BACK TO
TOP
Προγράμματα

Σε 30 Δήμους αιτήσεις για το πριμ Απονιτροποίησης μέχρι τις 20 Ιουλίου

Έως τις 20 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο Απονιτροποίησης προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ.

16-17_57

Γιώργος Κοντονής

1259
0

Οι ενισχύσεις φτάνουν τα 60 ευρώ το στρέµµα (βλ. πίνακα) και προσφέρονται για µία διετία, µε τις δεσµεύσεις να λήγουν στις 27 ∆εκεµβρίου 2025. Επιλέξιµα είναι όλα τα αγροτεµάχια που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 2023 και βρίσκονται εντός των εξής περιοχών:

Θεσσαλικό Πεδίο, Περιοχή Αλµυρού Μαγνησίας: ∆ήµοι Αγιάς, Αλµυρού, Βόλου, ∆οµοκού, Ελασσόνας, Καλαµπάκας, Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Μακρακώµης, Μουζακίου, Παλαµά, Πύλης, Ρήγα Φερραίου, Σοφάδων, Τεµπών, Τρικκαίων, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Φαρσάλων.

Περιοχή του Νότιου Τµήµατος του Ποταµού Έβρου: ∆ήµος Αλεξανδρούπολης.

Πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της Λίµνης Βιστωνίδας: ∆ήµοι Αβδήρων, Αρριανών, Ιάσµου, Κοµοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών, Ξάνθης, Τοπείρου.

Περιοχή του Βόρειου Τµήµατος του Ποταµού Έβρου: ∆ήµοι ∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδας.

Έως 20 Ιουλίου αιτήσεις για πριμ Απονιτροποίησης σε 30 Δήμους Θεσσαλίας, Έβρου

Οι ενισχύσεις φτάνουν τα 60 ευρώ το στρέµµα (βλ. πίνακα) και προσφέρονται για µία διετία, µε τις δεσµεύσεις να λήγουν στις 27 ∆εκεµβρίου 2025. Επιλέξιµα είναι όλα τα αγροτεµάχια που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 2023 και βρίσκονται εντός των εξής περιοχών:

Θεσσαλικό Πεδίο, Περιοχή Αλµυρού Μαγνησίας: ∆ήµοι Αγιάς, Αλµυρού, Βόλου, ∆οµοκού, Ελασσόνας, Καλαµπάκας, Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Μακρακώµης, Μουζακίου, Παλαµά, Πύλης, Ρήγα Φερραίου, Σοφάδων, Τεµπών, Τρικκαίων, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Φαρσάλων.

Περιοχή του Νότιου Τµήµατος του Ποταµού Έβρου: ∆ήµος Αλεξανδρούπολης.

Πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της Λίµνης Βιστωνίδας: ∆ήµοι Αβδήρων, Αρριανών, Ιάσµου, Κοµοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών, Ξάνθης, Τοπείρου.

Περιοχή του Βόρειου Τµήµατος του Ποταµού Έβρου: ∆ήµοι ∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδας.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 972 της Agrenda


Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι αγρότες για τα αγροτεµάχιά τους µπορούν να είναι οι εξής:

Ειδική ∆έσµευση Α:

Αγρανάπαυση

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγµένης έκτασης στη δέσµευση. Ωστόσο το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί ετησίως έως 50% (≤50%), χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Η εναποµείνασα έκταση καλλιεργείται µε τις επιλέξιµες αροτραίες καλλιέργειες της δέσµευσης (Πίνακας 2).

Η δέσµευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε διαφορετικά αγροτεµάχια κάθε έτος. Εάν όµως η ενταγµένη στη ∆ράση έκταση περιλαµβάνει αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης), τότε η αγρανάπαυση εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε αυτά (στο ελάχιστο ποσοστό του 30%) καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.

Αν δηλαδή η εκµετάλλευση του ενδιαφερόµενου περιλαµβάνει αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα και άλλα αγροτεµάχια που δεν εφάπτονται, η αγρανάπαυση θα εφαρµοστεί υποχρεωτικά στο ελάχιστο ποσοστό 30% σε αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

Η γειτνίαση ενός αγροτεµαχίου µε επιφανειακά ύδατα δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Η εγκυρότητα της δήλωσης και οι τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, ελέγχονται κατά τον ετήσιο έλεγχο πληρωµής που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µεταενταξιακά.

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. όργωµα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους. Προκειµένου όµως να τηρείται η απαίτηση της ελάχιστης δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται στην περ. ∆ της παρ. 6 του άρθρου 40, της υπ’ αρ. 104/7056/22.01.2015 (ΦΕΚ Β΄147) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο δικαιούχος υποχρεούται στην κοπή και αποµάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης, ώστε να µην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών. 

Ειδική ∆έσµευση Β:

Αµειψισπορά

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγµένης έκτασης στη δέσµευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί ετησίως µέχρι και στο 90% (≤90%) χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Η εναποµείνασα της αµειψισποράς έκταση καλλιεργείται µε τις επιλέξιµες αροτραίες καλλιέργειες. Ως καλλιέργειες αµειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες (αρωµατικά φυτά, ελαιοκράµβη, λινάρι, σουσάµι, κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, όσπρια, σποροπαραγωγή). Στη δέσµευση Β δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες, ούτε στην κύρια ποτιστική καλλιέργεια, ούτε στην ξηρική αµειψισπορά. 

Ειδική ∆έσµευση Γ:

Χλωρά Λίπανση

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν:

α. Να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση, σπέρνοντας φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, µε την έναρξη των καλλιεργητικών εργασιών κατά τη χειµερινή περίοδο, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% (≥20%) της ενταγµένης στη δέσµευση γεωργικής έκτασης.

Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκοµίζονται και δεν βόσκονται, αλλά κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραµένουν επί του εδάφους είτε ενσωµατώνονται σε αυτό.

Η χλωρά λίπανση στην ΕΑΕ εκάστου έτους εφαρµογής – πληρωµής θα αποτυπώνεται στη σχετική καρτέλα «χλωρά λίπανση», µε διαφορετική έκταση από την κύρια δενδρώδη καλλιέργεια και µέχρι την έκταση της κύριας δενδρώδους καλλιέργειας.

Το ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης µπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου, χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης.

Στο τµήµα της έκτασης, όπου εφαρµόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και κοπριάς.

β. Να πραγµατοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στα αγροτεµάχια της ενταγµένης εκµετάλλευσης και για τα δυο έτη της δέσµευσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγµατοποιούνται από τα Τµήµατα Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή από διαπιστευµένα ιδιωτικά εργαστήρια, και περιλαµβάνουν αναλύσεις εδάφους, αρδευτικού νερού ή φυλλοδιαγνωστικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υποπαράγραφο 3β της παραγράφου 1.5.

γ. Να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρµογής «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε) για το σύνολο της ενταγµένης στη δέσµευση εκµετάλλευσης, µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των χρησιµοποιούµενων εισροών (λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).

δ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις και τα Σ∆Ε κάθε έτους εφαρµογής φυλάσσονται στο γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιµατικό φάκελο του δικαιούχου.

Προϋπόθεση να έχουν δηλωθεί ως αρδευόμενα

Η προϋπόθεση του αρδευόµενου αγροτεµαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιµότητας για την ένταξη του υποψηφίου, συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της διετούς περιόδου δέσµευσης. Ως εκ τούτου ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει στην ΕΑΕ για τα αγροτεµάχια που επιθυµεί να εντάξει.

Η τήρηση ή µη του συγκεκριµένου κριτηρίου, όπως και όλων των κριτηρίων επιλεξιµότητας, θα ελέγχεται µέσω των ελέγχων πληρωµής του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε έτους εφαρµογής.

Ειδικά κατά το προενταξιακό στάδιο, σε περιπτώσεις καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη, και εφόσον απαιτείται από την φύση της καταγγελίας, δύναται να πραγµατοποιηθούν και επιτόπιοι έλεγχοι από τις ∆ΑΟΚ. Για περαιτέρω έλεγχο της αρδευσιµότητας των αγροτεµαχίων, εφόσον αυτός κριθεί σκόπιµο να διενεργηθεί, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίζουν στους ελεγκτές:

  1. τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, ∆ήµο) εφόσον πρόκειται για αγροτεµάχιο αρδευόµενο από συλλογικό δίκτυο ή
  2. την άδεια χρήσης ύδατος από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεµάχιο αρδευόµενο από σηµείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστηµα ή
  3. την υποβληθείσα αίτηση για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης ύδατος µε τον αριθµό πρωτοκόλλου, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόµη η άδεια.

Η ηµεροµηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης. 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια που:

α) κατά την περίοδο ισχύος των δεσµεύσεων (28.12.2023 έως 27.12.2025), είναι ενταγµένα σε άλλες ∆ράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022 ή σε ασύµβατες, σύµφωνα µε τους Πίνακες του Παραρτήµατος της υπ’ αρ. 1606/09.06.2023 (Β΄ 3778) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης σχετικά µε «Περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης» (ENVCLIM(70)) του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027

β) είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών

Ένας δικαιούχος σε άλλες ∆ράσεις των Μέτρων 10 και 11 µπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας για διαφορετικά από τα ενταγµένα σε αυτές αγροτεµάχια.

Διαδικασία αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28/06/2024
έως και 20/07/2024.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της Δράσης.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration / και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ .

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο υποβολής των αιτήσεων. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο
της υποβολής της.

Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψηφίους προς τον ΕΦΔ ή τις κατά τόπους ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, υπογεγραμμένων αντιγράφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Κάθε υποψήφιος εκτυπώνει το αποδεικτικό κατάθεσης και το τηρεί στον γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο.

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως ακολούθως: 

"100 εκατ. € για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022

Δημοσίευση 6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διετούς περιόδου δεσμεύσεων 2024-2025– Υποβολή αιτήσεων στήριξης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ανακοινώνουν σήμερα την έκδοση της 6ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», διετούς περιόδου δεσμεύσεων 2024-2025 προϋπολογισμού 100.000.000 εκατομμυρίων €.

Η αριθ. 1166/183009/26.06.2024 Πρόσκληση (6η Πρόσκληση) αφορά τους παραγωγούς των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση ζωνών της Δυτικής - Ανατολικής Θεσσαλίας (συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή του Δομοκού της Φθιώτιδας), του Αλμυρού Μαγνησίας, του Νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου, του Βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου και των περιοχών ανατολικά και δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας που είχαν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές των Danielκαι Elias.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί των περιοχών αυτών με αγροτεμάχια που έλαβαν τη χρηματοδοτική στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη διετία 2024-2025 όπως προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθ. 26/150398/28.05.2024 (Β΄ 3028) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και να ενταχθούν στη παρούσα Πρόσκληση.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/, κατά το διάστημα από 28.06.2024 έως 20.07.2024.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν στις 28 Δεκεμβρίου 2023 και λήγουν στις 27 Δεκεμβρίου 2025.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο (Ha) ενταγμένης έκτασης, προκειμένου να αποζημιώσει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που θα αναλάβουνκαι οι οποίες αντιστοιχούν σε τρεις κατηγορίες πρακτικών (ειδικές δεσμεύσεις), οι οποίες εφαρμόζονται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια:

  • Ειδική Δέσμευση Α, για αροτραίες καλλιέργειες: θέση σε αγρανάπαυση του 30% τουλάχιστον της ενταγμένης έκτασης
  • Ειδική Δέσμευση Β, για αροτραίες καλλιέργειες: εφαρμογή ξηρικής αμειψισποράς στο 30% τουλάχιστον της ενταγμένης έκτασης και μέχρι 90%
  • δέσμευση Γ, για δενδρώδεις καλλιέργειες εφαρμογή χλωράς λίπανσης, στον υποόροφο των δενδρώνων, στο 20% τουλάχιστον της ενταγμένης έκτασης

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Η Πρόσκληση, το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και το φυτικό κεφάλαιο που είναι επιλέξιμο για την πληρωμή είναι αναρτημένα  στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.agrotikianaptixi.gr/metra-paa-pages/agroperivallontika/

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-proskliseis-metron/782-rypansh-drash10-1-04"

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις