Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ζωϊκό Κεφάλαιο

Συστήματα κτηνοτροφίας με χαμηλές εκπομπές και ανθεκτικά στο κλίμα συστήνει ο FAO

Ένα «μενού» λύσεων για λιγότερες εκπομπές μεθανίου στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, ώστε το βάρος να μην πέφτει μόνο στον πρωτογενή παραγωγό συστήνει, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών-FAO.

stage-is-there-more-to-methane-than-cow-farts

53
0

Οι εκπομπές μεθανίου αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως η κινητήρια δύναμη της κλιματικής κρίσης με υπερσυμπιεστή, καταλύοντας το ενδιαφέρον για το πώς μπορούν να μετριαστούν σε βασικούς γεωργικούς τομείς.

Για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με πιθανές ενέργειες που μπορούν να ληφθούν και να υποστηρίξει τα μέλη με ένα πακέτο λύσεων, ο FAO δημοσίευσε έκθεση με τίτλο: «Εκπομπές μεθανίου στα συστήματα κτηνοτροφίας και ρυζιού. Πηγές, ποσοτικοποίηση, μετριασμός και μετρήσεις» .

Η έκθεση συντάχθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 54 διεθνείς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του Livestock Environmental Assessment and Performance ( LEAP) Συνεργασία που φιλοξενείται στον FAO από το 2012. Προσφέρει μια περιεκτική επισκόπηση και ισχυρή ανάλυση των εκπομπών μεθανίου στα συστήματα ζώων και ρυζιού. Επικεντρώνεται τόσο στις πηγές όσο και στις καταβόθρες αερίου μεθανίου, περιγράφει πώς μπορούν να μετρηθούν οι εκπομπές, περιγράφει μια ευρεία δειγματοληψία στρατηγικών μετριασμού και αξιολογεί το είδος των μετρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση τόσο των εκπομπών όσο και του μετριασμού τους στο κλιματικό σύστημα.

«Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις αυτής της έκθεσης ενισχύουν τις προσπάθειες των χωρών και των ενδιαφερομένων που έχουν δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και, με τον τρόπο αυτό, μας οδηγούν προς πιο αποτελεσματικά, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά, χαμηλών εκπομπών και βιώσιμα συστήματα γεωργικών προϊόντων διατροφής», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του FAO. Ο στρατηγός Maria Helena Semedo στον πρόλογο της έκθεσης.

Το μεθάνιο ευθύνεται για περίπου το 20% παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και είναι περισσότερο από 25 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα στην παγίδευση θερμότητας στην ατμόσφαιρα.

Οι εκπομπές μεθανίου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες συμβάλλουν επί του παρόντος περίπου 0,5 βαθμούς Κελσίου στην παρατηρούμενη υπερθέρμανση του πλανήτη, καθιστώντας τη μείωσή τους σημαντική οδό για την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού . Η έκθεση στοχεύει να βοηθήσει τα συστήματα αγροδιατροφής να συνεισφέρουν το μερίδιό τους στην Παγκόσμια Δέσμευση Μεθανίου , μια μη δεσμευτική πρωτοβουλία που εγκρίθηκε από περισσότερες από 150 χώρες για μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 30% από τα επίπεδα του 2020 έως το 2030, γεγονός που θα αποφύγει περισσότερους από 0,2 βαθμούς Κελσίου. της μέσης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι το 2050.

Το έργο είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με το Στρατηγική του FAO για την αλλαγή του κλίματος και το στρατηγικό πλαίσιο 2022-2031 , τα οποία φιλοδοξούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω ενός ολιστικού μείγματος καλύτερης παραγωγής, καλύτερης διατροφής, καλύτερου περιβάλλοντος και καλύτερης ζωής – τα Τέσσερα Καλύτερα.

Εκτός από τα αγροδιατροφικά συστήματα, άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν εκπομπές μεθανίου περιλαμβάνουν χωματερές, συστήματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανθρακωρυχεία και άλλα. Περίπου το 32 τοις εκατό των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου προέρχονται από μικροβιακές διεργασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εντερικής ζύμωσης των μηρυκαστικών ζώων και των συστημάτων διαχείρισης κοπριάς, ενώ ένα άλλο 8 τοις εκατό προέρχεται από ορυζώνες.

Ζητήματα μέτρησης

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα με το μεθάνιο είναι ο τρόπος με τον οποίο μετρώνται οι εκπομπές και τα αποθέματά του, προφανώς ένας κρίσιμος παράγοντας για τον προσδιορισμό των καλύτερων οδών μετριασμού. Έχουν αναπτυχθεί ακριβείς μέθοδοι, που συχνά περιλαμβάνουν την τοποθέτηση των ζώων σε αναπνευστικούς θαλάμους, αλλά είναι δαπανηρές, απαιτούν εργασία και είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε ζώα που βόσκουν. Έχει αναπτυχθεί εξελιγμένη χρήση drones και δορυφόρων, αλλά αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται μεγάλη μοντελοποίηση και η έρευνα υστερεί στην επικύρωση αυτών των μεθόδων, σημειώνει η δημοσίευση.

Επιπλέον, οι εντερικές εκπομπές μεθανίου μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ζώων του ίδιου είδους, ανοίγοντας έναν ρόλο για τη γενετική επιλογή καθώς και για τη διατροφική καινοτομία στις ζωοτροφές.Ένας άλλος βασικός περιβαλλοντικός παράγοντας είναι ο τρόπος με τον οποίο τα τοπικά εδάφη χρησιμεύουν ως καταβόθρες μεθανίου. Η έρευνα που συνοψίζεται στην έκθεση δείχνει ότι τα ορεινά δασικά εδάφη είναι τα πιο αποτελεσματικά σε αυτό, ειδικά σε εύκρατα βιώματα, με ποσοστά αποθήκευσης τέσσερις φορές υψηλότερα από αυτά των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, και ότι οι ξηρές βοσκήσιμες εκτάσεις έχουν σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πρόσληψης από τις υγρές βοσκήσιμες εκτάσεις. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να υποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα των προσεγγίσεων συλλβοπαστορικών , όπως αυτή που εφαρμόζεται σε ένα Παγκόσμιο Σημαντικό Σύστημα Αγροτικής Κληρονομιάς στην Πορτογαλία .Περισσότερα εμπειρικά δεδομένα και συστηματικά πρότυπα μετρήσεων θα βοηθήσουν στη δημιουργία καλύτερα προσαρμοσμένων τοπικών προσεγγίσεων μετριασμού.

Ζητήματα μετριασμού

Η έρευνα για τον μετριασμό του εντερικού μεθανίου έχει αυξηθεί εκθετικά, ειδικά στον τομέα των μειγμάτων ζωοτροφών, της κτηνοτροφίας και του χειρισμού της μεγάλης κοιλίας.  Η έκθεση εξετάζει μια σειρά από στρατηγικές που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες και τα εμπόδια στην εφαρμογή τους σε συστήματα παραγωγής περιορισμένης και μερικής βόσκησης, καθώς και σε συστήματα παραγωγής εκτεταμένης και πλήρους βοσκής. Για να ενισχύσει την αξία χρήσης της επανεξέτασης, ο FAO αξιολόγησε τις στρατηγικές ως προς τον αντίκτυπό τους στη μείωση της παραγωγής ή των εκπομπών μεθανίου ανά μονάδα ζωικού προϊόντος, καθώς και ως προς τις πτυχές ασφάλειας, την αλληλεπίδραση με άλλα αέρια του θερμοκηπίου και άλλα οικονομικά, ρυθμιστικά , και κοινωνικά ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η επιτυχής εφαρμογή. Ανάλογη ανάλυση γίνεται και για τα συστήματα παραγωγής ορυζώνων, με έμφαση στην ενίσχυση του buy-in σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε το βάρος να μην πέφτει μόνο στον πρωτογενή παραγωγό.

Ο μετασχηματισμός του βιώσιμου ζωικού κεφαλαίου

Σε σχέση με την Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Μετασχηματισμό του Αειφόρου Κτηνοτροφίας που διοργανώθηκε από τον FAO αυτή την εβδομάδα, η νέα δημοσίευση θέτει ορισμένα βασικά σημεία και προσφέρει χρήσιμες συστάσεις.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός μηρυκαστικών αυξήθηκε σχεδόν κατά δύο φορές από το 1960 έως το 2017, ενώ αυτός των μη μηρυκαστικών αυξήθηκε κατά περισσότερο από τέσσερις φορές. Και οι δύο προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω, με την παγκόσμια ζήτηση για ζωικά προϊόντα να αναμένεται να αυξηθεί έως και 70% έως το 2050, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι εκπομπές μεθανίου και αερίων του θερμοκηπίου από τα κτηνοτροφικά συστήματα.

Με τη διοργάνωση της Διάσκεψης και τη σύνταξη της νέας έκθεσης, ο FAO βοηθά στη χάραξη του τρόπου με τον οποίο τα μέλη μπορούν να αναπτύξουν συστήματα κτηνοτροφίας με χαμηλές εκπομπές και ανθεκτικά στο κλίμα, επιτρέποντάς τους να ενσωματώσουν δεσμεύσεις για τη μείωση του μεθανίου στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές και τις πολιτικές τους για το κλίμα – ενισχύοντας τελικά την πρόοδο προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία