BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και σανοδοτικά ψυχανθή σε πρώτη προτεραιότητα

Κτηνοτροφία σχεδόν από το µηδέν µε επαρκή κονδύλια και κίνητρα για εκµεταλλεύσεις που θα απαντούν στις προκλήσεις για οικονοµίες κλίµακας, µε καθετοποίηση της παραγωγής και καλλιέργεια πρωτεϊνούχων ζωοτροφών αλλά και επανασχεδιασµό των προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης, στις προτάσεις του Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας µε αφορµή τη συζήτηση για το µετασχηµατισµό της ΚΑΠ.

se-protereothta-zwortofes

Μαρία Γιουρουκέλη

1910
2

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση SWOT των ειδικών στόχων της ΚΑΠ προκύπτει ότι ο κλάδος µε τις µεγαλύτερες απώλειες δηλαδή εγκατάλειψης του επαγγέλµατος είναι ο κλάδος της κτηνοτροφίας, ως εκ τούτου ο ΣΕΚ προτείνει, µεταξύ άλλων, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

 • Επιστροφή ποσών επιδοτήσεων βοσκοτόπου στα ποσά προηγούµενης ΚΑΠ.
 • Αύξηση του πριµ πρώτης εγκατάστασης κτηνοτρόφων κατά 100% σε σχέση µε τους νέους γεωργούς, αυτό διότι για να δηµιουργηθεί µια κτηνοτροφική εγκατάσταση χρειάζονται δεκαπλάσια έξοδα σε σχέση µε αυτά της γεωργικής εκµετάλλευσης και τροποποίηση του νόµου αδειών εγκαταστάσεων/λειτουργίας ώστε να υπάρχει ευελιξία στις µεταβιβάσεις και στην έκδοση αδειών.
 • Αύξηση συνδεδεµένων ενισχύσεων για παραγωγή ζωοτροφών από 2% στο 4% µε στόχο την αυτάρκεια σε πρωτεϊνούχες.
 • Αύξηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης και αύξηση των υπολογισµένων ζώων. Έτσι θα αναπτυχθεί άµεσα ο κλάδος, ειδικά της βοοτροφίας στον οποίο υπάρχει έλλειµα 87%.
 • Εισοδηµατική στήριξη στους κτηνοτρόφους µε επιπλέον 160 εκατ. ευρώ.
 • Εκχώρηση δικαιωµάτων των κτηνοτρόφων ανά έτος από το εθνικό απόθεµα, ανάλογα µε το ζωικό κεφάλαιο που διατηρούν και όχι µια φορά για το πρώτο έτος εκτροφής το οποίο δηλώνουν, κατάργηση του εδαφίου που προϋποθέτει ότι θα µπορούν να λάβουν επιδότηση βοσκοτόπου όσοι συντηρούν τον βοσκότοπο χωρίς να έχουν ζώα.
 • Προγράµµατα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στα Ελληνικά δεδοµένα και θα είναι χρήσιµα για τους κτηνοτρόφους πχ : δωρεάν γονοτύπηση θηλυκών για αναζήτηση γονιµότητας και µητρικών χαρακτηριστικών, γονοτύπηση για ζώα ανθεκτικά σε ασθένειες κ.α. τα οποία αφενός θα αυξήσουν την παραγωγικότητα του κοπαδιού, αφετέρου θα µειώσουν το ετήσιο κόστος ζηµιών και αποζηµιώσεων.

∆ιευκρινίσεις για οικολογικά σχήµατα

Στο κείµενο προτάσεων του ΣΕΚ ζητούνται διευκρινίσεις και αλλαγές σε κρίσιµα ζητήµατα που θέτει το Στρατηγικό Σχέδιο για την νέα ΚΑΠ αναφορικά µε τα οικολογικά σχήµατα:

 • Αλλαγή της πρότασης (σελ.323) για την ψηφιακή παρακολούθηση «δεν είναι γνωστό αν υπάρχει διαθέσιµη εφαρµογή διαχείρισης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, κι αν υπάρχει, δεν έχουµε υπόψιν καµία στην ελληνική γλώσσα.».
 • Να διευκρινιστεί (σελ.330) το ειδικό σιτηρέσιο κατάλληλο για την µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ποιος θα το κάνει.
 • Στην αναφορά (σελ. 331) ότι θα δίνεται επιπλέον ενίσχυση στους παραγωγούς για µεταφορά γάλακτος από τα ορεινά στο πλησιέστερο τυροκοµείο, να προστεθεί κονδύλι για ειδικές παγολεκάνες και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ώστε να παρέχεται ρεύµα στα ορεινά, καθώς επίσης και κάλυψη δικτύου ίντερνετ για να λειτουργήσει το ΑΡΤΕΜΙΣ. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί κονδύλι για ειδικό ψυγείο µεταφοράς γάλακτος τύπου βυτίο.
 • Να εξηγηθεί (σελ. 331)ποιος ακριβώς θα κάνει τα σχέδια βόσκησης, αφού δεν υπάρχει ακόµη ολοκληρωµένο Σχέδιο Βοσκοτόπων «να αποσαφηνιστεί ποιο σύστηµα ακριβώς θα χρησιµοποιηθεί για γεωεντοπισµό των ζώων, πόσα κολάρα πρέπει να υπάρχουν, ποιες πιστοποιήσεις να έχουν και αφού λάβουµε το εύλογο κόστος να υπολογιστεί το κονδύλι , διότι τα 0,5 ευρώ ανά στρέµµα δεν επαρκούν για κολάρα σε κοπάδι άνω των 250 ζώων.».
 • Να επεξηγηθεί το Monitoring στα αγροτεµάχια, κλπ.

Ο τουρισμός ζητά πιο βαριά αρνιά, πεδίο για εγχώριο σιτηρέσιο ψυχανθών

Tην ανάγκη χάραξης µιας στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επέκταση της καλλιέργειας των εγχώριων κτηνοτροφικών ψυχανθών προκειµένου η χώρα να απεξαρτηθεί από τη χρήση εισαγόµενης σόγιας προκρίνει ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας για τη βελτίωση του βαθµού αυτάρκειας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνει τη δηµιουργία ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, µε αυξηµένο κονδύλι, όπως στο βαµβάκι. Παράλληλα, ο ΣΕΚ, προκρίνει, ελέω ζήτησης και τουρισµού, τη µερική αναπροσαρµογή του παραγωγικού συστήµατος, από το αρνί γάλακτος, προς την κατεύθυνση της αύξησης της παραγωγής πρόβειου κρέατος από βαρύτερα αρνιά, ένα µερίδιο αγοράς που καλύπτεται κυρίως µε εισαγωγές.

«Τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή (κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό µπιζέλι, λαθούρι, νέες ποικιλίες λούπινου γλυκόσπερµες), θα µπορούσαν τουλάχιστον σε µεγάλο βαθµό να καλύψουν τις ανάγκες της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα», αναφέρει, τονίζοντας πως τα εν λόγω θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για αµειψισπορά στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Ιδιαίτερα το λούπινο, µπορεί να αντικαταστήσει τη σόγια στα σιτηρέσια των προβάτων χωρίς καµία µείωση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Επιπλέον, η συγκαλλιέργεια ψυχανθών (πχ. βίκος) και σιτηρών (πχ. κριθάρι, βρώµη) για ενσίρωση ή σανό επιτρέπει τη µείωση της χρήσης σογιαλεύρου στο ολικό σιτηρέσιο των προβάτων.Όσον αφορά την καλλιέργεια µη γενετικά τροποποιηµένης σόγιας, η στρεµµατική απόδοση σε καρπό στην Ελλάδα ανέρχεται στα 450 κιλά και ως επίσπορη καλλιέργεια δίνει περίπου 300 κιλά/στρέµµα, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό συµπληρωµατικό εισόδηµα στον παραγωγό (εισόδηµα περίπου 120ευρώ/στρέµµα, µε έξοδα 98 ευρώ/στρέµµα). Σε αρδευόµενες εκτάσεις µε εφαρµογή των συνιστοµένων καλλιεργητικών φροντίδων η στρεµµατική απόδοση της µη γενετικά τροποποιηµένης σόγιας έχει ξεπεράσει τα 650 κιλά. Αναφορικά µε την µερική ανακατεύθυνση του παραγωγικού δυναµικού προτείνεται:

 • Η επιµήκυνση της αναπαραγωγικής περιόδου και η εισαγωγή της συστηµατικής πάχυνσης αµνών σε εξειδικευµένες εκµεταλλεύσεις.
 • Η χρήση εναλλακτικών ζωοτροφών µε τον καταρτισµό ισορροπηµένων διατροφικών προγραµµάτων που θα είναι προσαρµοσµένα στο σύστηµα εκτροφής, για την παραγωγική κατεύθυνση των ζώων.
 • Επιβάλλεται ο επανασχεδιασµός των υφιστάµενων προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης µε την εισαγωγή επιλεκτικών στόχων προσαρµοσµένων στο εκάστοτε σύστηµα εκτροφής και η στοχευµένη τακτοποίηση του µεγάλου παραγωγικού πληθυσµού που έχει προκύψει από τις ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις, παράλληλα µε την βελτίωση των εγχώριων φυλών.
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

31-03-2024 11:04Peter

Η σόγια θέλει περισσότερο νερό από το βαμβακι και οι αποδόσεις που αναφέρονται δύσκολα πιάνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις (τεναγη ) και μάλιστα σε καλοκαιρινή καλλιέργεια μέσα στον καύσωνα.ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ -ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΕΊ ΞΗΡΙΚΑ ΧΩΡΑΦΙΑ.ΑΡΙΣΤΗ ΑΜΕΨΕΙΣΠΟΡΑ,ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΚΙΛΑ /ΣΤΡ,ΜΕ 40% ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 60% ΜΕ 32% ΠΡΩΤΕΐΝΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ 1 ΠΡΟΣ 1 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΑΓΌΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 40 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ + ΦΠΑ

Απάντηση

31-03-2024 10:53Peter

Πουθενά δεν συμπεριλαμβάνονται τα υπολείμματα από τις ενεργειακες καλλιέργειες όπως ηλιοπιτα και κυρίως κραμβοπιτα που έχει 32% πρωτεΐνη υψηλής αξίας και καλή ενέργεια (42 % πρωτεΐνη εχει η εισαγόμενη κατα κανόνα σόγια) και είναι και χειμερινή άρα " ξηρικη " καλλιέργεια και άριστης αμειψισπορας ισοδυναμης ισως και καλυτερη απο αρκετα ψυχανθη και συμβολαιακη. Δεν μπαινουν σε κανένα eco schemes ενώ η τσουκνίδα και άλλα....

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά