Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Διαδικασίες εγγραφής, προθεσμίες υποβολής για επιχειρήσεις πώλησης αλιευμάτων

∆ηµοσιεύθηκαν από το τµήµα Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι υπ. αρίθµ. 64/18464/30.01.19 & 65/18469/30.01.19 αποφάσεις, σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής δελτίων πώλησης και τη πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων αντίστοιχα.

forologika-708

Γιώργος Παπαδημητρίου

218
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)


Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015 (ΦΕΚ 475Β) «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των ενωσιακών διατάξεων της κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήµατος Ελέγχου της αλιείας σχετικά µε τη διακίνηση και την εµπορία των προϊόντων του τοµέα», κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 59, 62 και 65 του Καν (EK) 1224/2009 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, «η εµπορική επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊόντα αλιείας από το αλιευτικό σκάφος εγγράφεται στο κατάλογο των πρώτων αγοραστών και υποβάλλει αρµοδίως τις δηλώσεις πώλησης».

Ειδικότερα, σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 695Β) Υπουργικής Απόφασης, σας γνωρίζουµε ότι από την 20η Αυγούστου 2015 έχει τεθεί σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής δελτίου πώλησης (δήλωσης πώλησης ∆Π) προϊόντων αλιείας του υποσυστήµατος «ΕΜΠΟΡΙΑ» και ισχύουν τα εξής:

 

Εγγραφή στον κατάλογο πρώτων αγοραστών

Α. Υπόχρεοι πρώτοι αγοραστές είναι, µεταξύ άλλων, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αγοράζουν απευθείας από τον παραγωγό, είτε µε τιµολόγιο πώλησης που εκδίδει ο παραγωγός, είτε µε τιµολόγιο αγοράς που εκδίδουν οι ίδιοι, είτε µε εκκαθάριση (επί προµηθεία). Στους ανωτέρω περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις λιανικής όπως καταστήµατα µαζικής εστίασης και ιχθυοπωλεία.

Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγοραστών,  βρίσκεται σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρµογή στον ιστότοπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας www.alieia.minagric.gr (επιλογή «Εµπορικές επιχειρήσεις/αλιείς» στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»). Η απαιτούµενη διαδικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο «Εγγραφή πρώτων αγοραστών -  χορήγηση κωδικού», το οποίο είναι διαθέσιµο στον ανωτέρω ιστότοπο (επιλογή «ΒΟΗΘΕΙΑ» στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»).  Για την εγγραφή στο Κατάλογο, γίνεται επαλήθευση µε τα στοιχεία που συνδέονται µε το ΑΦΜ της εµπορικής επιχείρησης. Επίσης, τα στοιχεία των εγγεγραµµένων πρώτων αγοραστών, αναρτώνται στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ.


Υποχρέωση για πρώτες πωλήσεις

Β. Η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων (από τον πλοιοκτήτη στον πρώτο αγοραστή) που εκφορτώθηκαν σε λιµένα της χώρας από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, ανεξάρτητα από τις ποσότητες εκφόρτωσης, γίνεται σε εγκεκριµένο αγοραστή, ο οποίος στην συνέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά (χονδρική ή λιανική πώληση). Η ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις πρώτες πωλήσεις των εκφορτώσεων που πραγµατοποιούνται στην χώρα σε σχέση µε είδη και ποσότητες.

Ο εγκεκριµένος πρώτος αγοραστής των προϊόντων αλιείας συµπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης ∆Π) στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία της πώλησης και καταγράφει τις ποσότητες των ειδών που έχει αγοράσει από κάθε αλιευτικό σκάφος, αποτυπώνονται δηλαδή από τον πρώτο αγοραστή τα στοιχεία (βάρος, τιµή, παραστατικά κλπ) που αφορούν την πρώτη αγοραπωλησία (µεταξύ παραγωγού/αλιευτικού σκάφους και πρώτου αγοραστή). Ο εγκεκριµένος αγοραστής υποβάλλει το δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης ∆Π ) για όλες τις ποσότητες των προϊόντων αλιείας που εκφορτώθηκαν από αλιευτικό σκάφος, ανεξάρτητα από την σηµαία του, και αγόρασε σε πρώτη πώληση, εντός 48 ωρών από την λήξη της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι κάτω των 200.000 ευρώ, ή εντός 24 ωρών από την λήξη της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 200.000 ευρώ.


Οι προαναφερόµενες παράγραφοι δεν εφαρµόζονται κατά την πρώτη πώληση προϊόντων αλιείας:

α) που πωλούνται από το σκάφος σε αγοραστή ο οποίος θα τα χρησιµοποιήσει για ίδια κατανάλωση και δεν θα τα διαθέσει στη αγορά. Το βάρος αυτών των προϊόντων δε µπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά/αγοραστή.
β) εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερβαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος ή προέρχονται από εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών µε ολικό µήκος µικρότερο των 10 µέτρων.


Εγγραφή στο Μητρώο πώλησης προϊόντων αλιείας
Η εγγραφή στο Μητρώο αυτό, όπως επισηµαίνεται και στην αρχή του άρθρου, έχει δηµιουργηθεί από το 2015. Το γεγονός ότι µε την έναρξη του νέου έτους, επανέρχεται στο προσκήνιο µε δύο ταυτόχρονες διατάξεις σηµαίνει ότι αγριεύουν τα πράγµατα και θα πρέπει να έχουν το νου τους όσοι είναι υποχρεωµένοι να εγγραφούν.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία