Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Μιλημένες οι τράπεζες για δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ενημερότητα

Κάτι από το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στη χρηματοδότηση των αγροτών ειδικά μετά τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, έρχεται να καλύψει η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου και ειδικότερα το άρθρο 23 που παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χορηγούν δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον δανειολήπτη.

Peiraios_Piraeus_Bank

Γιάννης Πανάγος

617
13

Πληροφορίες του Agronews αναφέρουν ότι η σχετική ρύθμιση προχώρησε με τη σύμφωνη γνώμη των εμπορικών τραπεζών, οι οποίες αναγνωρίζουν από την πλευρά τους πόσο πίσω έχει μείνει η χρηματοδοτική υποστήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μετά τις γνωστές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του Covid – 19.

Όλοι αναγνωρίζουν μάλιστα ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ μετά την αιφνίδια διακοπή της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣΔΕ, με αφορμή το συνωστισμό που θα μπορούσε να δημιουργείται στα Κέντρα Υποδοχής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Να σημειωθεί εδώ ότι πριν από την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣΔΕ, οι τράπεζες είχαν συμφωνήσει με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, την ανανέωση του πιστωτικού ορίου των αγροτών στην Κάρτα Αγρότη και στα λεγόμενα ΑΔΑ (Ανοιχτό Δάνειο Αγρότη), έστω και στο 30% του ετήσιου πιστοδοτικού ορίου. Για το σκοπό αυτό μάλιστα, οι τράπεζες δούλευαν για μέρες πάνω σ’ αυτό το σενάριο, ώστε να καταστεί δυνατή μια πρώτη διευκόλυνση των επαγγελματιών του αγροτικού χώρου, εν όψει μάλιστα των εαρινών σπορών.

Μετά την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣΔΕ και της παράλληλης επανέναρξης παραλαβής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020 (δήλωση ΟΣΔΕ) από τα ΚΥΔ, το σενάριο του 30% (πιστωτικό όριο) εγκαταλείφθηκε και οι τράπεζες επανήλθαν στη διαδικασία αντιμετώπισης των χρηματοδοτικών αιτημάτων για Κάρτα Αγρότη και ΑΔΑ, διαδικασία η οποία ωστόσο κινείται αργά και ανάλογα με την πρόοδο ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Όλο αυτό, υποχρέωσε κυβέρνηση και τράπεζες να αναζητήσουν μια λύση ταχύτερης εξυπηρέτησης των βραχυπρόθεσμων δανειακών αναγκών των αγροτών και έτσι φθάσαμε στη λύση των μικροδανείων μέχρι 25.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα, μετα΄την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα μπορούν να δίνονται χωρίς την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής ενημερότητας από τον υποψήφιο δανειολήπτη. Το κατά πόσο πάντως θα λειτουργήσει αυτό και στην πράξη, είναι κάτι το οποίο μένει κανείς να το δει. Σε κάθε περίπτωση πάντως και ειδικά για τους φερέγγυους πελάτες των τραπεζών, είναι μια λύση.

Να σημειωθεί ότι το χρηματοδοτικό πρόβλημα των αγροτών το τελευταίο διάστημα, έγγιξε εκ νέου τη συναλλακτική τους σχέση με τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων και την άνεσή τους να προμηθεύονται με άνεση σπόρους, φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα. Είναι σαφές ότι μετά από καιρό, τα καταστήματα υποχρεώθηκαν να διευρύνουν το πιστοδοτικό όριο των πελατών τους, υποχρεώνοντας αντίστοιχα τις προμηθεύτριες εταιρείες εισροών να κάνουν κι εκείνες τα… στραβά μάτια, έως ότου αποκατασταθεί η χρηματοδοτική τάξη.

 

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

 

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:


Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ για αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και παράταση 6 μηνών στις άδειες εργατών γης

Οι δύο πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για αγρότες στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προβλέπονται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης δανείων μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και για την παράταση 6 μηνών στις άδειες εργασίας των εργατών γης.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Άρθρο εικοστό τρίτο
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

Κατ ́ εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α ́ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δα- νείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσε- ων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Άρθρο εικοστό τέταρτο Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

  1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α ́ 80), παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, υπό την επιφύλαξη:

α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζομένων στην περ. ζ ́ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ- νου (Α ́ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76) και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ ́ εξουσιοδότηση της περ. ε ́ της παρ. 4 του ιδίου άρ- θρου, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβά- σεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδό- τη, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α ́.

  1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτή- ματος που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυ- νομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη.

β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αί- τηση, είναι:

βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α ́ 160),

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχο- λήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης εργα- σίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλ- λευσης του.

γ) Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώ- πινο δυναμικό στην αγροτική οικονομία, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του πα- ρόντος.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σε συνέχεια των παραπάνω από το υπουργείο του υπουργού Αγροτικης Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Καίριες παρεμβάσεις του ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδη

για την ανεμπόδιστη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας της χώρας

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν στην αγροτική οικονομία προς όφελος των αγροτών εξαιτίας των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, συμπεριέλαβε ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη ΠΝΠ, επιλύεται εκτάκτως το ζήτημα που είχε ανακύψει εξαιτίας των περιορισμών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς δεν απαιτείται εφεξής και έως τις 30 Ιουνίου 2020 από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 25.000 έναντι του ορίου των 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

 

Η διάταξη αυτή παρέχει στους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους πρόσβαση σε ρευστότητα προκειμένου να καλύψουν τις καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές ανάγκες τους ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα της χώρας, χωρίς να εξαρτάται η παροχή αυτή από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους.  

 

Με άλλη διάταξη της ίδιας ΠΝΠ επιλύεται, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το θέμα πολιτών τρίτων χωρών που δύνανται να απασχοληθούν αποκλειστικά ως εργάτες γης καθώς παρατείνεται προσωρινά και για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της η ισχύς των αδειών εργασίας τους που έχουν ήδη εκδοθεί.

 

Παράλληλα, θεσπίζεται απολύτως έκτακτη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών εργασίας με τρίμηνη διάρκεια αλλά για μία μόνο φορά, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσωρινά αδειοδοτούμενοι εποχικοί εργάτες θα απασχολούνται για τουλάχιστον 20 ημέρες αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

Η συγκεκριμένη έκτακτη ρύθμιση κρίθηκε επιβεβλημένη εξαιτίας αφενός των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων που εφαρμόζονται, αφετέρου της αδυναμίας των αρμόδιων Αρχών να δεχθούν σχετικά αιτήματα και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Με τις παραπάνω διατάξεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής γεωργίας.

 

Σχόλια (13)
Προσθήκη σχολίου

16-04-2020 21:52neos agrotis

ΜΟΝΟ ΨΕΜΑΤΑ ΛΕΝΕ....ΜΟΛΙΣ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ..ΣΕ ΚΟΙΤΑΝΕ ΜΕ ΜΙΣΟ ΜΑΤΙ...ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ...ΣΕ ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΝΕ ΆΜΕΣΩΣ...ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΩ...ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΑΔΙΚΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΕΙ ΑΔΙΚΑ....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

16-04-2020 03:02Νίκη

ΜΗ ΤΣΙΜΠΑΤΕ.... ΘΑ ΧΩΘΗΤΕ ΠΙΟ ΒΑΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΧΡΕΗ... ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΕ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΔΑΝΕΙΑ...

Απάντηση

15-04-2020 19:20ΝΙΚΟΣ

ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ---ΕΚΤΟΣ ΤΗΡΕΣΙΑ--ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ.ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

15-04-2020 18:55Δημητρης

Απο ποτε θα ξεκινουν τα Δανία και τι επιτοκηο θα εχουν για ποσα χρόνια θα ειναι!!

Απάντηση

15-04-2020 12:46Κωστας

Με τι επιτόκιο θα είναι ο δανεισμός.. κανένας δεν αναφέρει.

Απάντηση

15-04-2020 12:43ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΝΕΖΗΡ

Με ποσο τα % ειναι αυτο το δανιο

Απάντηση

15-04-2020 09:36ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΝΙΑΣ

Απο ποτε ξεκινουν οι αιτησεις;;;

Απάντηση

15-04-2020 07:34Ntina

Απο ποτε θα υσχει αυτο με την ασφαλιστικη ενημερωτητα και στα πσλθα κτηνοτροφηκα

Απάντηση

14-04-2020 11:16Αντώνιος Εμμανουήλ

Με τα τρίμηνα τι γίνετε που λιγουν τα διαβατήρια

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία