Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Επιδότηση έως 856 ευρώ ανά μέλος σε ομάδες για πιστοποίηση

Στήριξη για την συμμετοχή ομάδων γεωργών στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» (AGRO 2), προσφέρει το Μέτρο 3.1.2, με την ενίσχυση να φτάνει τα 856 ευρώ ανά μέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ που καθορίζει τις λεπτομέρειες της προκήρυξης.

omades-paragwgwn_2_3

6672
1

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλες τις ομάδες παραγωγών που θέλουν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στο σύστημα ποιότητας AGRO 2 ή έχουν ήδη πιστοποιηθεί τα τελευταία 5 έτη, και αποζημιώνει τους δικαιούχους για το κόστος της σχετικής πιστοποίησης. Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ αναμένεται να ακολουθήσει σε σύντομο διάστημα η πρόσκληση.

Η ενίσχυση διαμορφώνεται κλιμακωτά ως εξής: 

 • Μέλη: 5 – 25 Κόστος ανά εκμετάλλευση 856 ευρώ
 • Μέλη: 26 - 50 Κόστος ανά εκμετάλλευση 710 ευρώ
 • Μέλη: 51 - 75 Κόστος ανά εκμετάλλευση 654 ευρώ
 • Μέλη: 76 -100 Κόστος ανά εκμετάλλευση 621 ευρώ
 • Μέλη: 101 - 125 Κόστος ανά εκμετάλλευση 602 ευρώ
 • Μέλη: 126 - 150 Κόστος ανά εκμετάλλευση 590 ευρώ
 • Μέλη:151 - 175 Κόστος ανά εκμετάλλευση 578 ευρώ
 • Μέλη: 176 - 200 Κόστος ανά εκμετάλλευση 571 ευρώ
 • Μέλη: 201 - 225 Κόστος ανά εκμετάλλευση 562 ευρώ
 • Μέλη:226 - 250 Κόστος ανά εκμετάλλευση 558 ευρώ
 • Μέλη: 251 - 300 Κόστος ανά εκμετάλλευση 554 ευρώ
 • Μέλη:301 - 400 Κόστος ανά εκμετάλλευση 540 ευρώ

Αναλυτικά η απόφαση (διαθέσιμη και εδώ) με θέμα: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και β) τροποποίηση της υπ’ αρ. 8187/11-12-2019 (Β’ 4721, ΑΔΑ 9ΟΟΟ4653ΠΓ-5Η7) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αναφέρει:

 

Άρθρο 4

Επιλέξιμα συστήματα ποιότητας

1. Στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 παρέχεται στήριξη για την συμμετοχή ομάδων ενεργών γεωργών, όπως ορίζονται στο άρθρο 6, στο εθνικό σύστημα ποιότητας .Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή. (εφεξής .AGRO 2.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2. Επιλέξιμη για στήριξη είναι η εφαρμογή των εκάστοτε εν ισχύ εκδόσεων των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, η .συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας AGRO 2. τεκμηριώνεται με την ύπαρξη αίτησης πιστοποίησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1.α) του άρθρου 3, υποβληθείσας εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από τον υποψήφιο δικαιούχο, κατά το έτος που καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 10.

 

Άρθρο 5

Νέα συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας

Α. Ημερομηνία αρχικής συμμετοχής και Νέα συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας

1. Ως ημερομηνία αρχικής συμμετοχής. ορίζεται η ημερομηνία που ξεκίνησε η συμμετοχή του υποψήφιου δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας του άρθρου 4 και συγκεκριμένα η ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης πιστοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2, εφόσον αυτή οδήγησε σε επιτυχή πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων. Η ημερομηνία αρχικής συμμετοχής δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 10.

2. Εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία αρχικής συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας του άρθρου 4, η συμμετοχή αυτή θεωρείται νέα συμμετοχή.

3. Στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 επιλέξιμες είναι οι νέες συμμετοχές. κατά την έννοια της παρ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι υπολείπεται τουλάχιστον η ελάχιστη διάρκεια παραμονής, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Τμήμα Β, παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Για τον έλεγχο της ημερομηνίας αρχικής συμμετοχής και της επιλεξιμότητας της νέας συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του υποψήφιου δικαιούχου που τηρούνται από τον αρμόδιο φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Άρθρο 6

Επιλεξιμότητα υποψηφίων - Δικαιούχοι

1. Στο πλαίσιο της δράσης, δικαιούχοι για το σύστημα ποιότητας του άρθρου 4 δύνανται να είναι ομάδες ενεργών γεωργών. κατά την έννοια της παρ. 12 του άρθρου 3.

2. Όταν η ενισχυόμενη δραστηριότητα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 7, του φορέα αφορά το βαμβάκι (προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εφαρμόζο- νται και οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2259/16-3-2018 (Β’ 1032) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 6139/23-12-2022 (Β’ 7140) κοινή υπουργική απόφαση, και ειδικά η παρ. 2 του άρθρου 7 αυτής, όπου ορίζεται ότι ενισχύονται οι πολύ μι- κρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεν ενισχύονται οι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους ορι- σμούς του άρθρου 2, σημ. 1 και 14, και τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.

3. Οι ομάδες ενεργών γεωργών συμμετέχουν στην δράση εκπροσωπώντας τους παραγωγούς-μέλη τους (εφεξής ωφελούμενα μέλη.). Τα ωφελούμενα μέλη, καθώς και στοιχεία των εκμεταλλεύσεών τους, δηλώνονται στην κατάσταση ωφελούμενων μελών της παρ. 8 του άρθρου 3, η οποία αποτελεί μέρος της αίτησης στήριξης και των αιτήσεων πληρωμής ή τροποποίησης που υποβάλλει κατά περίπτωση ο δικαιούχος. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέλη για να περιληφθούν στην εκάστοτε κατάσταση ωφελούμενων μελών της ομάδας ενεργών γεωργών περιγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 7. Τα μέλη της κατάστασης ωφελούμενων μελών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αυτών, μπορούν να μεταβάλλονται από έτος σε έτος υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 2β) και 3 του Τμήματος Β του άρθρου 15.

4. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δράση: α) δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ 2007-2013 για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και εκκρεμεί η σχετική επιστροφή του ποσού, β) συλλογικοί φορείς με εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 που περιλαμβάνει παρόμοια δράση πιστοποίησης προϊόντων ποιότητας για το σύστημα ποιότητας AGRO 2 και την ίδια ενισχυόμενη δραστηριότητα.

 

Άρθρο 9

Επιλέξιμες δαπάνες - Ύψος ενίσχυσης

1. Η στήριξη καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας AGRO 2, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 3 της παρούσας. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει της παρ. 1β του άρθρου 67 (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Η ενίσχυση παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης και υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως το γινόμενο α) του μοναδιαίου κόστους (ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος), που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας βάσει του πίνακα που ακολουθεί, επί β) τον αριθμό των ωφελούμενων μελών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ωφελούμενων μελών της αίτησης στήριξης ή πληρωμής ή τροποποίησης, κατά περίπτωση. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους ομάδας και του αριθμού των ωφελούμενων μελών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, αντίστοιχα.

 • Μέλη: 5 – 25 Κόστος ανά εκμετάλλευση 856 ευρώ
 • Μέλη: 26 - 50 Κόστος ανά εκμετάλλευση 710 ευρώ
 • Μέλη: 51 - 75 Κόστος ανά εκμετάλλευση 654 ευρώ
 • Μέλη: 76 -100 Κόστος ανά εκμετάλλευση 621 ευρώ
 • Μέλη: 101 - 125 Κόστος ανά εκμετάλλευση 602 ευρώ
 • Μέλη: 126 - 150 Κόστος ανά εκμετάλλευση 590 ευρώ
 • Μέλη:151 - 175 Κόστος ανά εκμετάλλευση 578 ευρώ
 • Μέλη: 176 - 200 Κόστος ανά εκμετάλλευση 571 ευρώ
 • Μέλη: 201 - 225 Κόστος ανά εκμετάλλευση 562 ευρώ
 • Μέλη:226 - 250 Κόστος ανά εκμετάλλευση 558 ευρώ
 • Μέλη: 251 - 300 Κόστος ανά εκμετάλλευση 554 ευρώ
 • Μέλη:301 - 400 Κόστος ανά εκμετάλλευση 540 ευρώ

 

3. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους ομάδας και κατ’ επέκταση του μοναδιαίου κόστους, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών που είναι δηλωμένα στην αίτηση ή αιτήσεις πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου για τις ενισχυόμενες δραστηριότητες της πράξης, ανεξάρτητα από το αν όλα τα μέλη περιλαμβάνονται στην κατάσταση ωφελούμενων μελών. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης, το ύψος του μοναδιαίου κόστος μπορεί να επαναπροσδιοριστεί κατόπιν τροποποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, Τμήμα Β, παρ. 2.β).

4. Στην κατάσταση ωφελούμενων μελών δηλώνονται όσα μέλη του φορέα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 7 και επιθυμούν να συμμετέχουν στην δράση 3.1.2 μέσω του φορέα τους.

5. Για τους γεωργούς που ενισχύονται από το υπομέτρο 3.1, είτε ως δικαιούχοι είτε ως ωφελούμενα μέλη, το συνολικό ετήσιο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν από το υπομέτρο, ανεξαρτήτως δράσης ή Πρόσκλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 3.000 ευρώ ετησίως.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

12-06-2023 22:33Lena Gwinn

Btc Recovery experts RECOVERY MASTERS//Secure Restoring Recovery Greetings, I am Lena Gwinn  a  Dermatologist from Poland and a Professional crypto//btc trader.I happened to be a scam victim After being swindled off 2,09 Btc by internet fraudsters from my CoinBase wallet who transferred them to unauthorised wallet.While trying to convince them to get it back they were instead insisting me to  invest more.I was almost giving up, when I came across a tweet from Mousa said from Bahrain on how he was able to recover his lost Usdt with the help of a group of specialised professional hackers RECOVERY MASTERS.I immediately Contacted them through their email (Recoverymasters@email.cz ) Even though they were only able to retrieve 90% of my bitcoin, I’m nevertheless happy because I didn’t think it would be possible.In Case you need such services you can reach them also through Whaptsap; +1(204)819-5505. I will forever be grateful to them.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία