BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πρώτα φαντάροι μετά Νέοι Αγρότες ορίζει η προδημοσίευση

Προτεραιότητα σε μεταβιβάσεις και ενοικιάσεις αγροτεμαχίων ενόψει ΟΣΔΕ για την απαίτηση Τυπικής Απόδοσης 14.000 ευρώ, προσοχή στο φανταρικό, για το πριμ 35.000-40.000 ευρώ.

8-9_16

Γιώργος Κοντονής

41
17

Πρώτα φαντάροι μετά Νέοι Αγρότες ορίζει η προδημοσίευση μαζί με τα βήματα για τις  μεταβιβάσεις

Αγρότες κάτω των 41 ετών που έχουν ξεκινήσει την αγροτική τους δραστηριότητα από τα µέσα του 2020 και µετά, καλούνται να προετοιµαστούν για την ένταξή τους στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών 350-400 εκατ. ευρώ που θα εκδοθεί µετά το καλοκαίρι. Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου η αφετηρία του πριµ είναι 35.000 ευρώ, ενώ 2.500 ευρώ επιπλέον δικαιούνται οι κάτοικοι σε ορεινές-µειονεκτικές περιοχές και ακόµα 2.500 ευρώ οι πτηνοκτηνοτρόφοι, φέρνοντας το ύψος ενίσχυσης στο µέγιστο των 40.000 ευρώ.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν απαιτείται στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021 όπου θα πρέπει να δηλώσουν οι ενδιαφερόµενοι καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο που θα φτάσουν την τυπική τους απόδοση στα 14.000 ευρώ, ενώ δεσµεύονται εντός τριών-τεσσάρων ετών να την αυξήσουν στα 18.000 ευρώ (βλ. σχετικό πίνακα). ∆ηλαδή, ένας αγρότης µε 10 στρέµµατα κηπευτικά συγκεντρώνει µε βάση τον πίνακα 11.170 ευρώ Τυπική Απόδοση (1.170 επί 10 στρέµµατα). Πρέπει να βρει και να δηλώσει εκτάσεις οποιασδήποτε καλλιεργητικής οµάδας ή ζωικό κεφάλαιο που να του συµπληρώνουν τα 6.830 ευρώ που λείπουν.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ακριβής ηµεροµηνία προκήρυξης θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό ποιοι τελικά θα είναι δικαιούχοι. ∆ηλαδή: Η προδηµοσίευση λέει ότι δικαιούχοι είναι όσοι εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το 18µηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Αν η προκήρυξη βγει Σεπτέµβριο, θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι ξεκίνησαν δραστηριότητα από το Μάρτιο του 2020 και µετά. Αν τώρα βγει Οκτώβριο, οι αγρότες µε πρώτη εγκατάσταση το Μάρτιο αποκλείονται κ.ο.κ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια δέσµευση από τις διαχειριστικές αρχές για την ηµεροµηνία προκήρυξης, η οποία ωστόσο θα δηµοσιευτεί σίγουρα µετά το κλείσιµο των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι θα πρέπει οι αιτούντες να έχουν δηλωµένη µόνιµη κατοικία κοντά στα αγροτεµάχιά τους. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος, χωρίς να διευκρινίζεται ακριβώς κάποια χιλιοµετρική απόσταση.

 

Αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης έχουν ως εξής σύµφωνα µε την προδηµοσίευση:

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 2. Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.
 3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
 5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα.
 6. ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.
 8. ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών.
 9. ∆εν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στον τοµέα της αλιείας.
 10. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 11. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας.
 12. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 και να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 14.000 ευρώ. Στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης δεν προσµετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.
 13. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τρία έως τέσσερα έτη.Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελµατία γεωργού για τρία έτη.

 

Δεσμεύσεις 6-7 έτη και άνοιγμα βιβλίων 

Όσοι µπουν στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών υποχρεούνται να παραµείνουν στο αγροτικό επάγγελµα για 6-7 έτη ενώ θα πρέπει να αυξήσουν την Τυπική Απόδοση στα 18.000 ευρώ (14.000 ευρώ το κατώφλι ένταξης). Επιπλέον, υποχρεούνται να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου. Αναλυτικότερα η προδηµοσίευση αναφέρει:

∆εσµεύσεις δικαιούχων

 1. Να υποβάλουν και εκτελέσουν µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης µέχρι και τη συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο µέτρο υποβάλλοντας αίτηµα ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ηµεροµηνία ένταξης.
 2. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 3. Να αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσής τους τουλάχιστον στα 18.000 ευρώ κατά το έτος ολοκλήρωσης.
 4. Να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 5. Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, από το 2021 έως και τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 6. Να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεµινάριο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
 7. Να διατηρούν τη γεωργική τους εκµετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους. Αγροτεµάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το µέτρο.

 

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες και διαµορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου µπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης µπορεί να διαµορφωθεί από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την ένταξη του νέου γεωργού στο µέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης.

 

Μοριοδότηση αιτήσεων

Ακόµη ένας πολύ κρίσιµος παράγοντας είναι η βαθµολογία κατάταξης του ενδιαφερόµενου, η οποία προκύπτει από τους πίνακες µοριοδότησης που όµως δεν έχουν δηµοσιευτεί ακόµα. Το Μέτρο είναι ανταγωνιστικό, µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό (350-400 εκατ. ευρώ) και αναµένεται να χωρέσει το πολύ 10.000 δικαιούχους. Ως εκ τούτου αν γίνουν 15.000 αιτήσεις, τότε θα περάσουν οι 10.000 µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Η απουσία του νέου πίνακα µοριοδότησης, δυσκολεύει αρκετά τα πράγµατα ώστε να προβλέψει κάποιος αν θα είναι δικαιούχους και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες (µεταβιβάσεις, αγορά ή ενοικίαση αγροτεµαχίων) για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόµενο των επιχειρηµατικών σχεδίων που καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι.

Όπως αναφέρει και η προδηµοσίευση: «Η υποβολή αίτησης δεν δηµιουργεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. Το µέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθµολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύµφωνα µε τη βαθµολογία της. Στην περίπτωση µη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις µε την υψηλότερη βαθµολογία, ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται».

 

Σχόλια (17)
Προσθήκη σχολίου

01-04-2021 10:09Καστορας

Καλημέρα ..η ερώτηση μου είναι η εξής ..ενδιαφέρομαι να ενταχθώ στο προγραμμα,αλλά ο τόπος μόνιμης κατοικίας μ είναι σε διπλανό δήμο ..παρολαυτα κάνω την μεταβολή στην ΔΟΥ και δηλώνω ένα σπίτι που είναι στην κυριότητα μου στο δήμο που είναι και οι καλλιεργείες θα είμαι οκ η όχι ;γιατί το δημοτολόγιο εκδίδει βεβαίωση για μόνιμη κατοικία έπειτα από δυο χρόνια παραμονής ..παρακαλώ την βοήθεια σας

Απάντηση

21-03-2021 23:50Αποστολής Χατζης

Δηλαδή καποιος που έχει αναβολή λόγω σπουδών και ταυτόχρονα δουλεύει με ζήλο τα χωράφια των γονιών του, θα πρέπει να διακόψει τις σπουδές του αφήνοντας πίσω την εκπαίδευση του, να μπει φαντάρος για να μπορεί να έχει ελπίδες για το πρόγραμμα. Σου βάζουν το δίλημμα ή σπουδάζεις ή θα γίνεις αγρότης. Είναι ξεκάθαρη αδικία και ειδικά σε βάρος των ανδρών.

Απάντηση

16-03-2021 11:46RUDINA

Είμαι 42 χρόνον με διαφέρει το πρόγραμμα μπορώ να συμμετέχω

Απάντηση

15-03-2021 12:09ΒΛΗΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Απάντηση

12-03-2021 21:27Κωνσταντινος

Με τόσα στρέμματα που ζητάνε ανά καλλιέργεια, θα ήτανε εδώ καιρό όσοι τα έχουν επαγγελματίες αγρότες μόνο και μόνο για τις επιδοτήσεις. Είναι δυνατόν να έχει κάποιος στην κατοχή του 40 η 75 στρέμματα ελαιόδεντρα και να μην ζει από αυτό? Και αν υποθέσουμε ότι τα έχει αλλά δεν ασχολείται λόγο του ότι έχει μια καλή δουλειά, θα αφήσει την δουλειά αυτήν για να μπει στο πρόγραμμα για 35 χιλ ευρώ ???

Απάντηση

09-03-2021 14:47ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δε λέει πρώτα φαντάροι και μετά νέοι αγρότες, λέει ξεκάθαρα, η έχει ολοκληρώσει τη θητεία του, είτε εχει απαλλαγή είτε κατά την προκυρηξη ειναι φαντάρος. Άρα όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να γίνει νέος αγρότης κόβει άμεσα αναβολή.

Απάντηση

09-03-2021 06:19Γιώργος

Είμαι άνεργος και σκοπεύω να ασφαλιστώ στον ΟΓΑ με εργόσημο σαν εργάτης Γης. Αν μελλοντικά αποκτήσω δική μου Γεωργική εκμετάλλευση, θα είμαι αποκλεισμένος από τις ΕΑΕ, που ίσως ακολουθήσουν, επειδή θα έχω ήδη ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα;

Απάντηση

08-03-2021 15:41Μεο

Χεσε ψηλα και αγναντευε

Απάντηση

08-03-2021 10:10ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΟΥΡΕΛΟΣ

Μοριοδότηση επικείμενων αιτήσεων Ν. Αγροτών. Όπως αναφέρει και η προδηµοσίευση: «Η υποβολή αίτησης δεν δηµιουργεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. Κατι σαν ΑΣΕΠ δηλαδή. Με την διαφορά ότι αυτός -η που θέλει να λάβει μέρος στον " διαγωνισμό " ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας που δύναται να ακολουθήσει ,θα πρέπει να ξοδέψει ένα ποσό που με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που μπορεί να κάνει ο καθένας όπως (ενοίκιο γής προμήθειες σπόρων ,λιπασμάτων ,φυτοφαρμάκων, εργατικά κ.λ.π. ) το οποίο κυμαίνετε από (3000€ - 5000€). Και αν δεν κερδίσει " πάει κουβά " Συγχαρητήρια στους Θεσμικούς που μπόρεσαν να το σκεφτούν !!!! και σε αυτούς που το δέχονται ή το επικροτούν!!!

Απάντηση

08-03-2021 10:09ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΟΥΡΕΛΟΣ

Μοριοδότηση επικείμενων αιτήσεων Ν. Αγροτών. Όπως αναφέρει και η προδηµοσίευση: «Η υποβολή αίτησης δεν δηµιουργεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. Κατι σαν ΑΣΕΠ δηλαδή. Με την διαφορά ότι αυτός -η που θέλει να λάβει μέρος στον " διαγωνισμό " ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας που δύναται να ακολουθήσει ,θα πρέπει να ξοδέψει ένα ποσό που με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που μπορεί να κάνει ο καθένας όπως (ενοίκιο γής προμήθειες σπόρων ,λιπασμάτων ,φυτοφαρμάκων, εργατικά κ.λ.π. ) το οποίο κυμαίνετε από (3000€ - 5000€). Και αν δεν κερδίσει " πάει κουβά " Συγχαρητήρια στους Θεσμικούς που μπόρεσαν να το σκεφτούν !!!! και σε αυτούς που το δέχονται ή το επικροτούν!!!

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές