Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Κίνητρα συνταξιοδότησης γεωργών στην ελληνική θέση για τη νέα ΚΑΠ

Επιβεβαιώνεται και επίσημα η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, υιοθετώντας τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα για ειδικό πριμ εξόδου στους αγρότες που βρίσκονται κοντά στο όρια της συνταξιοδότησης.

farmer-on-tractor-ZEF10792

Γιώργος Κοντονής

14691
0

Έτσι, όχι μόνο καταγράφεται με σαφήνεια στο Εθνικό Σχέδια Διαβούλευσης η πρόθεση των αρμόδιων αρχών να αξιοποιήσουν το νέο κοινοτικό πλαίσιο αλλά γίνεται αναφορά και στην προσπάθεια αναζήτησης αυξημένων κονδυλίων, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καταστεί αποτελεσματική.    
Πιο συγκεκριμένα και με βάση το Σχέδιο Διαβούλευσης στις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρεται η «δημιουργία συνεργατικών σχημάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού», ενώ συμπληρωματικά στην ανάλυση αναγκών για την ελληνική ΚΑΠ, αναφέρεται επί λέξη: «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς λόγω της δυνατότητας που παρέχει για την συνεργασία μεταξύ νέου γεωργού που αναλαμβάνει την διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης αποχωρούντος γεωργού ο οποίος μπορεί να παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη στον διάδοχο γεωργό οδηγεί στην ανάγκη της Μεγιστοποίησης των συνεργειών μεταξύ των παρεμβάσεων των δύο πυλώνων αλλά και των λοιπών κατηγοριών παρεμβάσεων του Πυλώνα 2 (π.χ εκπαίδευση, επενδύσεις). Σημειώνεται ότι στο τρέχον ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 16 δεν παρείχε αυτή την δυνατότητα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός νέων γεωργών μέσω του σχετικού μέτρου της παροχής πρίμ πρώτης.».
Η παραπάνω είδηση επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της Agrenda και του Agronews περί σχεδιασμού πριμ εξόδου, καθώς όχι μόνο φαίνεται να έχει ωριμάσει η ιδέα για ένταξη ενός τέτοιου Μέτρου στο ελληνικό ΠΑΑ, αλλά προβάλλεται και ως ανάγκη για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Νέων Αγροτών.  

 

Αναλυτικά το έγγραφο με το πλαίσιο των παρεμβάσεων στους δύο πυλώνες της ΚΑΠ (ολόκληρο διαθέσιμο εδώ) αναφέρει:

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι – ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Όσον αφορά στις Άμεσες Ενισχύσεις (Πυλώνας Ι), τα εργαλεία υλοποίησης και επίτευξής των στόχων που έχουν τεθεί είναι:

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. Βασική Ενίσχυση

Σκοπός της βασικής ενίσχυσης είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος.

Βασική ενίσχυση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί γεωργοί και χορηγείται ως ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης (δικαιώματα ενίσχυσης) σε περιφερειακό επίπεδο (τρεις αγρονομικές περιφέρειες). Το ύψος της βασικής ενίσχυσης διαφοροποιείται κατά αγρονομική περιφέρεια. Για την καινούρια προγραμματική περίοδο 2023-2027 διατηρούνται οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες της προηγούμενης περιόδου:

 • ΠΕ1: Βοσκότοποι
 • ΠΕ2: Αρόσιμες Εκτάσεις
 • ΠΕ3: Δενδρώνες και Αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών.

Σύμφωνα με την πρόσφατη πολιτική συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΚΓΠ 2023-2027, σε όποια Κράτη Μέλη η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης διαφοροποιείται εντός του Κράτους Μέλους, πρέπει να επιταχυνθεί η σύγκλιση της αξίας τους, ώστε το αργότερο έως το 2026, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 85% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για το 2026 (Εσωτερική Σύγκλιση).

Στη χώρα μας υπάρχει η διαφοροποίηση της αξίας των δικαιωμάτων εντός της ίδιας αγρονομικής περιφέρειας, λόγω της υιοθέτησης του Ιστορικού Μοντέλου από το 2005. Στην νέα προγραμματική περίοδο προτείνεται η κατάργηση της ιστορικότητας των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Η διαδικασία κατάργησης της ιστορικότητας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μέσω της εφαρμογής πλήρους σύγκλισης της αξίας τους, θα ξεκινήσει από το έτος 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2026, ώστε στο τέλος του 2026 όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης της ίδιας αγρονομικής περιφέρειας να έχουν την ίδια αξία (100% του προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού της αξίας του δικαιώματος).

 

Β. Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Μετά την πρόσφατη πολιτική συμφωνία για την ΚΓΠ 2023-2027, η συμπληρωματική στήριξη αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα (Αναδιανεμητική Ενίσχυση) καθίσταται υποχρεωτική για τα Κράτη Μέλη κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Στόχος της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι η δικαιότερη κατανομή αλλά και η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις.

Τα ΚΜ θα πρέπει να αφιερώνουν ετησίως ποσοστό 10% του φακέλου των άμεσων ενισχύσεών τους (πλην της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι) για την αναδιανεμητική ενίσχυση, η οποία θα έχει τη μορφή πρόσθετης ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά εκτάριο και θα αφορά στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις που είναι ήδη δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης.

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει την παρέμβαση αυτή από το 2023 σε αγρονομικό περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή βάσει των υφιστάμενων τριών αγρονομικών περιφερειών και η κατανομή του συνολικού ποσού της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά αγρονομική περιφέρεια θα ακολουθεί την ίδια κατανομή που ακολουθεί και η βασική ενίσχυση.

Το εύρος των εκταρίων ανά αγρονομική περιφέρεια των μικρότερων και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεων που θα δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

Γ. Προγράμματα για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Οικολογικά Προγράμματα)

Η έναρξη εφαρμογής των Οικολογικών Προγραμμάτων τοποθετείται στο έτος 2023. Η στήριξη για τα οικολογικά προγράμματα χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο. Η συνολική ενίσχυση για τα συγκεκριμένα προγράμματα θα απορροφήσει το 25% των πόρων των άμεσων ενισχύσεων σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά στον σχεδιασμό των Οικολογικών Προγραμμάτων συνυπολογίστηκαν τα εξής:

 • Πρέπει να απαντούν στα υπάρχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα και, συνεπώς, στις ανάγκες που προέκυψαν από τη SWOT ανάλυση και τη διαβούλευση
 • Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Δομούνται στη λογική της πράσινης αρχιτεκτονικής της νέας ΚΓΠ
 • Υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Συμφωνία για τη γεωργία)

Ο προτεινόμενος κατάλογος των γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις ανά θεματική ενότητα, όπως την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία εδαφικών πόρων την προστασία υδατικών πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου και την ορθολογική χρήση εισροών – γεωργία ακριβείας.

Ο προτεινόμενος κατάλογος των Οικολογικών Προγραμμάτων καθώς και η κατανομή των πόρων ανά παρέμβαση θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

Δ. Συμπληρωματική Εισοδηματική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών

Η δημογραφική σύνθεση των απασχολούμενων στη γεωργία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, η ένταση του οποίου δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της. Ένας δυναμικός γεωργικός τομέας χρειάζεται εξειδικευμένους και καινοτόμους νέους γεωργούς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, σε πτυχές που κυμαίνονται από την ποιοτική διατροφή έως τα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά.

Με την νέα ΚΓΠ αυξάνονται σημαντικά οι πόροι όπου το 3% των δαπανών της ΚΓΠ θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση των νέων γεωργών. Επιπλέον χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Μέτρου της Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών όπου επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια ένταξης, αυξάνεται σημαντικά το πριμ πρώτης εγκατάστασης εισάγοντας i) υποχρεωτικό χρονικό διάστημα στον αγροτικό τομέα και ii) ελάχιστο όριο στην εμπορική αξία της παραγωγής.

Ε. Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να χορηγηθεί σε τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας ή βιωσιμότητας και κρίνονται ως σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Μετά την πρόσφατη συμφωνία για τη νέα ΚΓΠ, το ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που μπορεί να διαθέσουν τα Κράτη Μέλη κατ ́ ανώτατο για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη την περίοδο 2023 -2027 ανέρχεται στο 13%, από το 8%7 σήμερα, ενώ παραμένει η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ποσοστού 2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

Κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων διατηρείται όσον αφορά στους τομείς/προiόντα που εντάσσονται με μικρές προσαρμογές του προϋπολογισμού των Μέτρων στους διαθέσιμους πόρους.

Από το 2023 μελετάται να μεταβληθεί το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων κυρίως όσον αφορά στους τομείς που θα απολαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης αλλά και πρόσθετων αναλύσεων για την μέτρηση της συμβολής των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, τον βαθμό απορρόφησης από τους τομείς που απολάμβαναν, μέχρι τώρα, συνδεδεμένες ενισχύσεις, την στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας και την προστασία του περιβάλλοντος μελετάται η συνέχιση του καθεστώτος της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τους τομείς των Δημητριακών (κυρίως ψυχανθή) και της Κτηνοτροφίας.

Ο καθορισμός λεπτομερειών για τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων στους προτεινόμενους τομείς θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

ΣΤ. Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

Διαχρονικά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της βαμβακοκαλλιέργειας στην οικονομία της χώρας, αποτύπωσε τη βούληση του με σαφήνεια σε όλες τις διαπραγματεύσεις για τις άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, το βαμβάκι ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ένα από τα υψηλότερα στηριζόμενα προϊόντα της ΚAΠ.

Μετά τη μεταρρύθμιση του 2003 και την πλήρη αποσύνδεση όλων των προϊόντων από την παραγωγή, το βαμβάκι παρέμεινε στα συνδεδεμένα προϊόντα, εξαιτίας των δεσμεύσεων που απορρέουν από το πρωτόκολλο ένταξης της χώρας στην Ε.Ε στο κοινοτικό καθεστώς των επιδοτήσεων (Πρωτόκολλο 4) αλλά και της θέλησης της ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύσει την καλλιέργεια του.

Κατά την περίοδο 2015-2020, σε εφαρμογή του Κανονισμού 1307/13 και των Κανονισμών 639, 640 και 641/2014, η ειδική (συνδεδεμένη) ενίσχυση που χορηγείται στο βαμβάκι, ανέρχεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων μέχρι και το έτος εσοδείας 2021. Σε περίπτωση υπέρβασης της έκτασης αναφοράς, η ενίσχυση μειώνεται αναλογικά. Επιπλέον, χορηγείται ενίσχυση 2€/ha στα μέλη διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Σε ότι αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με την αρχική πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Στρατηγικά Σχέδια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2018, είχε προταθεί η μείωση του προϋπολογισμού της. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι θα υφίστατο μείωση περίπου κατά 3,6%. Πιο αναλυτικά, οι υφιστάμενοι πόροι για την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι από το ποσό των 187,3 εκ. €/έτος θα μειώνονταν στο ποσό των 180,5 εκ. €/έτος για την περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με την πρόταση της Ε. Επιτροπής. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, τελικά επιτεύχθηκε αύξηση του προϋπολογισμού για την ΚΓΠ και η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για την Ελλάδα ανέρχεται σε 183,9 εκατ. € ετησίως. H ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο. Η έκταση είναι επιλέξιμη μόνον εάν βρίσκεται σε γεωργική γη που έχει εγκριθεί από τη χώρα για παραγωγή βαμβακιού. Η έκταση αναφοράς για την Ελλάδα ανέρχεται σε 250,000 εκτάρια. Η επιλέξιμη έκταση πρέπει να σπέρνεται με ποικιλίες εγκεκριμένες από το Κράτος Μέλος και να συγκομίζεται υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας. Η ειδική αυτή ενίσχυση καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας και σε ενεργούς γεωργούς που παράγουν βαμβάκι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 και στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη σπορά σπόρος ελάχιστης ποσότητας ανά εκτάριο.

 

 1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)

Την περίοδο 2023 – 2027 θα υλοποιηθούν Τομεακά Προγράμματα στους ακόλουθους κλάδους.

 1. Οπωροκηπευτικά
 2. Ελαιόλαδο και Επιτραπέζιες Ελιές

iii. Οίνος

 1. Μελισσοκομία

Η υλοποίηση τομεακών προγραμμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη Συλλογικών Μορφών Οργάνωσης των Παραγωγών. Επαφίεται στους γεωργούς να οργανωθούν σε συλλογικά σχήματα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από την ΚΓΠ 2023-2027.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(i) Αγροπεριβαλλοντικά – Κλιματικά Μέτρα

Εντάσσονται τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, η βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία, η δάσωση, η εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων, η ευζωία των ζώων και η μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών.

Διαφορά σε σχέση με τα Οικολογικά Προγράμματα (echo – schemes) είναι η μακροχρόνια δέσμευση του παραγωγού για συμμετοχή στα επιμέρους καθεστώτα (πενταετία) .

(ii) Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή

Εντάσσονται η εξισωτική αποζημίωση δηλαδή η πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση στους παραγωγούς με γεωργική εκμετάλλευση σε ορεινές, μειονεκτικές, και περιοχές με λοιπούς περιορισμούς.

(iii) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις

Παροχή πρόσθετης ενίσχυσης για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών σε γεωργούς /δασοκτήμονες η εκμετάλλευση των οποίων βρίσκεται σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και σε συγκεκριμένες περιοχές που προσδιορίζονται από την οδηγία πλαίσιο για τα νερά.

(iν) Επενδύσεις

Εντάσσονται οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις

Ιδιωτικές Επενδύσεις

 • Επενδυτικά σχέδια σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την ενεργειακή εξοικονόμηση, παραγωγή ΑΠΕ, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Επενδυτικά σχέδια σε επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για τον εκσυγχρονισμό τους, την μείωση της κατανάλωσης νερού, την ενεργειακή εξοικονόμηση, την παραγωγή ΑΠΕ, τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Επενδυτικά σχέδια για την διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας (μεταποίηση, τουρισμός, λοιπές υπηρεσίες, κυκλική οικονομία) υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω της προσέγγισης LEADER

Δημόσιες Επενδύσεις

 • Εγγειοβελτιωτικά έργα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων)
 • Αγροτική οδοποιία
 • Δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, έργα ορεινής υδρονομίας, πυροφυλάκια, αναδάσωση δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

(v) Εγκατάσταση νέων γεωργών

Περιλαμβάνεται το Μέτρο της παροχής πριμ πρώτης εγκατάστασης σε νεοεισερχόμενους στην αγροτική δραστηριότητα νέους ηλικίας έως 40 ετών (με σημαντική αύξηση του ύψους του πριμ) σε συνδυασμό με την θέσπιση κριτηρίων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης του νέου γεωργού αλλά και επέκτασης του ελάχιστου χρόνου παραμονής του. Εξετάζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης χρηματοδοτικού εργαλείου αποκλειστικά για νέους γεωργούς και η δυνατότητα από κοινού προκήρυξης σχεδίων βελτίωσης – πριμ πρώτης εγκατάστασης.

(vi) Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων (σε εξέλιξη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας)

Η συνεχής διόγκωση του αριθμού των φυσικών καταστροφών αλλά και η διογκούμενη υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων επιτάσσει την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων όπως η σύσταση Ταμείου Αλληλοβοήθειας ή και επιχορήγηση ασφάλιστρων για την κάλυψη νέων κινδύνων.

(vii) Συνεργασία

Η κατηγορία παρεμβάσεων «Συνεργασία» περιλαμβάνει την παροχή ενισχύσεων για την σύσταση ομάδων παραγωγών, την συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, την σύσταση των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, τη σύσταση βραχέων αλυσίδων, τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού, την προσέγγιση Leader καθώς επίσης και σχήματα συνεργασιών μεταξύ όλων των δρώντων στην αγροδιατροφική αλυσίδα και ερευνητικών φορέων είτε για την αξιοποίηση ευκαιριών ή αντιμετώπιση προβλημάτων ιδιαίτερα στους τομείς ενδιαφέροντος /προτεραιότητες της Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο και της Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα όπως:

 • η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων
 • ο περιορισμός της λίπανσης
 • η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα από την γεωργία και την δασοκομία
 • η προώθηση της υγιεινής διατροφής και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
 • ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων
 • ο περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα υπό το πρίσμα της επίτευξης των στόχων της πολιτικής ONEHEALTH
 • η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων

(viii) Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

Η κατηγορία περιλαμβάνει τις δράσεις κατάρτισης των γεωργών, την παροχή συμβουλών προς τους γεωργούς, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τη δημιουργία επιδεικτικών αγρών, λοιπές δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανταλλαγές. Το σύνολο των ανωτέρω δράσεων υλοποιείται στο πλαίσιο του AKIS.

 
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο ΥΠΑΑΤ Σπήλιος Λιβανός

το Ενδιάμεσο Κείμενο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Ενδιάμεσο Κείμενο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, υπό τον αρμόδιο ΓΓ κ. Κώστα Μπαγινέτα.

Στο Κείμενο, το οποίο παρουσιάσθηκε στην 5η συνδιάσκεψη διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ως προέκυψαν από την εκτεταμένη διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς μέσα από τις σχετικές ημερίδες σε κάθε Περιφέρεια, τις θεματικές ομάδες, τις έρευνες πεδίου (ποσοτικές και ποιοτικές), κλπ.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής Γεωργίας (SWOT Ανάλυση), τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των διαπιστωμένων αναγκών, την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική για την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού οικονομικού μοντέλου, καθώς και το πλαίσιο των παρεμβάσεων των δύο Πυλώνων της νέας ΚΑΠ που θα υπηρετήσουν την συγκεκριμένη Στρατηγική.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: «Με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα προχωράμε στην ολοκλήρωση του στρατηγικού μας σχεδιασμού για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο θέτουμε σε δημόσιο διάλογο προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του πρωτογενή μας τομέα τους όρους της δίκαιης, βιώσιμης, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής Γεωργίας».

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία