BACK TO
TOP
Θεσμικά

Οι 15 προϋποθέσεις για πετυχημένο φάκελο στο μέτρο Νέων Αγροτών

Οι νέοι αγρότες που υπέβαλαν πρώτη φορά φέτος ΟΣΔΕ υπερβαίνουν τους 34.000, εκ των οποίων τουλάχιστον 26.000 πληρούν την προβλεπόμενη Τυπική Απόδοση για την ένταξη στο Μέτρο 6.1.

18-19_36_2

Γιώργος Κοντονής

282
3

Οι 15 προϋποθέσεις για πετυχημένο φάκελο στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών και τα πρώτα στοιχεία από το ΟΣΔΕ

Τέλη Σεπτεµβρίου, αρχές Οκτωβρίου
θα προκηρυχθούν οι Νέοι Αγρότες 2021 ύψους 420 εκατ. ευρώ µε τη σχετική υπουργική απόφαση να βρίσκεται προς υπογραφή, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Στύλιος στα πλαίσια εκδήλωσης για τον πρωτογενή τοµέα κατά τη διάρκεια της ∆ΕΘ. Όπως σηµειώθηκε  πάνω από 10.000 φάκελοι θα εγκριθούν, ενώ στόχος είναι οι εγκρίσεις στη φετινή πρόσκληση να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να µπει και το 70% του πριµ των 35.000-40.000 ευρώ. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι µετράµε αντίστροφα για την προκήρυξη, παρουσιάζονται τα 15 βασικά σηµεία του Μέτρου µε τις προϋποθέσεις ένταξης και τις βασικές δεσµεύσεις των δικαιούχων.  

1. Ηλικία, εγκατάσταση
Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.

 2. Σύζυγος με ΟΣΔΕ
∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

 3. Πρώτη εγκατάσταση
∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

 4. Απασχόληση
∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.

 5. Παλαιά Μέτρα
∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 20142020, του ΠΑΑ 20072013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 20002006.

 6. Επιχειρηματικό σχέδιο
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα µηνών από την απόφαση ένταξης. Μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελµατία γεωργού για τέσσερα έτη.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί 

 7. Νομικά πρόσωπα
Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

 8. Περιοχή κατοικίας
Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

 9. Τυπική Απόδοση ένταξης
Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των, α) δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. β) δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. 4 γ) οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. δ) λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική περιβαλλοντική συµβολή της µελισσοκοµίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συµφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτηµα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιµες οι εκµεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε τουλάχιστον 109 κυψέλες. Στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης δεν προσµετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.

10. Σπουδαστές
∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

11. Ποσά ενίσχυσης
Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες και διαµορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου µπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις: α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών. β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης µπορεί να διαµορφωθεί από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την ένταξη του νέου γεωργού στο µέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης

 12. ΟΣΔΕ 2021
Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021 και εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.

 13. Μελλοντική τυπική απόδοση
Από το επόµενο έτος εκείνου της ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου και για συνολικά τέσσερα έτη, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης δεν πρέπει να υπολείπεται των 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, των 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και των 10.700 ευρώ για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

 14. Κατ’ επάγγελμα
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές θα ελέγχονται ηλεκτρονικά µε βάση τα αντίστοιχα µητρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.

15. Καθεστώς ΦΠΑ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υπαχθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.

 

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

09-10-2022 17:32Γεωργια Σιδερακη

Γεια σας.Εγω επιλεχθηκα ως νεος αγροτης πριν μεροικες μερες κ δουλευω στο κοινωφελες του ΟΑΕΔ με συμβαση η υσοπτοια ξεκινησε 22 Ιουνιου κ θα τελιωσει 22 Μαρτιου εγω ποτε πρεπει να διακωψω την συμβαση μου?

Απάντηση

22-08-2022 15:29Γιωτα

Αν κάποιος κολλάει εργοσημα από μεροκάματα γης...δικαιούται να κάνει για νέος αγρότης?

Απάντηση

28-12-2021 16:00Ευτυχία Μαρκουλακη

Όταν έχουμε υπαχθεί σε αγρότες ειδικού καθεστώτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά δεν έχουμε καθόλου έσοδα , διακαιουμαστε να μπούμε σε πρόγραμμα? Ευχαριστώ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές