BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ για ενοικιαστήρια

Στις μη επιλέξιμες εκτάσεις για φέτος, όσες δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών με συντελεστή επιλεξιμότητας μηδέν, ειδική οδηγία και για NATURA.

18-19_30

Ελένη Δούσκα

8
3

Με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προβλήµατα και περιθώριο κάτι λιγότερο από δύο µήνες λειτουργεί αυτές τις µέρες η πλατφόρµα για την καθιερωµένη υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2021, µε µεγάλη εκκρεµότητα την έκδοση των απαραίτητων οδηγιών για τις µεταβιβάσεις.

Η πρόσφατη εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δίνει καταληκτική ηµεροµηνία, ωστόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης µε ανακοίνωσή του έθεσε τη λήξη της διαδικασίας στις 22 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης, επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούµενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων), ενώ για καθυστέρηση µεγαλύτερη των 25 ηµερολογιακών ηµερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζεται -όπως κάθε φορά- ότι η ορθή συµπλήρωση της αίτησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου παραγωγού και τυχόν λανθασµένη δήλωση των στοιχείων της εκµετάλλευσης, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Ενιαία αίτηση είναι η µοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα µέτρα στήριξης των άµεσων ενισχύσεων, των µέτρων µικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται µε εκτάσεις ή αφορούν ζώα.
 2. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άµεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».
 3. ∆εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άµεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρµογής διοικητικών κυρώσεων για δεδοµένο ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται στα µικρά νησιά του Αιγαίου.
 4. Επίσης, δε χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις συνολικού ποσού άνω των 1.250 ευρώ για γεωργούς οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο καθεστώς των Μικρών καλλιεργητών.

 

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021(ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του:

➢  Είτε µε απευθείας χρήση της εφαρµογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστηµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

   Είτε µέσω ενός Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του-ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.∆ της επιλογής του, αφού εκδώσει το µοναδικό «κωδικό υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του.

 1. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυπο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 2021σε σχέση µε το έτος 2020.
 2. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, συµπληρώνει από την αρχή την αίτηση.

Ο γεωργός προκειµένου να υποβάλλει την ΕΑΕ 2021θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί µέσω taxisnet για να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του.

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 1. Για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική προθεσµία υποβολής θα καθοριστεί µε σχετική Υπουργική Απόφαση, µε το υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ωστόσο να έχει ανακοινώσει ως προθεσµία την 22α Ιουνίου.
 2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή ΕΑΕ µετά την εν λόγω καταληκτική ηµεροµηνία:

α) συνεπάγεται µείωση των ποσών που ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα

β) συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση µε δικαιώµατα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2021στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιµη ηµέρα

Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 1. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του, σε συγκεκριµένα πεδία, µε την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση.
 2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης µετά την καταληκτική ηµεροµηνία για την εν λόγω υποβολή, συνεπάγεται µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα των ποσών που σχετίζονται µε την πραγµατική χρήση των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων.

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση και ειδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού·

β) τις λεπτοµέρειες των καθεστώτων συνδεδεµένης στήριξης και των ειδικών µέτρων στήριξης στα µικρά νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον µοναδικό Αριθµό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη(ιδιόκτητου αγροτεµαχίου), ανάλογα µε την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το µέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόµενο ή µη, αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου(πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία).

 δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

 ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για το συγκεκριµένο καθεστώς ή/και µέτρο·

στ) δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συµµετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άµεσων ενισχύσεων ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήµερος σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων

 1. Με τα στοιχεία που συµπληρώνονται στην ΕΑΕ 2021ενηµερώνονται το σχετικό πεδίο της «∆ήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεµαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδοµένα γίνονται µε υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του γεωργού. Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστηµα υπάρχουν τεχνικά µέσα εντοπισµού και τα αντίστοιχα επεξηγηµατικά εγχειρίδια χρήσης.

 

∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2021, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων: Ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης αγροτεµαχίων σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται ότι όλα τα µισθωτήρια (πλην των ηλεκτρονικών µέσω taxisnet) πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών.

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου, απαιτείται µόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα ή την εξισωτική αποζηµίωση.

 1. Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021και το έτος υποβολής αίτησης 2021.
 2. Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποιήσει –δηλώσει αγροτεµάχιο εντός περιοχών στις οποίες εφαρµόστηκε η υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον ένα παραστατικό νόµιµης νοµής ή κατοχής.
 3. Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά έγγραφα συµπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα και δεν υπάρχει δυνατότητα επιπρόσθετης προσκόµισής τους µετά τη διαδικασία ελέγχου διότι τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά τη διενέργεια των µηχανογραφικών διασταυρωτικών και των διοικητικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί στα πεδία της αίτησης και των εντύπων ελέγχων.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρµογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρόθεσµη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

Η αίτηση, µετά την οριστικοποίησή της λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραλαµβάνεται, τηρείται και φυλάσσεται µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται ο φάκελος σε ηλεκτρονική µορφή. Αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί και λάβει αριθµό πρωτοκόλλου, θεωρείται µη υποβληθείσα και δεν λαµβάνεται υπόψη στις επεξεργασίες των πληρωµών.

 1. Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1«∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 και είναι ενταγµένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. Επισηµαίνεται ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων. Οµοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόµενη προϋπόθεση για τα εν δυνάµει προς ένταξη αγροτεµάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε πρώτο έτος δεσµεύσεων το 2021.
 2. Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας για την πληρωµή του µέτρου Μ10.1.04 Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα, του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

 1. Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. Γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκείται γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επιλέξιµες. Ειδικότερα για το έτος 2021 και εφεξής, επιπλέον δεν είναι επιλέξιµες οι παρακάτω:
 2. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών (ενοτήτων) µε συντελεστή επιλεξιµότητας (pef) ίσο µε το µηδέν, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας.
 3. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου NATURA2000, πλην εκείνων που δηλώνονται ως βοσκότοπος ή µόνιµη καλλιέργεια.
 4. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2021.Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1«∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020, για την τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης.
 5. Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος µε ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία για τη µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων Ζώων για τον έλεγχο της παραγωγικότητας του βοσκότοπου είναι η εξής:

  Αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου: 0,15 ΜΜΖ/ζώο

  Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή κάτω των 6 µηνών: 0,20 ΜΜΖ/ζώο

  Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή 6 έως 24 µηνών: 0,60 ΜΜΖ/ζώο

  Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή άνω των 24 µηνών: 1,00 ΜΜΖ/ζώο

 1. Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:

  0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην των ελαιοτεµαχίων

  0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

  0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

 1. Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση πληρωµής στο πλαίσιο των Μέτρων αγροτικής ανάπτυξης προσδιορίζεται στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο παραγωγός ανά Μέτρο /∆ράση.
 2. Στην ΕΑΕ έτους 2021 δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το αγροτεµάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του2020 έως και το καλοκαίρι του 2021.
Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

15-07-2024 08:38ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΟΑΠΟΘΑΝΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΧΕ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΩΝ

Απάντηση

11-01-2024 21:55eFbDVrDM

Alicia Alejandra Goyeneche; Paulina Garcia de Alba Graue; Christina Mastromonaco; Myriam McDonald; Julia Valdemarin Burnier; Miguel N Burnier <a href=http://sildenafi.top>viagra prescription cost</a>

Απάντηση

21-06-2022 09:46accelia

[url=https://newfasttadalafil.com/]buy cialis online us[/url] Xtnfmr Kamagra Jelly 100mg Yyfemy Good Generic Propecia <a href=https://newfasttadalafil.com/>cheapest cialis 20mg</a> Hnmiks https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Fdiwtj Proscar Para La Alopecia Propecia

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία