Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Βιοκαύσιμα

Με 4 δικαιολογητικά το σήμα επισκέψιμου οινοποιείου

Με τέσσερα δικαιολογητικά θα εκδίδεται σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση το νέο σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου το οποίο θα έχει διάρκεια 5 ετών.

Ο φόρος στο κρασί μετατρέπει τα οινοποιεία σε προβληματικές επιχειρήσεις

1
0

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση για την απόδοση του σήματος στα οινοποιεία.pdf

Για τη παραλαβή τοη σήματος (WINERY OPEN TO THE PUBLIC) απαιτείται και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 ευρώ.

Αναλυτικά σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουρισμού με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές, λειτουργικές και ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων:

1. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου που εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/ οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της ως οινοτουριστικής.

2. Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:

i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται.
ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.
iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του άρθρου 1 της παρούσης.

β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ? αριθμ. 32790/392/Φ015/2017 απόφασης (Β?1061).

γ) Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

δ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 ευρώ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741. Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

3. Η αρμόδια Π.Υ.Τ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών χορηγεί Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α? 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ..

4. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ανακαλείται από την αρμόδια Π.Υ.Τ. σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

5. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (WINERY OPEN TO THE PUBLIC) και ειδικότερα η μορφή και ο τύπος αυτού είναι αυτά που αποτυπώνονται στο παράρτημα που ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

6. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια Π.Υ.Τ. αίτηση ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης, και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.

7. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την οινοτουριστική επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου Σ.Ε.Ο. με μόνη την υποβολή του δικαιολογητικού α?, και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.

8. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία