Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αμπελοοινικά

Εγκύκλιος Κόκκαλη για βελτιωμένες, αβελτίωτες ποικιλίες αμπέλου

Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας εγγραφής των βελτιωμένων ποικιλιών και των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) στον Εθνικό κατάλογο αλλά των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο τους, παρέχονται με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Ampeli-fthinopwro

Μαρία Γιουρουκέλη

960
0

Παράλληλα, επικαιροποιείται η προηγούμενη απόφαση [αριθμ. 361896/02-10-1987 απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)» (Β' 566)], ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια των επίσημων ελέγχων (δοκιμών Δ.Ο.Σ.), με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, προκειμένου να εγγραφεί μια ποικιλία αμπέλου στον εθνικό κατάλογο. Πιο συγκεκριμένα εισήχθησαν με εθνικές διατάξεις, χαρακτηριστικά καθώς και μοριακοί δείκτες που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

Ως διατηρητής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Τράπεζα Γενετικού Υλικού) της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.


Ολόκληρη η  εγκύκλιος


ΘΕΜΑ: "Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 1649/89081/22.06.2018 υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις» (Β' 2816)".

Με την αριθμ. 1649/89081/22.06.2018 υπουργική απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των ποικιλιών αμπέλου (οινοποιήσιμες ποικιλίες, ποικιλίες σταφιδοποιίας, επιτραπέζιες ποικιλίες και υποκείμενα) στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164) (στο εξής Εθνικός Κατάλογος) και ορίζονται τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των δοκιμών Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (δοκιμές ΔΟΣ) οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα:

1. Γίνεται συμμόρφωση με την οδηγία 2004/29/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2004, για καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (ΕΕ L 71, 10.3.2004 σ. 22).

2. Καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των βελτιωμένων ποικιλιών και των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) στον Εθνικό κατάλογο.

3. Γίνεται διάκριση στην διαδικασία εγγραφής μεταξύ των βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου και των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου χωρίς να τροποποιείται ο ορισμός της ποικιλίας αμπέλου, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 της αριθμ. 258676/29.09.2003 κ.υ.α. «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου» (Β' 1517). 

«Βελτιωμένες» είναι οι ποικιλίες αμπέλου που έχουν προκύψει από συστηματικό βελτιωτικό πρόγραμμα, δηλαδή έχουν δημιουργό.

«Εγχώριες αβελτίωτες» ποικιλίες είναι οι ποικιλίες αμπέλου που έχουν σταθεροποιηθεί στον χώρο (στην χώρα μας δηλαδή) και στον χρόνο χωρίς την επέμβαση της γενετικής επιστήμης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 1564/1985 (Α' 164) και επομένως δεν έχουν δημιουργό. Οι ποικιλίες αυτές έχουν προκύψει είτε από φυσικές διασταυρώσεις, είτε από φυσικές μεταλλάξεις με την παράλληλη δράση της φυσικής επιλογής ή/και της μη συστηματικής επιλογής που διενεργήθηκε από τον άγνωστο καλλιεργητή.

Πρόκειται δηλαδή για τις τοπικές ποικιλίες ή αυτόχθονες ποικιλίες ή παραδοσιακές ποικιλίες ή γηγενείς ποικιλίες αμπέλου.

Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών από τις βελτιωμένες ποικιλίες αμπέλου γίνεται διότι, οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες αμπέλου αποτελούν πολύτιμα στοιχεία του περιβάλλοντος και προστατεύονται από το κράτος με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του 14 του ν. 1564/1985.

4. Ορίζεται ως διατηρητής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Τράπεζα Γενετικού Υλικού) της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς οι ποικιλίες αυτές προστατεύονται από το κράτος με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, όπως προαναφέρθηκε.

5. Η καλλιέργεια των διειδικών υβριδίων της αμπέλου που προορίζονται για την παραγωγή οίνου ρυθμίζεται αποκλειστικά από την παρ. 2 του άρθρου 81 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο προβλέπεται:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

α) η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis· β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont.

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.».

Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το θέμα των διειδικών υβριδίων της αμπέλου που προορίζονται για την παραγωγή οίνου ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 και η εν λόγω απόφαση δεν έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια των υβριδίων αυτών. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται κίνδυνος εισαγωγής στην καλλιέργεια της αμπέλου διειδικών υβριδίων για την παραγωγή οίνου στη χώρα μας.

6. Επικαιροποιείται η προηγούμενη απόφαση [αριθμ. 361896/02-10-1987 απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)» (Β' 566)], ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια των επίσημων ελέγχων (δοκιμών Δ.Ο.Σ.), με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, προκειμένου να εγγραφεί μια ποικιλία αμπέλου στον εθνικό κατάλογο. Πιο συγκεκριμένα εισήχθησαν με εθνικές διατάξεις, χαρακτηριστικά καθώς και μοριακοί δείκτες που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

7. Δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί σοβαρά λάθη όχι μόνο στην απόδοση στην ελληνική γλώσσα αλλά και στο αγγλικό και στο γαλλικό κείμενο της οδηγίας 2004/29/ΕΚ επιστημονικών / τεχνικών όρων, όσον αφορά στους χαρακτήρες που εξετάζονται κατά την διενέργεια των δοκιμών ΔΟΣ, η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ξεκίνησε την απαιτούμενη διαδικασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την επικαιροποίηση / διόρθωση της οδηγίας 2004/29/ΕΚ της Επιτροπής.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία