Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πήρε ΦΕΚ η Επιτροπή Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ορίζει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Mpaginetas_Stratakos_Oct_19

332
0

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, η επιτροπή συγκροτείται από:

 1. τον Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στρατάκο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 2. τον Γρηγόριο Βάρρα, Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μελά, Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
 3. τον Νικόλαο Μανέτα, προϊστάμενο της ΕΥΔ ΠΑΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, προϊστάμενο της Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ,
 4. την Παναγιώτα Πυριοβολή, προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Καραμαγκιώλη, προϊσταμένη της Μονάδας Ελέγχων της ΕΥΕ ΠΑΑ,
 5. τον Χριστόδουλο Μπουρντά, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μελέτιο Τατούλη, προϊστάμενο του Τμήματος Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.

 

Συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 1891/04-06-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»” (ΦΕΚ 2197/Β’/2019) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 αυτής.
 2. Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
 3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/2019).
 4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α’/2017).
 5. Την αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
 6. Την αριθμ. 24944/20-09-2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 3066/Β’/2016), όπως ισχύει.
 7. Την αριθμ. 6353/210150/23-08-2019 απόφαση τoυ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (ΦΕΚ 644/Υ.Ο.Δ.Δ./2019).
 8. Την αριθμ. 6353/210150/26-08-2019 απόφαση τoυ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (ΦΕΚ 623/Υ.Ο.Δ.Δ./2019).
 9. Την αριθμ. 2642/294319/15-11-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 975/Υ.Ο.Δ.Δ./2019).
 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής

 1. Η Επενδυτική Επιτροπή, όπως αυτή συστάθηκε με το άρθρο 5 της αριθμ. 1891/04-06-2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»” (ΦΕΚ 2197/Β’/2019), συγκροτείται

από:

 1. τον Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στρατάκο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 2. τον Γρηγόριο Βάρρα, Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μελά, Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
 3. τον Νικόλαο Μανέτα, προϊστάμενο της ΕΥΔ ΠΑΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, προϊστάμενο της Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ,
 4. την Παναγιώτα Πυριοβολή, προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Καραμαγκιώλη, προϊσταμένη της Μονάδας Ελέγχων της ΕΥΕ ΠΑΑ,
 5. τον Χριστόδουλο Μπουρντά, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μελέτιο Τατούλη, προϊστάμενο του Τμήματος Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.
 6. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται στο κεφάλαιο 6, καθώς επίσης και στο παράρτημα Η της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, η οποία υπογράφηκε στις 5/9/2019, μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
 7. Η εν λόγω επιτροπή είναι μη αμειβόμενη.

Άρθρο 2

Τελικές Διατάξεις- Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία