Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Agrenda

Οι κρυμμένοι έξτρα πόντοι στο μέτρο των Βιολογικών και κουμπί στα στρέμματα

Τους πίνακες µε τα κριτήρια µοριοδότησης για το επερχόµενο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ύψους 490 εκατ. ευρώ που θα εκδωθεί εντός του ∆εκεµβρίου, δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές.

6873483

6961
1

Συνολικά οι προκηρύξεις στα πλαίσια του Μέτρου 11 θα είναι τέσσερις. ∆ύο για τη φυτική παραγωγή ( µία για αροτραίες καλλιέργειες, µία για κηπευτικά και δενδρώδεις), µία για τη ζωική παραγωγή και µία για τη µελισσοκοµία, µε την κάθε προκήρυξη να έχει τον δικό της προϋπολογισµό.

Τα κριτήρια µοριοδότησης τώρα χωρίζονται ανά δράση. Στη φυτική παραγωγή θα περιλαµβάνονται δύο δράσεις. Η ∆ράση 11.1.1 για αγροτεµάχια που δεν περιλαµβάνονται σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης. Εδώ απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν νέοι αγρότες έως 40 ετών, οι έχοντες αγροτεµάχια άνω των 100 στρµ. σε ορεινές περιοχές ή περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα και όσοι βάζουν το σύνολο της εκµετάλλευσή τους στη δράση. Η ∆ράση 11.1.2 αφορά όσα αγροτεµάχια περιλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελµα αγροτών που είναι µέλη συλλογικών οργανώσεων και όσων δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή για µία 5ετία και πάνω.

Στη ζωική παραγωγή και στη µελισσοκοµία περιλαµβάνονται επίσης δύο δράσεις. Η ∆ράση 11.2.1 για βοσκοτόπους ή εκτροφές, ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας. Για τους µελισσοκόµους ρόλο παίζει µόνο η ηλικία όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας. Για τους κτηνοτρόφους λαµβάνεται υπόψη και η καλλιέργεια ζωοτροφών (άνω των 40 στρεµµάτων τα περισσότερα µόρια.

Η ∆ράση 11.2.2 αφορά βοσκοτόπους ή εκτροφές, ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδεςπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελµα και όσων δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή για µία 5ετία και πάνω.

Προτεραιότητα ένταξης σε εκτάσεις 100 στρεμμάτων 

Σε ηλικία υποψηφίου, μέγεθος εκμετάλλευσης και περιοχή διατήρησης των αγροτεμαχίων επικεντρώνεται η μοριοδότηση στη Δράση 11.1.1 για τους νεοεισερχόμενους στη βιολογική

Στη ∆ράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία» αφορά τη φυτική παραγωγή και σε αυτήν µπορούν να εντάξουν οι ενεργοί αγρότες όσα αγροτεµάχια δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε του 2021 και δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020. Οι δεσµεύσεις διαρκούν για τρία έτη.

Κριτήρια µοριοδότησης

 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. Από 18 έως και 40 ετών: 40 µόρια.

Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 0,8 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 39,2.

Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 30,8.

Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 2,4 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 24.

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα µόριο.

 1. Εντασσόµενη έκταση:

2.1 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10).

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.

2.2 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.

2.3 Το µέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαµβάνονται ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 22Χ (υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος µπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

3. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 5 µόρια.

Αίτηση σε όσες προσκλήσεις χρειάζεται

Στη φυτική παραγωγή θα υπάρξουν δύο ξεχωριστές προσκλήσεις. Μία για τα κηπευτικά και τα δέντρα και ακόµα µία για τις αροτραίες καλλιέργειες (βλ. πίνακα πριµ). Και οι δύο προσκλήσεις θα αφορούν τη ∆ράση 11.1.1 και τη ∆ράση 11.2.1. Ένας αγρότης µπορεί να ενταχθεί σε όσες δράσεις και όσες προκηρύξεις το επιθυµεί. Άλλωστε ο έλεγχος γίνεται σε επίπεδο αγροτεµαχίου ή εκτροφής. Για παράδειγµα, ένας καλλιεργητής ελιάς διαθέτει 20 στρέµµατα πιστοποιηµένα βιολογικά και ακόµα 40 στρέµµατα µη πιστοποιηµένα. Επίσης καλλιεργεί ακόµα 150 στρέµµατα µηδικής µη πιστοποιηµένα. Στην περίπτωση αυτή, κάνει αίτηση για τα αγροτεµάχια ελαιοκαλλιέργειας στην προκήρυξη για τους δενδρώνες. Τις µη πιστοποιηµένες ελιές τις εντάσσει στη ∆ράση 11.1.1 και τις ήδη βιολογικές στη ∆ράση 11.2.1. Για τα 150 στρέµµατα µηδικής κάνει αίτηση στην άλλη πρόσκληση µε τα αροτραία και για τη ∆ράση 11.1.1.

Έξτρα πόντοι για μέλη συλλογικών σχημάτων

Στο πλαίσιο της δράσης 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία» εντάσσονται τα αγροτεµάχια για τα οποία οι ενδιαφερόµενοι έχουν συνάψει σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020. Οι δεσµεύσεις είναι τριετείς.

Κριτήρια µοριοδότησης

 1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος. Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστηµα των αµέσως προηγούµενων 5 ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 6 µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας

 1. Εντασσόµενη έκταση:

2.1 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων είναι 10.

2.2 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η έκταση είναι µεγαλύτερη από 100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 10.

2.3 Το µέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαµβάνονται ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων είναι 10.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 20 x (υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος µπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

 1. Επαγγελµατίας αγρότης:

3.1 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα µέλος ενήµερου Συνεταιρισµού, ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Οµάδας Παραγωγών µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 15 µόρια.

3.2 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 7,5 µόρια

 1. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων είναι 5 µόρια.

H βιολογική γεωργία θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας 10ετίας

Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα διανύει την τρίτη δεκαετία επίσηµης εφαρµογής της στην Ελλάδα. Το αυθόρµητο ξεκίνηµα από λιγοστούς οραµατιστές του χώρου εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, ξεπερνώντας αρκετές από τις «παιδικές ασθένειες» αλλά και εµπόδια που βρέθηκαν µπροστά της. Σήµερα στην Ελλάδα, πάνω από 30.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν επιλέξει το βιολογικό τρόπο παραγωγής στις εκµεταλλεύσεις τους. Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα ταξιδεύουν σε όλον τον πλανήτη, ως η πιο  premium κατηγορία της Ελληνικής ∆ιατροφής.

Η επόµενη δεκαετία είναι µια περίοδος σηµαντικών προκλήσεων για τα βιολογικά προϊόντα. Ήδη έχει τεθεί ως ευρωπαϊκός στόχος το 25% των καλλιεργούµενων εκτάσεων της Ε.Ε. να έχουν στραφεί στη βιολογική παραγωγή έως το 2030. Για την Ελλάδα αυτό σηµαίνει ότι θα τριπλασιαστούν τα σηµερινά µεγέθη στην καλλιέργεια/εκτροφή και παραγωγή. Αυτή η στροφή πέραν από την επιδίωξη για αύξηση του εισοδήµατος του ευρωπαίου αγρότη και ικανοποίησης της καταναλωτικής τάσης για βιολογικά προϊόντα, υπαγορεύεται έντονα και από τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή που αγγίζει τη χώρα µας επικίνδυνα. 

Το 2022 ξεκινά µε µια έµπρακτη εκδήλωση αυτής της πολιτικής. Ένα πολύ γενναίο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης υφιστάµενων και νέων βιοκαλλιεργητών έρχεται να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες αγρότες να γίνουν µέλη αυτής της νέας πραγµατικότητας για τη γεωργία. Η Βιολογική Γεωργία θα είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της δεκαετίας και η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να ανέβει σε αυτό τρένο που οδηγεί στο µέλλον. Με σύµµαχο την καινοτοµική διάθεση των νέων αγροτών, την αυξανόµενη  ζήτηση από τη διεθνή αγορά, την αξιόπιστη πιστοποίηση και εποπτεία από τις αρµόδιες αρχές, η ελληνική βιολογική γεωργία µπορεί και θα εξελιχθεί ακόµη περισσότερο κατακτώντας νέους στόχους και αγορές.

Κωνσταντίνος ∆ιαµαντόπουλος

∆ιευθύνων Σύµβουλος Cosmocert Α.Ε.

 

Η COSMOCERT Α.Ε. είναι διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ελέγχοντας και πιστοποιώντας περισσότερους από 4500 βιοκαλλιεργητές.

 

Το νέο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία

 

Το στοίχημα της νέας εποχής του Μέτρου 11,   είναι να συγκεραστεί ο ευρωπαϊκός στόχος του 25% των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων

Το Μέτρο 11 ήρθε για πρώτη φορά το 2017 για να ταράξει τα λιµνάζοντα νερά των προγραµµάτων Βιολογικής Γεωργίας. Εντάσσεται στην πολιτική “πρασινίσµατος” της αγροτικής παραγωγής που για πολλά χρόνια προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 για όλες τις ∆ράσεις (11.1 & 11.2). Το µόνο κριτήριο επιλεξιµότητας όµως, ήταν τα τεµάχια να βρίσκονται σε περιοχές Natura. Το δεδοµένο αυτό, σε συνδυασµό µε τον πολύ αυξηµένο αριθµό αιτήσεων, οδήγησε για τη µεν Κτηνοτροφία στην ακύρωση του Προγράµµατος, ενώ για τη Φυτική Παραγωγή που τελικά προχώρησε, στην απόρριψη πολλών αιτήσεων, µε αποτέλεσµα να µείνουν εκτός προγράµµατος κατηγορίες παραγωγών που δεν θα έπρεπε, όπως πχ παλιοί Βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι διαµαρτυρήθηκαν εντόνως και όχι άδικα.

Στη συνέχεια όµως, και αφού τροποποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, άνοιξε το 2018 πρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11.2). Τα αποτελέσµατα δικαίωσαν τους αιτούντες και όσους είχαν δυσαρεστηθεί από την Πρόκληση του έτους 2017. Στη ίδια λογική κινήθηκε και το πρόγραµµα του 2019 για τη Φυτική Παραγωγή (11.1), εντάσσοντας µεγάλο αριθµό Αγροτών.

Είναι δε ξακάθαρο, ότι το Μέτρο 11, µετά από πέντε πλέον έτη πληρωµής, πληρώνει στην ώρα του. Κάτι που δεν ίσχυε σε παλαιότερα προγράµµατα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, γεγονός που δίνει προστιθέµενη αξία στο Πρόγραµµα αυτό.

Η δυναµική του Μέτρου 11 αποδεικνύεται, αν δει κανείς τα ποσοστά αύξησης των Βιοκαλλιεγούµενων εκτάσεων της χώρας µας την τριετία 2017-2019, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και το 2020 που δεν άνοιξε το Πρόγραµµα.

Από την άλλη, η δυναµική της Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα µας, ανεξάρτητα από προγράµµατα, αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι παρότι δεν δηµοσιεύθηκε κανένα πρόγραµµα επιδότησης Βιολογικών Προϊόντων κατά το 2020, τα ποσοστά Βιοκαλιεργούµενων εκτάσεων διατήρησαν την ανοδική τους πορεία.

Σήµερα έχουµε ως νέο δεδοµένο τη Νέα ΚΑΠ και την Πράσινη Συµφωνία της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συµφωνίας, έχουν τεθεί από την ΕΕ πολύ φιλόδοξοι στόχοι για κράτη µέλη της, όπως η µείωση χρήσης λιπασµάτων και φυτοπροσταστευτικών, αλλά και ο ξεκάθαρος στόχος της αύξησης των Βιοκαλλιεργούµενων εκτάσεων της Ευρώπης στο 25% των συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεών της έως το 2030.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα µας, µετά και τα Προγράµµατα 2017-2019 βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης µε το 9% περίπου των εκτάσεών της να καλλιεργούνται Βιολογικά, µπορεί εύκολα να αντιληφθεί τί θα συµβεί κατά την επόµενη οκταετία, προκειµένου η χώρα µας να φτάσει τον Ευρωπαϊκό στόχο του 25%.

Το επόµενο διάστηµα και πριν την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, αναµένεται να δηµοσιευθεί νέα Πρόσκληση για το Μέτρο 11, για τέσσερις διαφορετικές ∆ράσεις, τόσο για τη Μετατροπή όσο και για τη ∆ιατήρηση.

Το νέο πρόγραµµα έρχεται να δικαιώσει τις αδικίες του παρελθόντος ως προς τις επιλέξιµες καλλιέργειες, βάζοντας πχ εσπεροιδοειδή, µηλοειδή, που ήταν για χρόνια εκτός προγραµµάτων και βάζοντας και  για πρώτη φορά σε Πρόγραµµα τη Βιολογική Μελισσοκοµία. Επίσης διευρύνεται η 1η κλίµακα του βαθµολογούµενού κριτηρίου της ηλικίας στη Μετατροπή, από τα 31 στα 41 έτη. Εξέλιξη ιδιαιτέρως θετική.

Το στοίχηµα της νέας εποχής του Μέτρου 11, είναι να συγκεραστεί ο Ευρωπαϊκός στόχος του 25% µε το πάγιο αίτηµα όλων των εµπλεκόµενων στο χώρο της Βιολογικής Γεωργίας, που είναι να επιδοτηθεί η παραγωγή προϊόντων που βγαίνουν στο ράφι.

Με την ένταξη τέτοιων καλλιεργειών στο Μέτρο 11, θα µπορέσουν αφενός να ενισχυθούν οι επί χρόνια Βιοκαλλιεργητές που δεν επιδοτήθηκαν ποτέ, αλλά και να µπουν καινούριοι, δηµιουργώντας ανταγωνιστικές ποσότητες βιολογικών Προϊόντων στα ράφια τόσο τα εγχώρια, όσο και στα εκτός Ελλάδας.

Ο στόχος του 25% δεν θα πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός του Μέτρου 11, που στην αγωνία του να τον φτάσει, να πέσει σε λάθη του παρελθόντος, αφήνοντας αφενός εκτός προγραµµάτων πολύ δυναµικές βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές και αφετέρου δίνοντας υπέρογκα ποσά σε παραγωγούς, αφήνοντας ταυτόχρονα έξω άλλους, που δεν το άξιζαν.

 

* Γενικής ∆ιευθύντριας IRIS

Φορέα Πιστοποίησης

Βιολογικών Προϊόντων

 

Πρόκριμα σε καλλιεργητές ζωοτροφών και νέους στη βιολογική κτηνοτροφία   

Μόνο κριτήριο η ηλικία του υποψήφιου για την πρόσκληση που αφορά τη μελισσοκομία.

Για τους κτηνοτρόφους και τους µελισσοκόµους θα είναι διαθέσιµη η ∆ράση 11.1.2. «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία».  Προκειµένου να ενταχθούν στη ∆ράση 11.2.2 του Μέτρου 11, οι αιτούµενοι προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:

 1. Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το έτος 2021.
 2. Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης.
 3. Να περιλαµβάνονται µέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π, και συνεπώς:

α) βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή

β) βρίσκονται σε στάδιο µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δεδοµένου ότι στη φάση µετατροπής εφαρµόζονται ήδη οι διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή

γ) βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασµού κατά την 31/12/2020.

 1. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιµα για ενίσχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες .

Κριτήρια µοριοδότησης:

 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση.

Από 18 έως και 40 ετών: 60 µόρια.

Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 58,8.

Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,8 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 46,2.

Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 3,6 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 35,4.

Ανω των 65 ετών: 0 βαθµοί

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα) έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων ο υποψήφιος λαµβάνει 40 µόρια.

Για τους υποψήφιους των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκµετάλλευσης για τη ∆ράση 11.1.2 είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

Κτηνοτρόφοι και κάτοχοι κυψελών που έχουν κλείσει 5ετία με ενεργή βιολογική σύμβαση

Η ∆ράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία» αφορά όσους έχουν εντάξει βοσκοτόπους ή εκτροφές, ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.

Προκειµένου να ενταχθούν στη ∆ράση 11.1.2 του Μέτρου 11, οι αιτούµενοι προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, , κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:

 1. Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το έτος 2021.
 2. Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης.
 3. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιµα για ενίσχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες .
 4. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία:

α) είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

β) είναι ενταγµένα σε άλλες µη συµβατές, σε επίπεδο ενταγµένης εκµετάλλευσης- αγροτεµαχίου, δράσεις των µέτρων 10, 11 και 14.

γ) είναι συνιδιόκτητα, µε την έννοια της δήλωσης του αγροτεµαχίου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας µικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Κριτήρια µοριοδότησης

 1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστηµα των άµεσων προηγούµενων 5 ετών από την ηµεροµηνία αίτησης του δικαιούχου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο µοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6 µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής κτηνοτροφίας
 2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα) έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων ο υποψήφιος λαµβάνει 40 µόρια.
 3. Επαγγελµατίας αγρότης (30% βαρύτητα): Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 30 µόρια.

Ολόκληρο το αφιέρωμα διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία