BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Αποδίδει η σταθερή παροχή αζώτου στα χειμερινά σιτηρά με λίπανση νέας τεχνολογίας

Σταθερή διαθεσιµότητα αζώτου στα σιτηρά, µε επιλογή λίπανσης νέας τεχνολογίας.

25-32_cover_23

106
1

Αποδίδει η σταθερή παροχή αζώτου στα χειμερινά σιτηρά με λίπανση νέας τεχνολογίας

Τη διαρκή και σταθερή παροχή αζώτου και φωσφόρου στα σιτηρά προσφέρουν πλέον τα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας βραδείας αποδέσµευσης. Κρίνονται ιδιαίτερα απαραίτητα καθώς επιτρέπουν στα στάρια να µένουν πράσινα και µε ζωντάνια µέσα στο χειµώνα, ενώ αποτρέπουν και τα φαινόµενα έκπλυσης από τις έντονες βροχές.


YaraMila

Tα λιπάσματα της σειράς YaraMila διαμορφώνουν τη βάση των προγραμμάτων θρέψης

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

*του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

H πρώτη επένδυση των παραγωγών για κάθε νέα καλλιεργητική χρονιά είναι, συνήθως, η αγορά λιπασµάτων για τη βασική λίπανση. Για τη σωστή βασική λίπανση θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι θεµελιώδεις κανόνες ούτως ώστε, οι επενδύσεις που γίνονται σε λιπάσµατα να έχουν τη µέγιστη δυνατή ανταποδοτικότητα. Ας δούµε ποιες είναι οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία για την εγκατάσταση της καλλιέργειας του σιταριού και τι προτείνει η Yara Ελλάς για τη λίπανσή του.

Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τα σιτηρά και συµµετέχουν στη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία τους. Ωστόσο, τα κυριότερα µακροθρεπτικά στοιχεία που είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το θείο, θα πρέπει να χορηγούνται µε συνέπεια, διασφαλίζοντας το µέγιστο δυναµικό της παραγωγής.

Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία για το σκληρό και το µαλακό σιτάρι, στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και για τις συνήθεις αποδόσεις, είναι 12-18 µονάδες άζωτο, 3-6 µονάδες φώσφορος, 5-8 µονάδες κάλιο και 2-4 µονάδες θείο (όλες οι µονάδες αναφέρονται ανά στρέµµα). Πάντα θα πρέπει κάθε αγρόκτηµα να εξετάζεται µεµονωµένα, µε βάση τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, τον τύπο και τη γονιµότητα του εδάφους, καθώς και το ιστορικό των καλλιεργειών.

Tα περισσότερα αγροκτήµατα της χώρας µας όπου καλλιεργούνται σιτηρά αποτελούνται από εδάφη χαµηλής γονιµότητας µε φτωχή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο που χορηγούνται στην καλλιέργεια κατά τη βασική λίπανση αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των φυτών µέχρι και το στάδιο του αδελφώµατος.

Οι απαιτήσεις που έχει το σιτάρι µέχρι το αδέλφωµα σε άζωτο αγγίζουν τις 4 µονάδες ανά στρέµµα, από το σύνολο των 12-16 που απαιτεί η καλλιέργεια για να ολοκληρώσει το βιολογικό της κύκλο.

Ταυτόχρονα κατά τη βασική λίπανση πρέπει να χορηγηθούν και οι 3-6 µονάδες φωσφόρου ανά στρέµµα, αλλά και το κάλιο στις περιπτώσεις που αυτό απουσιάζει από τα αποθέµατα του εδάφους.

Γιατί να επιλέξουµε τα λιπάσµατα της σειράς YaraMila

Τα προϊόντα της σειράς YaraMila αποτελούν τη βάση των προγραµµάτων θρέψης πολλών καλλιεργειών. Σε αντίθεση µε τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα, η µοναδική σύνθεση της «πέρλας» των YaraMila διασφαλίζει το γρήγορο λιώσιµο και τη µετακίνηση των θρεπτικών προς τη ρίζα, ακόµα και σε συνθήκες χαµηλής υγρασίας του εδάφους. Το γεγονός αυτό αποτελεί πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα για τις ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας που εντείνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Επίσης, µε την τεχνολογία P-extend, παρέχουν τον φώσφορο σε τρεις διαφορετικές µορφές, βελτιώνοντας τη µετακίνησή του µέσα στο έδαφος, αλλά και τη διάρκεια της διαθεσιµότητάς του (2 τόνοι) στις ρίζες των φυτών, καθώς ο φώσφορος είναι στοιχείο που δεσµεύεται ισχυρά στο έδαφος σε διαφορετικές τιµές του εδαφικού pH.

Τα YaraMila παρέχουν:

  • Πληρότητα: Λόγω του ευρέως φάσµατος αναλογιών Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα λιπάσµατα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών µέσω µιας ισορροπηµένης και αποδοτικής θρέψης.
  • Μελετηµένη αναλογία µορφών αζώτου: Το άζωτο απαντάται στα λιπάσµατα YaraMila σε ποσοστά 40% νιτρικού και 60% αµµωνιακού. Η αναλογία αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την άµεση και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο.
  • Ενισχυµένη και παρατεταµένη απορρόφηση του φωσφόρου λόγω της τεχνολογίας P-Extend
  • Συνεργιστική δράση στα ιχνοστοιχεία του εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που περιέχονται στα YaraMila ενεργοποιούν τα ιόντα του χαλκού, του ψευδαργύρου και του µαγγανίου που είναι δεσµευµένα στο έδαφος και ευνοούν την απορρόφησή τους από τις ρίζες, σε ποσοστό 20-50% περισσότερο από τα κοινά λιπάσµατα.
  • Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσµατα YaraMila είναι ειδικά σχεδιασµένα ώστε να επιτρέπουν την καλύτερη κατανοµή τους στην επιφάνεια του χωραφιού, µια σηµαντική παράµετρος για την επιτυχία της σωστής θρέψης.

Πρόταση της Yara για τη βασική λίπανση των σιτηρών είναι η εφαρµογή του YaraMila STAR PLUS ή του YaraMila STAR PLUS N-st, που περιέχει αναστολέα νιτροποίησης αζώτου.

To YaraMila STAR PLUS (21-17-3 + Zn):

  • Προωθεί τη γρηγορότερη ανάπτυξη της καλλιέργειας στα πρώτα στάδια.
  • Εξασφαλίζει τη διαρκή και σταθερή παροχή του αζώτου µέχρι και το στάδιο του αδελφώµατος των φυτών.
  • Τροφοδοτεί σταθερά και παρατεταµένα φώσφορο.
  • Ευνοεί τη δυνατή εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι µε τη δηµιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήµατος για µεγαλύτερες αποδόσεις
  • Ενισχύει τα φυτά, καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες του χειµώνα και συνεισφέροντας στην ανοιξιάτικη επανεκκίνησή τους.

Στην περίπτωση του YaraMila STAR PLUS N-st, η µετατροπή του αζώτου από αµµωνιακή σε νιτρική µορφή γίνεται µε πιο αργό ρυθµό, λόγω του αναστολέα νιτροποίησης. 

Η Yara διαθέτει κι άλλους τύπους σύνθετων λιπασµάτων, κατάλληλων για τη βασική λίπανση των σιτηρών όπως το POWER 20-10-0, το POWER 18-20-0, µε ή χωρίς αναστολέα νιτροποίησης N-st, καλύπτοντας κάθε απαίτηση, τόσο των καλλιεργειών όσο και των παραγωγών.

*Agronomy operations & content specialist, Yara Ελλάς

Biopron

Πρωτοπορία στην θρέψη

Καλύπτει ανάγκες σε φώσφορο-κάλιο 

Η ποσότητα και ο τύπος της βασικής λίπανσης προγραµµατίζεται βάσει βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. Συνιστάται η χορήγηση ολόκληρης της ποσότητας φωσφόρου και το µισό ή 1/3 του συνολικού αζώτου, για τον σχηµατισµό ρίζας και φύλλων καθώς και για την εξασφάλιση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία αδελφωµάτων. Το κάλιο βοηθά στο γέµισµα των καρπών και χορηγείται αν κριθεί απαραίτητο µετά από εδαφική ανάλυση. Συνήθως, οι ανάγκες σε φώσφορο και κάλιο καλύπτονται από τη βασική λίπανση. Η προσθήκη αζώτου είναι κρίσιµη λόγω των ξηροθερµικών συνθηκών της χώρας, οι οποίες µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της επιφανειακής λίπανσης. Ο αργός ρυθµός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων κατά τα αρχικά στάδια της καλλιέργειας οδηγούν στη χρήση λιπασµάτων πλούσιων σε αµµωνιακό ή σταθεροποιηµένο αµµωνιακό άζωτο για την αποφυγή των απωλειών λόγω έκπλυσης.

Ο χαλκός και ο ψευδάργυρος αποτελούν συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορούν να εφαρµοστούν, στην περίπτωση του χαλκού σε αµµώδη εδάφη µε χαµηλό pH
και υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας ενώ στην περίπτωση του ψευδαργύρου σε εδάφη µε αλκαλικό pH για βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σπόρων.

Θεµέλιος λίθος για αποδόσεις στα σιτηρά η στρατηγική στη βασικη

*της Βασιλικής Μαντά


Το βέλτιστο στάδιο εφαρµογής της βασικής λίπανσης είναι στο σχηµατισµό του µεγαλύτερου ποσοστού της βιοµάζας, δηλαδή περίπου 40 µέρες πριν το ξεστάχυασµα.

Η µεγιστοποίηση των αποδόσεων µε όσο το δυνατόν λιγότερες δαπάνες, σε συνδυασµό µε τη γονιµότητα, τον τύπο και την υγρασία του εδάφους, τα υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας και τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής οδηγούν τις επιλογές του παραγωγού όσον αφορά τη βασική λίπανση των χειµερινών σιτηρών. Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, ωστόσο είναι σηµαντικό να υπάρχουν διαθέσιµα και σε επάρκεια τα θρεπτικά στοιχεία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας ώστε να µπορέσει ο παραγωγός να επιτύχει το βέλτιστο ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσµα.

Κατά τη βασική λίπανση το άζωτο και το φώσφορο δρουν συνεργατικά, ενώ το κάλιο δεν είναι πάντοτε αναγκαίο για τα ελληνικά εδάφη. Το βέλτιστο στάδιο εφαρµογής της βασικής λίπανσης είναι αυτό του σχηµατισµού του µεγαλύτερου ποσοστού της βιοµάζας τους και αντιστοιχεί σε διάστηµα περίπου 40 ηµερών πριν το ξεστάχυασµα. 

Ειδικότερα, η βασική λίπανση µε άζωτο εφαρµόζεται το φθινόπωρο κατά τη σπορά είτε σε παράλληλες γραµµές µε τις αντίστοιχες της σποράς, είτε σε όλη την έκταση. Το άζωτο αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ανάπτυξης των εµβρυακών ριζών και δηµιουργίας επαρκούς αριθµού κόµβων στο σταυρό προκειµένου να σχηµατιστούν πολυπληθή «αδέλφια» µε δυνατό ριζικό σύστηµα. Παράλληλα, συντελεί στην ανάπτυξη ικανοποιητικής φυλλικής επιφάνειας και συνεισφέρει στην αύξηση αριθµού και βάρους σπόρων. Η αζωτούχος εφαρµογή έχει ευεργετικό ρόλο έναντι του παρασιτικού πλαγιάσµατος και του βακτηριακού µαυρίσµατος, ενώ η υπερβολική προσθήκη του στοιχείου ευνοεί προσβολές από ασθένειες και έντοµα.

Για το µαλακό σιτάρι συνίσταται 12-18 kg N/στρέµµα, για το σκληρό 12,5-16 kg Ν/στρέµµα και για το κριθάρι 8-12 kg N/στρέµµα µε το 1/3 ή το 50% των παραπάνω ποσοτήτων να χορηγείται σε αµµωνιακή µορφή µέσω της βασικής λίπανσης µε τον σπορέα και η υπόλοιπη ποσότητα µέσω της επιφανειακής λίπανσης σε νιτρική µορφή, µε εξαίρεση τα όξινα εδάφη όπου χορηγείται µε τη µορφή ασβεστούχου νιτρικής αµµωνίας.

Ο φώσφορος επηρεάζει καθοριστικά την ευρωστία των φυτών, την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και την αύξηση της αντοχής των φυτών στις χαµηλές θερµοκρασίες και το πλάγιασµα. Συνιστάται να χορηγείται σε υδατοδιαλυτή µορφή, ενώ έχει και ευεργετικό ρόλο έναντι των σκωριάσεων, του ωιδίου, της σήψη των λευκών στάχεων και του βακτηριακού µαυρίσµατος.

Για το µαλακό σιτάρι συνίσταται να χορηγούνται 5-8 kg P/στρέµµα, για το σκληρό 3,5-5,5 kg P/στρέµµα και για το κριθάρι 4-6 kg N/στρ στη βασική λίπανση.

Όσον αφορά το κάλιο, συνίσταται µόνο κατόπιν εδαφικής ανάλυσης, εφόσον τα αποθέµατα του εδάφους είναι περιορισµένα. Τότε χορηγούνται 0-8 kg K/στρέµµα για το µαλακό και το σκληρό σιτάρι και 5-10 kg K/στρέµµα για το κριθάρι µε τη βασική λίπανση. Επιπλέον µονάδες µπορεί να χορηγηθούν µε την πρώιµη επιφανειακή αζωτολίπανση.