Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πρόσκληση ενίσχυσης για αγορά εξοπλισμού σκάφους για αλιείς

Προδημοσιεύτηκε η προκήρυξη για επιδότηση 30 έως 90% των δαπανών για την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (VMS, ERS, AIS) από αλιείες, σύμφωνα με την οποία αιτήσεις μπορούν να κάνουν και όσοι θέλουν να αντικαταστήσουν τον παλιό τους εξοπλισμό.

2__Απο_10

426
0

Σύμφωνα με την προδημοσίευση δικαιούχοι είναι φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελµατικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελµατική αλιευτική άδεια σε ισχύ).

Ο προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000.000 ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη).  Η εν λόγω δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, µε ένταση ενίσχυσης που κυµαίνεται από 30% έως 90% και διαφοροποιείται ανάλογα: του µεγέθους των επιχειρήσεων (αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), της χωροθέτησης των δικαιούχων των Πράξεων και αν αυτές υλοποιούνται στα «Αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά», και αν οι δικαιούχοι και τα ωφελούµενα αλιευτικά σκάφη σχετίζονται µε την παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας.

Η περίοδος επιλεξιµότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ηµεροµηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015.

Αναλυτικά η προδημοσίευση της πρόσκλησης αναφέρει:

  1. Στόχος της Δράσης

Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας προδηµοσίευσης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισµού 508/2014) του ΕΠΑλΘ 2014-2020, οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαµβανοµένου υλικού και λογισµικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εµπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων στοιχείων συστηµάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστηµάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστηµάτων αυτόµατου εντοπισµού (AIS)». Η ΕΕ χρησιµοποιεί ευρέως σύγχρονες τεχνολογίες και µέσα για να εξασφαλίσει τον αποτελεσµατικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της αλιείας καθώς και του αλιευτικού της στόλου. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Στόχος της ∆ράσης είναι η παροχή των µέσων αυτών, έτσι ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ.

  1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες των δυνητικών ∆ικαιούχων της δράσης είναι:

Αλιείς µε άδεια αλίευσης ολοθούριων (νέοι υπόχρεοι),

Αλιείς µε άδεια αλίευσης για συµιακό γαριδάκι (νέοι υπόχρεοι),

Αλιείς µε επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη µήκους 12 µέτρων και άνω,

 Αλιείς µε άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα,

Αλιείς µε άδεια αλίευσης κόκκινης γαρίδας (µηχανότρατες),

Αλιείς µε άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ξιφία (SWO) και µακρύπτερου τόνου (ALB),

Αλιείς µε άδεια βιντζότρατας

Στην παρούσα δράση µπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι-χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσµεύσεις που προκύπτουν από προηγούµενες χρηµατοδοτήσεις.

  1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  2. ∆ικαιούχοι των οικονοµικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», δράση που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαµβανοµένου υλικού και λογισµικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων στοιχείων συστηµάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστηµάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστηµάτων αυτόµατου εντοπισµού (AIS) (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισµού 508/2014) είναι:

 Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελµατικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελµατική αλιευτική άδεια σε ισχύ).

 Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεµβολόγια και καταχωρηµένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ). Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη, λαµβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσµεύσεις από προηγούµενη χρηµατοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

 2.Οι ενισχύσεις παρέχονται σε ∆ικαιούχους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αποδεικνύουν την ιδία τους συµµετοχή, που κυµαίνεται κατά περίπτωση, συµµορφώνονται µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηµατία, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

 3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Κοινοτικό Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηµατοδότηση σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηµατοδότησης στον φορέα υλοποίησης βάσει του προγράµµατος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωµές.

  1. Προϋπολογισμός Έργων – Γεωγραφική Κατανομή

Ο προϋπολογισµός της παρούσας δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000.000 ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη).

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο µε την µορφή της επιχορήγησης.

 Η εν λόγω δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, µε ένταση ενίσχυσης που κυµαίνεται από 30% έως 90% και διαφοροποιείται ανάλογα: του µεγέθους των επιχειρήσεων (αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), της χωροθέτησης των δικαιούχων των Πράξεων και αν αυτές υλοποιούνται στα «Αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά», και αν οι δικαιούχοι και τα ωφελούµενα αλιευτικά σκάφη σχετίζονται µε την παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας.

 5. Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισµού και λογισµικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος µέλος και στις ενωσιακές αρχές.

 

Η περίοδος επιλεξιµότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ηµεροµηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015.

έντυπο πρόσκλησης για επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες εδώ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία