Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Αυξημένες προκαταβολές λιγότερη γραφειοκρατία, η υπόσχεση Βορίδη

Παροχή ευελιξίας από τις ευρωπαϊκές αρχές όσον αφορά στα ποσοστά και στον χρόνο διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για άμεσες ενισχύσεις και καθεστώτα, όπως βασική ενίσχυση, πολλαπλή συμμόρφωση, πρασίνισμα, αμπελοοινικός τομέας, φρούτα και λαχανικά, εισηγείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.

agriculture-tractor-botte-manure-tractors-rural_2

10
0

Την ίδια στιγμή, κ. Βορίδης, τάσσεται υπέρ της ανάγκης να αυξηθούν οι προκαταβολές επιχορηγήσεων και ταυτόχρονα να περιορισθούν οι προβλεπόμενες εγγυήσεις, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα οποία η χώρα έχει ιδιαίτερη ανάγκη υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν από απάντηση του υπουργού στη Βουλή, μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Λιούπης. Σημειωτέον ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας περιλαμβάνει μέτρα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα συμβάλουν στην ομαλή εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και στη διευκόλυνση των ωφελούμενων από τις αντίστοιχες δράσεις.

Α. Για την υφιστάμενη Προγραμματική Περίοδο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνει:

1.Τη Δυνατότητα παρατάσεων για τις κανονιστικές καταληκτικές ημερομηνίες, η τήρηση των οποίων μπορεί να μην είναι εφικτή και να οδηγήσει σε επιβολές προστίμων και κυρώσεων και σε απώλεια κοινοτικών πόρων.

Ενδεικτικά, προτείνεται:

·Παράταση της προβλεπόμενης περιόδου κατάρτισης των ενταγμένων στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών του ΠΑΑ.

·Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής δικαιούχων, στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν σε έκταση και ζώα (όπως τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα).

·Παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής ετήσιας έκθεσης υλοποίησης, καθώς και εκπλήρωσης της υποχρέωσης επίτευξης των προβλεπόμενων ποσοστών των επιτόπιων και εκ των υστέρων ελέγχων.

2. Διερεύνηση της συνολικής παράτασης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για μια διετία, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων και πρόβλεψη μεταβατικών κανόνων για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση και χρηματοδότησή τους στην επόμενη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

3. Πρόβλεψη για την περίπτωση μη εκπλήρωσης του κανόνα ν+3, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

4. Παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις τροποποιήσεις του ΠΑΑ (όπως μεταφορά πόρων μεταξύ προτεραιοτήτων χωρίς περιορισμούς, διεύρυνση επιλεξιμοτήτων σε σχέση και με άλλα Ταμεία της ΕΕ).

5. Ευελιξία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, ιδίως ως προς τη δυνατότητα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

6. Χορήγηση προκαταβολής για την υλοποίηση των ενταγμένων επενδύσεων, με ευνοϊκότερους όρους σχετικά με το ύψος των κανονιστικά προβλεπόμενων εγγυήσεων, καθώς και το ποσοστό αυτής ως προς τη συνολική δημόσια δαπάνη των επενδύσεων.

Β. Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Προτείνεται:

· Μετάθεση του χρόνου υποβολής/έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, δεδομένης τόσο της καθυστέρησης στην έκδοση των σχετικών Κανονισμών όσο και της αδυναμίας ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης.

· Διατήρηση του κανόνα Ν+3 και τη νέα προγραμματική περίοδο.

· Μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων.

· Ενσωμάτωση σε νέους Κανονισμούς προβλέψεων για την αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων στο μέλλον.

Σχετικά με την τροποποίηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του ΠΑΑ από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, πρόκειται να προβλεφθούν κατά περίπτωση:

1. Παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ενταγμένων επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων (όπως υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αξιολόγηση αιτήσεων, ενστάσεις, δημοπρατήσεις, υλοποίηση, τροποποιήσεις, εκκαθάριση πληρωμών).

2. Μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην 1η αίτηση πληρωμής.

3. Αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, καθώς και τροποποίησης που μπορούν να υποβληθούν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

4. Δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, εφόσον το τμήμα που υλοποιήθηκε είναι αυτοτελές και λειτουργικό.

5. Για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων, και επανέλεγχος της διάθεσης ιδίων κεφαλαίων κατά το στάδιο του 1ου αιτήματος πληρωμής.

6. Μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων κατά τα ενδιάμεσα στάδια υποβολής αιτημάτων πληρωμής. Ο έλεγχος να πραγματοποιείται εκ των υστέρων και εφόσον έχουν αρθεί οι περιορισμοί, ή/και πριν την αποπληρωμή των επενδύσεων.

7. Διευκόλυνση χορήγησης εθνικής προκαταβολής στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Αναπτυξιακές ΟΤΑ) για την επιτάχυνση υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του LEADER.

8. Αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΠΑΑ, με ένταξη περισσότερων επενδύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και με βάση τη πορεία εξυγίανσης των μέτρων αυτού, το εύρος της αναμενόμενης ύφεσης, την πρόβλεψη ή μη παράτασης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τη δυνατότητα ή μη μεταφοράς ανειλημμένων υποχρεώσεων στην επόμενη.

Ήδη, στο πλαίσιο αυτό διατέθηκαν ακόμη 40 εκ. € – συνολικά οι διατεθειμένοι πόροι είναι 440 εκ. ευρώ- για την ένταξη επιπλέον δικαιούχων στο μέτρο της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων .

Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση του Υπουργού για την αύξηση του ποσοστού των προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων έως 70% και έως 85% για μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ‘Ελληνες γεωργοί, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και πιέσεις που υφίστανται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Επίσης σχεδιάστηκε:

– Έγκαιρη χορήγηση των προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων, πριν την 16η Οκτωβρίου.

– Παροχή ευελιξίας όσον αφορά στα ποσοστά και στον χρόνο διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τις άμεσες ενισχύσεις και καθεστώτα, όπως βασική ενίσχυση, πολλαπλή συμμόρφωση, πρασίνισμα, αμπελοοινικός τομέας, φρούτα και λαχανικά.

Μεταβατική περίοδο δύο ετών για την έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ μετά το 2020, λόγω της πανδημίας.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία