Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Εγκύκλιος για ένταξη στο Εθνικό Απόθεμα και χορήγηση ενισχύσεων

Λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται πως δικαιούχοι φέτος θα είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας γεννημένοι έως και τις 31/12/2003 και νεοεισερχόμενοι αγρότες που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους.

Use-of-Europe-Soya-certified-SPC-source-in-feed-could-drastically-boost-the-sustainability-profile-of-Norwegian-salmon-production_wrbm_large

2690
2

Στην ίδια εγκύκλιο  εγκύκλιο που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» διευκρινίζονται όλες οι διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για το τρέχον έτος 2021.


Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαθέσιμη εδώ.

Αναλυτικότερα δικαιούχοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2021 είναι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5.1 σημείο 2 της παρούσας και είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003
 • Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί όπως περιγράφονται παρακάτω: Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί είναι: i. Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003.
 1. Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:

- Γεννήθηκε έως και 31/12/2003

- Αρχίζει τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα

- Ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Υπό τους εξής όρους:

 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (2019 ή 2020 ή 2021).
 • Το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια).
 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ - οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2019 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στο πλαίσιο της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα έτη 2019-2021, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών 2019-2021, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2021, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και μετά.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2021 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
 • Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ή το 2020 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019, ή το 2020, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Επισήμανση: Δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2021 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2021 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

31-05-2021 13:15Ξανθοπουλος

ΨΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΜΕ. ΨΕΥΤΕΣ . ΜΗΝ ΞΑΝΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΑ . ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ . ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ ΟΙ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΧΡΙΣΤΟ

Απάντηση

31-05-2021 11:36Giannis

Απο το 2017 που μπηκα στο προγραμμα νεων αγροτων , δεν ξαναπηρα ουτε μισο δικαιωμα παραπανω . Πηρα μονο το 2017 που μπηκα. Και εκτος απο μενα και ολοι μα ΟΛΟΙ οι νεοι αγροτες απο το 2014-2021 , ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ. Οποτε σταματηστε να κοροιδευεται τον κοσμο . Και ρωταω ευθαιως την agronews ... ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία