BACK TO
TOP
Προγράμματα

Τα ψιλά γράμματα στη μοριοδότηση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης

Ελάχιστη βάση ένταξης τα 40 µόρια ορίζονται στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνακα µοριοδότησης που φιλοξενείται στην πρόσκληση.

4-5_3

Γιώργος Κοντονής

10193
13

Τα ψιλά γράμματα στη  μοριοδότηση Σχεδίων,  χάνει μόρια ο φάκελος  για μηχανήματα πάνω  από 40% της δαπάνης

Αυτός ο πίνακας πρόκειται ουσιαστικά για το πιο σηµαντικό στοιχείο της πρόσκλησης, καθώς θα ορίσει και το ποιος αγρότης-κτηνοτρόφος θα περάσει στις κορυφαίες θέσεις της βαθµολογίας και θα οριστεί στο τέλος δικαιούχος. Αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα γίνονται φανερά τα εξής:

Πρώτον: Το 42% των µορίων έχουν ήδη κριθεί από το ΟΣ∆Ε του 2022 ή είναι στοιχεία που δεν µπορεί να «επηρεάσει» ο παραγωγός µέχρι και την οριστικοποίηση της αίτησής του. Πρόκειται για τα κριτήρια 1, 2.1, 3.2, 3.3 και 6.1. ∆ηλαδή αυτά που αφορούν την Τυπική Απόδοση στο ΟΣ∆Ε 2022, τη δραστηριότητα του παραγωγού (π.χ αιγοπροβατοτροφία, βαµβάκι κ.λπ), τα πτυχία του ενδιαφερόµενου και τον χαρακτηρισµό του ως Νέος Αγρότης (ή επιλαχόντας) και τον συνδυασµό εµπειρίας/ηλικίας στο χωράφι. Ως εκ τούτου πριν ακόµη πάει στον µελετητή ο αγρότης είναι σε θέση εν ολίγοις να γνωρίζει αν θα έχει πιθανότητες ένταξης ή όχι στο πρόγραµµα.

∆εύτερον: Οι δαπάνες που θα µπουν στον φάκελο θα ορίσουν το 36% των µορίων. Αφορά τα κριτήρια 2.2, 4.1 και 5.1. Το 2.2 αφορά τη σχέση Τυπικής Απόδοσης και δαπανών (κριτήριο που θα περιορίσει δραστικά τις δαπάνες ανά φάκελο). Το 4.1 είναι ένα κριτήριο που έχει ξεσηκώσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς ουσιαστικά προσοµοιάζει τον περιορισµό που τέθηκε στην επιλεξιµότητα του Αναπτυξιακού. ∆ηλαδή, για τρακτέρ και παρελκόµενα οι δαπάνες θα µπορούν να πιάνουν το πολύ το 40% του φακέλου, αλλιώς ο παραγωγός δεν θα φτάνει το µέγιστο των 12 µορίων του κριτηρίου (θα πέφτει αναλογικά, όσο πιο χαµηλό το ποσοστό δαπάνης σε άλλες επενδύσεις). Το 5.1 είναι το «περιβόητο» κριτήριο καινοτοµίας, που έριξε στο παρελθόν φακέλους στα «βράχια» και θέλει προσοχή.

Τρίτον: Το 14% των µορίων εξαρτάται από τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης (κριτήριο 3.1). Εδώ τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα, πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος να διατηρεί ήδη µία καλή επιχειρηµατική εικόνα.

Τέταρτον: Το τελευταίο 8% για το άριστα δίνεται σε παραγωγούς µε συµβολαιακή που είναι µέλη οργανώσεων και παράλληλα συνεταιρισµών.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Τα κριτήρια ανά Περιφέρεια

Στο κριτήριο 6 οι επιλογές ανά Περιφέρεια για τα 13 µόρια (υπάρχουν και άλλες επιλογές αλλά για λιγότερα µόρια), έχουν ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία Θράκη: Κηπευτικά, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα και µανιτάρια
Αττική: Κηπευτικά, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα και µανιτάρια, οινάµπελα, ελιά, ανθοκοµία - αρωµατικά φυτά. 
Βόρειο Αιγαίο: Οινοποιήσιµο αµπέλι, ελιά, µαστίχα, αροτραίες.
∆υτική Ελλάδα: Αιγοπροβατοτροφία.
∆υτική Μακεδονία: Αιγοπροβατοτροφία, λοιπή κτηνοτροφία, µελισσοκοµία-σηροτροφία.
Ήπειρος: Αιγοπροβατοτροφία, λοιπή κτηνοτροφία, αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα, µανιτάρια, οινάµπελα, ελιά, δέντρα.
Θεσσαλία: Αιγοπροβατοτροφία.
Ιόνια Νησιά: Οινάµπελα, ελιά.
Κεντρική Μακεδονία: Λοιπή κτηνοτροφία, αιγοπροβατοτροφία.
Κρήτη: Οινάµπελα, ελιά.
Νότιο Αιγαίο: Κηπευτικά, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα και µανιτάρια, οινάµπελα, ελιά, λοιπή κτηνοτροφία.
Πελοπόννησος: Αιγοπροβατοτροφία, λοιπή κτηνοτροφία.
Στερεά Ελλάδα: Αιγοπροβατοτροφία.

Περιθώριο µέχρι τις 16 Μαΐου για την υποβολή αίτησης στήριξης στα Σχέδια Βελτίωσης έχουν οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύτηκε την περασµένη ∆ευτέρα. Τα κονδύλια κατανεµηµένα ανά περιφέρεια έχουν συνολικό ύψος 180 εκατ. ευρώ και θα υπάρξει υπερδέσµευση ακόµη 50 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τον συνολικό προϋπολογισµό στα 230 εκατ. ευρώ.  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίας γεωργός (όχι ως νεοεισερχόµενος) ή να έχει κριθεί δικαιούχος ή επιλαχόντας του υποµέτρου 6.1 (Νέοι Αγρότες) στην πρόσκληση του έτους 2021. Επιπλέον όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι, και θα πρέπει να έχουν δηλώσει αγροτική εκµετάλλευση Τυπικής Απόδοσης τουλάχιστον 12.000 ευρώ στο ΟΣ∆Ε 2022. Κατ’ εξαίρεση η ελάχιστη Τυπική Απόδοση διαµορφώνεται στα 8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας και για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν 109 κυψέλες.

Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ως όριο αιτούµενου προϋπολογισµού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού.

Στα τρακτέρ υπάρχει όριο συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης τα 125.000 ευρώ, ενώ αθροιστικά για µηχανήµατα και νέες φυτεύσεις µπορεί ο ενδιαφερόµενος θα εντάξει δαπάνες ύψους 165.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, ΑΜΘ, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης, φτάνει το 60% για Νέους Γεωργούς και γεωργούς σε ορεινές περιοχές. Λοιποί γεωργοί σε µειονεκτικές και κανονικές περιοχές λαµβάνουν 50%. Στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονίας ισχύει ότι και στις παραπάνω περιφέρειες, µόνο που οι «λοιποί γεωργοί» ενισχύονται µε 40%. Στα µικρά Νησιά Αιγαίου η επιδότηση κυµαίνεται µεταξύ 70-80%.

Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τα εξής:

Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Ενδεικτικά: Αποθήκες, στάβλοι, θερµοκήπια – δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, µεταφερόµενοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών γης, κάθε άλλη κτιριακή υποδοµή και κατασκευή που τεκµηριώνεται ως απαραίτητη.

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. Ενδεικτικά: Τρακτέρ, παρελκόµενα, αµελκτικές µηχανές, συστήµατα διατροφής, ενσιρωδιανοµείς, µηχανές γαλουχίας κ.λπ.

∆απάνες προετοιµασίας πρώτης πώλησης (Ξηραντήρια, συγκροτήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύξης, συγκροτήµατα συσκευασίας)

Αγορά γης έως 10% του προϋπολογισµού του φακέλου, όµορης µε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο, όχι από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.

Εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

Φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ.

Γενικές ∆απάνες (αµοιβές µελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Επιδοτείται επίσης δενδροκοµικό τρακτέρ κατ’ εξαίρεση εφόσον υπάρχει ήδη αναπόσβεστο τρακτέρ στην εκµετάλλευση, αν στο ΟΣ∆Ε του 2022 δεν έχει δηλωθεί δενδροκαλλιέργεια άνω των 10 στρεµµάτων. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα.

Σχόλια (13)
Προσθήκη σχολίου

21-03-2023 18:33Ανωνυμος

Στις περιφερειες που εχουν βαλει ως προτεραιοτητα την αιγοπροβατοτροφια μονο, τα υπολοιπα δ2ν θα παρουν καθολου μορια;; πχ τα κηπευτικα;;;

Απάντηση

20-03-2023 16:32Agrotakos

Λέγατε θα βγει πρόγραμμα νέων αγροτών το 2023...πουθενά πρόγραμμα! Ευχαριστούμε για την ενημέρωση κύριοι

Απάντηση

20-03-2023 10:07ΑΛΕΞ

ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΛΙΓΟ ΑΣΧΕΤΟΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΩΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

20-03-2023 09:16ΠΑΣΧΑΛΗΣ

η αγωνία για να πουλήστε τη φυλλάδα σας σας οδηγεί σε δημοσίευση ηλιθιοτήτων: που το βρήκατε, το "∆εύτερον: Οι δαπάνες που ... για τρακτέρ και παρελκόµενα οι δαπάνες θα µπορούν να πιάνουν το πολύ το 40% του φακέλου, ..."? Το κατέβασε ο συντάκτης από το μυαλό του ? Στο παράρτημα 10 της ΥΑ 427 αναφέρονται τα όρια στα κόστη του γεωργικού ελκυστήρα και του μηχανολογικού εξοπλισμού και πουθενά δεν γράφονται ποσοστά % παρά μόνο ποσά που για τον ελκυστήρα φθάνουν τα 125.000 € και για τα παρελκόμενα κατεργασίας εδάφους τα 45.000 €. Αντί να τρομοκρατείτε τον κόσμο, φροντίστε να ενημερωθείτε. Τελικά όλα τα ΜΜΕ στο τσουβάλι του κίτρινου τύπου και της παραπληροφόρησης.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

19-03-2023 21:53Μπανανιας

500 ευρώ η αίτηση καί αν εγκριθεί άλλα 1500 ζητούν τα γραφεια δηλωσεων καλλιεργειας.Ρε ανόητοι τί 150000 και 250000 ευρω ,βαλτε 100000 το πολύ για να ικανοποιηθουν πολλές αιτήσεις και αυτό το μοτιβο παντού να προηγουνται με αισθητή διαφορά οι νέοι αγρότες κόψτε το διότι εχετε αγρια μεσανυχτα για τι τί συμβαίνει

Απάντηση

19-03-2023 17:34Αγροτισα

Πληρώ όλα τα προαπαιτούμενα, δήλωση οσδε 2022,τυπική απόδοση πολύ μεγαλύτερη της ελάχιστης, ασφαλιστική και φορολογικα ενήμερη, εγγεγραμμένη στο μητρώο, επαγγελματίας αγροτισα ιδιοκτήτρια αγροτικής εμμεταλλευση. Είναι σωστό να μην μπορώ να υποβάλλω αίτηση μόνο και μόνο επειδή είχα εγκριθεί στο πρόγραμμα του 2017, το οποίο μάλιστα ολοκλήρωσα επιτυχώς με ακρίβεια και συνέπεια. Σημειωνω ότι στο υπό εξέλιξη πρόγραμμα θέλω να συμμετάσχω για νέες δράσεις που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο, όπως αγορά όμορου αγροτεμαχιου και κατασκευή οικίας για στέγαση εργατών γης. Ας που απάντηση κάποιος υπεύθυνα γιατί αυτή η απαγόρευση. Θέλετε η όχι εξέλιξη και αναπτυξη αν όχι μην μας παραμυθιαζεται όλους

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις