Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με νέα φιλοσοφία και πολλές προκηρύξεις οι Νέοι Αγρότες από το 2024

Σε διαβούλευση έως τις 15 Νοεµβρίου τέθηκε η πρόσκληση Νέων Αγροτών 2024, που ορίζει δικαιούχους του προγράµµατος όσους ξεκίνησαν την αγροτική τους δραστηριότητα έως και 18 µήνες πριν την οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης.

16-17_01_5

Γιώργος Κοντονής

4050
9

Με νέα φιλοσοφία και πολλές προκηρύξεις οι Νέοι Αγρότες από το 2024, στα οχτώ έτη η δέσμευση στη δράση

Το πριµ θα είναι για τη φυτική παραγωγή στα 30.000 ευρώ, για τους κτηνοτρόφους στα 40.000 ευρώ, ενώ ένα µπόνους 2.500 ευρώ θα αφορά τους κατοίκους µειονεκτικών και ορεινών περιοχών. Η προκήρυξη αναµένεται µετά το τέλος των αιτήσεων ΟΣ∆Ε του νέου έτους, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα εντός του φθινοπώρου 2024.  Σηµειώνεται εδώ πως το ξεκίνηµα της αγροτικής δραστηριότητας αφορά την ηµεροµηνία εγγραφής του δικαιούχου στο ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόµενος».

Προϋποθέσεις για αίτηση ενίσχυσης

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση πρόσκληση, δικαίωµα υποβολής αιτήσεις θα έχουν µεταξύ άλλων φυσικά πρόσωπα που κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πληρούν τις τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της.
 2. Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.
 3. Είναι νόµιµος κάτοχος οικονοµικά αυτόνοµης γεωργικής -κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νοµικά και οικονοµικά υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της.
 4. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση ήτοι εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 5. Υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024 µε την οποία αιτείται βασική ενίσχυση, συνδεδεµένη ή µη.
 6. Έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4 δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελµατικής σχολής ή Λυκείου είτε έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 δηλαδή απολυτήριο γυµνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος (µη τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρµόδια αρχή). Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελµατικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλµατος του αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή, δελτία µισθοδοσίας ή εργόσηµο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελµατικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).
 7. ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 8. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 -2022), να µην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε µέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 9. ∆εν έχει µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.
 10. ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 -2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
 11. ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:
 • Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2024 ή
 • Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
 •  Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επα γελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.
 1. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 2. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως και 9 µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης στήριξης ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.
 3. Εάν λαµβάνει επίδοµα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% να κρίνεται από τον αρµόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελµα)
 4. Ευρύτερη περιοχή τόπου µόνιµης κατοικίας: Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων νοµών.

Χαρακτηριστικά αγροτικής εκµετάλλευσης

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της σε παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024 µε την οποία ο υποψήφιος αιτείται βασική (συνδεδεµένη ή µη) ενίσχυση. Το µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

 •  12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή
 •  10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
 •  8.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
 •  Κατά παρέκκλιση, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική περιβαλλοντική συµβολή της µελισσοκοµίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συµφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτηµα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιµες οι εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στο πλαίσιο της ανωτέρω ΕΑΕ τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της Χώρας µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας.

Ποσό στήριξης

Παρέχεται ποσό στήριξης ύψους 30.000 ευρώ και προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021) ή συνδυασµός αυτών.

β) 10.000 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Στα 8 έτη οι δεσμεύσεις, κατάρτιση 250 ωρών

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραµείνουν στο επάγγελµα 8 χρόνια και να σηµειώσουν αύξηση της Τυπικής τους Απόδοσης κατά 20% στο έτος ολοκλήρωσης. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση πρόσκληση οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τις ακόλουθες µεταξύ άλλων δεσµεύσεις:

 1. Να υποβάλουν και εκτελέσουν µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο υποβάλλοντας αίτηµα ολοκλήρωσης κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ηµεροµηνία ένταξης.
 2. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία χαρακτηρισµού τους ως νεοεισερχοµένων επαγγελµατιών στον αγροτικό τοµέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 3. Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκµ τάλλευσης.

Συγκεκριµένα, κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν επιτύχει τυπική απόδοση αυξηµένη κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση µε την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης [...]

 1. Να υπαχθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 2. Από το 2024 έως και 4 έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε.
 3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου να λάβει συµβουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωργικών συµβουλών.
 4. Όσοι υποχρεούνται να κάνουν κατάρτιση 250 ωρών.
 5. Από το επόµενο έτος εκείνου της ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου και για συνολικά τέσσερα έτη, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να µην υπολείπεται των 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, των 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και των 10.700 ευρώ για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
 6. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε το 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο.
Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

07-11-2023 10:31Eleni

Συμφωνώ με τη λογική αυτή.Αλλα υπάρχουν γονείς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν για να τους κάνουν νέους αγρότες Να πάρουν τα χρήματα οι γονείς όχι να επενδύσουν στην αγροτοκτηνοτροφια αλλα να τα φάνε στα ψώνια στις βόλτες στη καλή ζωή τέλος σπάντων.Τι ανοίγουν τα προγράμματα χωρίς να έχουν τακτοποιησει τις εκκρεμότητες επιδοτησεων στους αγροτοκτηνοτροφους.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)

07-11-2023 08:29ΑΓΡΟΤΗΣ

Θα πρότεινα να κάνουν η πολιτικοί τα παιδιά τους νέους αγρότες κτηνοτρόφους να πάρουν αυτοί το πολύ χρήμα που δίνουν Μακριά μην τους πιστεύετε θα χαραμίζεται την ζωή σας ή αγροτιά τελείωσε αυτοί θα δηλώνουν εκατομμύρια και ο αγρότης χρέη

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία