BACK TO
TOP
Special Reports

Αύξηση διάρκειας και πριμ του μέτρου νέων αγροτών λέει η ΕΟΚΕ

Ανεπαρκή κρίνει τα μέτρα της ΚΑΠ περιόδου 2014-2021 για την στήριξη των νέων αγροτών και την ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), προτείνοντας μεταξύ άλλων επέκταση των προγραμμάτων πληρωμών των νέων Αγροτών από πέντε σε εφτά έτη αλλά και διαμόρφωση συνθηκών για εξασφάλιση διπλάσιου του κατώτατου μισθού για τους αγρότες.

Neos-Agrotis-new

10
1

Ειδικότερα, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις πολυάριθμες προκλήσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ΕΟΚΕ διεξήγαγε εκ των υστέρων ποιοτική ανάλυση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και της αξίας των μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2014-2020 που αποσκοπούσαν στην προώθηση της ανανέωσης του πληθυσμού της υπαίθρου .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την ανανέωση των γενεών - και οι οποίες είναι κοινές σε κάθε χώρα της ΕΕ - είναι: το εισόδημα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η γραφειοκρατία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός (αδυναμία ανταγωνισμού με προϊόντα εκτός της ΕΕ) πρόσβαση σε μεθόδους πρακτικής μεταφοράς γνώσης, έλλειψη βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικότητας αλλά και η κοινωνική απομόνωση.

Χαμηλό γεωργικό εισόδημα

Σε πρόσφατη γνωμοδότησή της (Ιούλιος 2019) σχετικά με το επάγγελμα του γεωργού και την πρόκληση κερδοφορίας, η ΕΟΚΕ ζήτησε περισσότερη στήριξη για να βοηθήσει τους αγρότες της Ευρώπης να αποκτήσουν ένα δίκαιο μερίδιο των κερδών της αγοράς. Σε εθνικό επίπεδο, προέτρεψε να ληφθεί υπόψη η προσέγγιση της διαπραγμάτευσης για την αντίστροφη διαπραγμάτευση, με τη δημιουργία αλυσίδων αξίας που αποσκοπούν να δώσουν στους γεωργούς ένα μηνιαίο εισόδημα ίσο με το διπλάσιο του κατώτατου μισθού, καθιστώντας έτσι τη γεωργία πιο ελκυστική για τις μελλοντικές γενιές.

Η ενίσχυση για την εγκατάσταση νέων γεωργών δεν επαρκεί για την εκκίνηση μιας γεωργικής επιχείρησης (και είναι προφανώς ανεπαρκής για τους νεοεισερχομένους που προέρχονται εκτός του τομέα)

Οι σημερινές πολιτικές της ΚΑΠ που στηρίζουν τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχομένους μέσω του εθνικού αποθέματος και του προγράμματος για τους νέους γεωργούς είναι ουσιώδεις για κάθε μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

Η ΕΟΚΕ τάσσεται επίσης υπέρ της αύξησης του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις για την εκκίνηση των νέων γεωργών. Εντούτοις, πριν από τη χορήγηση αυτής της αρχικής ενίσχυσης, πρέπει να υπάρξουν εμπεριστατωμένες συμβουλές για την κατάρτιση ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου και για δραστηριότητες σχεδιασμού.

Η ανεπαρκής διάρκεια της συμπληρωματικής ενίσχυσης των νέων γεωργών στον πυλώνα I της ΚΑΠ και η διαρθρωτική επενδυτική ενίσχυση στον πυλώνα II της ΚΑΠ (και τα δύο επί του παρόντος 5 έτη)

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η διάρκεια των πληρωμών των νέων γεωργών στο πλαίσιο του πυλώνα I και ΙΙ της ΚΑΠ θα πρέπει να αυξηθεί από 5 έτη σε 7 έτη.

Μεταφορές γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κληρονομιά (ανεπαρκές εθνικό νομικό πλαίσιο που συνδέεται με τις μεταβιβάσεις μεταξύ γενεών)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα ειδικό πλαίσιο για τις μεταφορές αγροκτημάτων και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και τη φορολογία που συνδέονται με τη μεταβίβαση αγροκτημάτων από γενιά σε γενιά.

Απουσία στήριξης πρόωρης συνταξιοδότησης (περιλαμβάνεται στην ΚΓΠ 2007-2013, αλλά δεν υπάρχει από τον τρέχοντα κύκλο 2014-2021)

Η ΕΟΚΕ συνιστά την επιλογή ενός συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ.

Δύσκολη πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για ενισχύσεις μετά την εγκατάσταση)

Ως μέτρο της ΚΑΠ του Πυλώνα ΙΙ, η παροχή δανείων χαμηλού κόστους και η χρηματοδότηση για νέους γεωργούς, με ελάχιστη γραφειοκρατία, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς τα διάφορα μέτρα της ΚΓΠ πρέπει να ενσωματωθούν και να εφαρμοστούν καλύτερα με πιο συντονισμένο τρόπο για τη στήριξη των νέων γεωργών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεών τους.

Πρόσβαση στην κατάρτιση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και σε συντονισμένα προγράμματα επικοινωνίας και καθοδήγησης

Τα μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας πρέπει να ενισχύσουν την ταυτότητα της υπαίθρου και της υπαίθρου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστούν προγράμματα ανάπτυξης πρακτικής άσκησης, μαθητείας και επιχειρηματικότητας, να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πρακτικά

«Αυτό είναι το κλειδί για την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών και την αύξηση της ελκυστικότητάς τους» αναφέρει η ΕΟΚΕ,

«Η συνεργασία και η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών θα είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της γενετικής ανανέωσης του γεωργικού πληθυσμού. Είναι ουσιαστικά το θέμα της επανεξέτασης ολόκληρης της στρατηγικής, ώστε οι νέοι να προσελκύονται από το γεωργικό επάγγελμα, αναζωογονώντας έτσι τον αγροτικό κόσμο» καταλήγουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η γεωργία της ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα δύο σοβαρά προβλήματα: τη μείωση του γεωργικού πληθυσμού και την αποτυχία της ανανέωσης της γενεάς. Σύμφωνα με την Eurostat, σε λιγότερο από μια δεκαετία ο συνολικός αριθμός των αγροτών στην ΕΕ μειώθηκε κατά ένα τέταρτο (από 14,5 εκατομμύρια το 2005 σε 10,7 εκατομμύρια το 2013) και τον αριθμό των νέων γεωργών κατά ένα τρίτο (από 3,3 εκατομμύρια το 2005 έως 2,3 εκατ. Το 2013).

 

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι τα μέτρα που έλαβαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη δεν επαρκούν για τη δημιουργία βιωσιμότητας και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και του αγροτικού περιβάλλοντος.

Ο Piroska Kállay, εισηγητής της έκθεσης, τόνισε: Η γενετική ανανέωση είναι ένα πρόβλημα που υπερβαίνει κατά πολύ τη μείωση της μέσης ηλικίας των αγροτών της ΕΕ. Είναι ουσιαστικά το θέμα της επανεξέτασης ολόκληρης της στρατηγικής, ώστε οι νέοι να προσελκύονται από το επάγγελμα του γεωργού, αναζωογονώντας έτσι τον αγροτικό κόσμο.

John Bryan, συνεισηγητής: Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των μέτρων της ΚΓΠ και των εθνικών νομικών πλαισίων και των φορολογικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των εκμεταλλεύσεων και την προώθηση της ανανέωσης των γενεών.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

12-11-2019 14:38Δημητρης

Στα 10 χρόνια να πάει γιατί με τον σύριζα μπήκανε πολλοί νέοι χωρίς να είναι γεωργοί δουλεύουν στις επιχειρήσεις του πατέρα του άντρα πήρανε τα πριμ πρώτης εγκατάστασης και μόνο με τρία χρόνια δέσμευση ελενχος σε κανένα και από πουθενά γίνανε αγρότες με 4 στρέμματα καρπούζια και 2 στρέμματα ντομάτες και εμάς του 2006 μας έχουν ταράξει στους ελέγχους ούτε τιμολόγια τους ζητάνε ούτε τίποτα ελληνικό κουβερτο.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία