BACK TO
TOP
Θεσμικά

Προϋπόθεση η εφαρμογή για πριμ στο λίπασμα και άλλες 12 ενισχύσεις

Τα 60 ευρώ το στρέµµα στην ελιά, τα πριµ ειδικής θρέψης έως 12 ευρώ, οι πληρωµές στο Κοµφούζιο, η επιδότηση θερινών κλαδεµάτων των 21 ευρώ και µία σειρά 13 άµεσων ενισχύσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ, θα έχουν ως προϋπόθεση λήψης τη χρήση µίας πιστοποιηµένης εφαρµογής κινητού διαχείρισης εκµετάλλευσης συνδεδεµένη µε το ΟΣ∆Ε.

4_133

Γιώργος Κοντονής

62
16

Εφαρμογή σε κινητά  βασική προϋπόθεση για  πριμ λιπασμάτων, τα 60  ευρώ ελιάς, Κομφούζιο  και άλλες 10 ενισχύσεις

Ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως προς το παρόν τέτοιες ψηφιακές εφαρµογές έχουν αναπτύξει ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες από το χώρο των αγροεφοδίων και της συµβουλευτικής. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ώρα βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης των εν λόγω εφαρµογών.

Σε δεύτερο χρόνο αναµένεται να δηµιουργηθεί και ένα αποθετήριο των δεδοµένων που θα συλλέγονται ώστε οι αρµόδιες αρχές να έχουν µία ολοκληρωµένη εικόνα εδαφοαναλύσεων, κατάστασης αγροτεµαχίων, ενσωµάτωσης γεωργίας ακριβείας και άλλων κρίσιµων δεδοµένων ώστε να χαράσσουν πιο στοχευµένα αγροτικές πολιτικές. Μάλιστα φιλοδοξείται οι ψηφιακές αυτές εφαρµογές να καλύψουν σε πρώτη φάση πάνω από 7,3 εκατ. στρέµµατα αγροτικής γης. Όσο «µαθαίνεται» αυτή η εφαρµογή είναι πολύ πιθανό να πέσουν περισσότερα χρήµατα στις εν λόγω ενισχύσεις ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι αγρότες.

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω αφορούν τη δράση «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, µε τη χρήση ψηφιακής εφα µογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων», η οποία θα είναι διαθέσιµη µέσω του νέου πρασινίσµατος.


Η ενίσχυση θα καλύπτει τα εξής:

 • Tην άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρµογής.
 • Tην αποζηµίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συµπλήρωση των στοιχείων.
 • Tις αναλύσεις.
 • Την κατάρτιση, εφαρµογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και προσαρµογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων.
 • Το αυξηµένο κόστος και το µειωµένο εισόδηµα που θα προκύπτει από την εφαρµογή των πρακτικών διαχείρισης.

Ειδικότερα

 1. Για τη χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή του σχεδίου διαχείρισης 5 ευρώ το στρέµµα.
 2. Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Κοµφούζιο ανά καλλιέργεια:
 • Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 47,6 ευρώ το στρέµµα.
 • ∆αµασκηνιά 69,7 ευρώ το στρέµµα.
 • Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 185,4 ευρώ το στρέµµα.
 • Οινοποιήσιµο σταφύλι 43,1 ευρώ/στρµ.
 • Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σταφίδα 75,7 ευρώ/στρµ.
 1. Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρµ. ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρµ.
 2. Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24 ευρώ/στρµ.
 3. Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε mulch 22 ευρώ/στρµ.
 4. Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ/στρµ..
 5. Για τη χρήση ψεκαστικώνακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρµ.
 6. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 ευρώ/στρµ.
 7. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ/στρέµµα.
 8. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ το στρέµµα.
 9. Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ/στρµ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.
 10. Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.
 11. Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ο υπολογισµός γίνεται µε βάση α) την αναµενόµενη µέση µείωση της παραγόµενης ποσότητας ή/ και την ποιοτική υποβάθµιση υποβάθµιση β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης πολλαπλών παρεµβάσεων γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασµάτων, φυσικών εχθρών κ.λπ. δ) τη µείωση του κόστους αγοράς χηµικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συµβούλων. Ενδεικτικά για την εφαρµογή των οδηγιών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ/στρέµµα, ενώ για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών εκτιµάται στα 60 ευρώ/στρέµµα.

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής

Ο αγρότης θα έχει την ελευθερία επιλογής της εφαρµογής (application) που θα χρησιµοποιήσει, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. ∆υνατότητες αυτόµατης ενσωµάτωσης δεδοµένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε, δεδοµένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.).
 2. Αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ οργανισµών πληρωµών/διοικητικών αρχών και γεωργών.
 3. Τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω χρήσης των δεδοµένων.
 4. Εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής σύµφωνα µε τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα.

Η εφαρµογή αυτή θα διατηρεί:

 1. Πληροφορίες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.
 2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίµακα.
 3. Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης:

Καλλιεργητικές εργασίες

Την εφαρµογή θρεπτικών (ηµεροµηνία και ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα, στάδιο της καλλιέργειας).

Την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία και εµπορικό όνοµα, ηµεροµηνία και ώρα, µέθοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρµογής, καιρικές συνθήκες).

Εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία και ώρα, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα).

 1. Ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, και ύδατος.
 2. Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
 3. Εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώµατος βάσει των χρήσεων γης και των εφαρµοζόµενων πρακτικών.

Για ιδιωτική δακοκτονία τα 60 ευρώ στην ελιά

Η ενίσχυση των 60 ευρώ το στρέµµα αφορά την τοποθέτηση και παρακολούθηση παγίδων όπως επίσης και την αντιµετώπιση συγκεκριµένων εντόµων µε µαζική παγίδευση και το αυξηµένο κόστος που αυτά συνεπάγονται. Αλλά και την αύξηση των απωλειών και την υποβάθµιση της ποιότητας µέρους της παραγωγής, λόγω της παύσης χρήσης δραστικών ουσιών. Ουσιαστικά πρόκειται για µία δράση ιδιωτικής δακοκτονίας όπως αναφέρεται σε συµπληρωµατικό έγγραφο που συνοδεύει το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Παραπέµπονται στα βιολογικά  οι κτηνοτρόφοι για να µη χάσουν το πρασίνισµα

Πρακτικά ανεφάρµοστη είναι από τη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων η δράση 7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστηµάτων» όπως επιβεβαιώνει πηγή που εµπλέκεται στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ, λόγω και της τεχνικής λύσης. Ως εκ τούτου, οι κτηνοτρόφοι το µόνο που µπορούν να κάνουν για να διεκδικήσουν κάποιο µερίδιο από τα λεφτά που χάνουν από το «παλαιό» πρασίνισµα το 2023, είναι να ενταχθούν στη Βιολογική κτηνοτροφία, σύµφωνα µε την ίδια πηγή. Υπενθυµίζεται πως η δράση 7 του νέου πρασινίσµατος εµπεριέχει τις εξής δράσεις:

 • Ετήσια ενίσχυση για τη κατάρτιση, εφαρµογή, προγράµµατος  εµπλουτισµού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου: 30,4 ευρώ το στρέµµα.
 • Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπων. 1,1 - 8,4  ευρώ/στρµ.
 • Ετήσια ενίσχυση για τη µετακίνηση των ζώων στους υποβοσκούµενους βοσκοτόπους και την επιστροφή αλλά και τη µεταφορά του γάλακτος σε προσβάσιµη περιοχή. 1 ευρώ/στρµ

Σχόλια (16)
Προσθήκη σχολίου

28-02-2023 22:43Δεκέμβριο τα νέα!

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΤΕΛΟΣ! Ξυπνήστε !

Απάντηση

28-02-2023 07:40Κωστας

Μαύρο στις εκλογές ξυπνάτε επιτέλους

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

27-02-2023 10:39κωστας

δωσε κυριακο κανα επιδομα ξαπλας σε μερικους εδω μεσα γιατι βαριουνται να ανοιξουν και τα κινητα τους

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

27-02-2023 07:42Γιωργος

Θα τα πουμε μετα τις εκλογες...................!!!!!

Απάντηση

26-02-2023 19:38gatos

για να στο βάλω στο πάτος σου βαθειά..

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

26-02-2023 14:32ΑΕΛ

ΠΟΛΛΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΔΙΑΒΑΖΩ, ΟΥΣΤ ΚΑΡΝΑΒΆΛΙΑ!!

Απάντηση

26-02-2023 10:51nikolaos

μαλιστα , θα εχουμε ενα 2ωρο καθε μερα τα ματια μας στο κινητο , κανενα επιδομα για να πληρωσουμε τον οφθαλμιατρο παιζει ?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές