Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Εδώ Θεσσαλία

Δυνατότητα στήριξης με επιχορήγηση σε πληττόμενες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες στις εν λόγω περιοχές, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

5967253

62
0

Αναλυτικότερα, με την εν λόγω τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Καταργείται, από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η ειδική εισφορά ανά θερμική μεγαβατώρα που είχε επιβληθεί υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.), στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο (άρθρο 62 του ν.4986/2022).

β. Η διαδικασία του καταργούμενου κατά τα ανωτέρω άρθρου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, για το φυσικό αέριο που καταναλώθηκε από τους υπόχρεους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των σχετικών αναγκών παραγωγής.

γ. Ορίζεται ότι, τα έσοδα από την εν λόγω εισφορά, κατά τη μνημονευόμενη περίοδο, διατίθενται εξ ολοκλήρου για την υποστήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.

2.α. Θεσπίζεται δυνατότητα παροχής οικονομικής διευκόλυνσης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, για την ενίσχυση της δραστηριότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, κατά την οριζόμενη διαδικασία.

β. Η οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται από την εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

γ. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή.

δ. Για την επαλήθευση των προϋποθέσεων υπαγωγής στο μέτρο οικονομικής διευκόλυνσης, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα (ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.).

ε. Εισάγεται ειδικό καθεστώς απαλλαγών για την προαναφερόμενη οικονομική διευκόλυνση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

στ. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ζ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και του ύψους της οικονομικής διευκόλυνσης, των τομέων της οικονομίας στους οποίους στοχεύει, των δικαιούχων, της χρονικής περιόδου του μέτρου, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

 1. α. Προβλέπεται δυνατότητα θέσπισης καθεστώτων για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα καθώς και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που επλήγησαν από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και υφίστανται συνεπεία αυτών οικονομικές απώλειες.

β. Προβλέπεται ειδικό καθεστώς απαλλαγών για την ανωτέρω ενίσχυση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

γ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των θεμάτων εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων, μεταξύ των οποίων οι δικαιούχοι της ενίσχυσης και η μεθοδολογία προσδιορισμού αυτής, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της κ.λπ.

 1. α. Παρατείνεται, από τη λήξη της έως την οριζόμενη ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος:

- των συμβάσεατν ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για κάλυψη των αναγκών των δομών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (άρθρο 8 παρ.4 του ν.4375 2016),

- των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για το προσφυγικό - μεταναστευτικό (άρθρο 123 του ν.4549/2018), με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών.

Καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των ανωτέρω συμβάσεων προσωπικού, η παράταση των οποίων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας με την οποία προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις εν λόγω θέσεις, β. Παρατείνεται, επίσης, από τη λήξη της μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η ισχύς των πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, τω\' Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι προαναφερόμενες δομές.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καταργείται η επιβληθείσα με το άρθρο 62 του ν. 4986/2022 ειδική εισφορά στους ηλεκτροπαραγωγούς για τις ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώνουν. Η εισφορά αυτή έχει αντίκτυπο και στη λιανική αγορά καθώς αυξάνει τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Άρθρα 2 και 3

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δημιουργείται πάγιος μηχανισμός ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών, αφενός, μέσω παροχής ψηφιακής κάρτας σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, αφετέρου μέσω της δημιουργίας ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης για επιχειρήσεις και του χαρακτηρισμού αυτών ως αφορολόγητων, ανεκχώρητων και ακατάσχετων.

Άρθρο 4

Με την παρ. 1 της αξιολογούμενης ρύθμισης, παρατείνεται η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φιλοξενούμενους στις δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), όπως αυτή ρυθμίζεται με το άρθρο 33 του ν. 5007/2022 (Α' 241), έως την περάτωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη σύναψη νέας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), για τον ίδιο σκοπό. Η εν λόγω παράταση ορίζεται μέχρι την 30η.4.2024.

Με την παρ. 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης και δια της τροποποίησης του άρθρου 136 του ν. 5003/2022 (Α' 230), παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2023) και έως τις 31.12.2024, η ισχύς των πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) της παρ. 3 του άρθρου 153 του ν. 4887/2022 (Α' 16), στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α' 51) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου [Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ)]. Η παράταση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις νέες περιφερειακές και δημοτικές αρχές που προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ανέλαβαν πρόσφατα τα καθήκοντά τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Χρονική εφαρμογή ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής - Μεταβατική διάταξη -Κατάργηση άρθρου 62 ν. 4986/2022

 1. Για το φυσικό αέριο που καταναλώθηκε από τους υπόχρεους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, προς κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής, έως και τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 62 του ν. 4986/2022 (Α' 204).
 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα έσοδα από την ειδική εισφορά του άρθρου 62 του ν. 4986/2022, διατίθενται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 9 του ως άνω άρθρου.
 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 62 του ν. 4986/2022, περί ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής.

Άρθρο 2

Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές -Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021

Στον ν. 4797/2021 (Α'66) μετά το άρθρο 6Α, προστίθεται άρθρο 6Β ως εξής:

«Άρθρο 6Β

Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

 1. Σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δύναται να παρέχεται οικονομική διευκόλυνση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, προς τον σκοπό ενίσχυσης της δραστηριότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
 2. Η οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται από την εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των περ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139).
 3. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδίασμά, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, τα οποία θα συλλεχθούν για τον σκοπό λειτουργίας της εφαρμογής, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό του παρόντος. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών από την καταχώρισή τους στην εφαρμογή και στη συνέχεια διαγράφονται.
 4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον ν. 4624/2019.
 5. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο μέτρο οικονομικής διευκόλυνσης, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206).
 6. Η οικονομική διευκόλυνση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
 7. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του παρόντος, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
 8. Στο άρθρο 22 του ν. 4797/2021, μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. ΙΑ, ως εξής:

«ΙΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής και το ύψος της οικονομικής διευκόλυνσης, οι τομείς της οικονομίας στους οποίους στοχεύει, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι της οικονομικής διευκόλυνσης του άρθρου 6Β, οι εξαιρούμενοι από το μέτρο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η χρονική περίοδος του μέτρου, η χρονική περίοδος κατά την οποία παραμένει ενεργοποιημένη η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, οι δαπάνες για την κάλυψη των οποίων δύναται να χρησιμοποιείται το χρηματικό ποσό της οικονομικής διευκόλυνσης, ο τρόπος υποβολής της αίτησης, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, ο τρόπος καθορισμού των τελικών δικαιούχων, η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Άρθρο 3

Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές - Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν.4797/2021

Στον ν. 4797/2021 (Α'66) μετά το άρθρο 6Β, προστίθεται άρθρο 6Γ ως εξής:

«Άρθρο 6Γ

Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές

 1. Σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα, καθώς και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται, σε περιοχές που επλήγησαν από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και υφίστανται συνεπεία αυτών οικονομικές απώλειες σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης για συγκεκριμένη περίμετρο δικαιούχων.
 2. Η ενίσχυση χορηγείται τηρουμένων των προϋποθέσεων των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
 3. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».
 4. Στο άρθρο 22 του ν. 4797/2021, μετά την παρ. ΙΑ προστίθεται παρ. 1Β, ως εξής:

«1Β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος του άρθρου 6Γ, οι δικαιούχοι, ο χρονικός ορίζοντας του καθεστώτος, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Άρθρο 4

Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών - Παράταση πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 136 ν. 5003/2022

 1. α) Η ισχύς του άρθρου 33 του ν. 5007/2022 (Α' 241), περί συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α' 51), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.4.2024.

β) Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β' 3877), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 9 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.78066/15.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β' 6054) μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α' 105), με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών και έχουν παραταθεί με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023 (Α' 87), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.4.2024. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων δύναται να προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα έργα, που αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 καί 6 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

 1. Το άρθρο 136 του ν. 5003/2022 (Α' 230), περί παράτασης ισχύος πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία παράτασης ισχύος των πράξεων παραχώρησης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 136

Παράταση ισχύος πράξεων παραχώρησης ακινήτων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

Η διάρκεια ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 153 του ν. 4887/2022 (Α' 16) περί των πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α' 51), παρατείνεται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2024.».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία