BACK TO
TOP
Προγράμματα

Δέκα απαντήσεις για να τρέξουν τροποποιήσεις στα Σχέδια χωρίς κόστος

∆ιευκρινίσεις υπό µορφή συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτηµάτων πληρωµής και τροποποιήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, εξέδωσαν οι διαχειριστικές αρχές. Σε αυτές γνωστοποιούνται στους δικαιούχους τα περιθώρια που έχουν για αλλαγές στην αγορά των τρακτέρ (ιπποδυνάµεις, προδιαγραφές κ.λπ.), η διαδικασία για αλλαγή ποικιλίας στις επιδοτούµενες φυτεύσεις, πώς µπορεί να αποφευχθεί η µείωση της ανά στρέµµα επιδότησης αν αυξηθεί η έκταση µίας θερµοκηπιακής µονάδας κ.α.

16A_2

Γιώργος Κοντονής

10
0

Παράλληλα, απαιτείται προσοχή στις τροποποιήσεις των Σχεδίων, καθώς όπως φαίνεται, µπορεί ο δικαιούχος να βρεθεί αυτόµατα απορριπτόµενος αν δεν προσέξει ιδιαίτερα σε ζητήµατα αλλαγής της µελλοντικής του κατάστασης.

Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agremda που κυκλοφόρησε μαζί με το περιοδικό  «Top 50 Ελληνικά Τυριά».

Διαφοροποίηση με εγκεκριμένο τρακτέρ

Πότε θεωρείται ότι το µηχάνηµα (ή γενικά εξοπλισµός, υλικά κατασκευής κ.λπ.) που έχω προµηθευτεί διαφοροποιείται σε σχέση µε το εγκεκριµένο;

Το µηχάνηµα που προµηθεύεται θεωρείται ότι ταυτίζεται µε το εγκεκριµένο όταν η περιγραφή του µηχανήµατος στο τιµολόγιο είναι ίδια µε την περιγραφή στο προτιµολόγιο (προσφορά). ∆ιαφορά µεταξύ των δύο περιγραφών, ενδεικτικά, στον κατασκευαστή, στη δυναµικότητα, στον τύπο του µηχανήµατος, στον συνοδό (ενσωµατωµένο ή µη) εξοπλισµό εφόσον αυτός αναφέρεται στο προτιµολόγιο (π.χ. προτιµολόγιο που αναφέρει ελκυστήρα µε καµπίνα και τιµολόγιο που δεν αναφέρει την καµπίνα ή προτιµολόγιο που αναφέρει ελκυστήρα µε πρόσθια υδραυλικά και τιµολόγιο που δεν τα αναφέρει κ.λπ.) θεωρείται διαφοροποίηση από την εγκεκριµένη επενδυτική δαπάνη. Ανάλογα µε τη διαφοροποίηση µπορεί να απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών όπως τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους), τρεις προσφορές κ.λπ. ή ακόµα και η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης.

Αύξηση έκτασης για θερμοκήπιο

∆ικαιούχος εγκρίθηκε να κατασκευάσει θερµοκήπιο 14 στρεµµάτων, σε αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων, µε επιλέξιµη δαπάνη 5.200 ευρώ ανά στρέµµα, δηλαδή 72.800 ευρώ. Μπορεί να κατασκευάσει θερµοκήπιο µεγαλύτερης έκτασης, π.χ. 16 στρεµµάτων µε την ιδία δαπάνη;

Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης. ∆ιαφορετικά κατά την παραλαβή η επιτροπή θα κάνει διαίρεση της δαπάνης κόστους µε την υλοποιηµένη έκταση και θα πολλαπλασιάσει µε την επιλέξιµη έκταση. Στο παράδειγµα, η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως εξής: 14 στρέµµατα (που είναι η ποσότητα που έχει εγκριθεί) Χ 4.550 ευρώ ανά στρέµµα (πραγµατικό κόστος υλοποίησης) = 63.700 ευρώ.

Αγορά μεγαλύτερης αξίας τρακτέρ

Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί γεωργικός ελκυστήρας. Μπορεί να αγοράσει ελκυστήρα µε τιµή µεγαλύτερη (αιτιολογηµένα) από την αρχικά εγκεκριµένη, χωρίς να αιτείται να ενισχυθεί για το επιπλέον ποσό; Το επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τον ίδιο.

Εφόσον η δυναµικότητα του ελκυστήρα καλύπτεται από τους όρους επιλεξιµότητας του Παραρτήµατος 3, είναι δυνατόν µε το αίτηµα πληρωµής να αιτηθεί ενίσχυση για ελκυστήρα (αιτιολογηµένα) µεγαλύτερης αξίας για τον οποίο θα ενισχυθεί µόνο για το ποσό για το οποίο έχει εγκριθεί. Σηµειώνεται πως µε το αίτηµα πληρωµής προσκοµίζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επιλεξιµότητα της επένδυσης.

Αίτημα υψηλότερης ιπποδύναμης

Μπορεί ένας δικαιούχος µε αίτηµα τροποποίησης να ζητήσει γεωργικό ελκυστήρα διαφορετικού µοντέλου ή διαφορετικής κατασκευάστριας εταιρείας µε  ιπποδύναµη που υπερβαίνει την ιπποδύναµη της µελέτης προσδιορισµού, µεταβάλλοντας τη µελλοντική κατάσταση;

Ο δικαιούχος µπορεί, εφόσον υποβάλλει αίτηµα τροποποίησης στο οποίο µεταβάλλει τη µελλοντική του κατάσταση (καλλιέργειες ή/και εκτάσεις), να αιτηθεί έγκριση γεωργικού ελκυστήρα µε µεγαλύτερη ιπποδύναµη η οποία να δικαιολογείται από τη νέα µελλοντική κατάσταση. Προσκοµίζονται µαζί όλα τα σχετικά έγγραφα για την επιλεξιµότητα της επένδυσης.

Αλλαγή ποικιλίας στις φυτεύσεις

Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί δαπάνη στην κατηγορία πολυετείς φυτείες µε υποκατηγορία «Αµπέλια σε υποστηριγµένα σχήµατα». Η ποικιλία αµπέλου που είχε αιτηθεί βάσει προσφοράς στην αίτηση στήριξης ήταν αµπέλι οινοποιίας ποικιλίας merlot σε έκταση 30 στρεµµάτων. Κατά την υλοποίηση εγκαταστάθηκαν 30 στρέµµατα αµπέλι ποικιλίας ροδίτη και µαλαγουζιάς. Απαιτείται τροποποίηση; 

Εφόσον δεν αλλάζει η υποκατηγορία (για το συγκεκριµένο παράδειγµα η υποκατηγορία είναι η 50η γραµµή στον πίνακα του παραρτήµατος 9) δεν απαιτείται τροποποίηση. Επειδή όµως πρόκειται για διαφορετικές ποικιλίες, απαιτείται νέα προσφορά από τον φυτωριούχο. Αν αλλάζει το σύστηµα φύτευσης τότε, ακόµα και όταν η ποικιλία παραµένει η ίδια, απαιτείται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης καθώς µεταβάλλεται η υποκατηγορία.

Με καμπίνα ή με πλατφόρμα

Ο δικαιούχος θέλει να αγοράσει τρακτέρ µε καµπίνα, ενώ του έχει εγκριθεί χωρίς καµπίνα. Θέλει τροποποίηση;

Η προσθήκη ή η αφαίρεση καµπίνας σε ή από γεωργικό ελκυστήρα δεν θεωρείται ουσιώδης παρέκκλιση καθώς δεν επηρεάζει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγωγής της αίτησης στήριξης και της έγκρισης των επενδύσεων, σκοπιµότητα, λειτουργική προσαρµογή κ.λπ). Επίσης δεν οδηγεί σε αλλαγή υποκατηγορίας επένδυσης. Συνεπώς µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης. 

Χωροθέτηση της φυτείας

Η αλλαγή χωροθέτησης στη φυτεία, απαιτεί υποβολή αιτήµατος τροποποίησης;

Η αλλαγή της χωροθέτησης της φυτείας εφόσον δεν επηρεάζει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγωγής της αίτησης στήριξης και της έγκρισης των επενδύσεων, σκοπιµότητα, λειτουργική προσαρµογή, το µέγεθος και τη δυναµικότητα των επενδύσεων σε σχέση µε την παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης, ένταση στήριξης) µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης. Σηµειώνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τεκµηρίωση της. Μη επαρκής τεκµηρίωσή µπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της υλοποιηµένης δαπάνης της φυτείας, στην απώλεια βαθµολογίας και στην επιβολή ποινής.

Περίπτωση μερικής πληρωμής

Έστω Σχέδιο Βελτίωσης µε µοναδικές επενδύσεις την αγορά τρακτέρ και την εγκατάσταση φυτείας, µε την εγκατάσταση της φυτείας να αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Ο δικαιούχος θέλει να υποβληθούν δύο αιτήµατα πληρωµής. Υπάρχει η δυνατότητα να πάµε σε µερική πληρωµή του τρακτέρ ώστε να αφήσουµε 20% του προϋπολογισµού για µια β’ δόση;

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην πρώτη πληρωµή θα αιτηθεί µικρότερο ποσό για τον ελκυστήρα. Αν, π.χ. υποθέσουµε ότι το σχέδιο έχει συνολικό κόστος 100.000 ευρώ, ο ελκυστήρας 83.000 ευρώ και η φυτεία 17.000 ευρώ, θα εξοφλήσει το σύνολο του τιµολογίου του ελκυστήρα αλλά στο αιτούµενο (του πρώτου αιτήµατος πληρωµής) θα συµπληρώσει τα 80.000 ευρώ.

Στο δεύτερο αίτηµα πληρωµής θα ζητήσει τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ και την υλοποίηση της φυτείας, όσο αυτή τελικά κοστίσει. Αν η φυτεία υλοποιηθεί οικονοµικότερα (έστω 12.000 ευρώ), στην τελευταία δόση µπορεί να ζητήσει τα 3.000 ευρώ για τον ελκυστήρα και τα 12.000 ευρώ για τη φυτεία. ∆ηλαδή πρέπει να αφήσουµε τουλάχιστον το 20% για την τελευταία δόση αλλά η τελευταία δόση µπορεί να είναι µικρότερη από 20%.

Από δενδροκομικό σε χωραφάδικο

Υπάρχει έγκριση για δενδροκοµικό ελκυστήρα, αλλά ο δικαιούχος θέλει να αγοράσει µεγάλο ελκυστήρα (ή και αντίστροφα). Μπορεί χωρίς τροποποίηση;

Η αλλαγή τύπου ελκυστήρα δεν απαιτεί την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης, εφόσον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 3 της ΥΑ, από τις καλλιέργειες της µελλοντικής κατάστασης δικαιολογείται η δυναµικότητά του και η λειτουργική του προσαρµογή σε αυτές.

Ιδιαίτερη προσοχή όµως χρειάζεται στις περιπτώσεις δικαιούχων που έκαναν χρήση της εξαίρεσης της παραγράφου 33 του άρθρου 10 της ΥΑ, δηλαδή σε όσους κατείχαν µη αποσβεσµένο ελκυστήρα και τους εγκρίθηκε δενδροκοµικός υπό τον όρο της υλοποίησης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς έχουν τηρηθεί συγκεκριµένοι όροι για την έγκριση της επενδυτικής δαπάνης, ο νέος ελκυστήρας πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δενδρώνων της εκµετάλλευσης. Εποµένως, αν υποβληθεί φάκελος πληρωµής µε ελκυστήρα για τον οποίον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των δενδρώνων της εκµετάλλευσης (π.χ. ευχερής είσοδος στο δενδροκοµείο, ζιζανιοκτονία µεταξύ των σειρών, ψεκασµός κ.λπ.) τότε η δαπάνη θα απορρίπτεται και θα επιβάλλεται και η αντίστοιχη ποινή.

Αγορά μηχανήματος από άλλο προμηθευτή

Έχει εγκριθεί µηχάνηµα και ο δικαιούχος θέλει να πάρει διαφορετικό µηχάνηµα (εντός της ίδιας υποκατηγορίας) από άλλον προµηθευτή. Μπορεί; Χρειάζονται ξανά προσφορές;

Αλλαγή µηχανήµατος εντός της ίδιας υποκατηγορίας δεν απαιτεί υποβολή αιτήµατος τροποποίησης. Ωστόσο απαιτείται η προσκόµιση 3 προσφορών καθώς και των κατά περίπτωση επένδυσης δικαιολογητικών (π.χ. για επενδύσεις µε προϋπολογισµό άνω των 25.000 ευρώ απαιτείται και η προσκόµιση τεχνικού φυλλαδίου). Πολλή προσοχή χρειάζεται όταν πρόκειται για αλλαγή σε καινοτόµο επένδυση καθώς αν το µηχάνηµα που τελικά προµηθευτεί ο δικαιούχος δεν γίνει αποδεκτό ως καινοτόµο, τότε µπορεί να δηµιουργηθούν τα εξής δύο προβλήµατα: α) αν για το νέο µηχάνηµα έχει προσκοµισθεί µόνο µία προσφορά, τότε ενδεχοµένως να µην είναι δυνατή η προσκόµιση επιπλέον δύο προσφορών, και β) υπάρχει απώλεια βαθµολογίας η οποία µπορεί να καταστήσει το σχέδιο µη επιλέξιµο.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις