Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Όλα τα άρθρα του tag

Φοροτέχνης

24_87

Έχω κατηγορηθεί πολλές φορές ότι µιλάω σκληρά στα άρθρα µου για τους αγρότες. ∆υστυχώς, αφενός κανείς µέχρι τώρα δεν µπόρεσε να αιτιολογήσει την τοποθέτησή του αυτή, αφετέρου όµως οι ελεγκτικές διαδικασίες αποδεικνύουν ότι έχω δίκιο.

24_86

Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

24_85

Η ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους αγρότες δεν είναι υποχρεωτική. Έχω την αίσθηση όµως ότι ήρθε η ώρα να δούµε µήπως τελικά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουργία αυτού του λογαριασµού.

24_84

Πολλές φορές χρησιµοποιώ σκληρή γλώσσα στο γραπτό λόγο και παρεξηγούµαι. ∆εν είναι ο σκοπός µου να προσβάλλω κανέναν, ούτε να θίξω τιµές και υπολήψεις. ∆υστυχώς όµως δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού µε άλλο τρόπο δεν καταλαβαίνουν αυτοί στου οποίους απευθύνεται κάθε φορά το άρθρο µου.

24_82

Η ΑΑ∆Ε έχει εντείνει το τελευταίο διάστηµα τη διαδικασία των ελέγχων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται φυσικά και οι αγρότες, οι έχοντες βιβλία. Φυσικά κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι, κάθε άλλο. Αποτελεί µία φυσιολογική εξέλιξη, γιατί η δουλειά των ελεγκτών είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνοµα τους: να ελέγχουν. Καλώς να ορίσουν λοιπόν και µε το καλό να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

22_23

Με το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο νοµοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [µικρότερη από πεντακόσιες (500) KW, αντί από εκατό (100) KW που ισχύει σήµερα], προκειµένου να θεωρηθεί η διαχείρισή τους ως αγροτική εκµετάλλευση, υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.

24_80

Ο νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» έχει άµεση εφαρµογή από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ