BACK TO
TOP
Προγράμματα

Μέχρι 44.000 ευρώ το πριμ Νέων Αγροτών, σε διαβούλευση πρόσκληση

Σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουλίου, τέθηκε η προκήρυξη Νέων Αγροτών 2024, στην οποία προβλέπεται βασική επιδότηση 30.000 ευρώ στη φυτική παραγωγή και 40.000 ευρώ για την κτηνοτροφία, και προσαυξάνεται κατά 2.500 ευρώ στις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές και κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

fakeloi-neoi-agrotes_2

Γιώργος Κοντονής

4088
4

Ανέβηκε στα 44.000 ευρώ το μέγιστο πριμ Νέων Αγροτών, σε διαβούλευση πρόσκληση

Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί επίσημα στα μέσα Σεπτεμβρίου, και υποψήφιοι δικαιούχοι κρίνονται όσοι:

 • Δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Δεν έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής της παρέμβασης
 • Είναι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 973 της Agrenda

Η ημερομηνία απόκτησης από τον υποψήφιο της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα θεωρείται και ως η ημερομηνία εγκατάστασης.

Οικονομική Στήριξη

Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται, αθροιστικά, μέχρι και 14.000 ευρώ ως εξής:

α) Προσαύξηση κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς 25 περιορισμούς εκτός των ορεινών ή περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών ή

β) προσαύξηση κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Προσαύξηση κατά 10.000 ευρώ, εφόσον η κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης

Στο ΟΣΔΕ 2024 θα πρέπει να δηλωθεί γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

 1. Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. Από αυτά, τουλάχιστον τα 10.000 ευρώ πρέπει να προέρχονται, αθροιστικά, από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 2. Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. Από αυτά τουλάχιστον 8.300 ευρώ πρέπει να προέρχονται, αθροιστικά, από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 3. Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Από αυτά τουλάχιστον 6.700 ευρώ πρέπει να προέρχονται, αθροιστικά, από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περ. 1 έως και 3, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο και Βιοποικιλότητα), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του γεωργού νεαρής ηλικίας, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στην ΕΑΕ του έτους αναφοράς τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.

Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων

 1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
 2. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να έχει γεωργικό προσανατολισμό και να αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή να αφορά την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η διαλογή και απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων.
 3. Ως έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΟΠΣΚΕ. Κατά συνέπεια το πρώτο έτος υλοποίησης αφορά την ΕΑΕ που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 4. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη.

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 • Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί εντός δύο ετών (24 μηνών) από την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • Ο δικαιούχος, α) από το δεύτερο έτος υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εισόδου στην παρέμβαση
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να λαμβάνει συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών, ενταγμένο στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».
 • Όσοι αρχηγοί εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών, να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως ακολούθως:

"Οι προϋποθέσεις και δεσμεύσεις για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Έως και 40.000 € σε κάθε δικαιούχο – Προϋπολογισμός 410 εκατ. ευρώ

Κώστας Τσιάρας: Η κυβέρνηση επενδύει στους νέους αγρότες

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027, ανακοινώνουν την ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου απόφασης λεπτομερειών εφαρμογής της Παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027, Προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους προκειμένου να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση, υλοποιώντας επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Οι προϋποθέσεις

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

 • Να είναι ενήλικες και να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εφόσον υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, αυτό πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 • Να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024, με τυπική απόδοση που να είναι τουλάχιστον 000€ στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, τα 10.000€ στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000€ στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική Χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 • Κατά τα έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη. 
 • Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ποσό στήριξης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και διαμορφώνεται ως εξής:

 

Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή/και τη μελισσοκομία

Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή

Μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή

30.000 ευρώ

40.000 ευρώ

Μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. χλμ.

32.500 ευρώ

42.500 ευρώ

Μόνιμη κατοικία σε νησιά έως 3.100 κατοίκων

34.000 ευρώ

44.000 ευρώ

 

Ο δικαιούχος λαμβάνει το 70% του ποσού στήριξης με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δεσμεύσεις

Οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

 • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης ενώ ταυτόχρονα κατά την ολοκλήρωση αυτή δεν πρέπει να υπολείπεται των 16.000€ στην Ηπειρωτική Χώρα, Κρήτη και Εύβοια, των 14.000€ στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και των 10.700€ στα υπόλοιπα νησιά.
 • Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.
 • Να παρακολουθήσουν (δωρεάν) εκπαιδευτικό διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.
 • Να πραγματοποιήσουν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων βάσει Ε3 οι οποίες, ως προς την τυπική απόδοση εισόδου, πρέπει, από το δεύτερο έτος του επιχειρηματικού σχεδίου να ανέρχονται στο 50% αυτής και στο 60% αυτής κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Εφόσον εκτρέφουν ζώα, να αποκτήσουν αδειοδότηση σταβλικής εγκατάστασης.

 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος, τόνισε ότι «στόχος του είναι η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων αγροτών. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει στους νέους αγρότες καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα αλλά και θεμέλιο για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Επιδίωξή μας είναι η μετάβαση από το μοντέλο της παραδοσιακής οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης, ώστε όλο και περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα όχι από ανάγκη επιβίωσης, αλλά από συνειδητή επιλογή».

 

Ο υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, δήλωσε: «Με συνέπεια απέναντι σε μια από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις για προσέλκυση νέων ανθρώπων στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, προχωράμε στην υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στην επόμενη ημέρα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/126-divouleush_p3-75-1  .

Η υποβολή σχολίων θα είναι ανοικτή μέχρι και την Πέμπτη, 25/07/2024".  

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

16-07-2024 20:57frapedomaxos

πρεπει να εχεις παει στρατο?

Απάντηση

16-07-2024 11:42ΤΑΚΗΣ

Το πριμ πρώτης εγκατάστασης είναι λίγο, ισα που φτιάνει να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές του νεοεισερχομένου για οχτώ χρονιά παραμονής. 371,7 ευρ/μηνά χ 12 = 4.460,4 ευρώ το χρόνο 4,460,4 χ 8 χρονιά = 35.683,2 ευρώ στην οκταετία για ασφαλιστικές εισφορές. υπολογιστε και τα υπόλοιπα έξοδα φάκελου...!

Απάντηση

12-07-2024 03:06Nikos

δωστε και κανα ταλιρο στους πρωηγουμενους που γιναμε το 2021

Απάντηση

10-07-2024 22:1240χρονια τσελιγκας

Δώστε στα νέα τα παιδια50χιλιαδες να ξεκινήσουν. Χαλάλι τα λεφτά.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις