BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προετοιμασία φακέλων για ενίσχυση αρδευτικών με 410 ευρώ το στρέμμα

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 για την επιδότηση αγροτικών επενδύσεων σε αρδευτικά συστήματα με προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ, μετά την υπογραφή που έλαβε από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προετοιμασίες των ενδιαφερόμενων για την διαμόρφωση φακέλου επένδυσης ξεκινούν προκειμένου όλα να είναι έτοιμα όταν η προκήρυξη δημοσιευθεί.

micro-drip-watering-time

6
0

Η πρόσκληση του Μέτρου είναι αυτό που απομένει τώρα που το θεσμικό πλαίσιο έχει οριστεί και επίσημα (διαθέσιμο εδώ), ωστόσο, ακόμα, από τις αρμόδιες αρχές δεν προχωρούν σε εκτιμήσεις για την ακριβή ημερομηνία λόγω των γνωστών θεμάτων που παρουσιάζονται από το ΠΣΚΕ. Πρόθεση ωστόσο είναι να προλάβει τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού (μικροεκτοξευτήρες χαμηλού ύψους), δεξαμενες, και μηχανολογικός εξοπλισμός για ανακύκλωση υδάτων προς άρδευση και ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων δράσεων που επιδοτούνται ανάλογα με την περιοχή από 50% στην Αττική μέχρι 80% στις νησιωτικές περιοχές. Προκειμένου για αγρότες που δεν είναι ενταγμένοι σε προγράμματα νεών γεωργών, στις περισσότερες περιοχές της χώρας η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 50%.

Στα 30 μόρια η βάση ένταξης στο μέτρο

Σύµφωνα µε τον τελικό πίνακα µοριοδότησης που προέκυψε µετά από διαβούλευση (15η γραπτή διαδικασία), για να επιδοτηθεί ένας αγρότης θα πρέπει να συγκεντρώσει 30 µόρια και πάνω. Από εκεί και πέρα, αν η ζήτηση δεν καλύπτεται από τα κονδύλια (υπολογίζονται στα 37 εκατ. ευρώ), όσοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα µόρια θα κρίνονται δικαιούχοι.

Αναλυτικά ο πίνακας µοριοδότησης είναι ως εξής:

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: Από 50% και άνω, 30 µόρια. Από 40% και άνω, 27 µόρια. Από 30%, 24 µόρια και από 25%, 21 µόρια. Από 20%, 18 µόρια, από 15%, 15 µόρια. Από 10% εξοικονόµηση ύδατος, 12 µόρια.

Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση της επένδυσης: Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 10 µόρια, σε περισσότερες από µία 8 µόρια, σε µία αρδευτική υποδοµή 7 µόρια

Εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων: Υποδοµή για ανακύκλωση νερού, 20 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου έως 5.000 κ.µ 12 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 3.000 έως 4.999 κ.µ 10 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 500 έως 2.999 κ.µ 8 µόρια.

Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής: Από 2 έως 10 µόρια.

Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Υδροβόρες, 10 µόρια, λοιπές καλλιέργειες 7 µόρια.

Κατάσταση των υδατικών σωµάτων: Υδατικά σώµατα περιοχής λίµνης Κορώνειας 20 µόρια, κατάσταση υδατικού σώµατος λιγότερο από καλή (ποσοτικά) 10 µόρια.

 

 

Υποκατηγορίες επενδύσεων

  • Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές χαμηλού ύψους).
  • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
  • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.
  • Δεν ενισχύονται επενδύσεις τεχνητής βροχής/καταιονισμού (ενδεικτικά: σταθεροί εκτοξευτήρες, αυτοπροωθούμενος εκτοξευτήρας/κανόνι, αυτοπροωθούμενη ράμπα με εκτοξευτήρες), συστήματα με αυλάκια και επιφανειακής άρδευσης με λεκάνες.
  • Δεν ενισχύεται η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, π.χ. αντικατάσταση μόνο των μικροεκτοξευτήρων του δικτύου.
  • Δεν ενισχύονται εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων ανά επενδυτικό σχέδιο.

 

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης:

Για την δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά:

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 500.000 ευρώ και στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή/και μέλος συλλογικών σχημάτων δικαιούχων στήριξης. Για την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου, μέλος συλλογικού σχήματος είναι ανάλογος του ποσοστού συμμετοχής του στο νομικό πρόσωπο ή στο συλλογικό σχήμα, που λαμβάνει την στήριξη. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτέρω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τα 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση όπου συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεις εντός της προγραμματικής περιόδου.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις