Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Στήριξη και σε μη κατ' επάγγελμα αγρότες για ζημιές από θεομηνίες

Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω θεομηνιών.

31

Μαρία Γιουρουκέλη

1426
0

Ένα ολοκληρωµένο καθεστώς αποζηµιώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ανάµεσα τους και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις ακόµη και ιδιωτών µη κατ’ επάγγελµα αγροτών, και ένα πλαίσιο συντονισµού για ταχύτερες διαδικασίες  αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών, υπόσχεται το υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών.

Στο πλαίσιο, αυτό διευρύνεται η περίµετρος των δικαιούχων για αποζηµίωση λόγω ζηµιών από θεοµηνία, µε την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, όσο και των ιδιωτών µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδηµα της κάθε κατηγορίας.

Συγκεκριµένα, ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τη στήριξη των αγροτικών εκµεταλλεύσεων όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του εν λόγω νοµοσχεδίου, όπου προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέγεθος καταστροφής δύναται να καταβληθεί επιχορήγηση που δεν ξεπερνά το 50%, σε αγρότες ειδικού καθεστώτος, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.  Αναλυτικά το σχετικό άρθρο αναφέρει:

 

Άρθρο 4, Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων

  1. Στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές µονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νοµικά πρόσωπα.
  2. Τα άρθρα 2 και 3 (επιχορήγηση επιχειρήσεων και προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων αντίστοιχα εφαρµόζονται) µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου, µέσω των Κανονισµών του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων. Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, µετά από θεοµηνία, δύναται η ενίσχυση, η οποία χορηγείται βάσει του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, να χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος, κατόπιν έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
  3. Στις περιπτώσεις ζηµιών σε µέσα παραγωγής, όπως στο έγγειο κεφάλαιο, σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις, στις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συµµετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του άρθρου 10 ( Εθνικό µητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής).
  4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 7, σε αγρότες ειδικού καθεστώτος, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τηρουµένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 3 και της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και του άρθρου 50 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 (L 187), καθώς και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (L 193) ιδίως των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και του άρθρου 30 αυτού.

 

Συστήνεται Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Μεταξύ των νέων µέτρων που προωθούνται µε το νοµοσχέδιο είναι η ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία θα συντονίζει και θα διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του εν λόγω θεσµικού πλαισίου. Η Επιτροπή θα τελεί υπό την προεδρία του γενικού γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής και θα αποτελείται από γενικούς γραµµατείς των συναρµόδιων υπουργείων, καθώς και τον διοικητή του ΕΛΓΑ.

Επίσης ψηφιοποιείται η διαδικασία, µε τη δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατικής αρωγής, σε συνεργασία µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, η οποία θα καθιστά τη διαδικασία της οικονοµικής ενίσχυσης γρήγορη, αποτελεσµατική, µε δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων και των σχετικών δηλώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονοµικών τονίζεται ότι: «Η κλιµατική αλλαγή εκδηλώνεται πλέον µε συχνότερα και βιαιότερα φυσικά φαινόµενα, τα οποία προκαλούν εκτεταµένες καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας µας. Τα νέα δεδοµένα δηµιουργούν και νέες ανάγκες, µε πιο επιτακτική αυτή της έγκαιρης υποστήριξης των πληγέντων από το κράτος - κάτι που αποτελεί και προτεραιότητα της κυβέρνησης.».

Επίσης σε συνέχεια και των πρόσφατων παρεµβάσεων έπειτα από το πλήγµα της θεοµηνίας του «Ιανού», αναδιαµορφώνεται ο µηχανισµός επιχορήγησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεοµηνίες, ώστε να αντιµετωπιστεί ο κατακερµατισµός των αρµοδιοτήτων, να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων διαδικασιών, να επιτευχθεί ο συντονισµός στην κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού.

Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση, µέσω σχετικής διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα οι πληγείσες επιχειρήσεις να λαµβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζηµίωσης που προβλέπεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση.

Τέλος, συστήνεται Ταµείο Κρατικής Αρωγής, το οποίο, µε αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και µε διαφανείς κανόνες λειτουργίας, θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. ∆εύτερη πηγή χρηµατοδότησης για το Ταµείο θα είναι τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Την εποπτεία του Ταµείου αναλαµβάνει η προεδρία της κυβέρνησης.

Να σηµειωθεί ότι η διαβούλευση επί του νοµοσχεδίου διενεργείται µέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr/minfin/ και θα ολοκληρωθεί τη ∆ευτέρα 1η Μαρτίου 2021  και ώρα 15:00.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία