BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με όρους τζόκερ τα 65 εκατ. για την αγροτική μεταποίηση Ανάκαμψης

Σε περίεργες ατραπούς εισάγεται το πρόγραµµα «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» ύψους 65 εκατ. ευρώ  του Ταµείου Ανάκαµψης που ανοίγει για αιτήσεις 12 Μαΐου, µε τους όρους της προκήρυξης να διαµορφώνονται µε τέτοιον τρόπο που να ενθαρρύνουν σε µεγάλο βαθµό τις υπερτιµολογήσεις.

16-17_pin_16

Γιώργος Κοντονής

10
3

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την πρόσκληση που εκδόθηκε αλλάζει ο µηχανισµός των αιτήσεων, και δεν θα αξιολογούνται οι αιτήσεις κατά σειρά υποβολής αλλά θα έχουν προτεραιότητα οι επενδύσεις µε υψηλότερο ποσοστό επένδυσης ίδιων κεφαλαίων. ∆ηλαδή αν για παράδειγµα µία επιχείρηση ζητά 40% επιδότηση ενώ στην περιφέρειά της δικαιολογείται ποσοστό 50%, θα έχει προτεραιότητα ένταξης. Αντιλαµβάνεται εδώ κανείς πως κυρίως οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, και κατά την υλοποίηση ουσιαστικά να υπερτιµολογούν δαπάνες καλύπτοντας τη σχετική διαφορά. Σηµειώνεται πως σε αντίθεση µε τα Μέτρα του ΠΑΑ όπως π.χ τα Σχέδια Βελτίωσης, εδώ δεν υπάρχουν πίνακες µε «εύλογα κόστη» για να προστατέψουν ως ένα βαθµό την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Σηµειώνεται πως η περίοδος αιτήσεων θα εξαντλήσει το 2µηνο (έως 12 Ιουλίου) που τέθηκε ως διορία, µε την τελική ένταξη να γίνεται στο τέλος της διαδικασίας, σε αντίθεση µε τον 1ο κύκλο που οι αιτήσεις έκλεισαν εντός 24ώρου.

Υπενθυµίζεται πως αναφορικά µε την πρώτη προκήρυξη του έργου «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», µέχρι στιγµής έχει εγκριθεί το 78,82% των υποβληθέντων αιτήσεων µε το ποσό της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 139.672.529,53 ευρώ και τον συνολικό προϋπολογισµό των επενδυτικών σχεδίων να ανέρχεται σε 274.138.052,50 ευρώ.
 

Αναλυτικότερα οι όροι του προγράµµατος:

Το πρόγραµµα «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» έχει προϋπολογισµό 65 εκατ. ευρώ. H συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων των παρακάτω τοµέων: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, µελισσοκοµία, σηροτροφία, ζωοτροφές, δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό Υλικό και ξύδι.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν κυρίως ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων. Καλύπτονται όλες οι δαπάνες όπως τα κτιριακά, βυτίο για µεταφορά λαδιού, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, επενδύσεις σε ΑΠΕ, δαπάνες προώθησης, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, logistics, οχήµατα για τη µεταφορά Α’ υλών και προϊόντων, εξοπλισµός εργαστηρίων, άυλες δαπάνες κ.α.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:

α) Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου (Ανώνυµες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµες Εταιρίες, Ετερόρρυθµες Εταιρίες και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες), εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες εφαρµόζουν συµβολαιακή γεωργία υπό συγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς, γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα, µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις.

Η πρόσκληση δεν αφορά αγρότες ως ατοµικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα.

Με την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης δεν προβλέπεται η υποβολή δικαιολογητικών σχετικών µε την συµβολαιακή γεωργία. Η υπαγωγή του δυνητικού δικαιούχου στην περίπτωση της συµβολαιακής γεωργίας ή στην καθετοποίηση τεκµαίρεται από την οικονοµοτεχνική µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται.

 

Ποσοστά ενίσχυσης

 •  Μικρές επιχειρήσεις: 55% σε όλες τις Περιφέρειες, εκτός από Νότιο Αιγαίο (50%) και Αττική (35-45%).
 •   Μεσαίες επιχειρήσεις: 55% σε Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα. Υπόλοιπες περιφέρειες 50% εκτός από Νότιο Αιγαίο (40%)  και Αττική (25-35%).
 •   Μεγάλες επιχειρήσεις: Μείον 10% ενίσχυση  σε σχέση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις.

 

Όρια προϋπολογισµού φακέλου

 •   Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: Ελάχιστο ποσοστό φακέλου 500.000 ευρώ και µέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ.
 •   Μεγάλες επιχειρήσεις: Ελάχιστο ποσοστό φακέλου 2 εκατ. ευρώ αι µέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ. 12,5 εκατ. ευρώ

Yποβολή αιτήσεων

 1. Υποβολή των αιτήσεων από 12 Μαΐου 2023 έως 12 Ιουλίου 2023.
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 13 η Ιουλίου 2023 και ολοκληρώνεται την 29η Σεπτεµβρίου 2023.
 3. Το τέταρτο τρίµηνο του 2023 (Οκτώβριος) αναµένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτηµάτων πληρωµής.
 4. Τα επενδυτικά σχέδια θα ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 12.8.

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης

Η σειρά προτεραιότητας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα διαµορφωθεί λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά ανάµεσα στην αιτούµενη ένταση ενίσχυσης και την ένταση ενίσχυσης που προκύπτει από τον Πίνακα 2, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4, για τις περιφερειακές ενισχύσεις, κατά φθίνουσα σειρά.

Σε περίπτωση ίδιας διαφοράς, προηγείται η αίτηση που υποβλήθηκε πρώτη, σύµφωνα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ). Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται µέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων της υποπαραγράφου 3.5, της παραγράφου 3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

 

Αγορά εξοπλισμού για διακριτά μέλη-αγρότες

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ακολουθήσει η πρόσκληση του προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα» το οποίο θα έχει προϋπολογισµό 35 εκατ. ευρώ και στο οποίο επίσης θα έχουν προτεραιότητα ένταξης φάκελοι µε την υψηλότερη ίδια συµµετοχή στην επένδυση. H συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (αποθήκες, στάβλοι, θερµοκήπια), την αγορά τρακτέρ, παρελκόµενων, λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού, δαπάνες προώθησης, εγκατάσταση ΑΠΕ, κ.α. Ένα συλλογικό σχήµα αγροτών µπορεί να υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραµµα για επενδύσεις που αφορούν σε διακριτά µέλη του σχήµατος: Για παράδειγµα για νέες σταβλικές εγκαταστάσεις που αφορούν τρία µέλη του συλλογικού σχήµατος (ξεχωριστά για το καθένα), για αγορά γεωργικού ελκυστήρα που αφορά σε δύο µέλη του συλλογικού σχήµατος για το καθένα χωριστά. Αρκεί να διαφαίνεται η βελτίωση της θέσης του συλλογικού σχήµατος µέσα από αυτές τις επενδύσεις.

∆ικαίωµα συµµετοχής θα έχουν:

α) Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες εφαρµόζουν συµβολαιακή γεωργία υπό συγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς, Η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και
τα συµβόλαια είναι3-ετούς διάρκειας.

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του
ν. 4430/2016 και εταιρείες του εµπορικού δικαίου εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα,
µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις.

 

Ποσοστά ενίσχυσης

 •   ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική
 • Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα,
  ∆υτική Μακεδονία: 50%
 •   Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη
  και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%
 •   Αττική: 40%.
 • Ορισµένες δαπάνες ενισχύονται µε βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (βλέπε τα ποσοστά του προγράµµατος «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»).

 

Όρια προϋπολογισµού φακέλου

 •    Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ έως
  2,5 εκατ. ευρώ.
 •   Μεγάλες επιχειρήσεις: 1 εκατ. ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ.

 

 

Με 10 εκατ. οι φυτεύσεις από σχήµατα

Η «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» που θα είναι και η τρίτη κατά σειρά πρόσκληση του Ταµείου Ανάκαµψης θα έχει προϋπολογισµό 10 εκατ. ευρώ, και θα αφορά για µία ακόµη φορά συλλογικά σχήµατα.
Το υποέργο δεν θέτει ως προϋπόθεση, τη συµµετοχή
στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του συνόλου των µελών του Συλλογικού Φορέα. Μπορούν να συµµετέχουν µόνο κάποια από τα µέλη, ανάλογα µε τις ανάγκες και προτεραιότητες του Συλλογικού Σχήµατος.

Επιλέξιµες δαπάνες

α) Εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας.

β) Προµήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.

γ) Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος στήριξης (γραµµική φύτευση – παλµέτα).

δ) ∆απάνες που αφορούν
τις ώρες εργασίας.

Ποσοστά ενίσχυσης

 •   ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική
 • Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια
 • Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία: 70%.
 •   Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη
  και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 80%.
Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

07-05-2023 14:52Maria Magdalena

Pozdrav svima. Moje ime je Maria Magdalena, samohrana sam majka troje djece, želim podijeliti opipljivo svjedočanstvo o tome kako sam dobila zajam od 10.000 eura uz 3% od bogobojaznog čovjeka, gospodina Mikea Andersona. Ako ste zainteresirani za dobivanje kredita, obratite mu se, uvjeravam vas da je sigurno, hvala. Adresa e-pošte za kontakt: (barrmikeanderson48@yahoo.com)

Απάντηση

07-05-2023 14:44Maria Magdalena

Pozdrav svima. Moje ime je Maria Magdalena, samohrana sam majka troje djece, želim podijeliti opipljivo svjedočanstvo o tome kako sam dobila zajam od 10.000 eura uz 3% od bogobojaznog čovjeka, gospodina Mikea Andersona. Ako ste zainteresirani za dobivanje kredita, obratite mu se, uvjeravam vas da je sigurno, hvala. Adresa e-pošte za kontakt: (barrmikeanderson48@yahoo.com)

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις