BACK TO
TOP
Θεσμικά

Ρεύμα στα 9,3 λεπτά/Kwh σε ασκούντες συμβολαική οργανωμένους δίχως χρέη

Προθεσµία έως την Παρασκευή 26 Απριλίου έχουν οι προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος για να ανακοινώσουν τα τελικά χαρακτηριστικά των τιµολογίων προµήθειας «ΓΑΙΑ» που θα προσφέρουν σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

potismata-9_3-lepta-kwhj

Γιάννης Ρούπας

1406
6

Eγγυημένα ποτίσματα με 9,3 λεπτά την Kwh σε συνεταιρισμένους, ασκούντες συμβολαική δίχως χρέη στη ΔΕΗ


Με το ΦΕΚ (Β’,2214) δηµοσιεύτηκε και η σχετική απόφαση για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι προµηθευτές, µε σκοπό να προσφέρουν το τιµολόγιο «ΓΑΙΑ» σε αγρότες, καθώς και οι λεπτοµέρειες ένταξης αγροτικών καταναλωτών σε πρόγραµµα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών που υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν οι προµηθευτές.

Στη συνέχεια, θα πρέπει εντός διµήνου από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των τιµολογίων να καταρτιστούν οι συµβάσεις, οι οποίες θα έχουν ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και θα περιλαµβάνουν τιµολόγηση για τα δύο πρώτα χρόνια µεταξύ των 9,3 και 11 λεπτών ανά κιλοβατώρα, αναλόγως το είδος της αγροτικής δραστηριότητας και την ύπαρξη ή όχι τυχόν ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ στα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα θα τιµολογείται το 30% της κατανάλωσης για τα υπολειπόµενα οχτώ έτη της σύµβασης. Το πεδίο του ανταγωνισµού µεταξύ των προµηθευτών έγκειται άρα στο υπόλοιπο 70% της κατανάλωσης, όπου οι παραγωγοί θα χρεώνονται µε βάση τις τιµές της αγοράς.

Η τιµολόγηση της πρώτης διετίας θα αποτελέσει µεταβατικό διάστηµα, έως ότου οι προµηθευτές αναπτύξουν τα έργα ΑΠΕ. Σε αυτή την πρώτη διετή φάση, οι πάροχοι θα εξασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση των αγροτών µε βάση το υφιστάµενο καθεστώς προµήθειάς τους µε ρεύµα.

Υπενθυµίζεται ότι µε τα τιµολόγια ΓΑΙΑ, ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις στην αγορά ενέργειας, εξασφαλίζονται για τα πρώτα 2 χρόνια τα κάτωθι:

  • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύµατος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήµατα ή ασκούν συµβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσµες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα.
  • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύµατος χωρίς ληξιπρόθεσµες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα.
  • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύµατος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήµατα ή ασκούν συµβολαιακή γεωργία µε ληξιπρόθεσµες οφειλές:10,5 λεπτά την κιλοβατώρα.
  • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύµατος µε ληξιπρόθεσµες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα
Αναλυτικά το ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ.

∆ιαδικασία αλλαγής προµηθευτή

Για τους αγρότες που επιθυµούν να συµβληθούν µε προµηθευτή που προσφέρει τιµολόγιο «ΓΑΙΑ» επιτρέπεται η αλλαγή παρόχου, ενώ η ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από τη σύµβαση προµήθειας δεν εµποδίζει την άσκηση του δικαιώµατος αλλαγής προµηθευτή.

Ο αγρότης πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον προηγούµενο Προµηθευτή για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της καταγγελλόµενης σύµβασης. Ο προµηθευτής δύναται να επιδιώξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την εξόφληση των οφειλών του πελάτη. Εάν δεν έχουν εξοφληθεί οι οφειλές προς τον προηγούµενο προµηθευτή, δύναται να πραγµατοποιηθεί αλλαγή προµηθευτή, προκειµένου ο κάτοχος σύνδεσης αγροτικού ρεύµατος να συµβληθεί σε σύµβαση προµήθειας µε τιµολόγιο «ΓΑΙΑ» και να ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης των οφειλών του.

Αξίζει να επισηµανθεί πως οι προµηθευτές που αναλαµβάνουν την εκπροσώπηση καταναλωτών κατόχων παροχής αγροτικού ρεύµατος µέσω σύναψης σύµβασης προµήθειας µε τιµολόγιο «ΓΑΙΑ», αναλαµβάνουν την υποχρέωση άµεσης εξόφλησης για το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών των πελατών εφόσον υπάρχουν, προς άλλον ή άλλους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν καταναλώσεις µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2023. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης, η εκπροσώπηση θεωρείται άκυρη και ο καταναλωτής κάτοχος παροχής αγροτικού ρεύµατος εκπροσωπείται εκ νέου από τον προηγούµενο προµηθευτή του. Ουσιαστικά, παλαιές οφειλές προ 1ης Ιανουαρίου 2024, µεταφέρονται στον προµηθευτή µε τον οποίο ο αγρότης υπογράφει τη νέα σύµβαση προµήθειας ρεύµατος και η ρύθµιση οφειλών γίνεται µε αυτόν.

Με 120 δόσεις πληρωµή οφειλών

Η αποπληρωµή παλαιών οφειλών έως 31 ∆εκεµβρίου 2023 στις παροχές αγροτικού ρεύµατος θα γίνεται σε 120 δόσεις και µε ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ το µήνα για όσους επιθυµούν να συµβληθούν µε το νέο τιµολόγιο «ΓΑΙΑ». Οι δόσεις δύναται επίσης να καταβάλλονται σε δύο ισόποσες εξαµηνιαίες πληρωµές έως την 30ή Ιουνίου και έως τη 31η ∆εκεµβρίου του εκάστοτε έτους. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα τρεις µηνιαίες δόσεις ή µια εξαµηνιαία δόση απεντάσσεται αυτόµατα από το πρόγραµµα ρύθµισης της οφειλής. 

Το ποσό της οφειλής αγροτών που µπορεί να ρυθµιστεί αφορά αποκλειστικά υπόλοιπο που έχει δηµιουργηθεί από ανεξόφλητους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2023, ενώ δεν περιλαµβάνονται οφειλές από λογαριασµούς καταναλώσεων περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2024 και µετά. Παράλληλα, το ποσό της οφειλής που µπορεί να ρυθµιστεί θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 100 ευρώ.

Ο καταναλωτής κάτοχος παροχής αγροτικού ρεύµατος οφείλει να υποβάλει αίτηµα ρύθµισης οφειλής προς τον προµηθευτή, που επιθυµεί να συµβληθεί µε τιµολόγιο «ΓΑΙΑ», το αργότερο έως και τη σύναψη σύµβασης προµήθειας µε το τιµολόγιο «ΓΑΙΑ», δηλώνοντας την προτίµησή του για το πρόγραµµα ρύθµισης που επιθυµεί να ενταχθεί (συνοδευόµενο από σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος, δείτε QR CODE).

Δήλωση από το gov.gr  για τη σύναψη σύμβασης

Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προσκοµίζουν οι αγρότες για να συνάψουν τη σύµβαση προµήθειας µε τιµολόγιο «ΓΑΙΑ» είναι κατ’ ελάχιστο Υπεύθυνη ∆ήλωση (εµπεριέχεται στο Παράρτηµα της Υπουργικής Απόφασης, δείτε QR CODE),  υπογεγραµµένη µέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, καθώς και τα στοιχεία αναφοράς της παροχής, ήτοι Αριθµός Παροχής, ηµεροµηνία ενεργοποίησης ή ηµεροµηνία µεταβίβασης του Αριθµού Παροχής στο ΑΦΜ του αιτούντα και τυποποιηµένη χρήση της παροχής. Πέραν των ανωτέρω, ο εκάστοτε Προµηθευτής που προσφέρει Τιµολόγια ΓΑΙΑ και καλείται να συµβληθεί µε τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύµατος δύναται να αιτηθεί την προσκόµιση περαιτέρω δικαιολογητικών.

Πλέον των ανωτέρω, η υπεύθυνη δήλωση που ο αγρότης καλείται να υπογράψει ζητά από τον υπογράφοντα να δηλώσει αν ανήκει σε Οµάδα Παραγωγών/Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών/∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση ή Αγροτικό Συνεταιρισµό/Αναγκαστικό Συνεταιρισµό/Ανώνυµη Εταιρική Σύµπραξη µε Επωνυµία και αριθµό πρωτοκόλλου απόφασης αναγνώρισης ή αριθµό µητρώου.

Στην περίπτωση τώρα κατά την οποία η αίτηση για την υπογραφή σύµβασης µε Τιµολόγια ΓΑΙΑ αφορά σε διαφορετικό ΑΦΜ/επωνυµία από τον κάτοχο της παροχής, ο καταναλωτής εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής της παρούσας, εκτός αν ο καταναλωτής που είναι ο πραγµατικός χρήστης της παροχής, προχωρήσει σε αναδοχή της οφειλής και υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τον προµηθευτή στα στοιχεία του. Στην περίπτωση αυτή, ο χαρακτηρισµός της παροχής ως αγροτικής χρήσης προϋποθέτει ότι ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει στον Προµηθευτή τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εκπροσώπηση και απόδειξη αγροτικής ιδιότητας του νέου χρήστη, όπως ισχύουν για τον εκάστοτε Προµηθευτή.

Κάτοχοι αγροτικών συνδέσεων που καλύπτουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω εφαρµογής ενεργειακού συµψηφισµού µε κάποιο για παράδειγµα σταθµό ΑΠΕ (net metering) δεν δύναται να ενταχθούν στο τιµολόγιο «ΓΑΙΑ» για τις παροχές αυτές.

Στα 70 ευρώ η ρήτρα αποχώρησης

Στην περίπτωση, που η καταγγελία της σύμβασης προμήθειας με το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» πραγματοποιηθεί πριν από το πέρας της συμβατικής διάρκειας ισχύος της από φυσικό πρόσωπο, τότε ο καταναλωτής κάτοχος παροχής αγροτικού ρεύματος επιβαρύνεται, με οριζόντια ρήτρα αποχώρησης ποσού 70 ευρώ.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η καταγγελία της σύμβασης προμήθειας με το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» από τους κατόχους των συνδέσεων αγροτικού ρεύματος πριν από το πέρας της συμβατικής διάρκειας ισχύος της, συνεπάγεται την επιβάρυνση του κατόχου των συνδέσεων με χρέωση που προβλέπεται στους όρους της σύμβασης και την άμεση εξόφληση από τους κατόχους των συνδέσεων αγροτικού ρεύματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας με τιμολόγιο «ΓΑΙΑ».

Εξαίρεση στο κανόνα αυτό, αποτελεί η περίπτωση στην οποία ο κάτοχος της σύνδεσης αγροτικού ρεύματος καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας με τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» και συμβληθεί σε άλλο τιμολόγιο προμήθειας υπό τον ίδιο προμηθευτή, διατηρώντας έτσι το πρόγραμμα ρύθμισης της οφειλής που έχει ήδη συμφωνηθεί με τον προμηθευτή του και δεν υποχρεούται στην άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

19-04-2024 13:29Δημήτρης

Έχω συμβόλαιακη αλλά έχω οφειλή 1500 ευρώ μόνο για το 2023 γιατί ακόμα είμαι απλήρωτος για την περσινή χρονιά έχουν κάτι να πουν οι ειδήμονες του υπουργείου

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

19-04-2024 13:25και έχουμε κάτι

προσκυνημένους σαν το Σαρακατσάνο να μας λέει για το κόμμα του..πόσο καλά τα έκανε αντί να κάνει κριτική όποιος και αν είναι πάνω.αυτός το κόμμα του να είναι πάνω και δεν γαμιουνται οι άλλοι..έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε..δεν θα μείνουμε κανένας στο τέλος αν δεν αντιδράσουμε όποιος και αν είναι πάνω.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

19-04-2024 13:07ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΕ

Εμ βέβαια να πάμε στους συνεταιρισμούς για να χαντακοθουμαι με τους απατεώνες για να πλουτίσουν τα λαμόγια τα ΔΣ των συναιτεριστηκων σχημάτων.

Απάντηση

19-04-2024 12:30πιτσικαμορτης

9,3 η κιλοβατωρα στους ασκούντες συμβολαική γεωργια ,οι υπολοιοποι σε πηγαδι κατουρισαν; οτι να ναι εχουν χασει τα αυγα και τα πασχαλια και προσπαθουν με διαφορους τροπους να κοροιδεψουν τον αγροτη,

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές