BACK TO
TOP
Θεσμικά

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι διορθώσεις επιλεξιμότητας και άρση επικάλυψης

Ενστάσεις παραγωγών με κωδικούς 54101 και 53101, με εγκύκλιο Βάρρα. Μετά και το πέρας των εµπρόθεσµων τροποποιήσεων επί των φετινών δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν περιθώριο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου προκειµένου να προχωρήσουν σε αιτήµατα επιλεξιµότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια.

7_10

Ελένη Δούσκα

3
0

Κατόπιν, σύµφωνα µε εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των παραπάνω αιτηµάτων, οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήµατος και προχωρούν σε ολική ή µερική έγκριση ή απόρριψη του µέχρι τις 31/01/2021. Πιο αναλυτικά:

Ι. Αιτήµατα Επιλεξιµότητας:

∆υνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεµάχια που εµπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ αποµείωσης) είναι µικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 23-7-2020.

Η ένσταση επιλεξιµότητας πρέπει να περιλαµβάνει ότι αφορά «Ένσταση Επιλεξιµότητας», το ΑΦΜ του παραγωγού και το α/α αγροτεµαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή επιλεξιµότητάς του.

ΙΙ. Αιτήµατα Άρσης Επικάλυψης:

Αιτήµατα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των αγροτεµαχίων.

Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα:
1. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα ενταγµένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
2. Οριστικός τίτλος Κτηµατολογίου µε το απαραίτητο απόσπασµα χάρτη
3. Τυχόν διαγράµµατα αναδασµών µε τους απαραίτητους πίνακες
4. Ε9, τυχόν συµβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεµαχίου.

ΙΙΙ. Αιτήµατα ένταξης σε περιφέρεια:

Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόµενα στο ΟΣ∆Ε αγροτεµάχια, που εµπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς µε µηδενική περιφέρεια αγρονοµικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Τα αιτήματα, με βάση την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τα εξής:

Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επιλεξιμότητας και μετά τις 10-7-2020, προς τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, απ’ όπου και καταχωρούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι μικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 23-7-2020. Οι ενστάσεις αυτές αφορούν σε περιπτώσεις οι οποίες υποβάλλονται για πρώτη φορά ανά περίπτωση και δεν έχουν εξεταστεί και απορριφθεί κατά το στάδιο υποβολής της δήλωσης ΕΑΕ 2020 και οι οποίες μπορούν να υποβληθούν ως τις 31/10/2020. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα τόσο στα ΚΥΔ, όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γεωργοί που υπέβαλλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 μέσω κάποιου Κ.Υ.Δ., θα απευθύνονται στο αντίστοιχο Κ.Υ.Δ., προκειμένου να ελέγξουν και να προσδιορίσουν τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτούνται ένσταση επιλεξιμότητας. Τα Κ.Υ.Δ. υποχρεούνται να ενημερώνουν για την ορθότητα της ένστασης, τόσο ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, όσο και ως προς τα στοιχεία επιλεξιμότητας στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Περιπτώσεις που οφείλονται σε μη ορθό προσδιορισμό της θέσης του αγροτεμαχίου απορρίπτονται.

Η ένσταση επιλεξιμότητας, υποβάλλεται από τον γεωργό ή τον Φορέα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για λογαριασμό του γεωργού και θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:

  • ότι αφορά «Ένσταση Επιλεξιμότητας»
  • το ΑΦΜ του παραγωγού
  • το α/α αγροτεμαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή της επιλεξιμότητάς του

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται και εξετάζονται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αιτήματα υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχος από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/01/2021.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 31/01/2021 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως τις 28/02/2021.

- Αιτήματα Επιλεξιμότητας που αφορούν άλλους κωδικούς (543ΧΧ, 544ΧΧ και 54311) και όχι τον κωδικό 54101

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, κατά την αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ η ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, αφορά και εξετάζεται μόνο ως προς τον κωδικό 54101 του κάθε αγροτεμαχίου. Η εξέταση της επιλεξιμότητας δεν αφορά τον έλεγχο των διασταυρωτικών κωδικών που σχετίζονται με τη δυνατότητα χρήσης της έκτασης, η οποία υπερβαίνει τα αγρονομικά χαρακτηριστικά της. Αυτοί είναι οι κωδικοί 543ΧΧ, 544ΧΧ και 54311 (Τ.Α.Π.) και το αποτέλεσμά τους εξαρτάται από πράξεις της διοίκησης που δεσμεύουν ή περιορίζουν τη χρήση της έκτασης. Ως εκ τούτου οι δεσμευτικές πράξεις ανακαλούνται με νεότερες, που καταργούν ή διορθώνουν την προηγούμενη όπως έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή. Η νεότερη ισχύουσα πρέπει να αφορά την αποτυπωμένη στο ΟΠΣΕΑΕ δήλωση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο παραγωγός ενίσταται επί των κωδικών αυτών, για το τμήμα της δήλωσης που απομειώνεται από αυτούς τους κωδικούς, θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες (που δέσμευσαν τη χρήση του ή που έχουν την αρμοδιότητα ρύθμισής της). Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαιροποιημένα ψηφιακά αρχεία αυτών των εκτάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον δεν εξετάζονται και θεωρούνται αβάσιμα ή άνευ αντικρίσματος:

- περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι όμοια με την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση, δηλαδή είναι εντός ορίων ανοχής, ανεξαρτήτως της έντασης που είχε υποβληθεί έως τις 10-7-2020.

- περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επισημαίνονται με κωδικό 54101 ανεξαρτήτως χαρτογραφικών αναφορών.

 

ΙΙ. Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/01/2021.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

  1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
  2. Οριστικός τίτλος Κτηματολογίου – αν υπάρχει – με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη
  3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες
  4. Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεμαχίου.

Η εξέταση των αιτημάτων άρσης επικάλυψης γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αιτήματα που αφορούν ΕΑΕ 2020 αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα προς τεκμηρίωση της θέσης των αγροτεμαχίων, σε Π.Δ. ή Π.Μ. όχι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος, προωθούνται άμεσα στην αντίστοιχη Π.Δ. ή Π.Μ. αρμοδιότητας εξέτασης του αιτήματος. Στις περιπτώσεις ΕΑΕ 2020 με συμπληρωματικά αγροτεμάχια η Π.Δ. της κύριας αίτησης επικοινωνεί με την Π.Δ. που βρίσκονται τα συμπληρωματικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των δικαιολογητικών των εμπλεκομένων.

Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οι ελεγκτές εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε σχέση με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS.

Γίνεται άρση επικάλυψης, στο αγροτεμάχιο του παραγωγού, του οποίου η ψηφιοποιηθείσα θέση στην ΕΑΕ2020 επιβεβαιώνεται από τα προσκομισθέντα παραστατικά.

Στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των παραγωγών των οποίων τα αγροτεμάχια επικαλύπτονται προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι υπέδειξε λάθος το αγροτεμάχιό του, τότε ο ελεγκτής αίρει την επικάλυψη από τον/τους άλλο/ους παραγωγό/ούς, ενώ μόνο στον παραγωγό που υπέδειξε λανθασμένη θέση του αγροτεμαχίου του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες μειώσεις – κυρώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα απορρίπτεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τοπογραφικά διαγράμματα σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 / αποσπάσματα οριστικών τίτλων κτηματολογίου και ταυτόχρονα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας (συμβόλαια κ.τ.λ.) μόνο από τον έναν παραγωγό, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ αυτού, δεδομένου ότι ο έτερος έχει ενημερωθεί τόσο κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησή του όσο και κατά την ενημέρωσή του για το στάδιο διόρθωσης των προκαταρκτικών ελέγχων.

Ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε άρση του επικαλυπτόμενου τμήματος υπέρ κανενός εκ των εμπλεκόμενων, με την επικάλυψη αγροτεμαχίων να παραμένει σε όλους τους εμπλεκόμενους και την αντιδικία κατοχής ή χρήσης να επιλύεται σε άλλα όργανα ή φορείς (πχ στα αρμόδια δικαστήρια), όταν:

- τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά δημιουργούν αμφιβολίες

- τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά αποτελούν ισοδύναμα ισχυρά πειστήρια για τους εμπλεκόμενους καθιστώντας τις ψηφιοποιήσεις – υποδείξεις των αγροτεμαχίων τους εξίσου έγκυρες.

 

ΙΙΙ. Αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια

Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόμενα στο ΟΣΔΕ αγροτεμάχια, που εμπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς με μηδενική περιφέρεια αγρονομικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων

ένταξης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013. Περιπτώσεις αγροτεμαχίων που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα έτη και απορρίφθηκαν δεν επανεξετάζονται.

Τα αιτήματα Ένταξης σε Περιφέρεια υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/01/2021.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, τα αποτελέσματά τους καταγράφονται ως ακριβέστερα, τόσο στην ΕΑΕ 2020 καθώς και στα προγράμματα του ΠΑΑ και τα αντίστοιχα αυτών τεχνικά τους δελτία.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές