BACK TO
TOP
Προγράμματα

Ανοίγει Μάιο προκήρυξη για έργα μεταποίησης στην αγροτική παραγωγή

Στην προδηµοσίευση της πρόσκλησης Αγροτικής Μεταποίησης (πρώην Μέτρο 4.2) προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, που προβλέπει την επιδότηση µε ποσοστό που ξεκινάει από το 40% και φτάνει το 75% για επενδύσεις ύψους 400.000 έως 5 εκατ. ευρώ σε όλους τους τοµείς της αγροδιατροφής. Οι αιτήσεις αναµένεται να ανοίξουν έως τα τέλη Μαΐου όπως έχουν αναφέρει οι αρµόδιες αρχές, µε τον προϋπολογισµό να διαµορφώνεται στα 135 εκατ. ευρώ.

prokiriksi-ergou-metapoihshs

Γιώργος Κοντονής

2239
9

Ευνοούμενοι στη νέα προκήρυξη για έργα μεταποίησης στην αγροτική παραγωγή που ανοίγει το Μάιο  

Αναλυτικά η προδηµοσίευση αναφέρει:

Επιλέξιµοι ∆ικαιούχοι

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ µικρές, οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό. Είναι επιλέξιµη κάθε µορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιµος Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυµαίνεται από 400.001,00 ευρώ µέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

Ένταση στήριξης

α) Ένταση στήριξης Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και µικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής 40 %

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, µείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρµογής της παρέµβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

Επιλέξιµοι Τοµείς - ∆ράσεις

Στο πλαίσιο της Παρέµβασης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι µεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τοµείς:

• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)  • Γάλα  • Αυγά  • Μέλι  • Ζωοτροφές  • ∆ηµητριακά  • Ελαιούχα Προϊόντα  • Οπωροκηπευτικά  • Οίνος  • Ξύδι  • Άνθη  •Φαρµακευτικά και • Αρωµατικά Φυτά  • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσµικό πλαίσιο ανάλογα µε τον τοµέα. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

 • οι µετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισµό αυτών.
 • οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται µε εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναµικότητας µέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται µε εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισµό ετήσιας δυναµικότητας.
Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 958 της Agrenda

Επιλέξιµες δαπάνες

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων) έως 10% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού.
 2. ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών.
 4. Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση:
 • Μηχανολογικού εξοπλισµού µεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης.
 • Εξοπλισµού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της µονάδας.
 • Εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Εξοπλισµού εξοικονόµησης ύδατος.
 • Εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας.
 • Εξοπλισµού επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Εξοπλισµού γραφείων και µηχανογράφησης, όπως προµήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών µηχανηµάτων, φωτοτυπικών, συστηµάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστηµάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κ.λπ.
 1. Προµήθεια µέσων εξωτερικής µεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της οποιασδήποτε επένδυσης, προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόµενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Φορτηγά - σιλό µεταφοράς χύµα αλεύρου .
 • Ισοθερµικά βυτία αναγκαία για τη µεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - µεταποίησης.
 • Βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων
 • vαυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεµπορία προϊόντων.
 • Οχήµατα για τη µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις µονάδες αδρανοποίησης, µε προδιαγραφές σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία.
 1. Προµήθεια µέσων εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
 2. Σύνδεση µε δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερµίας, εφόσον πραγµατοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
 3. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.)
 4. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές κ.λπ..

Τα κριτήρια βαθμολογίας για προτεραιότητα ένταξης

Στα κριτήρια µοριοδότησης, η βάση (ελάχιστη βαθµολογία) διαµορφώνεται στα 8 µόρια (7 µόρια για τοµείς ζωοτροφών, δηµητριακών, σπόρων, ανθών, αρωµατικών φυτών) για τις ήδη υπάρχουσες µονάδες που θα κατεβάσουν φάκελο για εκσυγχρονισµό και στα 6 µόρια για τις υπό ίδρυση.

Τα κριτήρια προτεραιότητας έχουν ως εξής:

 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον: 1-2 µόρια.
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά): 1-2 µόρια.
 • Ποσοστό δαπανών σχετικών µε την εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS): 1-2 µόρια.
 • Χρήση ΑΠΕ : Ποσοστό δαπανών σχετικών µε τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτο-βολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων: 1-2 µόρια.
 • Εισαγωγή καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία / Νέο καινοτόµο Προϊόν/ Χαρακτηρισµός παραγωγικής διαδικασίας:0,5-2 µόρια.
 • Ποσοστό δαπανών της αίτησης στήριξης σχετικών µε τη χρήση -εγκατάσταση- εφαρµογή συστήµατος εξοικονόµησης ύδατος: 1-2 µόρια.
 • Πρόβλεψη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, σε ΕΜΕ, µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου:1-2 µόρια.
 • Πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και µεγάλες επιχειρήσεις: 2 µόρια.
 • ∆υνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: 1-2 µόρια.
 • Πωλήσεις της επιχείρησης στο εξωτερικό (αφορά µόνο τις ήδη υπάρχουσες µονάδες): 1-2 µόρια.

Οι παραπάνω µοριοδοτήσεις αφορούν όλους τους τοµείς εκτός από Ζωοτροφές, δηµητριακά, σπόροι, άνθη, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά. Για τους τοµείς αυτούς ισχύουν τα παραπάνω, ωστόσο στο κριτήριο 3 και 4 τα µόρια διαµορφώνονται από 1,5 έως 3 και δεν υφίσταται το κριτήριο 2 (παραγωγή ΠΟΠ/ΠΓΕ).

Κριτήρια επιλεξιµότητας

Είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αιτήσεις στήριξης που αφορούν:

 • Επενδύσεις σε επίπεδο χονδρικού εµπορίου.
 • Υποβάλλονται από δικαιούχους του Υποµέτρου 4.2 του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020 υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΚΕ θα έχει ολοκληρωθεί το εγκεκριµένο επιλέξιµο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της αίτησης στήριξης που υλοποίησε ο δικαιούχος.

Δαπάνες που δεν ενισχύονται

Μεταξύ άλλων, δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 1. Χρηματοδοτική μίσθωση οικοπέδου, κτιριακών εγκαταστάσεων ή μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Μίσθωση παλαιών ή καινούργιων κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χρήση τους.
 3. Προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
 4. Δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
 5. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
 6. Επενδυτικές δαπάνες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
 7. Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αξιολόγησης αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

26-03-2024 15:03τσοπάνης@

an les Kati kako ria koyli ta brizo riati me plironi o koylis oti artro rafo na lete Kala loria

Απάντηση

26-03-2024 10:45Γιωργος

Μπραβο σας παντως,ειστε οργανωμενοι και συννενοημενοι πολυ καλα.καθε τριτη μοιραζει χρημα ο κοντονης,καθε τεταρτη η δουσκα,καθε πεμπτη ο παναγος και την παρασκευη ολοι μαζι.το σαββατοκυριακο ξεκουραζεστε.....εεεεε τοσο κοπο και τοσο ιδρωτα χυνετε να μας πεισετε για δηθεν αναπτυξη,για δηθεν προγραμματα,για δηθεν επιδοτησεις,για δηθεν προοδο της ελλαδας για δηθεν επενδυσεις και αλλα διαφορα τετοια.μπραβο και παλι.αξιζετε τον μισθο σας.παντως στο τελος καποια στιγμη,απο το πολυ το λεγε,λεγε,υπαρχει φοβερος κινδυνος να τα πιστεψετε κι εσεις ολα αυτα που γραφετε.....!!!!!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (5)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις