BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προς προκήρυξη 8 Μέτρα ΠΑΑ, πρώτα Σύσταση Ομάδων και Κομφούζιο

Κάτι φαίνεται να κινείται πλέον και στις προκηρύξεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της τρέχουσας περίοδου, καθώς µία σειρά από Μέτρα βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν ανοίξουν οι αιτήσεις.

1006_crop__1_

Γιώργος Κοντονής

1750
2

Σε τροχιά προκήρυξης οχτώ Μέτρα του ΠΑΑ, προηγούνται Σύσταση Ομάδων, Κομφούζιο και Αυτόχθονες Φυλές

Αρχικά αναµένεται άµεσα η Απονιτροποίηση (νέα διετία) των 100 εκατ. ευρώ και τον ερχόµενο µήνα θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για το Κοµφούζιο και τις Σπάνιες Φυλές. Όλες οι επιδοτήσεις των Μέτρων αυτών θα υπολογιστούν µε βάση τις φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε οπότε απαιτείται και η δέουσα προσοχή. Αναφορικά µε τα Βιολογικά αναµένεται η προδηµοσίευση δύο προσκλήσεων. µία για τη φυτική και τη ζωική παραγωγή και µία για τη µελισσοκοµία, µε την περίοδο πάντως που θα ανοίξουν οι αιτήσεις να µην έχει ξεκαθαριστεί. Εικάζεται πως µπορεί τελικώς να ανοίξει η διαδικασία στα τέλη του έτους, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

Ξέφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 967 της Agrenda

 

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά µέτρα του ΠΑΑ, πιο κοντά στο να ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων βρίσκεται το Μέτρο για τη Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων για την πρόσκληση του οποίου αναµένεται ακόµη η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για την Αναγνώριση των Συλλογικών Σχηµάτων.

Στη Μεταποίηση µετά από ορισµένες αλλαγές που έγιναν στον πίνακα µοριοδότησης µε έξτρα πόντους να δίνονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόµενα (π.χ Θεσσαλία), µένουν κάποιες λεπτοµέριες ώστε να ανοίξει το ΠΣΚΕ για αιτήσεις. Αναφορικά µε τα Leader και τους Νέους Αγρότες, οι προσκλήσεις των οποίων είναι προγραµµατισµένες για τα τέλη του 2024, οι αρχές βρίσκονται στο στάδιο των διαβουλεύσεων για την τελική µορφή της ΥΑ του θεσµικού πλαισίου. Σηµειώνεται πως τα Σχέδια Βελτίωσης θα προκηρυχθούν από το 2025.

Στήριξη για επενδύσεις στη Μεταποίηση - Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων

∆ηµοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου του 2024 η Προδηµοσίευση που αφορά την 1η Πρόσκληση.

Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης έχει προβεί σε τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της Παρέµβασης καθώς και σε τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής προκειµένου να ληφθεί υπόψη ένα συµπληρωµατικό κριτήριο επιλογής που αφορά την Κατηγορία περιοχής παρέµβασης, βάσει του οποίου µοριοδοτούνται οι περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινοµένων που οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή ή συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το συµπληρωµατικό κριτήριο επιλογής πράξης εφαρµόζεται για την σειρά κατάταξης της πράξης στον πίνακα υπαγωγής µόνο εφόσον ο φορέας έχει συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθµολογία στην κατηγορία που ανήκει και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ή σε πληγείσες περιοχές, οι οποίες εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. 

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης της υπουργικής απόφασης που θα διέπει την νέα παρέµβαση.

 • Προϋπολογισµός: 135.000.000 ευρώ
 • Ποσοστά ενίσχυσης: 50% για ηπειρωτική Ελλάδα (40% Αττική), 65% στα Νησιά. Συν 10% για πράσινες επενδύσεις
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Ιούνιος 2024

Σπάνιες Φυλές

Εκδόθηκε η προδηµοσίευση του Μέτρου. Αναµένεται η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει το θεσµικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσει η τελική προκήρυξη.

 • Προϋπολογισµός: 47.247.080 ευρώ
 • Ποσά ή ποσοστά ενίσχυσης: Θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους 449 ευρώ / ΜΖΚ, Θηλυκά βοοειδή άνω των 2 ετών 394/ ΜΖΚ, Χοιροµητέρες 616 ευρώ / ΜΖΚ, Ιπποειδή 629 / ΜΖΚ
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Ιούνιος 2024


Κοµφούζιο

Εκδόθηκε η προδηµοσίευση του Μέτρου. Αναµένεται η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει το θεσµικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσει η τελική προκήρυξη.

 • Προϋπολογισµός: 60.000.000 ευρώ
 • Ποσά ενίσχυσης: Για τα δύο πρώτα έτη δεσµεύσεων εσπεριδοειδή 57,9 ευρώ/στρµ, πυρηνόκαρπα 41,4 ευρώ/στρέµµα, δαµάσκηνα 53,9 ευρώ το στρέµµα. Σε µηλοειδή 98,9 ευρώ/στρέµµα, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα 66,8 ευρώ το στρέµµα και οινοποιήσιµο αµπέλι 35,3 ευρώ το στρέµµα για τα τρία πρώτα έτη δεσµεύσεων.
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Ιούνιος 2024

Απονιτροποίηση (νέες δεσµεύσεις)

Αναµένεται µία νέα Πρόσκλησης (για τις δεσµεύσεις Α,Β και Γ), που θα αφορά διετή περίοδο δεσµεύσεων µε πρώτο έτος εφαρµογής το 2024 και λήξη την 31.12.2025, προϋπολογισµού 100.000.000 ευρώ. Το πεδίο εφαρµογής είναι οι ακόλουθες 5 (από τις 30) περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες στη Νιτρορύπανση,: το Θεσσαλικό πεδίο όπου συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή του ∆οµοκού, η περιοχή Αλµυρού Μαγνησίας, η πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της λίµνης Βιστωνίδας και οι περιοχές του Νότιου και του Βόρειου Τµήµατος του ποταµού Έβρου. Οι παραπάνω 5 περιοχές επιλέγηκαν ως πληγείσες από πληµµύρες και πυρκαγιές το 2023. Η πρόσκληση για την παράταση (Αρ. Πρωτ. 961/130274) ύψους 50 εκατ. ευρώ αφορά όλες τις περιοχές εφαρµογής του Μέτρου έχει ήδη εκδοθεί µε τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές έως 31 Μαΐου.

 • Προϋπολογισµός: 100.000.000 ευρώ
 • Επιδότηση: Αγρανάπαυση: Αραβόσιτος έως 52 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι έως 60 ευρώ και κηπευτικά 60 ευρώ.
 • Αµειψισπορά: Αραβόσιτος έως 35,8 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι έως 60 ευρώ και κηπευτικά 60 ευρώ και ηλίανθος έως 32,2 ευρώ.
 • Χλωρά λίπανση: Εσπεριδοειδή 27,2 ευρώ το στρέµµα, ελιά 45,2, πυρηνόκαρπα 31,7 και µηλοειδή 18,8 ευρώ
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Μάιος-Ιούνιος 2024

Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Έχει υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης για την παρέµβαση στο ΟΠΣΚΕ, και αποµένει η οριστική λειτουργία στο παραγωγικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υποδεχθεί αιτήσεις όταν εκδοθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρέµβασης.  Το σχέδιο της ΥΑ έχει προωθηθεί για υπογραφή προς τον αρµόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Έχει πραγµατοποιηθεί επικοινωνία και η απαραίτητη αλληλογραφία µε την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του ΥΠΑΑΤ για την απαιτούµενη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τροποποίηση της αρ. πρωτ. 397/18235/16.02.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Αρµόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) (Β΄ 601), πριν την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • Προϋπολογισµός: 31.179.560  ευρώ
 • Ποσοστά ενίσχυσης: 10% επί του τζίρου το 1ο έτος, µειούµενο κατά 2% ετησίως για µία 5ετία. Μέγιστη ετήσια ενίσχυση τα 100.000 ευρώ.
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Τρίτο τρίµηνο 2024

Επενδύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και καταστροφικά συµβάντα

Ορίστηκε ο ΕΛ.Γ.Α ως ενδιάµεσος φορέας υλοποίησης της εν λόγω παρέµβασης. Εκκρεµεί η υποβολή αίτησης του Ενδιάµεσου Φορέα, για την ένταξή του στην τεχνική βοήθεια, βάσει της αριθ. 2527/5.09.2023 Πρόσκλησης ένταξης δυνητικών δικαιούχων.

Η τεχνική βοήθεια θα αφορά την αναθεώρηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των επενδύσεων, τη βελτίωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και την έκδοση νέου θεσµικού πλαισίου που πρόκειται να διέπει την Παρέµβαση, καθώς και την α’ αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης. Αναµένεται να προστεθούν επιλέξιµες δαπάνες για νέες επενδύσεις σε συστήµατα τεχνιτής βροχής, τουρµπίνες και ανεµοφράκτες.

 • Προϋπολογισµός: 35.288.236
 • Ποσοστά ενίσχυσης:  80% για φυσικά πρόσωπα,
  100% για συλλογικά σχήµατα
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Τέλη 2024

Προγράµµατα Leader

Συνολικά 50 ΟΤ∆ εγκρίθηκαν και τους κατανεµήθηκαν τα διαθέσιµα κονδύλια που θα διαχειρστούν. Έχει συνταχθεί Σχέδιο του θεσµικού πλαισίου και έχει δοθεί για διαβούλευση στις ΟΤ∆. Επίσης έχει ανατεθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η κατασκευή διαδικτυακής πλατφόρµας για την παρακολούθηση των τοπικών προγραµµάτων αλλά και την ενηµέρωση των δικαιούχων.

 • Προϋπολογισµός: 236.147.057 ευρώ
 • Ποσοστά ενίσχυσης: Αναλόγως την επένδυση κυµαίνεται από 40-85%.
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Τέταρτο τρίµηνο 2024

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Οριστικοποιήθηκε η µοριοδότηση για την πρόσκληση των Νέων Αγροτών και έχει πραγµατοποιηθεί η προδηµοσίευση του προγράµµατος. Αναµένεται η οριστικοποίηση του τελικού θεσµικού πλαισίου.

 • Προϋπολογισµός: 590.000.000 ευρώ
 • Ποσοστά ενίσχυσης:  30.000 ευρώ φυτική παραγωγή, 40.000 ευρώ ζωική παραγωγή. Συν 2.500 ευρώ για ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
 • Ηµεροµηνία προκήρυξης: Νοέµβριος 2024
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις