BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με 125 χιλ. για τρακτέρ ξεκινούν οι αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι έτοιμο το ΠΣΚΕ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, με το Agronews να φιλοξενεί ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση που θα βασιστεί η προκήρυξη, παρουσιάζοντας τα βασικά της σημεία.

T6_180_MethanePower_StageV

Γιώργος Κοντονής

15338
21

Με 125.000 ευρώ για τρακτέρ, ξεκινούν οι αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, ολόκληρη η υπουργική απόφαση στο Αgronews

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, ο μέγιστος προϋπολογισμός φακέλου μπορεί να φτάσει τα 150.000 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση πως η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης θα είναι ίση τουλάχιστον με το 20% (αντί για 25% που έλεγε η προδημοσίευση) του προϋπολογισμού του φακέλου, η επιλέξιμη δαπάνη μπορεί να φτάσει τα 250.000 ευρώ.  Επιπλέον η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη τρακτέρ διαμορφώνεται στα 125.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός αθροιστικά για μηχανολογικό εξοπλισμό (εξαιρουμένων χορτοδετικών) και φύτευση δέντρων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 160.000 ευρώ ανά φάκελο.

Στο 60% ορίζεται η ένταση ενίσχυσης για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα και Κρήτη, και για τους λοιπούς γεωργούς και τις µειονεκτικές στο 50%, σύµφωνα µε τον πίνακα ενισχύσεων των υπό διαβούλευση Σχεδίων Βελτίωσης. Εξαίρεση αποτελούν τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προβλέπεται επιδότηση οριζόντια 70-80% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και η Αττική όπου προβλέπονται ποσοστά 50% για νέους και ορεινές και 40% για τους υπόλοιπους.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή όσοι είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο (μαζί και οι επιλαχόντες. 

Η υπουργική απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμη εδώ

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει: 

«Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄ 1414), η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

Για την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 180 εκ. ευρώ οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων θα αυξηθούν στα 230 εκ. ευρώ με υπερδέσμευση.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

-        Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.

-        Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022

-        Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

-        Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο

-  Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

-        Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

-        Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022

-        Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

-        Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033

-        Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

•    Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

•    Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

•    Η δυναμική της εκμετάλλευσης.

•  Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.

•  Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με  προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.

• Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.

•  Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Αναφορικά με την υπογραφή των «Σχεδίων Βελτίωσης» ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος  δήλωσε ότι «συνεχίζουμε με πράξεις να είμαστε δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς». Προσθέτοντας πως: «Τα νέα «Σχέδια Βελτίωσης» βάζουν την παραγωγή μας σε μια νέα εποχή, αυτή της «ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας» καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας. Τα οφέλη είναι πολλά: μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της  γεωργίας -αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής- μειώνουμε το  κόστος της ενέργειας, βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Δημιουργούμε, δηλαδή, ένα  πραγματικά βιώσιμο και «πράσινο» πρωτογενή τομέα».Αναλυτικά τα κύρια σημεία της πρόσκλησης έχουν ως εξής:

Άρθρο 5

Επιλεξιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1.   Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

1.2.   Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3.   Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

1.4.   Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.

1.5.   Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.6.   Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

 1. Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, πρέπει:

2.1.   Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

2.2.   Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

2.3.   Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

2.4.   Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

2.5.   Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Άρθρο 6

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε μία εκμετάλλευση να είναι επιλέξιμη, είναι οι εξής:

 1. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022.
 2. Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

2.1.   Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

2.2.   Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3.   Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν  τουλάχιστον 109 κυψέλες.

 1. Να πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά. Εξαιρούνται για χρονικό όριο μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών.
 2. Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει: 

4.1.   Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα.

4.2.   Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Το σύνολο των παραρτημάτων της υπουργικής απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμο εδώ

Άρθρο 9

Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων

Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρούσας και ιδίως των άρθρων 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 37, 38 καθώς και των παραρτημάτων αυτής, ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

 1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

1.1.   Υποκατηγορίες Επενδύσεων

1.1.1.     Σταβλικές εγκαταστάσεις.

1.1.2.     Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.

1.1.3.     Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.

1.1.4.     Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι.

1.1.5.     Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.

1.1.6.     Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων της  κατηγορίας που υλοποιούνται.

1.1.7.     Προκατασκευασμένοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών συνολικού εμβαδού έως 50 τ.μ. και ανώτατου κόστους έως 300 ευρώ ανά τ.μ. .

1.1.8.     Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας.

1.1.9.     Κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου.

1.1.10.   Κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ υπό την προϋπόθεση ότι η πλήρωση της ομβροδεξαμενής γίνεται με τα όμβρια ύδατα που προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων την εκμετάλλευσης.

1.1.11.   Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

2.1.   Υποκατηγορίες Επενδύσεων

2.1.1.  Ενισχύεται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων. Ειδικότερα ενισχύεται:

α) Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

β) Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

2.1.2.  Ενισχύεται ο εξής αυτοκινούμενος εξοπλισμός: Οι γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 167/2013, (εξαιρουμένων των οχημάτων φορτηγού τύπου, ελαφρού τύπου και τύπου Unimog και των οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό πέραν του χειριστή), τα χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι φυτευτικές μηχανές, οι πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι μηχανές συλλογής κρεμμυδιών, οι μηχανές συλλογής αρωματικών και ανθοκομικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές, οι μηχανές συλλογής οπώρων, οι περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκμετάλλευσης και οι ενσιροδιανομείς.

2.1.3.  Ενισχύονται μηχανήματα και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της:

 1. Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.
 2. Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής, ρυμουλκούμενα με ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και ανατρεπόμενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά αλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες και πιρούνες μπάλας) κ.ά.
 3. Αγορά γης από τον δικαιούχο. Ισχύουν τα εξής:

3.1.   Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή απόκτηση αγροτεμαχίων τα οποία είναι όμορα με «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια». Ως «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια» θεωρούνται αγροτεμάχια που έχουν α) δηλωθεί στην αρχική ΕΑΕ του έτους 2022, β) βρίσκονται στην πλήρη ή εξ αδιαιρέτου κυριότητα του/της υποψηφίου ή  της / του συζύγου του ή των τέκνων του πριν από τις 31/8/2022.

3.2.   Ως όμορα θεωρούνται τα αγροτεμάχια τα οποία διαθέτουν μεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται μεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όμβριων υδάτων χωρίς την παρεμβολή άλλων αγροτεμαχίων. Ως αγορά όμορου αγροτεμαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν μεταβιβάζεται το σύνολο του εναπομένοντος μεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεμαχίου.

3.3.   Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται από τον δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική αξία της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική αξία, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.

3.4.   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου του ή από  την/τον σύζυγο.

3.5.   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίων εντός οικισμού ή εντός σχεδίου.

3.6.   Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31/8/2022.

3.7.   Σύμφωνα με το σημείο 3β) του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, η δαπάνη για την αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. Ισχύουν τα εξής:

4.1.   Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι φυτείες.

4.2.   Τα προς φύτευση είδη πρέπει να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής 4 ετών και άνω.

4.3.   Πρέπει να τεκμηριώνεται η νόμιμη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με το ΠΔ 37/2021 (Α΄ 94) όπως ισχύει κάθε φορά και τις προϋποθέσεις των κατά περίπτωση Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου & Πιστοποίησης και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.

4.4.   Στις επενδύσεις εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν ενισχύονται οι δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης.

 1. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1.1.6. Ισχύουν τα εξής:

5.1.   Ενισχύονται μόνο οι περιφράξεις φυτειών των οποίων η εγκατάσταση ενισχύεται σε επενδυτικό σχέδιο που εγκρίνεται στο πλαίσιο της παρούσας.

5.2.   Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι επενδύσεις.

5.3.   Απαιτείται η τεκμηρίωση της νομιμότητας της περίφραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών. Ισχύουν τα εξής:

6.1.   Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τη συγκεκριμένη χρήση ή η αίτηση να περιλαμβάνει, από κοινού, δαπάνη για την αγορά του φορτηγού – πλαισίου (chassis) και την προμήθεια και τοποθέτηση επί αυτού της κατάλληλης υπερδομής για τη συγκεκριμένη χρήση. Το μέγιστο μεικτό βάρος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 τόνους.

6.2.   Πρέπει να τεκμηριώνεται το μέγεθος του αυτοκινήτου σε σχέση με τη δυναμικότητα και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης όπως θα διαμορφωθούν κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

6.3.   Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του αυτοκινήτου να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

6.4.   Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεων (ΦΙΧ) αυτοκίνητα ψυγεία, ισχύουν και τα προβλεπόμενα στο Ν.4336/2015 (Α’ 94) άρθρο 2, παρ. Α.2, όπως ισχύει κάθε φορά και στις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους.

 1. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό). Ισχύουν τα εξής:

7.1.   H αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου αφορά καινούριο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως (ΦΙΧ) ανοικτού τύπου με μεικτό βάρος αποκλειστικά από 3,5 έως και 15 τόνους.

7.2.   Η υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης να μην είναι μικρότερη των 200 μελισσοσμηνών.

7.3.   Πρέπει να τεκμηριώνεται το μέγεθος του μελισσοκομικού αυτοκινήτου σε σχέση με τη δυναμικότητα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 14 της παρούσας.

7.4.   Το αιτούμενο μελισσοκομικό αυτοκίνητο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για μεταφορά και φορτοεκφόρτωση κυψελών ή η αίτηση να περιλαμβάνει, από κοινού, δαπάνη για την αγορά του φορτηγού – πλαισίου (chassis) και την προμήθεια και τοποθέτηση επί αυτού της κατάλληλης υπερδομής.

7.5.   Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του φορτηγού να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

7.6.   Για τα μελισσοκομικά ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, ισχύουν και τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνων σε μελισσοκόμους», όπως ισχύει κάθε φορά.

 1. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. Ισχύουν τα εξής:

8.1.   Στον εξοπλισμό γραφείου περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα φωτοτυπικά και τα εκτυπωτικά μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα πολυμηχανήματα που συνδυάζουν όλα ή μερικά από τα παραπάνω.

8.2.   Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου.

8.3.   Η επιλέξιμη δαπάνη αγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο Παράρτημα 10 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).

 1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.

9.1.   Ενισχύονται οι εξής υποκατηγορίες επενδύσεων:

9.1.1.Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.

9.1.2.Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).

9.1.3.Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

9.1.4.Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.

9.1.5.Καυστήρες βιομάζας.

9.1.6.Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

 1. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Άρθρο 15

Ύψος προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

 1. Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 2. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει ή έχει υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις συμμετοχές του φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλα νομικά πρόσωπα ή/και συλλογικά σχήματα που έχουν αιτηθεί ή/και υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτέρω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 16

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου

 1. Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Το ΦΕΚ με την απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης που δημοσιεύτηκε στις 9 Φεβρουαρίου διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (21)
Προσθήκη σχολίου

19-03-2023 00:34Kylie Harvey

GET RICH WITH BLANK ATM CARD, Whatsapp: +18033921735 I want to testify about Dark Web blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job. I saw so many testimony about how Dark Web Cyber hackers send them the atm blank card and use it to collect money in any atm machine and become rich {DARKWEBONLINEHACKERS@GMAIL.COM} I email them also and they sent me the blank atm card. I have use it to get 500,000 dollars. withdraw the maximum of 5,000 USD daily. Dark Web is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any atm machine vault with the use of atm programmed card which runs in automatic mode. You can also contact them for the service below * Western Union/MoneyGram Transfer * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email: darkwebonlinehackers@gmail.com Text & Call or WhatsApp: +18033921735 Website: https://darkwebonlinehackers.com

Απάντηση

11-03-2023 18:48Στελιος

Ενώ με την νέα ΚΑΠ θέλουν γεωργία ακριβείας βλέπουμε ότι η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά τρακτέρ παραμένει ίδια με το 2018. Έχουν συμπεριλάβει εκεί στο υπουργείο, τις ανατιμήσεις που έχουμε το 2023 τόσο σε παρελκόμενα οσο σε τρακτέρ; Δεν θα έπρεπε η δαπάνη για αγορά τρακτέρ να είναι ανάλογη των ανατιμήσεων ; Εκτός και αν θέλουν να κάνουμε αροτραιες καλλιέργειες με δενδροκομικα τρακτέρ. Σήμερα έχει φτάσει η κατάσταση να ήμαστε 1000€=1 ίππος εμείς που κάνουμε καλλιέργεια 1000 στρέμματα αροτραιες τι να πάρουμε με 125 χιλιάδες . Έρχονται εκλογές φροντιστε να κάνετε άμεσες αλλαγές

Απάντηση

10-03-2023 23:40Μεσσήνιος

Κλασικά ΔΕΝ έχουν σαν ΠΡΏΤΟ κριτήριο την εκμετάλλευση ... Με ελάχιστα λόγια οι ίδιοι και οι ίδιοι θα ΞΑΝΑ διεκδικησουν την ενίσχυση ...

Απάντηση

10-03-2023 12:11Επιλαχών

Όλα καλά όλα όμορφα γιαυτους για εμάς τους επιλαχόντες που περιμένουμε ακόμα να βγάλουν μια απόφαση στο τι θα γίνει αν εγκριθούμε ούτε λόγος κοπρόσκυλ Υ.Γ ξέρεις κανείς ρε παιδιά να μας πει κάτι αν θα γίνει κάτι; Ευχαριστώ

Απάντηση

10-03-2023 00:04Γρηγόρης

Πριν ήταν 60% σε όλους εκτός από Αθήνα κτλπ και νησιά που ήταν περισσότερο τώρα πάει το σχέδιο σε τρακτέρ το πενιχρό ποσό των 125000 ευρώ με 50% επιδότηση... Στα 125 θα μου καλύψει τα 62500 ενώ πριν που ήταν ως 100000 θα μου καλύπτει τα 60000 μεγάλο πράγμα .... Ίσα ίσα είναι χειρότερα καθώς δεν μου μένει χωρίς για περαλκομενα στο σχέδιο καθώς μενουν μόνο 25000 για άροτρο υπερεδαφιο και δίσκο που μόνο το άροτρο έχει 20000 ευρώ και ένα δίσκος 10000 και ένα υπερεδαφιο 7000 πάλι πιο πολλά θα θέλει να βάλουμε από την τσέπη μας κλέφτες... Έρχονται εκλογές

Απάντηση

09-03-2023 17:57Farmer

Παιδιά καλλιεργώ 400 στρέμματα 300 βαμβάκι και 100 στάρια .τώρα με το πρόγραμμα λέω να πάρω ένα τρακτέρ που κάνει περίπου 150000 θα οργώνω πιο γρήγορα θα σπέρνω πιο γρήγορα θα έχω λιγότερα καύσιμα και γενικότερα θα ειμαι σε άλλο επίπεδο! Τι λέτε να μπω στο πρόγραμμα για να το πάρω θα βγάλω πιο πολλά λεφτα η να κάτσω στα αβγά μου ;; Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν μπορώ να βρω παραπάνω χωράφια για αυξήσω τις καλλιέργειες αφού με το νέο τρακτέρ θα τελειώνω πιο γρήγορα και μετά τι θα κάνω;;; Αν κάποιος από εσάς αντιμετωπίζει τον ίδιο προβληματισμό και έχετε βρει καμία λύση πείτε Πείτε καμία γνώμη …. Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

09-03-2023 12:16Αγρότης

Από την μια με την νέα ΚΑΠ θέλετε γεωργία ακριβείας και εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και από την άλλη το επιλεξιμο όριο στους ελκυστήρες παραμένει χαμηλό . Έχετε λάβει υπόψιν τις ανατιμήσεις και επίσης τα κοστοι συστημάτων ακριβείας gps και έξυπνων παρελκόμενων τα οποία θέλετε όπως λέτε με την νέα ΚΑΠ?

Απάντηση

09-03-2023 12:08Νέος αγροτηςω

Τι τρακτέρ να πάρουμε με 125.000 έχετε δει τις ανατιμήσεις εκεί στο υπουργείο ? Μήπως θα πρέπει να κάνετε μια κουβέντα με τους εμπόρους γεωργικών μηχανημάτων. Οι αυτά πρέπει να πέσουν η εσείς να ανεβάσετε το όριο .

Απάντηση

09-03-2023 11:47Άγγελος

Για να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων πρέπει μετα την Υπουργική απόφαση να εκδοθεί και η πρόσκληση. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσηες η Υπουργική απόφαση εκδόθηκε 28-11-2017 και η πρόσκληση 21-12-2017 σχεδόν ενα μήνα μετά. Ευχαριστώ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

09-03-2023 10:07Βοσκος

Μπεεε

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις