BACK TO
TOP
Προγράμματα

Εκδόθηκε η πρόσκληση Αγροτικής Μεταποίησης, από 12 Μαΐου αιτήσεις

Πλήρης επιβεβαίωση του Agronews καθώς εκδόθηκε η πρόσκληση του προγράμματος «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, με τις αιτήσεις να ξεκινάνε στις 12 Μαΐου και να λήγουν στις 12 Ιουλίου.

image001_47

Γιώργος Κοντονής

43
3

H συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων των παρακάτω τοµέων: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, µελισσοκοµία, σηροτροφία, ζωοτροφές, δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό Υλικό και ξύδι. 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν κυρίως ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων. Καλύπτονται όλες οι δαπάνες όπως τα κτιριακά, βυτίο για µεταφορά λαδιού, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, επενδύσεις σε ΑΠΕ, δαπάνες προώθησης, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, logistics, οχήµατα για τη µεταφορά Α’ υλών και προϊόντων, εξοπλισµός εργαστηρίων, άυλες δαπάνες κ.α.

 

Δικαιούχοι

 1. Στο πλαίσιο του Υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: 

αα) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και ενώσεων παραγωγών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

ββ) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και ενώσεων παραγωγών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

γγ) η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας. δδ) με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων αα) και ββ).

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιούν ως Α΄ ύλη. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση. 

δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1. 2. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.κµαίρεται από την οικονοµοτεχνική µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται.

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Μικρές επιχειρήσεις: 55% σε όλες τις Περιφέρειες, εκτός από Νότιο Αιγαίο (50%) και Αττική (35-45%).

Μεσαίες επιχειρήσεις: 55% σε Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα. Υπόλοιπες περιφέρειες 50% εκτός από Νότιο Αιγαίο (40%) και Αττική (25-35%).

Μεγάλες επιχειρήσεις: Μείον 10% ενίσχυση σε σχέση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις.

Όρια προϋπολογισµού φακέλου

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: Ελάχιστο ποσοστό φακέλου 500.000 ευρώ και µέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ. 

Μεγάλες επιχειρήσεις: Ελάχιστο ποσοστό φακέλου 2 εκατ. ευρώ αι µέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ. 12,5 εκατ. ευρώ

 

 

Υποβολή αιτήσεων

 1. Υποβολή των αιτήσεων από 12 Μαΐου 2023 έως 12 Ιουλίου 2023.
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 13 η Ιουλίου 2023 και ολοκληρώνεται την 29η Σεπτεµβρίου 2023.
 3. Το τέταρτο τρίµηνο του 2023 (Οκτώβριος) αναµένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτηµάτων πληρωµής.
 4. Τα επενδυτικά σχέδια θα ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 12.8.

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης

Η σειρά προτεραιότητας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα διαµορφωθεί λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά ανάµεσα στην αιτούµενη ένταση ενίσχυσης και την ένταση ενίσχυσης που προκύπτει από τον Πίνακα 2, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4, για τις περιφερειακές ενισχύσεις, κατά φθίνουσα σειρά. 

Σε περίπτωση ίδιας διαφοράς, προηγείται η αίτηση που υποβλήθηκε πρώτη, σύµφωνα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ). Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται µέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων της υποπαραγράφου 3.5, της παραγράφου 3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Η σχετική ανακοίνωση τη υπουργείου αναφέρει:

Δημοσίευση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο Υποέργο

«Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»,

που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεωργίου Γεωργαντά δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύστερα από το τεράστιο ενδιαφέρον που επέδειξε η αγορά και την υπερκάλυψη της Δημόσιας Δαπάνης της 1ηςΠρόσκλησης.

Η Δημόσια Δαπάνη της 2ης Πρόσκλησης ανέρχεται σε 65.000.000 € και δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να κριθούν Συλλογικά Σχήματα (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.α.) και Εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου, που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία και καθετοποίηση.

Η σειρά προτεραιότητας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά, κατά φθίνουσα σειρά, ανάμεσα στην αιτούμενη ένταση ενίσχυσης και την ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης ανά Περιφέρεια, ενώ σε περίπτωση ίδιας διαφοράς, θα προηγείται η αίτηση που υποβλήθηκε πρώτη, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποβολής των αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης του υποέργου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στη 2η Πρόσκληση, με την προϋπόθεση, ότι το άθροισμα του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των αιτήσεων (1ης και 2ης αίτησης), δεν ξεπερνά τον ανώτατο αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό του Υποέργου και ταυτόχρονα ο αιτούμενος με την νέα αίτηση προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του κατώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (ΜΜΕ ή Μεγάλη).

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 12/5/2023 ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 12/7/2023, ώρα 12:00.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και η αίτηση ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού προηγουμένως ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Με καλύτερους όρους και 65 εκατ. η δεύτερη προκήρυξη για αγροτική μεταποίηση 

Οι όροι προκήρυξης του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 65 εκατ. ευρώ  πήραν υπογραφή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεώδορο Σκυλακάκη και μένει πλέον και η υπογραφή Γεωργαντά για να προχωρήσει η πρόσκληση μέχρι τα τέλη του μήνα.
Πληροφορίες του Agronews αναφέρουν πως θα αλλάξει ο µηχανισµός των αιτήσεων, και δεν θα αξιολογούνται οι αιτήσεις κατά σειρά υποβολής αλλά να θα έχουν προτεραιότητα οι επενδύσεις µε υψηλότερο ποσοστό επένδυσης ίδιων κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η περίοδος αιτήσεων θα εξαντλήσει το 2μηνο που θα τεθεί ως διορία, με την τελική ένταξη να γίνεται στο τέλος της διαδικασίας, σε αντίθεση με τον 1ο κύκλο που οι αιτήσεις έκλεισαν εντός 24ώρου. Υπενθυµίζεται πως αναφορικά µε την πρώτη προκήρυξη του έργου «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», µέχρι στιγμής έχει εγκριθεί το 78,82% των υποβληθέντων αιτήσεων µε το ποσό της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 139.672.529,53 ευρώ και τον συνολικό προϋπολογισµό των επενδυτικών σχεδίων να ανέρχεται σε 274.138.052,50 ευρώ.

Αναλυτικότερα οι όροι του προγράμματος:

Το πρόγραµµα «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» θα έχει προϋπολογισµό 65 εκατ. ευρώ. H συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων των παρακάτω τοµέων: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, µελισσοκοµία, σηροτροφία, ζωοτροφές, δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό Υλικό και ξύδι. 
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν κυρίως ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων. Καλύπτονται όλες οι δαπάνες όπως τα κτιριακά, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, επενδύσεις σε ΑΠΕ, δαπάνες προώθησης, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, logistics, οχήµατα για τη µεταφορά Α’ υλών και προϊόντων, εξοπλισµός εργαστηρίων, άυλες δαπάνες κ.α.

Δικαιούχοι

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

 • α) Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)
 • β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες εφαρµόζουν συµβολαιακή γεωργία υπό συγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς, γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα, µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις.

Ποσοστά ενίσχυσης

 • Μικρές επιχειρήσεις: 55% σε όλες τις Περιφέρειες, εκτός από Νότιο Αιγαίο (50%) και Αττική (35-45%)
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 55% σε Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα. Υπόλοιπες περιφέρειες 50% εκτός από Νότιο Αιγαίο (40%) 
  και Αττική (25-35%).
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: Μείον 10% ενίσχυση 
  σε σχέση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

Όρια προϋπολογισµού φακέλου

 • Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ 
  έως 7,5 εκατ. ευρώ.
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 2 εκατ. ευρώ έως 12,5 εκατ. ευρώ.

 

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

19-04-2023 18:01Ο ΒΟΡΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ...!!! ΣΤΟ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑ ΠΑΣ ΤΕΛΕΙΑ...!! ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ...!!..ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ Ο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ" ΜΑΖΙ ΣΟΥ..!!..ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ...;

Απάντηση

19-04-2023 11:39Ενας

Πληρώστε τα ζωικά που χρωστάτε και αφήστε τα παραμύθια με τα λεφτά που μοιράζεται

Απάντηση

19-04-2023 09:45νικος

ειναι ψευτες δεν εχουν λεφτα , ακομη δεν πληρωσαν ολους τους νεους αγροτες

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις