Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Επεκτείνονται ως 31 Δεκεμβρίου οι προσλήψεις εργατών γης

Eπεκτείνεται έως τις 31-12-2020, αντί της 30-6-2020, η προθεσμία κατά την οποία μπορεί εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

employ_farm2_2

31
0

Aυτό ορίζεται με το άρθρο 18 του νομοσχέδιου του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή από τις 15 Ιουλίου.

Παράλληλα, με το ίδιο άρθρο επεκτείνεται έως 31/10 η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020.

Σχετικώς, η αιτιολογική έκθεση επί της συγκεκριμένης παραγράφου του άρθρου 18 αναφέρει τα εξής:

«Τέλος, όσον αφορά στην παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου, λεκτέα είναι τα εξής: με την παρ. 1 του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), διευκολύνθηκαν και επιταχύνθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη εργατικού δυναμικού για καλλιεργητικές εργασίες λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την συνακόλουθη απαγόρευση εισόδου στην χώρα, οι διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών εργαζομένων. Οι αλλοδαποί αυτοί εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν τακτικά σε καλλιεργητικές εργασίες από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Επομένως, η παρ. 1 του τεσσαρακοστού άρθρου της από 1.5.2020 ΠΝΠ τους έδινε το δικαίωμα εργασίας για τους τρεις (3) μήνες που διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, πάντα με σεβασμό στις σχετικές προβλέψεις που αφορούν στη δημόσια υγεία και κάθε επικαιροποίηση αυτών. Καταληκτική ημερομηνία ισχύος της διατάξεως αυτής είχε ορισθεί η 30.6.2020. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αφενός οι αυξημένες ανάγκες των καλλιεργητών δεν πρόλαβαν να καλυφθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο ισχύος της διατάξεως, αφετέρου υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από αλλοδαπούς εργαζόμενους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές εφόσον παραταθεί η ισχύς της διατάξεως. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να παραταθεί η σχετική προθεσμία έως 31.12.2020 προκειμένου να καλυφθούν οι καλλιεργητικές ανάγκες».

 

Αναλυτικά το άρθρο 18

 

Τελικές διατάξεις

  1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και τις 31.10.2020.
  2. Η υποπερ. αδ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4691/2020 (Α' 108) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ως κεντρικές αρμόδιες αρχές για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισμού, ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το ΥΠΑΑΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως εξής:

α) Για τον τομέα της περ. α':

αα) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α' 95), όπως ισχύει,

αβ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και κατά την τυποποίηση και συσκευασία των πρωτογενών αυτών προϊόντων,

αγ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 852/2004,

αδ) Ο ΕΦΕΤ για όλα τα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις υποπερ. αα', αβ' και αγ', καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

β) Για τον τομέα της περ. β':

βα) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά (πολλαπλασιαστικό υλικό),

ββ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σπόρων εκτός των σπόρων προς σπορά,

γ) Για τον τομέα της περ. γ' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

δ) Για τον τομέα της περ. δ' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. ε) Για τον τομέα της περ. ε' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. στ) Για τον τομέα της περ. στ' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. ζ) Για τον τομέα της περ. ζ' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

η) Για τον τομέα της περ. η' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

θ) Για τον τομέα της περ. θ' η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.

ι) Για τον τομέα της περ. ι' η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.».

  1. Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 1 του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), έτσι ώστε εργοδότης ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας να δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020».
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία