Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Παράθυρο τροποποιήσεων για απόσταξη κρίσης ανοίγει η Κομισιόν

Παράθυρο για τυχόν διορθώσεις και αναπροσαρμογές στον κανονισμό που διέπει τα προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα αφήνει νέα απόφαση της Κομισιόν στα κράτη μέλη, που καλούνται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να «κλείσουν» τα σχετικά νομικά κείμενα.

oinoparagvgoi_26_6_2020_3_2

45
0

Τροποποιήσεις στα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 επιτρέπει η Κομισιόν, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα κράτη μέλη κυρίως το μέτρο της απόσταξης κρίσης για το οικονομικό έτος 2021. Αυτό προβλέπει τελευταία απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Στο άρθρο 1 σημείο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/78, το κείμενο που αντικαθιστά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150, τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στα άρθρα 46 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στα άρθρα 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 (*1), όποτε είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών 2020 και 2021, αλλά το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, τροποποιήσεις στα εθνικά τους προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Οκτωβρίου 2021

για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/78 όσον αφορά παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, η οποία προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/600, σχετικά με τροποποιήσεις των εθνικών προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 54 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/600 της Επιτροπής (2) εισήγαγε ορισμένες παρεκκλίσεις από τους κανόνες που ισχύουν, μεταξύ άλλων στον αμπελοοινικό τομέα, σκοπός των οποίων ήταν να ανακουφίσουν τους επιχειρηματίες του εν λόγω τομέα και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν προσωρινά από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (3) για να αλλάζουν τα εθνικά τους προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, όποτε αυτό είναι αναγκαίο σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στα άρθρα 46 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 

(2)

Η ευελιξία αυτή είχε ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αντιδρούν ταχέως στις εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας COVID-19 και να υποβάλλουν τροποποιήσεις των εθνικών τους προγραμμάτων στήριξης μόλις το κρίνουν αναγκαίο. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό ήταν η ανάγκη να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν συχνότερα τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα, αλλά επίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600, να συμπεριλάβουν περαιτέρω μέτρα στα εθνικά τους προγράμματα στήριξης αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού αντί να πρέπει να περιμένουν την επόμενη προθεσμία υποβολής τροποποιήσεων.

 

(3)

Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στα άρθρα 46 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δόθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους προγράμματα στήριξης και τα έκτακτα προσωρινά μέτρα «απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης» και «ενίσχυση για την αποθεματοποίηση οίνου σε περίπτωση κρίσης», όπως αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 αντίστοιχα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 (4). Ωστόσο, λόγω ακούσιας παράλειψης, τα δύο αυτά έκτακτα μέτρα δεν αναφέρονταν ρητά μεταξύ των μέτρων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600.

 

(4)

Από το άρθρο 3 παράγραφος 9 και το άρθρο 4 παράγραφος 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 προκύπτει σαφώς ότι το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα μέτρα «απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης» και «ενίσχυση για αποθεματοποίηση οίνου λόγω κρίσης», αντιστοίχως. Οι διατάξεις αυτές έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα ακολουθούν όσο το δυνατόν πιστότερα τους κανόνες που ισχύουν για τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Ωστόσο, το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 παρεκκλίνει προσωρινά από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν ή να τροποποιούν μέτρα των εθνικών τους προγραμμάτων στήριξης, όποτε είναι αναγκαίο. Κατά συνέπεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλο υφιστάμενο μέτρο στήριξης, το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 εφαρμόζεται επίσης στην «απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης» και στις «ενισχύσεις για την αποθεματοποίηση οίνου λόγω κρίσης».

 

(5)

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η διατήρηση της «απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης» και της «ενίσχυσης για αποθεματοποίηση οίνου λόγω κρίσης» εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 θα ήταν αντίθετη με τον απλό σκοπό των εν λόγω μέτρων για την παροχή επείγουσας βοήθειας στην αγορά οίνου σε περιόδους κρίσης. Η παρεμπόδιση των κρατών μελών να εισαγάγουν αλλαγές στα εθνικά τους προγράμματα στήριξης ειδικά για τα δύο αυτά μέτρα, ενώ θα τους επιτρεπόταν για οποιοδήποτε άλλο μέτρο, θα ερχόταν σε αντίθεση με τη σαφή πρόθεση να επιτραπεί στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των μέτρων αυτά το συντομότερο δυνατόν και όσο συχνά απαιτείται.

 

(6)

Για τους λόγους αυτούς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1785 της Επιτροπής (5) διορθώνει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 συμπεριλαμβάνοντας ρητή αναφορά στα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 με ισχύ από τις 4 Μαΐου 2020.

 

(7)

Ωστόσο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/78 της Επιτροπής (6) παρατάθηκε η εφαρμογή των μέτρων που θεσπίστηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/600 για τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021, με την αντικατάσταση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Η διάταξη αυτή παραλείπει επίσης να αναφερθεί στα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διορθωθεί και αυτή η διάταξη.

 

(8)

Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/78 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

 

(9)

Για να αποφευχθεί η δυσμενής αντιμετώπιση στα κράτη μέλη που εισήγαγαν κατά το οικονομικό έτος 2021 τροποποιήσεις στα εθνικά τους προγράμματα στήριξης σχετικά με τα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής τροποποίησης που επήλθε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/78.

 

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/78

Στο άρθρο 1 σημείο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/78, το κείμενο που αντικαθιστά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150, τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στα άρθρα 46 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στα άρθρα 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 (*1), όποτε είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών 2020 και 2021, αλλά το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, τροποποιήσεις στα εθνικά τους προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία