BACK TO
TOP
Προγράμματα

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στη μοναδική προκήρυξη Νέων Αγροτών

Μία και µοναδική για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο θα είναι η πρόσκληση των Νέων Αγροτών φέτος όπως επιβεβαιώνει το έγγραφο παρουσίασης της πορείας υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ που δηµοσιεύτηκε την περασµένη εβδοµάδα.

18-19b_7

Γιώργος Κοντονής

4692
10

Μεγαλύτερος από ποτέ ο ανταγωνισμός στη μοναδική προκήρυξη Νέων Αγροτών

Όπως αναφέρεται συγκεκριµένα για την προκήρυξη: «Εξαιτίας της παράλληλης υλοποίησης της αντίστοιχης δράσης 6.1 του ΠΑΑ µέσω της πρόσκλησης του Νοέµβριου 2021, στην πρόταση της 1ης τροποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ που υποβλήθηκε, προτάθηκε µία µόνο νέα πρόσκληση, η οποία προδηµοσιεύτηκε τον ∆εκέµβριο του 2023 προς διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους. Στην πρόταση της 1ης τροποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ προτάθηκε αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος της, µε έτος ενεργοποίησης µέσω νέας πρόσκλησης το 2024 και καταβολή της πρώτης πληρωµής το 2025.»

Ως εκ τούτου, ο ανταγωνισµός αναµένεται αρκετά «σκληρός» αναφορικά µε τη µοριοδότηση και καλό είναι οι ενδιαφερόµενοι να µελετήσουν καλά το θεσµικό πλαίσιο που έχει προδηµοσιευτεί αλλά και τις διευκρινίσεις που κοινοποιούν οι διαχειριστικές αρχές προς τους συµβούλους. Πάντως, τα κριτήρια µοριοδότησης αναµένεται να βγουν σύντοµα καθώς θα πρέπει εντός του Μαρτίου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε, που θα αποτελέσουν τη βάση για την ένταξη στο δροµολογούµενο πρόγραµµα προϋπολογισµού 590 εκατ. ευρώ. Βέβαια αυτά τα 590 εκατ. που έχουν ανακοινωθεί είναι πολύ πιθανό να αφορούν και ανειληµµένες υποχρεώσεις από τα περασµένα προγράµµατα (β’ δόση Νέων 2021) οπότε ίσως να είναι χαµηλότερος. Το γεγονός όµως ότι το πριµ για τη φυτική παραγωγή µειώθηκε στα 30.000 ευρώ από τα 40.000 που έφτανε την περασµένη περίοδο, ίσως φέρει περισσότερους δικαιούχους.

Ειδικά για το κριτήριο εγγραφής στο ΜΑΑΕ, η προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηµεροµηνία που πρέπει να έχει γίνει στο 18µηνο πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Το γεγονός αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι διαχειριστικές αρχές και να διατηρήσουν τον προγραµµατισµό που λέει πως οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το Νοέµβριο. Επιπλέον, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και οι διευκρινίσεις για τις τυπικές αποδόσεις.

Ηλικιακό κριτήριο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης στην Παρέμβαση Π3-75.1 έχουν όσοι:

1.1. Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη τους και έτσι έχουν αποκτήσει δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή υποψήφιος που κλείνει τα 18 έτη στις 15 Νοεμβρίου 2024 είναι επιλέξιμος για ένταξη στο μέτρο, όσον αφορά αυτό το κριτήριο, εφόσον η αίτηση για ένταξη στο μέτρο γίνει από τις 15 Νοεμβρίου 2024.

1.2. Όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 και μετά. Σύμφωνα με τον ορισμό που υπάρχει στην ΥΑ 519/135068/5.5.2023 (Β’3071), άρθρο 3, παρ. 18 «ως γεωργός νεαρής ηλικίας νοείται το φυσικό πρόσωπο με ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη κατά το έτος υποβολής». Καθώς το έτος υποβολής είναι το 2024 σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό επιλέξιμοι είναι όσοι κλείνουν τα 40 έτη οποιαδήποτε στιγμή εντός του 2024. Κάποιος που έχει γεννηθεί πριν την 1.1.1984 έχει κλείσει τα 40 έτη το 2023 και άρα δεν είναι επιλέξιμος.

Πτυχία και επιλεξιμότητα

Για τις περιπτώσεις που κάποιος υποψήφιος έχει μόνο απολυτήριο Γυμνασίου απαιτείται γεωτεχνική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών ή επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4.1.6 της προδημοσίευσης. Η γεωτεχνική εκπαίδευση μπορεί να παρασχεθεί από:

2.1. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Το ΚΔΒΜ πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση και να είναι ενταγμένο στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ). Τα προγράμματα συνήθως έχουν θεωρία και πρακτική εξάσκηση. Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση παρακολούθησης δεν πιστοποιεί γνώση αλλά μόνο παρακολούθηση. Γίνεται αποδεκτή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εφόσον το ΚΔΒΜ διαθέτει σχετική πιστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση δεν θα είναι ασύγχρονη. Στη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης πρέπει να αναφέρεται ότι το ΚΔΒΜ είναι πιστοποιημένο, με αναφορά στον αριθμό του σχετικού μητρώου του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης πρέπει να αναφέρεται το είδος της εκπαίδευσης (δια ζώσης / εξ αποστάσεως), τα μαθήματα και η διάρκειά τους.

2.2. Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4763/2020 (Α’ 254), τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας. Τα προγράμματα συνήθως έχουν θεωρία και πρακτική εξάσκηση. Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση παρακολούθησης δεν πιστοποιεί γνώση αλλά μόνο παρακολούθηση. Οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων δύναται να διαφέρουν ανά περίπτωση και να διενεργούνται εν όλω ή εν μέρει διά ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του σχετικού μητρώου του ΚΕΔΙΒΙΜ, οι μέθοδοι υλοποίησης (δια ζώσης / εξ αποστάσεως), καθώς και τα μαθήματα και η διάρκειά τους

Απόφοιτοι σχολών ΥΠΑΑΤ

Οι απόφοιτοι των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ. γεωτεχνικής κατεύθυνσης και ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επιπέδου γνώσεων 3, είναι επιλέξιμοι για ένταξη στην Παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη γεωτεχνική εκπαίδευση.

Προσόντα και ασφάλιση

Ως προς τα επαγγελματικά προσόντα, γίνεται αποδεκτή η ασφάλιση του υποψηφίου με την ιδιότητα του μέλους της «οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης». Αυτή δεν αφορά την έμμεση ασφάλισή του από τον γονέα του δηλαδή την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος έπρεπε να έχει ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ (να πληρώνει εισφορές) με την ιδιότητα του μέλους «οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης».

Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών 

Απαραίτητο δικαιολογητικό της αίτησης στήριξης είναι η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη, που να είναι σε ισχύ, δηλαδή να έχει εκδοθεί εντός του 2024. Η ημερομηνία απόκτησης από τον υποψήφιο της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα, όπως αυτή αναγράφεται στην σχετική βεβαίωση του ΜΑΑΕ, δύναται να προηγείται έως και δεκαοχτώ μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων https://www.minagric.gr/for-farmer-2/mhtroo-agroton είναι αναρτημένο το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα επαγγελματιών αγροτών καθώς και σχετικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μέτρηση τυπικών αποδόσεων

Για τη μέτρηση των τυπικών αποδόσεων των ΕΑΕ προηγούμενων ετών θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές των τυπικών αποδόσεων της προγραμματικής περιόδου 2014- 2022, δηλαδή αυτές της 3ης πρόσκλησης των νέων γεωργών (έτος 2021). Δεν προσμετράται η τυπική απόδοση που αφορά σε: α) Βοσκοτόπους, β) Δασικά δένδρα που δεν παράγουν εδώδιμους καρπούς, γ) Φυτώρια, δ) Εκτάσεις σε αγρανάπαυση, ε) Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, στ) Εκτάσεις με ΑΠΕ, ζ) Θηράματα, η) Θηραματικά πτηνά, θ) Μανιτάρια που δεν καλλιεργούνται σε εντατική καλλιέργεια εντός θαλάμων, ι) οι επίσπορες καλλιέργειες.

Ύπαρξη ΟΣΔΕ περασμένων ετών

Ο μέσος όρος της τυπικής απόδοσης των ΕΑΕ των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ (στην ηπειρωτική χώρα). Στον υπολογισμό του μ.ο. υπολογίζονται και τα τέσσερα έτη, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβληθεί ΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμος ο υποψήφιος που έχει υποβάλλει έστω και μία ΕΑΕ κατά τα έτη 2019-2022, που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ. Δεν εξετάζεται η τυπική απόδοση του έτους 2023 παρά μόνο για τους/τις συζύγους.

Σύζυγος και Μητρώο Αγροτών

Ο/Η σύζυγος της/του υποψηφίου δεν πρέπει να είναι επαγγελματίας αγρότης/αγρότισσα. Για τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως στοιχεία του ΜΑΑΕ, στοιχεία του ΕΦΚΑ και στοιχεία της ΑΑΔΕ. Με βάση την εκτίμηση του κινδύνου δημιουργίας τεχνιτών συνθηκών, δεν είναι επιλέξιμος ο υποψήφιος σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ήταν εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» όπως αυτή προκύπτει από τα φορολογικά έτη 2021 έως και 2023.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Η απαλλαγή των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αφορά την αναβολή αυτών. Ο υποψήφιος είτε πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 είτε να έχει απαλλαγεί οριστικά από αυτές.

Ένταξη με αμνοερίφια

Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των 10.000 ευρώ των εκτροφών της αρχικής κατάστασης, συμπεριλαμβάνονται και τα θηλυκά αμνοερίφια τα οποία προορίζονται για ενηλικίωση και γαλακτοπαραγωγή καθώς αυτά θα έχουν καταστεί παραγωγικά έως την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης. Δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των αρσενικών αιγοπροβάτων καθώς και των αμνοεριφίων που προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση οι εκτροφές αυτές να έχουν δηλωθεί στην παραδεκτή ΕΑΕ του έτους 2024.

Δηλωμένες κυψέλες

Επιλέξιμες είναι οι εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στην ΕΑΕ του έτους 2024 τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της Χώρας, ανεξάρτητα αν συμπεριλαμβάνουν και αγροτεμάχια ή εκτροφές.

ΟΣΔΕ και Τυπική Απόδοση  

Στην αρχική κατάσταση και στα προηγούμενα έτη της υποβολής της αίτησης στήριξης, τόσο για τον/την υποψήφιο όσο και για την/τον σύζυγό του/της για τον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των καλλιεργειών μονίμων νεαρών φυτειών χρησιμοποιείται το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή. Στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου χρησιμοποιείται το 100% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

Πτηνοτροφικές μονάδες  

Εφόσον δηλώνονται συστεγαζόμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτές πρέπει να είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες, δηλαδή απολύτως ξεχωριστές (διαχωρισμός με τοίχο) και με διαφορετικές εισόδους καθώς και διαφορετικά συστήματα τροφοδοσίας και ποτίσματος.

Οικογενειακή κατάσταση

Ο υποψήφιος αξιολογείται ως εν διαστάσει εφόσον αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάσταση πριν την ημερομηνία έκδοσης της Προδημοσίευσης της Παρέμβασης Π3-75.1, δηλαδή πριν τις 12-12-2023. Παραστατικά που επιβεβαιώνουν την διάσταση μπορεί να είναι: ασφαλιστικά μέτρα, επιμέλεια τέκνων ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο δημόσιας αρχής που να φανερώνει την διάσταση. Ο υποψήφιος αξιολογείται ως διαζευγμένος αν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης έχει εκδοθεί διαζύγιο.

Εκτάσεις με οινοποιήσιμα αμπέλια και άδειες φύτευσης

Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, στην αίτησης στήριξη πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία (αμπελουργικό μητρώο κ.τ.λ.) ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για παραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης. Στο επίπεδο της αξιολόγησης ελέγχεται η νομιμότητα φύτευσης για αγροτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου τα οποία δεν απεικονίζονται στην αίτηση στήριξης του υποψηφίου και τυχόν προβληματικά αγροτεμάχια εξαιρούνται από την εκμετάλλευση.

Ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών

Για τους ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης πρέπει να προσκομίζεται επίσημη μετάφραση ή επίσημη αναγνώριση.

 

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

 

Σχόλια (10)
Προσθήκη σχολίου

29-02-2024 21:55Παναγιωτης

41 δεν είναι νέος κάποιος ;;;;; Κλέφτες όλο εμπόδια εισται για πετάτε όσους ποιο πολλούς μπορείτε κλέφτες πήγατε την σύνταξη στα 68 και 41 γέρασε ο άλλος !!!!

Απάντηση

26-02-2024 21:17ΝΙΚΟΣ

εδω στην περιοχη μου(αγρινιο) απο οσο γνωριζω,η ενωση καλει τους νεους για το προγραμμα νεων αγροτων αλλα ανταποκρινονται 1 στους 10 δεν ξερω σε αλλες περιοχες τι γινετε.

Απάντηση

26-02-2024 09:51ANTREA

EIMAI TWRA STA 39 XRONWN PERIPOY.PERNOYME LEFTA EIMAI MESA??ME XWRAFIA ASXOLOYME APO TA 15 MOY XERW TA PANTA APO ELIES KAI APO MPAMBAKIA.EXW XWRAFIA ME XARTIA SE DIKO MOY ONOMA ENIKIASMENA KAI KANW SE SYNETERISMOYS AYTH TH DHLWSH POY KANOYNE OLOI KANONIKA.EPIDOTHSEIS MPORW NA PARW EGW POY DOYLEBW KANONIKA??O LOGISTHS MOY EIPE THA TO DEI KAI THA ME PAREI STO THLEFWNON TI PERNW

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

25-02-2024 16:58Αγρότης

Καλά σοβαρά τώρα υπάρχει κόσμος που θέλει να γίνει νέος αγρότης; τι να πω προσέχετε μόνο παιδιά γιατί βαδίζετε σε μονοπάτια άγνωστα και σκοτεινά

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

25-02-2024 12:05ΑΓΡΟΤΗΣ

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ ΔΟΎΛΟΙ έπρεπε να λέει ο τίτλος τρεχάτε το χρήμα ρέει στα λόγια φυσικά γιατί στην πραγματικότητα θα μετανιώσετε την ωρα που μπλέξατε

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις