Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Με 30 ευρώ ανά κυψέλη επιδοτείται ο εξοπλισμός για τη μελισσοκομία

Ενίσχυση 30 ευρώ ανά κυψέλη αντικατάστασης για μελισσοκόμους, δεκτές και εκπρόθεσμες αιτήσεις.

7149502671_4092b70a52_b

522
5

Ανοίγει τις ερχόμενες ημέρες η διαδικασία αιτήσεων για την ενίσχυση μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη για μελισσοκόμους, καθώς δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι όροι με τους οποίους θα γίνουν οι αιτήσεις το 2020.

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, τα οποία διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 «κατεχόμενες κυψέλες». Σημειώνεται πως κατ' εξαίρεση, για το μελισσοκομικό έτος 2020, η τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης – δήλωσης κατεχομένων κυψελών δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη δράση. Επομένως, τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις – δηλώσεις κατεχομένων κυψελών για το μελισσοκομικό έτος 2020, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ενίσχυσης κυψελών των δικαιούχων.

Επιπλέον, από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής, δύναται να ενισχυθεί και η αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών σε ποσοστό 20% επί των κατεχομένων κυψελών των δικαιούχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα 2020 – 2022.

Αναλυτικά το ΦΕΚ αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.1 "εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων", στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022».

Άρθρο 1

Σκοπός – περιγραφή της δράσης – περίοδος εφαρμογής

1. Σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 7 υπ' αριθ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζουμε το ακριβές περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 3.1 "εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων", στο πλαίσιο υλοποίησης του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

2. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 3 και μεμονωμένων κινητών βάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7.

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, ως «κυψέλη αντικατάστασης» ορίζεται η καινούρια πλήρης κυψέλη η οποία αποτελείται σωρευτικά από:

α) μη μεταλλικά μέρη κυψέλης: εμβρυοθάλαμος τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων) από ξύλο ή κόντρα πλακέ με σταθερή ή κινητή βάση, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και τα αντίστοιχα πλαίσια,

β) μεταλλικά μέρη κυψέλης: συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση

Ως «πλήρης κυψέλη» νοείται το σύνολο των μη μεταλλικών και μεταλλικών μερών της κυψέλης αντικατάστασης όπως αυτά περιγράφονται στην περίπτωση α και στην περίπτωση β αντίστοιχα.

4. Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού τριάντα ευρώ (30,00€),

5. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται σε 10% επί των κατεχομένων κυψελών, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.

6.Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο "Καν. 1308/13 – 2020 (ή 2021 ή 2022 αντίστοιχα για κάθε έτος εφαρμογής) "

7. Από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής, δύναται να ενισχυθεί και η αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών σε ποσοστό 20% επί των κατεχομένων κυψελών των δικαιούχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα 2020 - 2022. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας, στις προδιαγραφές των κινητών βάσεων, στον καθορισμό της τιμής τους, τη σήμανσή τους και τον τρόπο ελέγχου για την διαπίστωση της πραγματοποίησης της δαπάνης εκ μέρους των δικαιούχων, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Η εφαρμογή της παρούσας καλύπτει το χρονικό διάστημα των μελισσοκομικών ετών 2020, 2021 και 2022, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι – κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 370910/14-5-2001 (Β΄ 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τα οποία διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 «κατεχόμενες κυψέλες» όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2.

2. Ως «κατεχόμενες κυψέλες» νοούνται οι κυψέλες που διαθέτει - δηλώνει ο δικαιούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1366. Οι κατεχόμενες κυψέλες δηλώνονται εκ μέρους των δικαιούχων με αίτηση – δήλωση (Υπόδειγμα 1), στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου μελισσοκομικού έτους. Εάν ο δικαιούχος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης – δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών για το αντίστοιχο μελισσοκομικό έτος.

3. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων, η αίτηση – δήλωση κατεχομένων κυψελών μπορεί να κατατεθεί στη αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μέσω του οικείου Κέντρου Μελισσοκομίας ή/και με ψηφιακό τρόπο από τον ίδιο τον δικαιούχο, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) παρέχουν στους δικαιούχους την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη, εφόσον τους ζητηθεί.

4. Η έγκαιρη υποβολή αίτησης – δήλωσης κατεχομένων κυψελών σύμφωνα με την παράγραφο 2, αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη των δικαιούχων στη δράση.

5. Κατ' εξαίρεση, για το μελισσοκομικό έτος 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης – δήλωσης κατεχομένων κυψελών δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη δράση. Επομένως, τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις – δηλώσεις κατεχομένων κυψελών για το μελισσοκομικό έτος 2020, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ενίσχυσης κυψελών των δικαιούχων, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συνόλου των κυψελών, τις οποίες δηλώνει η Χώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 3 του άρθρου1.

7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Σχόλια (5)
Προσθήκη σχολίου

05-12-2022 21:51opediva

D25E in the CLCC1 gene, which encodes a presumptive intracellular chloride channel highly expressed in the retina, associated with autosomal recessive RP in eight consanguineous families from Pakistani and the UK <a href=https://bestcialis20mg.com/>cheap cialis generic online</a> Thaddeus, USA 2022 05 29 08 25 17

Απάντηση

21-10-2022 13:24hypefeeme

CD45 cells were detected in 5 out of the 8 cases which presented immune cells in the original tissue Fig <a href=https://bestcialis20mg.com/>buy cialis daily online</a>

Απάντηση

18-08-2022 01:18preoste

<a href=http://iverstromectol.com/>ivermectin stromectol scabies</a> Amoxicillin For Flu

Απάντηση

27-03-2022 20:23spabina

[url=https://oscialipop.com]Cialis[/url] cialis sue They are used alongside conventional treatments rather than instead of them. <a href=https://oscialipop.com>Cialis</a> alveolar Rjouom https://oscialipop.com - where to buy cialis online safely Cialis Viagra Ohne Rezept

Απάντηση

01-05-2020 10:21Βαρβουτης Ιωαννης

Καλημερα σας. Ποιες ειναι οι προθεσμιες καταθεσης της αιτησης;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία