Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης γάλακτος στις ετικέτες

Σκόπιμη και αναγκαία κρίνει διάταξη, σε άρθρο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την συνέχιση των εθνικών μέτρων για την επισήμανση της προέλευσης στο γάλα, καθώς βάσει του σχετικού κανονισμού της ΕΕ πρέπει να υπόκεινται σε επαναξιολόγηση.

gala_7

56
0

Η σχετική αξιολόγηση έγινε, και κατέδειξε πως είναι αναγκαία η συνέχισή τους μέχρι τη θέσπιση εναρμονισμένων διατάξεων υποχρεωτικής  αναγραφής  καταγωγής  ή προέλευσης  του  γάλακτος στα  γαλακτοκομικά προϊόντα σε ενωσιακό επίπεδο, καθολικά, για όλα τα κράτη μέλη. Η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στα τρόφιμα γενικά και ειδικότερα στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πάγιο αίτημα των καταναλωτών που ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και εξυπηρετεί την ιχνηλασιμότητα στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και την τήρηση θεμιτών εμπορικών πρακτικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 13, στο άρθρο 5 του ν. 4492/2017 (Α ́ 156), γίνονται συγκεκριμένες διορθώσεις με την προσθήκη του όρου  «γάλακτος» όπου αναφέρεται «Προέλευση»  ώστε  να  προβλέπεται το ορθό «Προέλευση  Γάλακτος»,  σύμφωνα  με το  πνεύμα  των  διατάξεων  του  νόμου  για  την «Υποχρεωτική επισήμανση του γάλακτος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα».

Επιπλέον, η προσθήκη της παρ. 1Α στο άρθρο 8 του ν. 4492/2017 (Α’ 156) αφορά στη χρονική παράταση ισχύος των εθνικών μέτρων με την επιφύλαξη τυχόν αρνητικής γνώμης της ΕΕ στο πλαίσιο της τρίμηνης διαδικασίας του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1169/2011.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, επιχειρείται να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας γάλακτος του ΕΛ.Γ.Ο. –ΔΗΜΗΤΡΑ, μειώνοντας την σχετική εισφορά στις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις για τις δειγματοληψίες μέσω ΕΛΓΟ.

Παράλληλα στο άρθρο 12 καθορίζεται εισφορά γάλακτος.

Συγκεκριμένα, η ποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής:

α) Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης – μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.

β) Οι επιχειρήσεις της παρ. 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι` αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική – υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ). Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω:

αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν με φροντίδα και ευθύνη τους μόνο τη δειγματοληψία. Το κόστος των αναλωσίμων (φιαλίδια, χημικά αντιδραστήρια), όπως και το κόστος της αποστολής των υλικών δειγματοληψίας και των δειγμάτων γάλακτος από και προς τα Εργαστήρια του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι` αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Επί του άρθρου 12

Με την αντικατάσταση της υποπερ. αα ́ της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3698/2008 (Α ́ 198), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται η αναγκαία προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες, προκειμένου να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας γάλακτος του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγκεκριμένα, όλοι οι αγοραστές -μεταποιητές νωπού γάλακτος από το έτος 2010 έως σήμερα, πραγματοποιούν κατά μόνας τις δειγματοληψίες γάλακτος των συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων, μετά από υπογραφή  ιδιωτικού  συμφωνητικού  συνεργασίας  με  τον  ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ  ετήσιας διάρκειας. Σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  αυτή,  έχει  μειωθεί  ο  αριθμός  των  οδηγών-δειγματοληπτών  των  Εργαστηρίων. Εξάλλου,  τα  υλικά  δειγματοληψίας (φιαλίδια δειγματοληψίας, αυτοκόλλητες ετικέτες barcode, συντηρητικό κ.λπ.) πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών, ώστε  να  είναι  κατάλληλα  προς  χρήση  από  τις  αυτόματες  αναλυτικές συσκευές των εργαστηρίων του ΕΛ.Γ.Ο -ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι ετήσιες δαπάνες δειγματοληψίας (υλικά,  μεταφορικά)  εκτιμώνται  σε  περίπου 55.000 ευρώ , εκ των οποίων οι 30.000 ευρώ αντιστοιχούν σε αναλώσιμα και οι 25.000 ευρώ σε δαπάνες μεταφοράς. Σημειώνεται  ότι  η  πραγματοποίηση  της  δειγματοληψίας  μετά  από  σύναψη  ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας, δεδομένης της αδυναμίας πρόσληψης εποχικού προσωπικού από τον Οργανισμό, είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος που επιτρέπει τη διατήρηση της εύρυθμης  λειτουργίας  των  εργαστηρίων  ελέγχου  ποιότητας γάλακτος  του  ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ.


Αναλυτικά το δελτίου Τύπου του υπουργείου: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντικές βελτιώσεις φέρνει το σχέδιο νόμου

που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας η οποία αφορά αρμοδιότητες του Υπουργείου, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις».

 Στο νομοσχέδιο, που αποτελείται από 21 συνολικά άρθρα, υπάρχει σειρά διατάξεων που απλουστεύει αδειοδοτήσεις και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας, κτηνιατρικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 Επίσης, αυστηροποιούνται οι ποινές για τη διάπραξη αδικημάτων ζωοκλοπής και ζωοκτονίας στα οποία πλέον συμπεριλαμβάνεται και η κλοπή και θανάτωση ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών από ιχθυοτροφεία ή αντίστοιχες καλλιέργειες.

 Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα σχέσεων του ΕΛΓΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» με την αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού ενώ σε άλλη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης νομίμως υφισταμένων κτισμάτων για αγροδιατροφικούς σκοπούς σε γαίες που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής παραγωγικότητας.

 Σε άλλη διάταξη καθορίζεται το ανώτατο όριο καταβολής αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε δικαιούχους στα 70.000 ευρώ με τη διευκρίνιση ότι «ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του ορίου των 70.000 ευρώ».

 Επιπροσθέτως εναρμονίζεται ο κανονισμός κατάστασης προσωπικού ΕΛ.Γ.Α. με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και θεσμοθετείται η υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα.

 Παράλληλα με άλλες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την ισχύ, τροποποίηση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ επιλύονται ζητήματα που είχαν ανακύψει σχετικά με τις σταβλικές εγκαταστάσεις.

 Τέλος, προστίθενται και τα ιπποειδή στην υφιστάμενη  σαφή απαγόρευση εκτροφής και χρησιμοποίησης σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

 Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ..

 

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία