Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Βιοκαύσιμα

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του αγροτουρισμού

Στα 100 ευρώ ανά έτος ορίστηκε το τέλος για την απονομή του απαραίτητου σήματος στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα. Σύμφωνα με τροποιητική απόφαση της υπουργικής απόφασης του 2017 που θεσμοθέτησε την λειτουργία στα πολυλειτουργικά αγροτκτήματα (και όριζε ότι το τέλος θα έπρεπε να καταβάλλεται ανά τριετία δηλαδή 300 ευρώ) το σήμα αυτό θα απονέμεται, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του αγροτουρισμού

1
0
Η απονομή του παρέχει στο δικαιούχο χρήσης τη δυνατότητα:

α. να επιθέτει το σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα οικοτεχνικής του παραγωγής

β. να χαρακτηρίζει με το σήμα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεμηθεί

γ. να χρησιμοποιεί το σήμα σε έντυπο και διαφημιστικό υλικό για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.»

Αλλαγές

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση η «αλλαγή της οργανωτικής δομής του αγροκτήματος, της επωνυμίας ή και της νομικής μορφής καθώς και μεταβολή στην ιδιοκτησία, συνεπάγεται την υποβολή νέας αίτησης και την εκ νέου απονομή του Σήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Υποβολή νέας αίτησης και εκ νέου απονομή Σήματος απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής ή επέκτασης του προσανατολισμού ή των δραστηριοτήτων του Αγροκτήματος».


  • Στην περίπτωση ανάπτυξης οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων κατατίθεται η σχετική αδειοδότηση.
  • Στην περίπτωση αίτησης για περιβαλλοντικό προσανατολισμό κατατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β κατηγορίας από μηχανικό και όταν σε αυτό δεν αναφέρονται πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών συσκευών και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων κατατίθεται επιπλέον βεβαίωση από ηλεκτρολόγο. Στην περίπτωση εφαρμογής αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία νερού κατατίθεται μελέτη υπογεγραμμένη από γεωπόνο για την τεκμηρίωση της σχετικής εξοικονόμησης.
  • Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γαστρονομικός προσκομίζονται κατάλογοι των παρεχόμενων γευμάτων.

Κυρώσεις

Στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστωθεί:

α. η μη τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων του Σήματος που απορρέουν από την παρούσα ή τη σύμβαση με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,

β. εξαπάτηση των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ. αντικανονική ή παραπλανητική χρήση του Σήματος σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και στα προϊόντα οικοτεχνίας, επιβάλλονται, ανάλογα με το είδος, τη σοβαρότητα των περιπτώσεων και την ενδεχόμενη υποτροπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του, οι κυρώσεις:

  1. της έγγραφης σύστασης, με ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης,
  2. της προσωρινής ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Σήματος
  3. της οριστικής ανάκλησης και διαγραφής από το Μητρώο.

2 Οριστική ανάκληση Σήματος: επιβάλλεται, πλέον των ανωτέρω και στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ο δικαιούχος χρήσης του Σήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 3874/2010 (151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

β. αποδεδειγμένα και για δύο (2) συνεχόμενα έτη δεν προάγονται οι στόχοι του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ή/και δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης, γ. ο δικαιούχος χρήσης του σήματος:

  • δεν ανανέωσε τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα ή έπαψε να λειτουργεί.
  • έχει κηρύξει πτώχευση ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα παραβίασης της αγορανομικής νομοθεσίας,
  • έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής του από το μητρώο Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων,
  • έχει προβεί σκοπίμως σε δήλωση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων. 2.3. Αν το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο ή προσβάλλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χρησιμοποιούνται τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο. ν. 4072/2012 (Α΄ 86).»
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία