after d little money I had but I was wrong, we talked and he gave me a lottery winning number I did what necessary and am glad to say I gain more than I expected, I won the lottery with the help of doctor dominion because I gave up lottery a lot time he encouraged me and I won, am sharing this testimony with so much joy in my heart, you can also talk to him if you really want to win. Email: dominionlottospelltemple@gmail.com website: https://dominionlottospell.wixsite.com/dr-dominion youtube: https://youtube.com/shorts/fOGRgNxH64Q?feature=share WhatsApp or call :+12059642462

Απάντηση

26-10-2023 19:48Ben Pesci

LOST CRYPTO/ETH/FUNDS RECOVERY EXPERTS//LOST RECOVERY MASTERS I happened to fall for a crypto currency scam trick Late last year. Through a phishing scam, a Facebook imposter convinced me of howI would gain a large sum of profit from an authorized crypto company that he claimed helped traders invest and gain large profits. They ripped me off and made a way off with $114000 worth of crypto. I was in disbelief and discomfort as this was my hard earned funds. After reading positive articles and online testimonies about a licensed group of hackers LOST RECOVERY MASTERS of how they are experts in crypto/btc recovery and any form of hacking. After striking up a conversation with them,they were able to recover back my funds. As a form of appreciation this was the best I could do for them. Contact; Email (Support@ lostrecoverymasters. com) or reach them through;Whatsapp; 1(204)819-5505 Learn more: https:// lostrecoverymasters. com/ Don't forget to mention Ben referred you.

Απάντηση

14-09-2023 03:00Catherine walker

CRYPTO RECOVERING IS REAL "EthicRefinence is an absolute lifesaver! I had lost all hope of ever seeing my stolen Bitcoin worth $34,000 again. But thanks to their quick and efficient actions, I was able to recover it all! Their expertise in the field of cryptocurrency and their dedication to their clients is unmatched. I can confidently say that EthicRefinence has saved me from financial ruin and I am forever grateful. If you ever find yourself in a similar situation, EthicRefinence is definitely the team to trust!" you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com www.ethicsrefinance.com WHATSAPP:+63 985 495 1759 You can also contact them for the service below Western Union/MoneyGram Transfer Bank Transfer PayPal / Skrill Transfer Crypto Mining CashApp Transfer Bitcoin Loans Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets

Απάντηση

06-08-2023 23:34Ingrid

Αγαπητοί αιτούντες δάνειο Έχετε οικονομικές δυσκολίες; Θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Αυτή η εταιρεία δανείων ιδρύθηκε ως οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους φτωχούς και οικονομικά αναξιοπαθούντες ανθρώπους. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο, επικοινωνήστε μαζί τους χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία: e-mail: elenanino0007@gmail.com Ονομα: Απαιτούμενο ποσό δανείου: Διάρκεια δανείου: Αριθμός κινητού: Σας ευχαριστώ και ο Θεός να έχει καλά Ingrid

Απάντηση

26-05-2023 17:03TELLEIR

MAKE $10,000 DAILY ON PAYPAL CONTACT: ethicsrefinance@gmail.com WEBSITE: WWW. ethicsrefinance.com  with the help of PAYPAL HACK TRANSFER . No credit card required. Stay at home and relax while you get your self out of poverty... THEY ARE LEGIT !

Απάντηση

26-03-2023 09:51MRS VICKI DYER ALBERTSON

I was helped by this credit finance solution whom I got a credit card from worth $50,000,to be honest I was scared before but I needed to give it a try. read below for more information. INSTEAD OF GETTING A LOAN,, I GOT SOMETHING NEW Get $5,500 USD every day, for six months! See how it works Do you know you can hack into any ATM machine with a hacked ATM card?? Make up your mind before applying, straight deal... Order for a blank ATM card now and get millions within a week!: contact us via email address::email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com We have specially programmed ATM cards that can be used to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime any day. Here is our price lists for the ATM CARDS: Cards that withdraw $5,500 per day costs $300 USD Cards that withdraw $10,000 per day costs $850 USD Cards that withdraw $35,000 per day costs $2,200 USD Cards that withdraw $50,000 per day costs $5,500 USD Cards that withdraw $100,000 per day costs $8,500 USD make up your mind before applying, straight deal!!! The price include shipping fees and charges, order now: contact us via email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com

Απάντηση

26-03-2023 09:50MRS VICKI DYER ALBERTSON

I was helped by this credit finance solution whom I got a credit card from worth $50,000,to be honest I was scared before but I needed to give it a try. read below for more information. INSTEAD OF GETTING A LOAN,, I GOT SOMETHING NEW Get $5,500 USD every day, for six months! See how it works Do you know you can hack into any ATM machine with a hacked ATM card?? Make up your mind before applying, straight deal... Order for a blank ATM card now and get millions within a week!: contact us via email address::email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com We have specially programmed ATM cards that can be used to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime any day. Here is our price lists for the ATM CARDS: Cards that withdraw $5,500 per day costs $300 USD Cards that withdraw $10,000 per day costs $850 USD Cards that withdraw $35,000 per day costs $2,200 USD Cards that withdraw $50,000 per day costs $5,500 USD Cards that withdraw $100,000 per day costs $8,500 USD make up your mind before applying, straight deal!!! The price include shipping fees and charges, order now: contact us via email address:creditsfinancesolution@yahoo.com or creditcards.atm@gmail.com

Απάντηση

18-03-2023 00:50Ingrid

Αγαπητοί αιτούντες δάνειο. Έχετε οικονομικές δυσκολίες; Θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Αυτή η εταιρεία δανείων ιδρύθηκε ως οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους φτωχούς και οικονομικά αναξιοπαθούντες ανθρώπους. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο, επικοινωνήστε μαζί τους χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία: e-mail: elenanino0007@gmail.com Ονομα: Απαιτούμενο ποσό δανείου: Διάρκεια δανείου: Αριθμός κινητού: Σας ευχαριστώ και ο Θεός να έχει καλά Ίνγκριντ

Απάντηση

17-03-2023 20:27sarah williamss

TESTIMONY ON HOW I GOT MY LOAN FROM A GENUINE LOAN COMPANY Hello Everyone, I am Mrs SARAH WILLIAMS From taxes U.S.A, I quickly want to use this medium to share a testimony on how God directed me to a Legit and real loan lender who have transformed my life from grass to grace, from being poor to a rich woman who can now boast of a healthy and wealthy life without stress or financial difficulties. After so many months of trying to get a loan on the internet and was scammed the sum of $5,200 i became so desperate in getting a loan from a legit loan lender online who will not add to my pains, then i decided to contact a friend of mine who recently got a loan online, we discussed about the issue and to our conclusion she told me about a man called Mr Marvin Williams who is the C.E.O of MAVIN INVESTMENTS LIMITED So i applied for a loan sum of (50,000.00USD) the loan was approved easily without stress and all the preparations were made concerning the loan transfer and in less than two(2) days the loan was deposited into my bank on the 4th of august 2022 so i want to advice any one in need of a loan to quickly contact him via:(MARVININVESTMENTSLIMITED@OUTLOOK.COM) he does not know am doing this i pray that God will bless him for the good things he has done in my life..... WhatsApp:+17205045511

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις