BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προδημοσίευση για την αγροτική μεταποίηση με 135 εκατ. για πριμ 75%

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης Αγροτικής Μεταποίησης (πρώην Μέτρο 4.2) προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, που προβλέπει την επιδότηση με ποσοστό που ξεκινάει από το 40% και φτάνει το 70% για επενδύσεις ύψους 400.000 έως 5 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής.

agrotiki-metapoihsh-prodhmosieush

1760
3

Προδημοσίευση για αγροτική μεταποίηση με 135 εκατ. για πριμ 75%, Απρίλιο οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν εντός του Απριλίου όπως έχουν αναφέρει οι αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η προδημοσίευση αναφέρει:

 1. Στόχος της παρέμβασης Π3-73-2.3 Στόχος της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

 1. Περιοχή εφαρμογής Η Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.
 2. Επιλέξιμοι Δικαιούχοι Δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
 3. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ. Η Παρέμβαση Π3-73-2.3 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.).
 4. Ένταση στήριξης – Χρηματοδότηση αιτήσεων στήριξης

α) Ένταση στήριξης Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής 40 %

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο 3 πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το Φύλλο 957 της Agrenda

 

β) Χρηματοδότηση αιτήσεων στήριξης

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 η χρηματοδότηση της υλοποίησης των αιτήσεων στήριξης καλύπτεται από τη Δημόσια Ενίσχυση και την Ιδιωτική Συμμετοχή. Η Δημόσια Ενίσχυση καθορίζεται επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με βάση την ένταση στήριξης και χορηγείται με την μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο (Π.Δ.Ε.). Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτεται από τον δικαιούχο της αίτησης στήριξης με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό και καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης και της Δημόσιας Ενίσχυσης . Η Δημόσια Ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επιλέξιμων δαπανών, και την πιστοποίησή τους από τα αρμόδια Όργανα όπως αυτά θα καθορισθούν στο θεσμικό πλαίσιο. Για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης των αιτήσεων στήριξης, προβλέπεται:

• η χορήγηση προκαταβολής, η οποία χορηγείται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της εκάστοτε υπολειπόμενης Δημόσιας Ενίσχυσης. Η λήψη προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης από τον δικαιούχο που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

• η λήψη Χρηματοδοτικών Εργαλείων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ). Στην περίπτωση συνδυασμού Χρηματοδοτικών Εργαλείων και επιχορήγησης η συνολική ένταση στήριξης, υπολογιζόμενη ως το πηλίκο του αθροίσματος του Ακαθάριστου Ισοδύναμου (Α.Ι.Ε.) Επιχορήγησης και της Επιχορήγησης (Ε) προς το συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης στήριξης (Σ.Π.Α.Σ.) ((Α.Ι.Ε+Ε)/Σ.Π.Α.Σ), δεν υπερβαίνει την ένταση στήριξης που καθορίζεται στο άρθρο 73, παρ. 4 του Καν (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

 1. Επιλέξιμοι Τομείς - Δράσεις

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3: • ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα) Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

 • οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
 • οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Αναλυτικά θα βρείτε την προδημοσίευση διαθέσιμη εδώ.


 

 

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

19-03-2024 19:19Δημήτρης

Από 400.000.. Απευθύνεται στον μικρομεσαίο Έλληνα αγρότη.. Μεχρι κ αυτά η ΤΕΡΝΑ θα τα απορροφήσει..

Απάντηση

19-03-2024 17:36ΑΓΡΟΤΗΣ

Σε ποια χώρα αναφέρεται το πρόγραμμα διευκρίνιστε παρακαλώ πολύ ελπίζω να μην είναι το ανέκδοτο με της αγροτικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις